Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов'язки директора       Ричкiн Сергiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.10.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01416777
1.4 Місцезнаходження емітента
49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0567453333 0567445508
1.6 Електронна поштова адреса емітента
buh@ethp.dp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці ethp.dp.ua в мережі Інтернет 25.10.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Не заповненi пункти: Облiгацiї у емiтента вiдсутнi. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. У iнформацiї про господарську i фiнансову дiяльнiсть: товариство не виробляє промислову продукцiю. Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: товариством у звiтному перiодi не випускались акцiї, облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери, товариство не брало участi щодо створення юридичних осiб. Конвертацiї цiнних паперiв, замiни управителя не було, iпотечнi активи вiдсутнi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію АОО №419109
3.3. Дата державної реєстрації 30.06.1994
3.4. Місцезнаходження 49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
3.5. Статутний капітал (грн.) 22434.30
3.6. Чисельність працівників (чол.) 65
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук, 71.11 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, 68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.10. Органи управління емітента Вищий орган товариства - загальнi збори товариства. Оскiльки товариство складається з одного акцiонера - Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", то рiшення Акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв товариства. Наглядова рада, ревiзiйна комiсiя не створенi.
3.11. Посадові особи емітента Виконуючий обов'язки директора Ричкiн Сергiй Iванович, 1956 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. Головний iнженер Саванчук Микола Iноцентiйович, 1938 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна, 1951 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. Заступник директора Клочко Леонiд Iванович, 1945 р. народження, освiта середня спецiальна, непогашеної судимостi немає.
3.12. Засновники емітента Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", код ЄДРПОУ 00012256
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств та органiзацiй.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 09.09.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 107/04/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Днiпропетровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 21366
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 1.05
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 21366
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування ПАТ "Державний ощадний банк України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129
6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул.Госпiтальна, 12г
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№534136
6.6. Дата видачі ліцензії 21.06.2010
6.7. Міжміський код та телефон 0444264386
6.8. Факс 0444268633
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
6.10. Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах.
6.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон 0442791078
6.8. Факс 0442791078
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.10. Опис Послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Iнформацiя про основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi: 1. Обсяг виконаних робiт та наданих послуг всього, тис.грн. - 2248,6 в тому числi : виконано проектних робiт. тис.грн. - 742,3 здача в оренду нерухомостi, тис.грн. - 1506,3 2. Середньооблiкова чисельнiсть, осiб - 66 3. Фонд оплати працi, тис.грн. - 1456,8 4. Середньомiсячна зарплата 1 працюючого, грн. - 2405 5. Заборгованiсть з виплати зарплати - 0 6. Дебiторська заборгованiсть, тис.грн. - 533 7. Кредиторська заборгованiсть, тис.грн. - 265

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 24.10.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Орган державного управління за КОДУ 3704
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 49600 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 41
Середня кількість працівників 66

Баланс на 30.09.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 13482 13648
- первісна вартість 031 30114 30411
- знос 032 16632 16763
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 18 87
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 11165 11077
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 24176 24176
Знос інвестиційної нерухомості 057 13011 13099
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 24665 24812
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 22 28
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 320 472
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 274 155
- первісна вартість 161 274 155
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 120 194
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 284 184
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1300 665
- у т.ч. в касі 231 3 3
- в іноземній валюті 240 35 0
Інші оборотні активи 250 2 4
Усього за розділом II 260 2357 1702
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 27022 26514

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 22 22
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 18574 18574
Резервний капітал 340 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2693 2523
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 21299 21129
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 196 56
Інші забезпечення 410 257 127
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 453 183
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 4937 4937
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 4937 4937
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 38 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 13 23
- з бюджетом 550 139 69
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 40 32
- з оплати праці 580 83 63
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 20 15
Усього за розділом IV 620 333 265
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 27022 26514

Примітки Баланс складений за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi вiдповiдно до змiн, внесених Законом №3332 до Закону про бухгалтерський облiк. Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства та згiдно МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2012 р.
Керівник Ричкiн Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 890 1155
Податок на додану вартість 015 148 176
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 742 979
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1142 1410
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 400 431
Інші операційні доходи 060 2375 2490
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 847 785
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 1187 1146
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 128
- збиток 105 59 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 8 16
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 112
- збиток 175 67 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 70 111
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 1
- збиток 195 137 0
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 1
- збиток 225 137 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 793 704
Витрати на оплату праці 240 1288 1384
Відрахування на соціальні заходи 250 472 505
Амортизація 260 222 60
Інші операційни витрати 270 528 478
Разом 280 3303 3131
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 21366.000 21366.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 21366.000 21366.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -6.41206000 0.04680000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -6.41206000 0.04680000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв. Дохiд визначений на дату вiдвантаження робiт, послуг.
Керівник Ричкiн Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Товариством прийнята дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з 01.01.2012 р.