Титульний аркуш(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)


Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).


виконуючий обовязки директора
Кучерук С. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік


I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01416777

4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41

5. Міжміський код, телефон та факс: 0567860109, 0567445508

6. Адреса електронної пошти: buh@ethp.dp.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 16.04.2019, Рiшення акцiонера №2 , пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв - Українською державною корпорацiєю по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" в особi т.в.о. президента Харченка О.I.( має статус потоколу загальних збор

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

ethp.dp.ua/rz2019.html

26.04.2019


(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента


7. Судові справи емітента


8. Штрафні санкції емітента


9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення


3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери емітента


5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду


18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента


20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу


21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів


22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі


23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


26. Інформація вчинення значних правочинів


27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість


28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість


29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)


32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента


34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом


35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій


37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття


1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року


38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


41. Основні відомості про ФОН


42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


45. Правила ФОН


46. Примітки:

Не заповнюються пункти змiсту:

3. товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.

4. Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

5. Iнформацiя про рейтингове агенство: рейтингова оцiнка не проводилась.

6. Фiлiали, iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi.

7. Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 1 та бiльше вiдсоткiв активiв товариства - вiдсутнi; судовi справи, у яких стороною виступають посадовi особи - вiдсутнi.

8. у звiтному перiодi штрафнi санкцiї на товариство не накладались;

10. . Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента: посадовi особи акцiями емiтента не володiють.

10. Iнформацiя про винагороди, компенсацiї посадовим особам у разi їх звiльнення вiдсутня - у звiтному перiоду посадовi особи не звiльнялись, виплата винагород не передбачена;

13. iнформацiя про змiну акцiонерiв вiдсутня - змiни акцiонерiв не було;

14. змiни осiб по праву голосу - не було;

15. змiни осiб, власникiв фiнансових iнструментiв - не було;

17. Облiгацiї товариством не випускались; iншi цiннi папери не випускались; похiднi цiннi папери вiдсутнi; викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було; сертифiкати цiнних паперiв у звiтному перiодi не видавались,

17. випуску боргових цiнних паперiв не було; придбання власних акцiй не було.

18. звiт про стан обєкта нерухомостi не складається, емiсiї не було.

19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв - вiдсутнi

20. У працiвникiв емiтента акцiї вiдсутнi.

21. iнформацiя про обмеження обiгу цiнних паперiв - немає

22. iнформацiї про обмеження голосуючих акцiй - немає.

24. Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї i собiвартiсть - вiдсутня, у звiтному перiодi виробництва продукцiї не було;

25,26. Значнi правочини у звiтному перiодi не вчинялись, товариство не зверталось до Акцiонера про надання згоди на їх вчинення.

27. Правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть i перевищиють 1% вiд активiв - вiдсутнi.

31. Випуску боргових цiнних паперiв не було.

33. Iнформацiя про акцiонернi , корпоративнi договори у акцiонера - вiдсутня.

34. iнформацiя про будь-якi договори, правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО №419109

3. Дата проведення державної реєстрації

30.06.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

22434,3

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки в сферi iнших природничих i технiчних наук

71.12 - Послуги iнженернi та повязанi з ними послуги щодо технiчного консультування

68.20 - Здавання в найм власного нерухомого майна

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26009000029539

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26009000029539


11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть з будiвництва обєктiв IV i V категорiї складностi

15-л

18.04.2016

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

18.04.2021

Опис

Термiн дiї лiцензiї буде продовжений.

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану обєктiв

АВ№548252

22.07.2010

Державний департамент пожежної безпеки МНС України


Опис

Термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.


XI. Опис бізнесу


Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiни в органiзацiйнiй структурi товариства обумовленi вiдсутнiстю проектних робiт, у звязку з чим у попереднi роки було проведено скорочення штату товариства. В органiзацiйнiй структурi товариства основними є вiддiл головного iнженера проекту, група автоматизацiї проектування, вiддiл науково-технiчної iнформацiї; вiддiл оренди нерухомого майна.

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структури вiдсутнi.Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

1. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 27

з них працюють на умовах неповного робочого часу - 5

2. Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб - 1

3. Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис. грн. - 2086,5

4. Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис. грн. - 2057,5

5. Змiни ФОП штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом, тис. грн. - +225,5

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом зменшилась на 1 особу.

Темп росту середньої зарплати порiвняно з попереднiм перiодом - 117,4% за рахунок перегляду окладiв у звязку збiльшенням мiнiмальної зарплати.

Затверджена кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв - вiдсутня.


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Найменування обєднання: Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"

Мiсцезнаходження обєднання: 001034, м. Київ, вул. Прорiзна, 15

УДК "Укрмонтажспецбуд" обєднує пiдприємства по виготовленню електромонтажного обладнання та виробiв: електромонтажнi трести та спецiалiзованi проектнi iнститути, що дозволяє комплексно вирiшувати питання будiвництва електротехнiчної частини обєктiв та систем автоматизацiї технологiчних процесiв у галузях промисловостi.


Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводилась.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства у звiтному перiодi з боку третiх осiб не було.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

У вiдповiдностi до наказу по товариству "Про облiкову полiтику пiдприємства" №6 вiд 16.11.2017 р. передбачено:

Вiдповiдно до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ встановлено 01.01.2012 р.

Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за собiвартiстю.

Для подальшої оцiнки i вiдображення основних засобiв у фiнансовiй звiтностi товариство використовує модель переоцiнки вартостi, тобто за справедливою вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї та будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Термiн корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з перiоду часу, протягом якого Товариство передбачає використовувати актив.

Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13).

При нарахуваннi амотизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.


Iнвестицiйна нерухомiсть:Починаючи з 01 сiчня 2018 року Товариство змiнило модель облiку Iнвестицiйної нерухомiсть - згiдно МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", у зв'язку з тим, що результатом такої змiни є достовiрна i бiльш вiдповiдна iнформацiя у фiнансовiй звiтностi щодо операцiй, iнших подiй або умов що впливають на фiнансовий стан, фiнансовий результат або на грошовi потоки суб'єкта господарювання.

Товариство прийняло рiшення змiнити модель справедливої вартостi на модель оцiнки за собiвартiстю, та застосовувати цю полiтику до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, починаючи з 01 сiчня 2018 року.


Установити: при нарахуваннi амортизацiї iнвестицiйної нерухомостi застосовувати прямолiнiйний метод.


Проводити зарахування запасiв на баланс по собiвартостi вiдповiдно до МСБО №2 "Запаси". У разi вiдпуску на виробництво, продажу чи iншому вибуттi запасiв застосовувати метод оцiнки по iдентифiкованiй вартостi.

Облiк фiнансових iнструментiв здiйснювати за справедливою вартiстю.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

У 2018 роцi проектнi, iншi будiвельно-монтажнi роботи не виконувались.

Основна сума доходiв товариством одержана у 2018 роцi вiд здачi в оренду примiщень. За звiтний рiк одержано вiд операцiйної оренди активiв - 3519,2 тис. грн., компенсацiї за утримання орендованих примiщень - 2492,1 тис. грн., iншi доходи - 6,1 тис. грн. Всього доходи за 2018 рiк - 6017,4 тис. грн.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

З 2014 р. по 2018 р. придбано основних фондiв всього на10,5 тис. грн., в тому числi: компютерну та копiювальну технiку - 2,7 тис.грн., реконструкцiя, ремонт примiщень - 6,1 тис.грн., кондицiонер - 1,7 Фiнансування придбання - власнi кошти.

Вибуло за вiдповiдний перiод всього на 215,7 тис.грн., в тому числi списано фiзично зношенi морально устарiлi i непридатнi для подальшого використання основнi засоби на суму 10,1 тис.грн., реалiзовано невикористовуваних ОЗ у виробничiй дiяльностi - 39,7 тис.грн. та автомобiль - 165,9 тис. грн., залишковою вартiстю 104.5 тис. грн.

Прогноз по iнвестицiях: згiдно iз фiнансовим планом на 2019 рiк значних iнвестицiй не пердбачено у звязку з недостатнiстю коштiв.


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Загальна вартiсть основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду - 26185 тис. грн. В тому числi iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, що надається в операцiйну оренду), яка облiковується по собiвартостi -23846 тис.грн. Будiвлi i споруди для основної дiяльностi облiковуються по справедливiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу - 2339 тис. грн. Виробниче обладнання i потужностi вiдсутнi, оскiльки товариство являється проектним iнститутом.

Значнi правочини щодо основних засобiв товариства у звiтному перiодi не вчинялись.

Будiвлi i споруди розмiщенi по адресу: м. Днiпро, вул. Воскресенська, 41.

У звязку з тим, що фундаменти будiвлi опираються на товщу просадочних лесових грунтiв, в результатi їх замочування вiдбулася часткова просадка грунтiв пiд пiдошвою будiвель, що спричинило розриви в конструкцiях будiвель, їх деформацiю, оскiльки деформацiйнi шви в стiнах будiвель вiдсутнi. В результатi проведених фахiвцями обслiдувань встановлено, що для запобiгання подальшого руйнування будiвель, необхiдно виконати ряд заходiв для укрiплення фундаментiв. Для виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт по укрiпленню фундаментiв необхiдно понад 2 млн.грн. капiталовкладень. Прогноз по iнвестицiях iз-за вiдсутностi неохiдних фiнансових коштiв не передбачався.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

ПАТ "Електроважхiмпроект" функцiонує у нестабiльному середовищi, ефективнiсть розвитку в значнiй мiрi залежить вiд полiпшення економiчної ситуацiї в Українi.

Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть i перспективу розвитку товариства, є значна потреба у молодих фахiвцях для роботи в якостi проектувальникiв електричної частини промислових обєктiв.

А також в умовах кризових явищ у економiцi, воєнних дiй на Донбасii значно зменшились обсяги замовлень на розробки проектної продукцiї для будiвництва обєктiв.

На фiнансовий результат роботи товариства у значнiй мiрi впливає рiст цiн на енергоносiї, рiст цiн на iншi послуги, рiст середньої зарплати у зв'язку з ростом iндексу iнфляцiї. А з iншої сторони для того , щоб виграти у тендерних закупiвлях необхiдно знижувати цiну власних робiт та погоджуватися на невигiднi умови фiнансових розрахункiв за виконанi роботи.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелом фiнансування дiяльностi товариства є власнi обiговi кошти, отриманi вiд виконання робiт, надання орендних i iнших послуг. Розмiр власного капiталу достатнiй для поточних потреб дiяльностi товариства.Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладенi i невиконанi договори вiдсутнi.Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Фiнансовим планом на 2019 рiк передбачено виконання проектних, будiвельно-монтажних робiт на суму 950 тис.грн., вiд надання власного майна в оренду i компенсацiї комунальних витрат одержати 6010 тис.грн. Головним фактором, що сприятиме виконанню запланованого є подолання кризових явищ в економiцi України, покращення iнвестицiйного клiмату в державi.

Колектив товариства наполегливо працює iз замовниками проектiв - пром. пiдприємствами, генпроектувальниками для одержання замовлень.Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

ПАТ "Електроважхiмпроект" виконуєi роботи за рахунок коштiв замовникiв.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Показники роботи ПАТ "Електроважхiмпроект" за останнi три роки:

1. Середня кiлькiсть працiвникiв: 2016 рiк- 30, 2017 рiк - 30, 2018 рiк - 28

2. Обсяг реалiзованих робiт, послуг:2016 рiк - 0,7 млн. грн, 2017 рiк - 0,6 млн. грн., 2018 р. -0

3. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2016 р. - 31,2 млн. грн., 2017 рiк - 31.2 млн. грн, 2018 р. - 50,7

4. Фiнансовий результат до оподаткування: 2016 р. - 0,2 млн. грн., 2017 рiк - 0,1 млн.грн., 2018 р. - 0,07 млн. грн.

5. Поточна дебiторська заборгованiсть: 2016 р. - 0,5 млн. грн., 2017 рiк - 0,5 млн. грн., 2018 р. - 0,6 млн. грн.

6. Поточна кредиторська заборгованiсть: 2016 р. - 0,7 млн. грн., 2017 рiк - 0.7 млн. грн., 2018 р. - 0,8 млн. грн.

7. Коефiцiєнт платоспроможностi (лiквiдностi): 2016 р. - 0,94, 2017 рiк - 0,94, 2018 рiк - 0,93

8. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2016 р. - 16,8 2017 рiк - 16,7, 2018 рiк - 12,68IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

не передбачено

Єдиним акцiонером ПАТ "Електроважхiмпроект" є Держава в особi засновника - Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних робiт "Укрмонтажспецбуд" i виконує функцiю Загальних зборiв.


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Виконуючий обовязки директора

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучерук Сергiй Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Транс енерджi", 38217449, ТОВ "Трансенерджi", заступник директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.03.2014, обрано термiн повноважень продовжений до 26.09.2019 р.

9) Опис

Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. термiном на шiсть мiсяцiв згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р. Продовжено термiн повноважень (наказ №115-к вiд19.09.2014 р.) по 20.09.2015 р. З 21.09.2015 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2016 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд" № 36-к вiд 15.09.2015 р.), з21.09.2016 р. термiн повноважень продовжений до 20.09.2017 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд №24-к вiд 15.09.2016 р.), наказом вiд 27.09.2017 р. №25-к термiн повноважень продовжений до 26.09.2018 р. З 27.09.2018 р. термiн повноважень продовжений до 26.09.2019 р. (наказ № 24-к вiд 27.09.2018 р., рiшення акцiонера №3 вiд26.09.2018 р.)

Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. згiдно iз Статутом - Виконавчим органом товариства є директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, вчиняє правочини, видає накази i розпорядження. Посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", iншi винагородиi (згiдно з наказом Засновника) у звiтному перiодi виплаченi у сумi 30000 грн. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана.

Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Згода на оприлюднення паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи - 18 рокiв.

Займанi посади за останнi пять рокiв: ТОВ "Трансенерджi", заступник директора, з листопада 2012 р. по лютий 2013 р., з березня 2014 р. - виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) Посада

головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнатюк Любов Борисiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1951

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Електроважхiмпроект", 01416777, ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 18.07.2011 р. по 13.06.2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.06.2012, обрано не визначений

9) Опис

Часткою у статутному капiталi товариства не володiє.

Повноваження та обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством у сферi бухгалтерського облiку. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана. Iншi винагороди не виплачувались. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.

Згода на оприлюднення iдентифiкацiйних i паспортних даних не надана.

загальний стаж роботи - 49 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"

00012256

01034, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Прорiзна, 15

100

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)Усього

100


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)


1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Згiдно з фiнансовим планом на 2019 рiк планується:

виконання iнших будiвельно-монтажних робiт та iнженерних послуг на суму 950.0 тис. грн.; одержати доходiв вiд операцiйної оренди активiв - 6010 тис. грн.;

чистий фiнансовий результат - 236 тис. грн.

Основним завданням подальшого розвитку товариства:

- вiдновлення обсягiв виконання будiвельно-монтажних робiт;

- вiдновлення обсягiв проектних робiт ( Послуги iнженернi та пов'язанi з ними послуги щодо технiчного консультування);

- збiльшення обсягiв вiд здачi в оренду власної нерухомостi за рахунок скорочення вiльних площ.


З метою забезпечення виконання необхiдного обсягу робiт у 2019 роцi, товариство бере участь у тендерних закупiвлях ПрАТ ЄВРАЗ-ДМЗ по виконанню проектування та будiвельно-монтажних робiт.2. Інформація про розвиток емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект", яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект".

Згiдно з наказом Української Державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" вiд 30.06.94 р. №119 на виконання указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" на базi Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект" було створено ВАТ "Електроважхiмпроект".

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" створено та дiє вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", та iнших чинних законодавчих актiв України.

Засновник - Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (код ЄДРПОУ 00012256)

100.0% акцiй товариства належать державi в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд!.

Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), 41.

ПАТ "Електроважхiмпроект" вiднесено до Перелiку об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством за звiтний перiод не проводились.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Полiтика управлiння фiнансовими ризиками: у звiтному перiодi фактичний вид дiяльностi - здавання в найм власної нерухомостi. Для забезпечення стабiльного надходження орендних платежiв, вiдсутностi збитковостi дiяльностi, в орендних договорах передбачено застосування iндексу iнфляцiї у розрахунках орендної плати.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Заходи для запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризику ринкового

-хеджування активiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок

Кредитний ризик - Для Товариства основним фiнансовим iнструментом, схильним до кредитного ризику є iнша дебiторська заборгованiсть. Товариство мiнiмiзує свiй кредитний ризик шляхом укладання угод з покупцями, що мають вiдповiднi кредитнi iсторiї. Iншi статтi фiнансової звiтностi не схильнi до кредитного ризику.

Керiвництвом Товариства щорiчно аналiзується дебiторська заборгованiсть щодо сумнiвностi її погашення, на основi аналiзу створюється резерв на покриття сумнiвної заборгованостi. Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).


Грошовi кошти розмiщуються в банках, якi на момент вiдкриття рахункiв мають мiнiмальний ризик дефолту та вважаються достатньо надiйними. Максимальна сума кредитного ризику на звiтну дату являє собою балансову вартiсть фiнансових активiв.


Заходи для запобiгання та мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику:

-встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах Товариства

-диверсифiкацiя структури дебiторської заборгованостi

-аналiз платоспроможностi контрагентiв

-здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах простроченої дебiторської заборгованостi

Керiвництво застосовує кредитну полiтику та здiйснює постiйний контроль за схильнiстю до кредитного ризику.

Ризик лiквiдностi - ризик того, що у Товариства виникнуть труднощi з розрахунками за фiнансовими зобов'язаннями, що здiйснюються грошовими коштами або iншими фiнансовими активами на кiнець звiтного перiоду незначний.

Заходи для запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризику лiквiдностi

-збалансованiсть активiв за строками реалiзацiї з зобов'язаннями за строками погашення

-утримання певного обсягу активiв в лiквiднiй формi

-встановлення внутрiшнього обмеження обсягу залучених коштiв для фiнансування дiяльностi

-збалансування вхiдних та вихiдних грошових потокiв
4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" (код ЄДРПОУ 0141677) не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який би Товариство добровiльно вирiшило застосовувати вiдсутнiй. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi

законодавством вимоги вiдсутня. Оскiльки Товариство немає власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує iнший кодекс корпоративного управлiння, вiдповiдно дана iнформацiя вiдсутня у публiчному доступi. Згiдно iз п. 25, ст.33 закону України "Про акцiонернi товариства" - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства належить до компетенцiї Загальних зборiв. Функцiю загальних зборiв товариства виконує Засновник, акцiонер, який має 100% акцiй - УДК "Укрмонтажспецбуд". Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.

2. У зв'язку з тим, що ПАТ "Електроважхiмпроект" немає кодексу корпоративного управлiння, вiдповiдно iнформацiя про ухиляння вiд положень кодексу корпоративного управлiння, чи не застосовування деяких положень вiдсутня.кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

д/н


вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

д/н


2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

д/н


3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)


Вид загальних зборів

чергові

позачергові


X

Дата проведення

11.01.2018

Кворум зборів

100

Опис

Рiшення акцiонера вiд 11.01.2018 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Обрання аудитора ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення умов договору i встановлення розмiру оплати його послуг.

Прийнято рiшення про обрання аудитора - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал". Схваленi умови договору та затверджений розмiр оплати послуг аудитора.

Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi виконуючого обовязки президента Харченка О. I.


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X


Дата проведення

25.04.2018

Кворум зборів

100

Опис

Рiшення акцiонера №2 вiд 25.04.2018 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк- рiчний звiт затвердити; 2) про виплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2017 роцi - здiйснити нарахування дивiдендiв на корпоративнi права держави у розмiрi 75% вiд фактичного обсягу чистого прибутку i сплатити до 01.07.2018 р.

Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi виконуючого обовязки президента О. I Харченка.


Вид загальних зборів

чергові

позачергові


X

Дата проведення

26.09.2018

Кворум зборів

100

Опис

Рiшення акцiонера №3 вiд 26.09.2018 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про призначення виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - Призначити виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" Кучерука Сергiя Миколайовича строком на дванадцять мiсяцiв з 27 вересня 2018 р. по 26 вересня 2019 р

Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обовязки президента Харченка О. I.Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори


X

Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (зазначити)

Товариство складається з одного акцiонера в особi Засновника товариства - УДК "Укрмонтажспецбуд". Рiшення акцiонера з питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв приймались Акцiонером одноосiбно у формi Рiшення акцiонера, таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно до п.9.2.39 Статуту товариства.


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук


X

Інше (зазначити)

Рiшення акцiонером приймались одноосiбно засновником товариства УДК "Укрмонтажспецбуд" у виглядi оформленого Рiшення акцiонера i завiреного печаткою товариства.


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X


Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (зазначити)

Затвердження аудитора


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні


У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:


Так

Ні

Наглядова рада


X

Виконавчий орган


X

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Рiшення Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", акцiонера, що має 100% акцiй.

Інше (зазначити)

Рiшення Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд"


У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: не було


У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: не було


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента


Склад наглядової ради (за наявності)?


Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

З питань аудиту


X

З питань призначень


X

З винагород


X

Інше (зазначити)

Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".


Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Наглядова рада вiдсутня


Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова рада вiдсутня


Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

д/н

д/н


X

Опис:

Наглядова рада вiдсутня


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги


X

Інше (зазначити)

наглядова рада вiдсутня

XКоли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (зазначити)

наглядова рада вiдсутня


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

наглядова рада вiдсутня


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди


X

Інше (запишіть)

Наглядова рада не створена, вiддiлу чи посади, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не створено, оскiльки у товариства єдиний акцiонер - засновник УДК "Укрмонтажспецбуд".


Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Виконавчим органом товариства згiдно iз Статутом товариства є Директор

Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством.

До компетенцiї Директора належить:

- розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;

- визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;

- органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;

- попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;

- розробка та винесення на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;

- забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв;

- попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;

- залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;

- затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;

- вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;

- заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;

- керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

- iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв.

- вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;

- визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;

- розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв;

- винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);

- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;

- право пiдпису довiреностей;

- вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;

- видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;

- розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства, отриманих вiд виробничої дiяльностi;

- укладання договорiв фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;

- призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв;

- призначення на посаду та звiльнення з посади першого заступника (головного iнженера) та головного бухгалтера Товариства;

- заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

- виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.

Компетенцiя Директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

Директор вправi без довiренностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.
Опис

Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором.


Обмеження повноваження виконавчого органу - директор без погодження з вищим органом укладає договори фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Призначення (звiльнення) директора товариства на посаду: на основi Рiшення акцiонера, який має 100% голосiв - Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд". В результатi чого виникає обов'язок у емiтента обнародувати Особливу iнформацiю про змiну посадових осiб i подати в Нацiональну Комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.Примітки

д/н


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду


X

Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)


X

Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть)

Положення про наглядову раду i ревiзiйну комiсiю не передбаченi, оскiльки статутом товариства не передбачено їх створення. Положення про посадовi особи вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено весь перелiк повноважень виконавчого органу - директору товариства. Положення про акцiї товариства вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено у роздiлi 6 "Цiннi папери товариства". Порядок розподiлу прибутку товариства передбачений роздiлом статуту: Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв.


Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

так

так

так

так


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік


X

Частіше ніж раз на рік

XЯкий орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X


Наглядова рада


X

Виконавчий орган


X

Інше (зазначити)

Договiр з аудиторською фiрмою заключений з директором товариства i затверджений Засновником УДК "Укрмонтажспецбуд".


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?


Так

Ні

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів


X

Інше (зазначити)

Ревiзiйна комiсiя не створена


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента


з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"

00012256

100


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

21 366

0

д/н8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовi особи емiтента: директор товариства i головний бухгалтер.

директор товариства:

Призначення на посаду, звiльнення з посади - на основi рiшення акцiонера - Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних робiт "Укрмонтажспецбуд".

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2008р. № 777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб`єктiв господарювання", якщо у статутному капiталi господарського Товариства частка держави перевищує 50%, призначення (обрання) керiвника Товариства проводиться за результатами конкурсного вiдбору.


головний бухгалтер: призначення на посаду, звiльнення з посади - згiдно з наказом директора товариства.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам при їх звiльненнi - вiдсутня ( не передбачено документами товариства).


9) повноваження посадових осіб емітента

Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством.


Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором.


Обмеження повноваження виконавчого органу - директор без погодження з вищим органом укладає договори фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством.


Повноваження головного бухгалтера: права й обов'язки головного бухгалтера визначаються Законом про бухгалтерський облiк, наказом про облiкову полiтику товариства та затвердженою посадовою iнструкцiєю.

Головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та фiнансових i податкових звiтах.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Iнша iнформацiя


Вiдповiдно до Закону України " Про цiннi папери та фондовому ринку " п. 6, 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв 07.12.2018 № 982 зi змiнами № 27 вiд 18.01.2019 " Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" , рiшення НЦПФР "Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" № 854 вiд 04.12.2018 року, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 15 лютого 2019 року за № 165/33136 надається розкриття iншої iнформацiї стосовно Звiту про Управлiння Товариства за 2018 рiк.


Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в звiтi керiвництва (звiтi управлiнського персоналу).

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.


У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть


Управлiнський персонал звiтностi ПАТ "Електроважхiмпроект" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї


Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:


o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;


o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;


o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;


o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;


o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.


Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.


Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.


З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.


Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Нами наводиться опис питань та висновки, яких дiйшов аудитор щодо iншої додаткової iнформацiї, як того вимагають ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї № 2418-VIII вiд 15.05.2018про "Звiт про корпоративне управлiння."1 Власний кодекс корпоративного управлiння

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" (код ЄДРПОУ 0141677) не розробляло та не затверджувало власний кодекс корпоративного управлiння. Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який би Товариство добровiльно вирiшило застосовувати вiдсутнiй. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня. Оскiльки Товариство немає власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує iнший кодекс корпоративного управлiння, вiдповiдно дана iнформацiя вiдсутня у публiчному доступi.

У зв'язку з тим, що ПАТ "Електроважхiмпроект" немає кодексу корпоративного управлiння, вiдповiдно iнформацiя про ухиляння вiд положень кодексу корпоративного управлiння, чи не застосовування деяких положень вiдсутня.

2. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень.


Єдиним акцiонером ПАТ "Електроважхiмпроект" є Держава в особi засновника -Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних робiт "Укрмонтажспецбуд".

Згiдно iз статтею 49 Закону України " Про акцiонернi товариства": Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi статтею Закону та внутрiшнiми документами товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.


Прийнятi Рiшення акцiонера:


- Рiшення акцiонера вiд 11.01.2018 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Обрання аудитора ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення умов договору i встановлення розмiру оплати його послуг.

Прийнято рiшення про обрання аудитора - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал". Схваленi умови договору та затверджений розмiр оплати послуг аудитора.

Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi виконуючого обовязки президента Харченка О. I.


- Рiшення акцiонера №2 вiд 25.04.2018 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк- рiчний звiт затвердити; 2) про виплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2017 роцi - здiйснити нарахування дивiдендiв на корпоративнi права держави у розмiрi 75% вiд фактичного обсягу чистого прибутку i сплатити до 01.07.2018 р.

Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi виконуючого обовязки президента О. I Харченка.


- Рiшення акцiонера №3 вiд 26.09.2018 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складають 100% голосуючих акцiй, ПАТ "Електроважхiмпроект", приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Про призначення виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" - Призначити виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" Кучерука Сергiя Миколайовича строком на дванадцять мiсяцiв з 27 вересня 2018 р. по 26 вересня 2019 р

Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi тимчасово виконуючого обовязки президента Харченка О. I.


Вiдомостi про прийняття рiшення про виплату дивiдендiв було розмiщено на сайтi https://smida.gov.ua/db/xml/irregular/114610

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента було розмiщено на сайтi https://smida.gov.ua/db/xml/irregular/122193

та вiдповiдає корпоративному звiту.

Аудиторами перевiрена дана iнформацiй в паперовому виглядi та на сайтi компанiї, порушень по даному питанню не встановлено.


3.Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;


Створення Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї статутом Товариства не передбачено.


Виконавчим органом товариства є Директор

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.09.2008р. № 777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб`єктiв господарювання", якщо у статутному капiталi господарського Товариства частка держави перевищує 50%, призначення (обрання) керiвника Товариства проводиться за результатами конкурсного вiдбору.

Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. У разi, якщо акцiонерне Товариство складається з одного Акцiонера (Держави) в особi Засновника Товариства, то Директор пiдзвiтний Акцiонеру Товариства. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i дiючим законодавством.

До компетенцiї Директора належить:

- розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;

- визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;

- укладання договорiв фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;

- призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв;

- призначення на посаду та звiльнення з посади першого заступника (головного iнженера) та головного бухгалтера Товариства;

- заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

- виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.

Компетенцiя Директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

Директор вправi без довiренностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.


Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором.


Обмеження повноваження виконавчого органу - директор без погодження з вищим органом укладає договори фiнансових послуг (фiнансовий лiзiнг, порука, займ), вартiсть яких становить до 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Призначення (звiльнення) директора товариства на посаду: на основi Рiшення акцiонера, який має 100% голосiв - Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд". В результатi чого виникає обов'язок у емiтента обнародувати Особливу iнформацiю про змiну посадових осiб i подати в Нацiональну Комiсiю з цiнних паперiв та

Аудиторами перевiрена дана iнформацiй в паперовому виглядi та на сайтi компанiї, порушень по даному питанню не встановлено.


4) Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

Створення ревiзiйної комiсiї статутом товариства не передбачено. Посада ревiзора вiдсутня. Внутрiшнiй контроль здiйснюється керiвництвом та бухгалтерською службою товариства.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.


У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.


Таким чином, iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "Електроважхiмпроект"не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв ст.40 прим. Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями в останньої редакцiї № 2418-VIII вiд 15.05.2018р.


Iншi питання

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРОФЕСIОНАЛ"

Код ЄДРПОУ 30992563.

Мiсцезнаходження: 49070, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна ), буд.1-А, корпус 2, кв.30

Телефон: моб. 0676334871

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 25.05.2000р. № 1 224 120 0000 002447.

Пiдприємство зареєстровано в реєстрi № 3 до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 2359, яке розмiщено на сайтi Аудиторської Палати України. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 2403 чинне до 31.12.2023р. видане згiдно Рiшення Аудиторської палати України вiд 20.09.2018р. № 365/5.

Директор - Сертифiкат аудитора серiї А № 004216 виданий Капустiної В.Ю. вiд 25.04.2000 року Аудиторською Палатою України № 89, зареєстрований в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi "Аудитори" за номером 100989 на сайтi Аудиторської Палати України.Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр про надання аудиторських послуг 09-01/19-1 ВIД " 09 " сiчня 2019 року.


Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 20.02.2019р. по 18.04.2019р.


Партнер завдання з аудиту,

результатом якого є цей звiт

незалежного аудитора

Капустiна Вiра Юрiївна,

сертифiкат аудитора серiя А №004216,

виданий рiшенням АПУ25.04.00 №89,

номер реєстрацiї в реєстрi аудиторiв

на сайтi АПУ 100989

Адреса аудитора:

Вiд iменi Аудиторської фiрми

ПП АФ "Професiонал": м. Днiпро,

вул. Воскресенська(Ленiна),будинок1-А,

корпус 2,кв.30Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Товариство не є фiнансовою установоюVIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"

00012256

01034, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Прорiзна. 15

21 366

100

21 366

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні


Усього

21 366

100

21 366

0

X. Структура капіталу


Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста бездокументарна iменна

21 366

1,05

Акцiонером товариства є Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" (код ЄДРПОУ 00012256)

100.0% акцiй товариства належать державi в особi засновника.

вiдсутня

Примітки:XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.09.2010

107/04/1/10

Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000092795

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1,05

21 366

22 434,3

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було.


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

59 417

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

2,78

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

59 417

0

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Спосіб виплати дивідендівперерахування на рахунок держбюджету


Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату27.06.2018, 59 417


Опис

Дивiденди на корпоративнi права держави нарахованi згiдно з рiшенням Акцiонера №2 вiд25.04.2018 р. у розмiрi 75.0% вiд фактичних обсягiв чистого прибутку товариства за 2017 рiк. Перелiк осiб не складається. оскiльки дивiденди нарахованi на корпоративнi права держави i перераховуються на рахунки держбюджету.

Сплаченi дивiденди у сумi 59417грн. до 01.07.2018 р. (27.06.2018 р. - 59417 грн.)

По результатах 2018 року рiшення акцiонера про виплату дивiдендiв на цей момент ще не приймалось.XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 489

2 339

0

0

1 489

2 339

будівлі та споруди

1 454

2 310

0

0

1 454

2 310

машини та обладнання

30

25

0

0

30

25

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

5

4

0

0

5

4

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 489

2 339

0

0

1 489

2 339

Опис

У вартiсть основних засобiв включенi основнi засоби для виробничої дiяльностi (рядок 1010 балансу) за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу, розрахованого у вiдповiдностi до МСБО 36.

Суттєвi змiни у вартостi будiвель i споруд зумовленi проведеною дооцiнкою станом на 01.01.2018 р. (ТОВ "Апрайт", сертифiкат субєкта оцiночноїх дiяльностi №61/16, виданий Фондом державного майна України 03.02.2016 р.)

Термiни корисного використання ОЗ: будiвлi, споруди - 30 рокiв, машини, обладнання - 3-10 рокiв, iншi ( iнструменти, прилади, iнвентар) - 3-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 р. - 16809 тис.грн.,в тому числi: будинки i споруди - 16306 тис. грн., тимчасовi споруди - 44 тис. грн., машини та обладнання - 371тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 88 тис. грн.Ступiнь зносу ОЗ всього - 59.3%, в тому числi по будiвлях - 58%, машини i обладнання - 93,3%, iнструмент, iнвентар - 100%. Ступiiнь використання - 85%. Сума нарахованого зносу за рiк - 61 тис.грн.

Обмеження на використання основних засобiв: рiшення про вчинення значного правочину приймається у разi якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом такого правочину, перевищує 10% вартостi активiв, здiйснюється за згодою акцiонера - УДК "Укрмонтажспецбуд". Узвiтному перiодi значнi правочини не укладались.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

25 019

22 565

Статутний капітал (тис.грн)

22

22

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

22

22

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний перiод (тис.грн.): вартiсть необоротних активiв (роздiл 1 Балансу) - 26273, вартiсть оборотних активiв (роздiл 2 Балансу) - 719. Вирахування: забезпечення майбутнiх витрат - i довгостроковi зобовязання - 942, вартiсть поточних зобовязань - 1031 Всього вартiсть чистих активiв за звiтний перiод: 26273+719 - 942 - 1031 =25019

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485.

Примiтка: заборгованiсть акцiонерiв щодо внеску у статутний капiтал вiдсутня, викупу власних акцiй не було.

Висновок

Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3, ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

182

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1 791

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

1 973

X

X

Опис

У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями немає.

Iншi зобовязання: вiдстроченi податковi зобовязання - 942 тис. грн., поточна заборгованiсть за роботи, послуги - 136 тис. грн., за одержаними авансами - 268 тис. грн., розрахунки з оплати працi i зi страхування - 133 тис. грн., поточнi забезпечення - 207 тис. грн., Пенсiйний фонд по наукових пенсiях - 64,8 тис. грн., iншi - 40,2тис. грн.


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

00032129

Місцезнаходження

01001, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№286660

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондлвого ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

0444264386

Факс

0444268633

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунках у цiнних паперах.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа


Міжміський код та телефон

0445910437

Факс

0445910437

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiвОпис

Опис

Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтентiв. Згiдно з повiдомленням депозитарiю - лiцензiя вiдсутня.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30992563

Місцезнаходження

49070, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченкiвський р-н, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 1-А, корп. 2, кв. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2359

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0676334871

Факс

0562350151

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

надання аудиторських послуг


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Круглий Вячеслав Вiкторович

Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

Ідентифікаційний код юридичної особи

2898817737

Місцезнаходження

49124, Україна, Дніпропетровська обл., Самарський р-н, м. Днiпро, вул. Анапська, 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

св. №2641

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Днiпропетровська обласна квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2012

Міжміський код та телефон

098314178

Факс

0662215956

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi права

Опис

юридичнi послуги


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Апрайт"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

33523448

Місцезнаходження

51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Каменське, вул. Шепетова, 6-25

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

сертифiкат №61-16

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.02.2016

Міжміський код та телефон

0443622030

Факс

0443622030

Вид діяльності

оцiночна дiяльнiсть

Опис

послуги оцiнки майна товариства


КОДИ

Дата

30.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777

Територія

Дніпропетровська область, Кiровський р-н

за КОАТУУ

1210137500

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників: 28

Адреса, телефон: 49000 м. Днiпро, вул. Ленiна, 41, 0567860109

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності

v


Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

67

65

первісна вартість

1001

73

73

накопичена амортизація

1002

( 6 )

( 8 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

8

23

Основні засоби

1010

1 489

2 339

первісна вартість

1011

9 500

16 809

знос

1012

( 8 011 )

( 14 470 )

Інвестиційна нерухомість

1015

21 741

23 846

первісна вартість

1016

21 741

33 913

знос

1017

( 0 )

( 10 067 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

23 305

26 273

II. Оборотні активи
Запаси

1100

43

45

Виробничі запаси

1101

43

45

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

120

171

з бюджетом

1135

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

354

431

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

99

26

Готівка

1166

5

4

Рахунки в банках

1167

94

22

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

17

46

Усього за розділом II

1195

633

719

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

23 938

26 992


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

22

22

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2 270

4 706

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

10

10

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

20 263

20 281

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

22 565

25 019

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

416

942

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

18

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

18

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

434

942

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

119

136

розрахунками з бюджетом

1620

144

182

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

1

розрахунками зі страхування

1625

22

31

розрахунками з оплати праці

1630

73

102

одержаними авансами

1635

96

268

розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

237

207

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

248

105

Усього за розділом IІІ

1695

939

1 031

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

23 938

26 992

Примітки:

Баланс станом на 31.12.2018 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.

Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 "Основнi засоби"

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) облiковується за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Оцiнка основних фондiв проведена станом на 01.01.2018 р. згiдно з договором ТОВ "Апрайт" (код ЄДПРОУ 33523448, сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №61/16, виданий Фондом державного майна України 03.02.2016 р.) .

Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13). Детально розкриття iнформацiї про основнi засоби - див. Примiтки п. 5.1

Станом на 31.12.2018 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 73 тис. грн., залишкова вартiсть - 65 тис. грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть: Починаючи з 01 сiчня 2018 року Товариство змiнило модель облiку Iнвестицiйної нерухомiсть в облiковiй полiтицi згiдно МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", у зв'язку з тим, що результатом такої змiни є достовiрна i бiльш вiдповiдна iнформацiя у фiнансовiй звiтностi щодо операцiй, iнших подiй або умов що впливають на фiнансовий стан, фiнансовий результат або на грошовi потоки суб'єкта господарювання.

Товариство прийняло рiшення змiнити модель справедливої вартостi на модель оцiнки за собiвартiстю, та застосовувати цю полiтику до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, починаючи з 01 сiчня 2018 року.Оборотнi активи

Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 2 "Запаси".

При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться за iдентифiкованою вартiстю.

Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась.

Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) облiковуються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 32 <Фiнансовi iнструменти: подання> i 43 МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>.

Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами.

Резерв сумнiвних боргiв нарахований по результатах аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв i становить станом на 31.12.2018 р. по дебiторськiй заборгованостi за виконанi роботи - 267 тис. грн., по iншiй дебiторськiй заборгованостi - 55 тис. грн. (див Примiтки до фiнансової звiтностi п.5)

Власний капiтал

Статутний фонд станом на 31.12.2018 р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн.30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.

Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статуту ПАТ <Електроважхiмпроект>. Частка простих акцiй у статутному капiталi -100,0%.

Статутний капiтал сформований повнiстю.

Структура власного капiталу складається iз статутного, капiталу у дооцiнках ( в МСБО - це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту) та нерозподiленого прибутку.

Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до 43 МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>.

Вiдстроченi податковi зобов'язання розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 <Податок на прибуток> та вiдображенi в складi резерву переоцiнки, зменшивши власний капiтал.

Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).

Детальнiше по статтях балансу вiдображено у Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ "Електроважхiмпроект".


Керівник Кучерук Сергiй Миколайович


Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777


Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

574

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 501 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

2090

0

73

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

6 017

5 010

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1 806 )

( 1 705 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 4 144 )

( 3 138 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

67

240

збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 144 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

67

96

збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-12

-17

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

55

79

збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

3 214

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

3 214

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

3 214

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3 269

79

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1 822

1 575

Витрати на оплату праці

2505

2 060

1 880

Відрахування на соціальні заходи

2510

468

414

Амортизація

2515

261

63

Інші операційні витрати

2520

1 339

1 412

Разом

2550

5 950

5 344

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

21 366

21 366

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

21 366

21 366

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

2,574180

3,697460

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

2,574180

3,697460

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. За 2018 рiк отримано прибуток в сумi 55 тис.грн., за вiдповiдний перiод минулого року отримано прибуток в сумi 79 тис.грн. Пояснення див. Примiтки п. 16.


Керівник Кучерук Сергiй Миколайович


Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ

Дата

01.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6 996

6 508

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

3

2

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

268

96

Надходження від повернення авансів

3020

0

36

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

7

16

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2 701 )

( 2 866 )

Праці

3105

( 1 567 )

( 1 487 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 465 )

( 420 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1 907 )

( 1 365 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 11 )

( 37 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 846 )

( 630 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1 050 )

( 698 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 171 )

( 120 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 5 )

( 7 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 531 )

( 369 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-73

24

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-73

24

Залишок коштів на початок року

3405

99

75

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

26

99

Примітки: Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного року складає 26 тис.грн i вiдповiдає залишку по балансу. Детальнiше iнформацiя в Примiтках п. 6.


Керівник Кучерук Сергiй Миколайович


Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ

Дата

27.01.2019

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД

1801006


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього рокунадход- ження

видаток

надход- ження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

0

Х

0

Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510