Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обовязки директора       Ричкiн Сергiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01416777
1.4 Місцезнаходження емітента
49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
056453333 0567445508
1.6 Електронна поштова адреса емітента
buh@ethp.dp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці ethp.dp.ua в мережі Інтернет 24.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Не заповненi пункти: Товариство не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб. Облiгацiї та похiднi цiннi папери вiдсутнi. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про фiнансову та господарську дiяльнiсть: товариство не виробляє промислову продукцiю. Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався. Вiдомостi процiннi папери емiтента: у звiтному перiодi не випускались акцiї, облiгацiї, iншi та похiднi цiннi папери. Конвертацiї цiнних паперiв, замiни управителя не було. Iпотечнi активи вiдсутнi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію АОО №419109
3.3. Дата державної реєстрації 30.06.1994
3.4. Місцезнаходження 49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
3.5. Статутний капітал (грн.) 22434.30
3.6. Чисельність працівників (чол.) 63
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук, 71.11 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, 68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.10. Органи управління емітента Вищий орган товариства - Загальнi збори товариства. Оскiльки акцiонерне товариство складається з одного акцiонера (держави) в особi засновника товариства - Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд", то рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв товариства. Створення Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї статутом товариства не передбачено. Виконавчим органом товариства згiдно iз статутом є директор.
3.11. Посадові особи емітента Виконуючий обовязки директора товариства Ричкiн Сергiй Iванович, 1956 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна, 1951 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
3.12. Засновники емітента Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", код ЄДРПОУ 00012256 мiсцезнаходження: 01034 м. Київ, вул. Прорiзна, 15
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство не бере участi у створеннi iнших пiдприємств та органiзацiй.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 09.09.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 107/04/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 21366
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 1.05
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 21366
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування ПАТ "Державний ощадний банк України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129
6.4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№534136
6.6. Дата видачі ліцензії 21.06.2010
6.7. Міжміський код та телефон 0444264386
6.8. Факс 0444268633
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах.
6.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон 0442791078
6.8. Факс 0442791078
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис Послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Обсяг виконаних робiт та наданих послуг всього, тис.грн. - 548,2
в т.ч. виконано проектних робiт - 26,0
доходи вiд оренди нерухомостi - 522,2
Середньооблiкова чисельнiсть, осiб - 63
Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн. - 449,4
Середньомiсячна зарплата 1 працюючого, грн. - 2378
Дебiторська заборгованiсть, тис.грн. - 790
Кредиторська заборгованiсть, тис.грн. - 226

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 23
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 63
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49600 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.03.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 5835 5918 5752
первісна вартість 1011 14483 14558 14288
знос 1012 8648 8640 8536
Інвестиційна нерухомість: 1015 18978 19751 18839
первісна вартість 1016 18978 19751 18838
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 70 55 18
Відстрочені податкові активи 1045 16 16 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 24899 25740 24609
II. Оборотні активи
Запаси 1100 328 518 342
Виробничі запаси 1101 38 37 22
Незавершене виробництво 1102 290 481 320
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 624 552 274
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

121

66

121
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 253 238 281
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 201 51 1300
Готівка 1166 3 3 3
Рахунки в банках 1167 198 48 1297
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 2
Усього за розділом II 1195 1527 1425 2355
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 26426 27165 26964

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 22 22 22
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 4487 4596 4378
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 10 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20400 21112 20605
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 24919 25740 25015
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1055 1055 1164
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 179 144 453
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1234 1199 1617
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 23 19 38
за розрахунками з бюджетом 1620 141 75 139
за у тому числі з податку на прибуток 1621 33 20 39
за розрахунками зі страхування 1625 0 30 40
за розрахунками з оплати праці 1630 78 78 83
за одержаними авансами 1635 13 8 13
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 18 16 19
Усього за розділом IІІ 1695 273 226 332
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 26426 27165 26964

Примітки Баланс станом на 31.03.2013 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику. Трансформацiя балансу на МСФЗ проведена в облiку на 31.12.2010р. Проведенi перерахунки показникiв фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Перше подання фiнансової звiтностi по МСФЗ - станом на 01.01.2012 р.
Керівник Ричкiн Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 03 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 30.03.2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26 448
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 84 599
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 58 151
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 871 902
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 267 255
Витрати на збут 2150 0 0
Інші операційні витрати 2180 588 479
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 17
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 42 0
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 0 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 17
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 42 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 20 15
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 2
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 62 0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 773 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 773 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 773 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 711 2
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 340 459
Витрати на оплату праці 2505 436 477
Відрахування на соціальні заходи 2510 160 175
Амортизація 2515 29 66
Інші операційні витрати 2520 155 156
Разом 2550 1120 1333
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 21366 21366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21366 21366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2.90181 0.79566
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -2.90181 0.79566
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт про фiнансовi результати складений вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Керівник Ричкiн Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна