27.09.2018

Кучерук Сергiй Миколайович, виконуючий обов’язки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" звiльнений 26 вересня 2017 р. у звязку з закiнченням строку перебування на посадi (ст. 36 п.2 КЗпП України) згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №25-к вiд 26.09.2018 р. Строк перебування на посадi: з 21.03.2014 р. по 26.09.2018 р.
З 27.09.2017 р. Кучеруку С. М. продовженi повноваження в. о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект"
Кучерук Сергiй Миколайович призначений виконуючим обов’язки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" строком на дванадцять мiсяцiв з 27 вересня 2018 р. по 26 вересня 2019 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №26-к вiд 26.09.2018 р. Рiшення акцiонера ПАТ "Електроважхiмпроект" №3 вiд 26.09.2018 р. (Повноваження продовженi). Попередня посада: в. о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р по 26.09.2018 р. До призначення в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект": ТОВ "Грандгаз", заступник директора по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", з листопада 2012 р по лютий 2013 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.


26.04.2018

Дивiденди на корпоративнi права держави нарахованi згiдно з Рiшенням акцiонера №2 вiд 25.04.2018 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства) у розмiрi 75% вiд чистого прибутку за 2017 рiк i сплатити до державного бюджету до 01.07.2018 р.
Перелiк осiб не складається, оскiльки дивiденди нарахованi на корпоративнi права держави i перераховуються на рахунок Держбюджету. Порядок виплати дивiдендiв у рiшеннi акцiонера не вказаний.
Рiшення пiдписане Акцiонером - Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" в особi виконуючого обовязки президента Харченка О.I.


24.04.2018

Річний звіт 2017 року.

Фінансовий звіт 2017 року.


26.10.2017

Звіт IIIкв. 2017 року.


28.09.2017

Інформацію про зміну посадових осіб від 20.09.2017р., опубліковану 22.09.2017 р. у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №180, вважати недійсною у зв’язку із скасуванням наказів про звільнення і прийом директора Товариства.


Кучерук Сергiй Миколайович, виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" звiльнений 26 вересня 2017 р. у звязку з закiнченням строку перебування на посадi (ст. 36 п.2 КЗпП України) згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №23-к вiд 26.09.2017 р. Строк перебування на посадi: з 21.03.2014 р. по 26.09.2017 р.
Кучерук Сергiй Миколайович призначений виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" (продовженi повноваження) строком на дванадцять мiсяцiв з 27 вересня 2017 р. по 26 вересня 2018 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №25-к вiд 27.09.2017 р. Рiшення акцiонера ПАТ "Електроважхiмпроект №3 вiд 27.09.2017 р. (Повноваження продовженi). Попередня посада: в. о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р по 26.09.2017 р. До призначення в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект": ТОВ "Грандгаз, заступник директора по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", з листопада 2012 р по лютий 2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.


20.09.2017

Кучерук Сергiй Миколайович, виконуючий обов’язки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" звiльнений 20 вересня 2017 р. у звязку з закiнченням строку перебування на посадi (ст. 36 п.2 КЗпП України) згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №23-к вiд 19.09.2017 р. Строк перебування на посадi: з 21.03.2014 р. по 20.09.2017 р.
З 21.09.2017 р. Кучеруку С. М. продовженi повноваження в. о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект"
Кучерук Сергiй Миколайович призначений виконуючим обов’язки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" строком на дванадцять мiсяцiв з 21 вересня 2017 р. по 20 вересня 2018 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №25-к вiд 20.09.2017 р.(Продовження повноважень). Попередня посада: в. о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р по 20.09.2017 р. До призначення в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект": ТОВ "Грандгаз", заступник директора по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", з листопада 2012 р по лютий 2013 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.


24.07.2017

Звіт IIкв. 2017 року.


Дивiденди на корпоративнi права держави нарахованi згiдно з Рiшенням акцiонера №1 вiд 28.04.2017 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй. що складають 100% голосуючих акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст.49 закону "Про акцiонернi товариства") у розмiрi 50% вiд чистого прибутку за 2016 рiк i сплатити до державного бюджету до 01.07.2017 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн.. -  94645. Строк виплати дивідендів – 30.06.2017р. Перелiк осiб не складається, оскiльки дивiденди нарахованi на корпоративнi права держави i перераховуються на рахунок Держбюджету.Порядок виплати дивiдендiв у рiшеннi акцiонера не вказаний.
Рiшення пiдписане Акцiонером - Українською Державною корпорацiєю по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" в особi президента Луганова О.В.


25.04.2017

Звіт Iкв. 2017 року.


20.04.2017

Фінансовий звіт за 2016 рік.


20.04.2016

Річний звіт за 2016 рік.


25.10.2016

Звіт IIIкв. 2016 року.


15.09.2016

Кучерук Сергiй Миколайович призначений виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" строком на дванадцять мiсяцiв з 21 вересня 2016 р. по 20 вересня 2017 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №24-к вiд 15.09.2016 р. (Продовження повноважень). Попередня посада: виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. по 20.09.2016 р. До призначення в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект": ТОВ "Грандгаз", заступник директора з 2010 р. по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", заступник директора з листопада 2012 р. по лютий 2013 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.

Кучерук Сергiй Миколайович, виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" звiльнений 20 вересня 2016 р. у звязку з закiнченням строку перебування на посадi (ст.36 п. 2 КЗпП України) згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №23-к вiд 15.09.2016 р.
Строк перебування на посадi: з 21.03.2014 р. по 20.09.2016 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
З 21.09.2016 р. Кучеруку С.М. продовженi повноваження в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект".


25.07.2016

Звіт IIкв. 2016 року, з доданням приміток.


21.07.2016

Звіт IIкв. 2016 року.


25.04.2016

Звіт Iкв. 2016 року.


21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік.


29.02.2016

Звіт IVкв. 2015 року.


26.10.2015

Звіт IIIкв. 2015 року.


15.09.2015

Кучерук Сергiй Миколайович призначений виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" строком на дванадцять мiсяцiв з 21 вересня 2015 р. по 20 вересня 2016 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №36-к вiд 15.09.2015 р. (Продовження повноважень). Попередня посада - виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р.по 20.09.2015 р.. До призначення в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" : ТОВ "Грандгаз", заступник директора з червня 2010 р по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", заступник директора, з листопада 2012 р. по лютий 2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.


15.09.2015

Кучерук Сeргiй Миколайович, виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект", звiльнений з 20 вересня 2015 р. у звязку з закiнченням строку перебування на посадi (ст. 36 п. 2 КЗпП України) згiдно з наказом Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних бкдiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" №35-к вiд 15.09.2015 р. Строк перебування на посадi: з 21.03.2014 р. по 20.09.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана. З 21.09.2015 р. Кучеруку С.М. продовженi повноваження в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект".


22.07.2015

Звіт IIкв. 2015 року.


25.05.2015

Виправлений річний звіт за 2014 рік.
Інформацию від 23.04.2014р. слід вважати недійсною


20.05.2015

Виправлений річний звіт за 2013 рік.
Інформацию від 22.04.2014р. слід вважати недійсною


23.04.2015

Річний звіт за 2014 рік.


23.04.2015

Звіт Iкв. 2015 року.


22.09.2014

Кучерук Сергiй Миколайович призначений виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" строком на дванадцять мiсяцiв з 21.09.2014 р. по 20.09.2015 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" №115-к вiд 19.09.2014 р. (Продовження повноважень). Попередня посада - виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмроект", до призначення в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - заступник директора ТОВ "Трансенерджi". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.


15.09.2014

Розміщуемо відкореговану інформацію про зміну керівника (від 24.03.2014р.):
Ричкiн Сергiй Iванович звiльнений з посади виконуючого обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" 15.03.2014 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" №13-к вiд 11.03.2014 р. у звязку з закiнченням строку перебування на посадi. Строк перебування на посадi: з 14.06.2012 р. по 15.03.2014 р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
На посаду виконуючого обовязки директора призначений з 21.03.2014 р. Кучерук С.М.


24.07.2014

Звіт IIкв. 2014 року.


24.04.2014

Звіт Iкв. 2014 року.


22.04.2014

Річний звіт за 2013 рік.


24.03.2014

Кучерук Сергiй Миколайович призначений виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" термiном на шiсть мiсяцiв з 21.03.2014 р. по 20.09.2014 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р. Попередня посада:ТОВ "Трансенерджi", заступник директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

Ричкiн Сергiй Iванович звiльнений з посади виконуючого обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" 15.03.2014 р. згiдно з наказом Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" №13-к вiд 11.03.2014 р. у звязку з закiнченням строку перебування на посадi.


25.02.2014

Звіт IVкв. 2013 року.


05.12.2013

Звіт Iкв. 2013 року, виправлений.


21.11.2013

Звіт IIIкв. 2013 року, виправлений.


31.10.2013

Річний звіт за 2012 рік, виправлений.


24.10.2013

Звіт IIIкв. 2013 року.


10.09.2013

Ричкін Сергій Іванович призначений виконуючим обов’язки директора ПАТ «Електроважхімпроект» терміном на шість місяців: з 16.09.2013 р. по 15.03.2014 р. згідно з наказом Української державної корпорації «Укрмонтажспецбуд» № 84-к від 10.09.2013 р. (Продовження повноважень). Попередня посада: виконуючий обов’язки директора ПАТ «Електроважхімпроект». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.


25.07.2013

Звіт IIкв. 2013 року.


24.04.2013

Звіт Iкв. 2013 року.


17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік.


12.03.2013

Ричкін Сергій Іванович призначений виконуючим обов'язки директора ПАТ "Електроважхімпроект" терміном на шість місяців: з 14.03.2013р. по 13.09.2013р. згідно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №25-к від 12.03.2013р. Непогашеної судимості за корісливі та посадові злочини не має.Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.


07.02.2013

Звіт IVкв. 2012 року.


25.10.2012

Звіт IІIкв. 2012 року.


13.09.2012

Ричкін Сергій Іванович призначений виконуючим обов'язки директора ПАТ "Електроважхімпроект" терміном на шість місяців: з 14.09.2012 р. по 13.03.2013 р. згідно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №72-к від 12.09.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.


25.07.2012

Звіт ІIкв. 2012 року.


21.06.2012

Ричкін Сергій Іванович призначений виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхімпроект" терміном на три місяці: з 14.06.2012 р. по 13.09.2012 р. згідно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд"" №42-к від 06.06.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.
Гнатюк Любов Борисівна поновлена на посаді головного бухгалтера ПАТ "Електроважхімпроект" згідно з наказом директора товариства №63-к від 14.06.2012 р. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.


26.04.2012

Звіт Ікв. 2012 року.


24.04.2012

Річний звіт за 2011 рік.


18.04.2012

Згiдно з наказом Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" №28-к вiд 09.04.2012 р. Гнатюк Любов Борисiвна призначена виконуючою обовязки директора Публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" термiном на шiсть мiсяцiв:з 09.04.2012 р. по 08.10.2012 р. Наказ вiд 17.02.2012 р. №7-к "Про призначення Гнатюк Л.Б. в.о. директора ВАТ "Електроважхiмпроект" втратив силу з 09.04.2012 р.


29.02.2012

Згідно з наказом Української державної корпорації "Укрмонтажспецбуд" №7-к від 17.02.2012р. Гнатюк Любов Борисівна призначена на посаду викоуючої обов’язки директора, терміном на шість місяців (з 21.02.2012р. до 20.08.2012р.). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.