Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обовязки директора       Кучерук Сергiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01416777
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Кiровський, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
5. Міжміський код, телефон та факс
0567860109 0567445508
6. Електронна поштова адреса
buh@ethp.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Не заповнюються пункти змiсту:
товариство не брало Участi у створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство: рейтингова оцiнка не проводилась.
Iнформацiя про органи управлiння: акцiонерним товариством не надається.
Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента: посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
Облiгацiї товариством не випускались; iншi цiннi папери не випускались; похiднi цiннi папери вiдсутнi; викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було; сертифiкати цiнних паперiв у звiтному перiодi не видавались.
Iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть: товариство є проектним iнститутом i промислову продукцiю не випускає, iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть нами не надається.
Випуску боргових цiнних паперiв не було.
Iнформацiя про аудиторський висновок публiчним акцiонерним товариством не надається.
Iпотечнi цiннi папери вiдсутнi.
Iпотечнi облiгацiї, сертифiкати не випускались, по цiй же причинi не заповнюються всi i ншi пункти щодо iпотечного покриття.
Сертифiкати ФОН у емiтента вiдсутнi.
Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався iз-за вiдсутностi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачу обєкта.
Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами.
Загальнi збори емiтента у звiтному перiодi не проводились, оскiльки акцiонерне товариство складається iз одного акцiонера (держави) в особi засновника товариства, то повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв здiйснюється акцiонером одноосiбно згiдно п. 9.2.39 Статуту.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №419109
3. Дата проведення державної реєстрації
30.06.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
22434.30
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100.0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
31
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки в сферi iнших природничих i технiчних наук
68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна
43.29 Iншi будiвельно-монтажнi роботи
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння акцiонерним товариством не надається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
305673
3) поточний рахунок
2600000019099
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
305673
6) поточний рахунок
2600000019099

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням обєктiв архiтектури АД №039225 24.04.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 19.04.2016
Опис Термiн дiї лiцензiї буде продовжений
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану обєктiв АВ №548252 22.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034Україна м. Київ вул. Прорiзна, 15 100.0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Виконуючий обовязки директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучерук Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Трансенерджi", заступник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2014 19.09.2014 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2016 р.
9) Опис
Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. термiном на шiсть мiсяцiв згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р. Продовжено термiн повноважень (наказ №115-к вiд19.09.2014 р.) по 20.09.2015 р. З 21.09.2015 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2016 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд" № 36-к вiд 15.09.2015 р.) Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. згiдно iз Статутом - Виконавчим органом товариства є директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, вчиняє правочини, видає накази i розпорядження. Посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", iншi винагороди, в тому числi натуральнi у звiтному роцi не виплачувались.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи - 15 рокiв.
Займанi посади за останнi пять рокiв: ТОВ "Грандгаз", заступник директора з червня 2010 р по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", заступник директора, з листопада 2012 р. по лютий 2013 р. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Любов Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 18.07.2011 р. по 13.06.2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.06.2012 термiн не визначений
9) Опис
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження та обовязки визначенi посадовою iнструкцiєюта дiючим законодавством у сферi бухгалтерського облiку. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. За 2015 рiк виплачено винагород (вiдповiдно до положень Колдоговору) у сумi 10930 грн., натуральнi винагороди не виплачувались. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
загальний стаж роботи - 46 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi пять рокiв: в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 18.07.2011 р. по 13.06.2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера. Посади на iнший пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiалних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Прорiзна, 15 21366 100.0 21366 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 21366 100.0 21366 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера №2 вiд 28.04.2015 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк; 2) про виплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 роцi - не нараховувати у звязку з вiдсутнiстю прибутку.
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi першого вiце-президента Харченка О.I.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.01.2015
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера вiд 12.01.2015 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Обрання аудитора ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення умов договору i встановлення розмiру оплати його послуг.
Прийнято рiшення про обрання аудитора - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал". Схваленi умови договору та затверджений розмiр оплати послуг аудитора.
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особiпершого вiце-президента Харченка О. I.

9. Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендівДата виплати дивідендівОпис За результатами 2014 року дивiденди на корпоративнi права держави не нараховувались у звязку з вiдсутнiстю прибутку, про що вказано у рiшеннi акцiонера ПАТ "Електроважхiмпроект" №2 вiд 28.04.2015 р.
По результатах 2015 року рiшення акцiонера про виплату дивiдендiв у звiтному перiодi i на даний момент не приймалось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Госпiтальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0444264386
Факс 0444268633
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445910437
Факс 0444825214
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтентiв. Згiдно з повiдомленням депозитарiю - лiцензiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30992563
Місцезнаходження 49070 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 1-А. корп.2, кв. 30.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2359
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0567415967
Факс 0562350151
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Надання аудиторських послуг

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "ФАКТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37452568
Місцезнаходження 49106 Україна Дніпропетровська Жовтневий м. Днiпропетровськ бульвар Слави, буд. 18, кв. 209
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0567266841
Факс 0567266841
Вид діяльності д/н
Опис Вид дiяльностi Юридичної фiрми "Факт": Дiяльнiсть у сферi права. Договiр на надання юридичних послуг товариству. Наявнiсть лiцензiї на надання юридичних послуг емiтенту не передбачено законодавством.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010 107/04/1/10 Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000092795 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 21366 22434.30 100.0
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було.
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Електроважхiмпроект" є спецiалiзованим електротехнiчним iнститутом з комплексної електрифiкацiї i автоматизацiї промислових пiдприємств i виконує проекти будiвництва обєктiв, а також розробляє проектно-конструкторську документацiю автоматизованих електроприводiв прокатних станiв, машин, агрегатiв та iншого технологiчного устаткування.
У 1964 роцi був створений Державний проектний iнститут "Електроважхiмпроект" розпорядженням РМ УСРС №1517-р вiд 10.10.1964 р.
Згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" вiд 30.06.1994 р. №119 на виконання указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" на базi ДППКI "Електроважхiмпроект" було створено ВАТ "Електроважхiмпроект".
З 05.04.2012 р. товариство зареєстроване у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв як Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект".
 
Змiни в органiзацiйнiй структурi товариства обумовленi вiдсутнiстю проектних робiт, у звязку з чим було проведено скорочення штату товариства. В органiзацiйнiй структурi товариства основними є вiддiл головного iнженера проекту, група автоматизацiї проектування, вiддiл науково-технiчної iнформацiї; вiддiл оренди нерухомого майна.
 
1. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 28
з них працюють на умовах неповного робочого часу - 5
2. Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб - 3
3. Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис. грн. - 1398,8
4. Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис. грн. - 1310,7
5. Змiни ФОП штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом, тис. грн. - +181,3
Зменшення середньої кiлькостi працiвникiв на 8 осiб по причинi вiдсутностi необхiдного обсягу виконаних проектних робiт.
Рiст середньої зарплати, в основному, за рахунок росту iндексу iнфляцiї.
Затверджена кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв - вiдсутня.
 
Найменування обєднання: Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"
Мiсцезнаходження обєднання: 001034, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
УДК "Укрмонтажспецбуд" обєднує пiдприємства по виготовленню електромонтажного обладнання та виробiв: електромонтажнi трести та спецiалiзованi проектнi iнститути, що дозволяє комплексно вирiшувати питання будiвництваелектротехнiчної частини обєктiв та систем автоматизацiї технологiчних процесiв у галузях промисловостi.
 
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводилась.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства у звiтному перiодi з боку третiх осiб не було.
 
У вiдповiдностi до наказу по товариству "Про облiкову полiтику пiдприємства" №21 вiд 31.12.2014 р. передбачено:
Вiдповiдно до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ встановлено 01.01.2012 р.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за собiвартiстю.
Для подальшої оцiнки i вiдображення основних засобiв у фiнансовiй звiтностi товариство використовує модель переоцiнки вартостi, тобто за справедливою вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї та будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Термiн корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з перiоду часу, протягом якого Товариство передбачає використовувати актив.
Установити: при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання обєкта основних засобiв.
При нарахуваннi амотизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, яка надається в операцiйну оренду) визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
Проводити зарахування запасiв на баланс по собiвартостi вiдповiдно до МСБО №2 "Запаси". У разi вiдпуску на виробництво, продажу чи iншому вибуттi запасiв застосовувати метод оцiнки по iдентифiкованiй вартостi.
Облiк фiнансових iнструментiв здiйснювати за справедливою вартiстю.
 
Науково-технiчна продукцiя iнституту розробляється вiдповiдно до замовлень генпроектних органiзацiй, пiдприємств i направлена на нове будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю виробництва. Орiєнтацiя: пiдприємства чорної металургiї, хiмiчної ромисловостi, машинобудiвнi пiдприємства, будiвельнi i iн. Iнститут виконує проектну документацiю з електропостачання, силове обладнання, автоматизованi електроприводи, електроосвiтлення, АСУ ТП, комплектацiю устаткуванням, авторський нагляд.Основними замовниками наших послуг завжди були пiдприємства добувної та металургiйної галузей, машинобудування. На сьогоднiшнiй день, в зв’язку з веденням бойових дiй та скороченням експорту, рiзким ускладненням фiнансового стану, нових будiвництв та серйозних реконструкцiй цими пiдприємствами майже не розглядається.
У 2015 роцi третьому i четвертому кварталах виконувались роботи по модернiзацiї освiтлення цехiв ТОВ «ЄВРАЗ». Загальна сума договору 514 тис. грн. У 2016 роцi роботи з модернiзацiї освiтлення цехiв будуть продовженi, на цей час ведуться перемови по узгодженню умов договору iз збiльшенням обсягiв робiт.
 
З 2011р. по 2015 р. придбано основних фондiв всього на 559,3 тис. грн., в тому числi: компютерну та копiювальну технiку - 36,4 тис.грн., кондицiонери - 12,3 тис.грн., автомобiль - 165,9 тис.грн., силове устаткування (трансформатор) - 35,0 тис. грн., реконструкцiя, ремонт примiщень - 307,4 тис.грн. Фiнансування придбання - власнi кошти.
Вибуло за вiдповiдний перiод всього на 228,7 тис.грн., в тому числi списано фiзично зношенi морально устарiлi i непридатнi для подальшого використання основнi засоби на суму 21,9 тис.грн., реалiзовано невикористовуваних ОЗ у виробничiй дiяльностi - 40,9 тис.грн. та автомобiль - 165,9 тис. грн., залишковою вартiстю 104.5 тис. грн.
Прогноз по iнвестицiях: згiдно iз фiнансовим планом на 2016 рiк передбачено придбання основних засобiв на 50 тис. грн., значних iнвестицiй не пердбачено у звязку з недостатнiстю коштiв.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами у звiтному перiодi товариством не укладались.
 
Загальна вартiсть основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду 22795 тис. грн. В тому числi iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, що надається в операцiйну оренду), яка облiковується по справедливiй вартостi - 21064 тис.грн. Будiвлi i споруди для основної дiяльностi облiковуються по справедливiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу -1630 тис. грн. Виробниче обладнання i потужностi вiдсутнi, оскiльки товариство являється проектним iнститутом.
Значнi правочини щодо основних засобiв товариства у звiтному перiодi не вчинялись.
Будiвлi i споруди розмiщенi по адресу: м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41.
У звязку з тим, що фундаменти будiвлi опираються на товщу просадочних лесових грунтiв, в результатi їх замочування вiдбулася часткова просадка грунтiв пiд пiдошвою будiвель, що спричинило розриви в конструкцiях будiвель, їх деформацiю, оскiльки деформацiйнi шви в стiнах будiвель вiдсутнi. В результатi проведених фахiвцями обслiдувань встановлено, що для запобiгання подальшого руйнування будiвель, необхiдно виконати ряд заходiв для укрiплення фундаментiв. Для виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт по укрiпленню фундаментiв необхiдно понад 2 млн.грн. капiталовкладень.Прогноз по iнвестицiях iз-за вiдсутностi неохiдних фiнансових коштiв не передбачався.
 
ПАТ "Електроважхiмпроект" функцiонує у нестабiльному середовищi, ефективнiсть розвитку в значнiй мiрi залежить вiд полiпшення економiчної ситуацiї в Українi.
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть i перспективу розвитку товариства, є значна потреба у молодих фахiвцях для роботи в якостi проектувальникiв електричної частини промислових обєктiв.
А також в умовах кризових явищ у економiц, воєнних дiй на Донбасii значно зменшились обсяги замовлень на розробки проектної продукцiї для будiвництва обєктiв.
 
У звiтному перiодi виплачено штрафних санкцiй на суму 8292,36 грн., в тому числi: нарахованi штрафнi санкцiї i пеня по уточнюючих розрахунках з ПДВ - 7933,55 грн., пеня - 18,81 грн., сплачено штраф згiдно постанови ДКЦПФР - 340 грн.
 
Джерелом фiнансування дiяльностi товариства є власнi обiговi кошти, отриманi вiд виконання робiт, надання орендних i iнших послуг. Розмiр власного капiталу достатнiй для поточних потреб дiяльностi товариства.
 
Укладенi i невиконанi договори вiдсутнi.
 
Фiнансовим планом на 2016 рiк передбачено виконання проектних, будiвельно-монтажних робiт на суму 900тис.грн., вiд надання власного майна в оренду i компенсацiї комунальних витрат одержати 3840 тис.грн. Головним фактором, що сприятиме виконанню запланованого є подолання кризових явищ в економiцi України, покращення iнвестицiйного клiмату в державi.
Колектив iнституту наполегливо працює iз замовниками проектiв - пром. пiдприємствами, генпроектувальниками для одержання замовлень.
У 2016 роцi будуть продовженi роботи з модернiзацiї освiтлення цехiв ТОВ "ЄВРАЗ" , на цей час ведуться перемови по узгодженню умов договору iз збiльшенням обсягiв робiт. Завдяки цьому планується зберегти i збiльшити кадровий склад iнституту, зберегти досягнутий рiвень заробiтної плати працiвникам iнституту.
 
Дослiдження та розробки в поточному роцi за рахунок власних коштiв товариством не проводились. ПАТ "Електроважхiмпроект" виконує проектнi роботи за рахунок коштiв замовникiв.
 
Судовi справи , за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 i бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною яких виступає товариство - вiдсутнi. Судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи товариства - вiдсутнi.
 
Показники роботи ПАТ "Електроважхiмпроект" за останнi три роки:
1. Середня кiлькiсть працiвникiв: 2013 рiк - 51 особа, 2014 рiк - 36, 2015 рiк - 31
2. Обсяг реалiзованих робiт, послуг: 2013 рiк - 0,6 млн.грн., 2014 рiк - 0,1 млн. грн., 2015 рiк - 0,4 млн. грн.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2013 р. - 32,8 млн.грн., 2014 рiк - 43,4 млн.грн., 2015 рiк - 32,3 млн. грн.
4. Фiнансовий результат до оподаткування: 2013 р. - 0,06 млн.грн., 2014 рiк - -0,30 млн.грн., 2015 рiк - 0,2 млн. грн.
5. Поточна дебiторська заборгованiсть: 2013 р. - 0,9 млн.грн., 2014 р. - 0,7 млн.грн., 2015 рiк - 0,8 млн. грн.
6. Поточна кредиторська заборгованiсть: 2013 р. - 0,78 млн.грн., 2014 р. - 0,81 млн.грн., 2015 рiк - 0,8 млн. грн.
7. Коефiцiєнт платоспроможностi (лiквiдностi): 2013 р. - 1,6, 2014 р. - 1,15, 2015 рiк - 1,3
8. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2013 р. - 21,2, 2014 р. - 22,56, 2015 рiк - 15,1

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 972 1730 0 0 972 1730
будівлі та споруди 774 1674 0 0 774 1674
машини та обладнання 54 45 0 0 54 45
транспортні засоби 127 0 0 0 127 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 17 11 0 0 17 11
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 972 1730 0 0 972 1730
Опис У вартiсть основних засобiв включенi основнi засоби для виробничої дiяльностi (рядок 1010 балансу) за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу, розрахованого у вiдповiдностi до МСБО 36. Термiни корисного використання ОЗ: будiвлi, споруди - 25 рокiв, машини, обладнання - 3-10 рокiв, транспортнi засоби -7 рокiв,iншi ( iнструменти, прилади, iнвентар) - 3-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015 р. 11099 тис.грн.,в тому числi: будинки i споруди - 10552 тис. грн., тимчасовi споруди - 44 тис. грн., машини та обладнання - 407 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 96 тис. грн.Ступiнь зносу ОЗ всього - 53%, в тому числiпо будiвлях - 51,5%, машини i обладнання - 88,9%, iнструмент, iнвентар - 88,5%. Ступiiнь використання - 85%. Сума нарахованого зносу за рiк - 59 тис.грн. Збiльшення вартостi будiвель, призначених для основного виробництва - в результатi проведеної переоцiнки будiвлi для власного використання i проведеного коригування згiдно з МСБО 36.
Товариством проведено уцiнку вiдповiдно до МСБУ 36 зменшення корисностi активiв та проведено перерахунок первiсної вартостi основних засобiв, їх накопичену амортизацiї з початку звiтного перiоду та знос, який вiдображав вартiсть уцiнки корисностi активiв, що вплинуло на первiсну вартiсть будинку та її накопичену амортизацiю. I реально вiдобразило залишкову вартiсть об’єкту.в результатi зменшення корисностi активi вiдповiдно до МСБО 36.
Обмеження на використання основних засобiв: прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв, здiйснюється за згодою акцiонера - УДК "Укрмонтажспецбуд".

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22461 21728
Статутний капітал (тис. грн.) 22 22
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 22 22
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний перiод (тис.грн.): вартiсть необоротних активiв (роздiл 1 Балансу) - 22893, вартiсть оборотних активiв (роздiл 2 Балансу) - 1054, Вирахування: забезпечення майбутнiх витрат - i довгостроковi зобовязання - 683, вартiсть поточних зобовязань - 803. Всього вартiсть чистих активiв за звiтний перiод: 22893+ 1054 - 683 - 803=22461
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485.
Примiтка: заборгованiсть акцiонерiв щодо внеску у статутний капiтал вiдсутня, викупу власних акцiй не було.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 96 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 392 X X
Інші зобов'язання X 646 X X
Усього зобов'язань X 1134 X X
Опис: У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями немає. Поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 392 тис. грн. - термiн погашення до 30.09.2018 р.
Iншi зобовязання: вiдстроченi податковi зобовязання - 395 тис. грн., поточна заборгованiсть за роботи, послуги - 63 тис. грн., за одержаними авансами - 44 тис. грн., розрахунки з оплати працi i зi страхування - 90 тис. грн., iншi - 54 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
15.09.2015 15.09.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30992563
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 1-А, корп. 2, кв. 30
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2359 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Професiонал»
Свiдоцтво АПУ про внесення в Реєстр аудиторських фiрм № 2359 вiд 26.01. 2001р. № 98, продовжено дiю до 24 вересня 2020 року рiшенням АПУ вiд 24 вересня 2015р. № 315/3
Код ЄДРПОУ 30992563, 49070 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна 1-А, корпус 2,кв.30
п/р 26008155141 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
тел (0562) 35-01-51 моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: info@audit-prof.com.ua
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного Акцiонерного Товариства
«Електроважхiмпроект»
станом на 31.12.2015року

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку
Власнику цiнних паперiв,
Керiвництву
ПАТ «ЕЛЕКТРОВАЖХМIПРОЕКТ»


Ми , Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Професiонал»( код за ЄДРПОУ-30992563, мiсце знаходження:49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.1-А,корпус 2,кв.30 зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради вiд 25.05.2000р. номер запису в реєстрi № 1 224 120 0000 002447), провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства «Електроважхiмпроект» ( код за ЄДРПОУ –01416777, мiсце знаходження : 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд.41,зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради вiд 30.06.1994р. номер запису в реєстрi 1 224 120 0000 021361) ( далi Товариства), що додається , який включає «Баланс» (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, «Звiт про фiнансовi результати» (Звiт про сукупний дохiд), «Звiт про рух грошових коштiв» (за прямим методом), «Звiт про власний капiтал», що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
У звiтi про фiнансовий стан Товариства вiдображена вартiсть незавершеного виробництва у сумi 153 тис. грн. по об’єктах коксової батареї ТОВ «ИСТЕК» фiлiалу Горлiвського КХЗ. У зв’язку з тим, що роботи по даному об’єкту з 2012 р. призупиненi i на даний момент вiдсутня iнформацiя по вiдновленню робiт, а також у зв’язку з тим, що об’єкт розташований у зонi АТО, є ймовiрнiсть, що роботи не будуть завершенi.
Згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та п.п. 26, 27, 36 Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку №11 «Будiвельнi стандарти» Товариству слiд було зменшити вартiсть оборотних активiв на 153 тис. грн. , що зменшило нерозподiлений прибуток та власний капiтал акцiонерiв станом на 31.12.2015р
Умовно-позитивна думка.
На нашу думку,за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно , в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства « Електроважхiмпроект» станом на 31 грудня 2015 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи висновку стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному перiодi, а саме на полiтичну та економiчну ситуацiю в державi Україна, проведення АТО на територiї сумiжної областi, це впливало та може впливати на подальшу дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на господарськi операцiї та фiнансовий стан Товариства i не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
Директор (аудитор сертифiкат серiя А № 004216,
продовжено дiю до 25 квiтня 2019 р.)
ПП АФ “Професiонал” В.Ю. Капустiна
16.03.2016р.
Адреса Аудиторської фiрми: м. Днiпропетровськ,
вул. Ленiна, будинок 1-А, корпус 2, кв.30

д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 2 0
2 2014 1 0
3 2013 2 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть): Товариство складається з одного акцiонера в особi Засновника товариства - УДК "Укрмонтажспецбуд". Рiшення акцiонера з питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв приймались Акцiонером одноосiбно у формi Рiшення акцiонера, таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно до п.9.2.39 Статуту товариства. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): Рiшення акцiонером приймались одноосiбно засновником товариства УДК "Укрмонтажспецбуд" у виглядi оформленого Рiшення акцiонера i завiреного печаткою товариства. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше (запишить) Наглядова рада вiдсутня

Наглядова рада вiдсутня

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена (не передбачено статутом товариства).

комiтети не створенi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена, вiддiлу чи посади, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не створено, оскiльки у товариства єдиний акцiонер - засновник УДК "Укрмонтажспецбуд".

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): наглядова рада вiдсутня
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) не обирались

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть): Положення про наглядову раду i ревiзiйну комiсiю не передбаченi, оскiльки статутом товариства не передбачено їх створення. Положення про посадовi особи вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено весь перелiк повноважень виконавчого органу - директору товариства. Положення про акцiї товариства вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено у роздiлi 6 "Цiннi папери товариства". Порядок розподiлу прибутку товариства передбачений роздiлом статуту: Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть) Договiр з аудиторською фiрмою заключений з директором товариства i затверджений Засновником УДК "Укрмонтажспецбуд".

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?


Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть) Пртягом трьох рокiв змiни аудитора не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть) Перевiрку здiйснювала аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть) ревiзiйна комiсiя не створена.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): не запланованоЧи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
кодекс вiдсутнiй
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія
за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності
за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 31
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49000 м. днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 129 69 0
первісна вартість 1001 131 72 0
накопичена амортизація 1002 2 3 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 8 0
Основні засоби: 1010 972 1731 5752
первісна вартість 1011 22583 11099 14288
знос 1012 21611 9368 8536
Інвестиційна нерухомість: 1015 20792 21064 18839
первісна вартість 1016 20792 21064 18839
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 18
Відстрочені податкові активи 1045 17 21 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 21918 22893 24609
II. Оборотні активи
Запаси 1100 178 184 342
Виробничі запаси 1101 25 31 22
Незавершене виробництво 1102 153 153 320
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 267 267 274
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

180

243

121
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 251 282 281
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 44 69 1300
Готівка 1166 4 5 3
Рахунки в банках 1167 40 64 1297
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 19 9 2
Усього за розділом II 1195 939 1054 2355
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 22857 23947 26964

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1394 2037 0
Додатковий капітал 1410 0 0 4378
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 10 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20302 20392 20605
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 21728 22461 25015
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 157 395 1164
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 159 288 423
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 159 166 423
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 316 683 1617
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 60 63 38
за розрахунками з бюджетом 1620 107 96 139
за у тому числі з податку на прибуток 1621 55 35 39
за розрахунками зі страхування 1625 25 28 40
за розрахунками з оплати праці 1630 74 62 83
за одержаними авансами 1635 107 44 13
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 64 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 440 446 19
Усього за розділом IІІ 1695 813 803 332
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 22857 23947 26964

Примітки Баланс станом на 31.12.2015 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв, нарахування зносу проводилося на пiдприємствi згiдно Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку №16 "Основнi засоби". Оцiнка обєктiв основних засобiв робиться за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного обєкту основних засобiв згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства. Пiсля переоцiнки ОЗ застосовувався МСБО №36 "Зменшення корисностi активiв" та визнання втрат, якi включенi до зносу основних засобiв.
В складi нематерiальних активiв кориснiсть активу «Свiдоцтво про допуск до певного виду робiт, або видiв робiт, якi впливають на безпеку капiтального будiвництва» нами переглянуто на предмет знецiнення i, у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», проведено уцiнку у розмiрi 50%.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть нематерiальних активiв становить 72 тис. грн.

Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за справедливою вартiстю (згiдно з положеннями МСФЗ 40). Проведена оцiнка майна незалежним оцiнщиком станом на 31.12.2015 р. була вiдображена в балансi в складi доходiв , отриманих вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Вiдстроченi податковi активи розрахованi вiдповiдно до МСБО №12 «Податок на прибуток».
Оборотнi активи
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 2 "Запаси".
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться за iдентифiкованою вартiстю.
Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась.
Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) облiковуються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i §43 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами.
Резерв сумнiвних боргiв нарахований по результатах аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв i становить станом на 31.12.2015 р. 64 тис. грн.
Власний капiтал
Статутний фонд станом на 31.12.2015 р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн.30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.
Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статуту ПАТ «Електроважхiмпроект». Частка простих акцiй у статутному капiталi –100,0%.
Статутний капiтал сформований повнiстю.
Структура власного капiталу складається iз статутного, капiталу у дооцiнках ( в МСБО – це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту) та нерозподiленого прибутку.
Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до §43 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Вiдстроченi податковi зобов’язання розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 «Податок на прибуток» та вiдображенi в складi резерву переоцiнки, зменшивши власний капiтал.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
Детальнiше по статтях балансу вiдображено у Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ "Електроважхiмпроект".
Керівник Кучерук Сегiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 435 54
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 451 ) ( 70 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 16 ) ( 16 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4455 3928
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 245 542
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1374 ) ( 1068 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2805 ) ( 3071 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 560 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

260

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 227 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 79 ) ( 69 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

181

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 296 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -31 -58
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

150

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 354 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 420 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 420 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 420 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 570 -354

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1576 1078
Витрати на оплату праці 2505 1410 1251
Відрахування на соціальні заходи 2510 516 438
Амортизація 2515 60 125
Інші операційні витрати 2520 1068 801
Разом 2550 4630 3693

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21366 21366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21366 21366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 7.02050 -16.56838
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 7.02050 -16.56838
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. За 2015 рiк отримано прибуток в сумi 150 тис.грн., за вiдповiдний перiод минулого року отримано збитокв сумi 354 тис.грн.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5281

4215
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 44 107
Надходження від повернення авансів 3020 20 16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 16 23
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2379 )

( 1766 )
Праці 3105 ( 1169 ) ( 1013 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 556 ) ( 478 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 890 ) ( 712 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 55 ) ( 58 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 527 ) ( 423 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 308 ) ( 231 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 243 ) ( 180 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 8 ) ( 8 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 30 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 144 ) ( 238 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -26 -53
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 104 5
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 53 ) ( 24 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 51 -19
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 25 -72
Залишок коштів на початок року 3405 44 116
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 69 44

Примітки Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного року складає 69 тис.грн i вiдповiдає залишку по балансу. Детальнiше iнформацiя в Примiтках п. 6.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д\н
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 22 1394 0 10 20302 0 0 21728
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -54 0 0 -54
Скоригований залишок на початок року 4095 22 1394 0 10 20248 0 0 21674
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 150 0 0 150
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 420 0 0 0 0 0 420
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 420 0 0 0 0 0 420
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 223 0 0 -6 0 0 217
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 643 0 0 144 0 0 787
Залишок на кінець року 4300 22 2037 0 10 20392 0 0 22461

Примітки Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування за попереднi перiоди в сумi 54 тис. грн., iз них - нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 38 тис. грн. (кошти товариства у Брокбiзнесбанку у зв’язку з його лiквiдацiєю за 2014 р.), iншi коригування - 16 тис. грн..
- Проведеною переоцiнкою в 2015 роцi поверхiв будiвлi для власного використання а також на суму коригування вiдповiдно до МСБО 36 зменшення корисностi активу, всього на суму 420,0 тис. грн.
- Змiн в оцiнцi ( в частинi амортизацiйних вiдрахувань), коли актив використовується суб’єктом господарювання вiдповiдно до п.41 МСБО №16 «Основнi засоби» в сумi 15,0 тис. грн., вiднесено до нерозподiленого прибутку.
- Нарахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки станом на 31.12.2015 р. згiдно з МСБО №12 в сумi - 238,0 тис. грн.
- Отримано прибуток у звiтному перiодi в сумi 150 тис. грн.
- Використано прибутку звiтного перiоду в сумi 21 тис. грн.: нарахований резерв вiдпусток на виплати за рахунок прибутку - 21 тис. грн..
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект» ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Електроважхiмпроект» (надалi –«Товариство») є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Електроважхiмпроект», яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту «Електроважхiмпроект».
ВАТ «Електроважхiмпроект» створено в процесi корпоратизацiї майна державного пiдприємства ДППКI «Електроважхiмпроект».
Засновник – Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
Оцiнку майна i визначення розмiру власного капiталу здiйснено станом на 31.12.2015 р.
Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41.
Дата первинної реєстрацiї – 20.12.1991р.
Державна реєстрацiя ВАТ 30.06.1994 р. Днiпропетровським мiськвиконкомом. Рiшення. № 9367-АТ.
Засновник – Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
На 31 грудня 2015 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 1 особа
Данi щодо складу акцiонерiв:
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд», код ЄДРПОУ 00012256, адрес: 01601м. Київ, вул. Прорiзна, 15, вiдсоток акцiй – 100,00
Основними видами дiяльностi Товариства є:
• Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
• Здавання в найм власного нерухомого майна.
Чисельнiсть працюючих (середня кiлькiсть працiвникiв), осiб – 31

ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
2.1. Загальнi положення
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, котрий допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком таких статей: iнвестицiйна нерухомiсть, будiвлi, що класифiкованi як основнi засоби, похiднi фiнансовi iнструменти, фiнансовi активи, наявнi для продажу, умовне вiдшкодування i зобов'язання щодо розподiлу негрошових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
2.2. Твердження про вiдповiднiсть
За виключенням неподання порiвняльної iнформацiї, дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi включають Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та iнтерпретацiї, виданi Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової i Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародної фiнансової звiтностi.
2.3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
2.4. Функцiональна валюта i валюта представлення фiнансової звiтностi
Товариство веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того вимагають Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку. Ґрунтуючись на економiчнiй сутi операцiй i обставинах дiяльностi, Товариство визначило українську гривню як функцiональну валюту. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах. Валютою представлення фiнансової звiтностi також визначено гривню.
2. 5. Новi та переглянутi МСФЗ - випущенi, але ще не вступили в силу
Товариство не застосовувало такi новi та переглянутi МСФЗ, випущенi, але ще не набули чинностi:
МСФЗ (IFRS) 9 Фiнансовi iнструменти 2
МСФЗ (IFRS) 15 Виручка за договорами з покупцями2
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 Облiк придбання часток у спiльних операциях1
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї1
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i Роз'яснення допустимостi застосування деяких
МСФЗ (IAS) 38 методiв амортизацiї 1
МСФЗ (IAS) 41
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 Продаж або внесок активiв в операцiях мiж
i МСФЗ (IAS) 28 iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним предприятием1
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування
МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 28 винятки з вимоги про консолидации1
Поправки до МСФЗ Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв1
Примiтки:
1 Дiють щодо рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року, з можливiстю дострокового застосування.
2 Дiють щодо рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 року, з можливiстю дострокового застосування.
2.6. МСФЗ (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки»
Вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 1.40(а) пiдприємство зобов'язане подати звiт про фiнансовi результати , якщо:
(a) воно застосовує облiкову полiтику ретроспективно, здiйснює ретроспективний перерахунок або рекласифiкацiю статей звiтностi;
(б) ретроспективне застосування облiкової полiтики, ретроспективний перерахунок або рекласифiкацiя iстотно впливають на показники звiту про фiнансовi результати на початок попереднього перiоду.
Примiтки до звiту про фiнансовi результати не потрiбнi, за винятком розкриття за МСФЗ (IAS) 1.41-44 i МСФЗ (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки».

2.7. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що воно функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв.
На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру його операцiй iз споживачами послуг.
Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було б неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
2.8 Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiоди 2010-2012 рокiв та 2011-2013 рокiв
У поточному роцi Товариство вперше застосувала поправки до МСФЗ, включенi в проект Щорiчних удосконалень МСФЗ, перiоди 2010-2012 рокiв та 2011-2013 рокiв. Одна з поправок вимагає, щоб органiзацiї розкривали судження керiвництва при застосуваннi критерiїв об'єднання сегментiв вiдповiдно до пункту 12 МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти». Товариство об'єднало кiлька операцiйних сегментiв в один звiтний сегмент i розкрила необхiдну iнформацiю у Примiтках згiдно з поправкою. Застосування iнших поправок не зробило впливу на розкриття iнформацiї або суми, вiдображенi в звiтностi Товариства.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. МСБО№ 16 Основнi засоби
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 16 "Основнi засоби".
Об'єкт основних засобiв визнається активом тiльки у випадку, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно оцiнена.
Товариство до основних засобiв вiдносить:
- будiвлi;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади, iнвентар.
Витрати на полiпшення стану об'єктiв основних засобiв у процесi їх використання вiдносяться на збiльшення вартостi, якщо товариство в результатi таких витрат отримає економiчну вигоду понад спочатку оцiненої при придбаннi (збiльшення термiну служби, виробничої потужностi, виробничої площi, радикальне полiпшення якостi i характеристик продукцiї i/або послуг i т.д.). Якщо ж в результатi здiйснення витрат товариство не отримає економiчних вигод бiльше, нiж спочатку оцiненi, то такi витрати визнаються як витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникли i класифiкуються вiдповiдно функцiонального призначення об'єктiв основних засобiв, що пiдлягали ремонту (або аналогiчному впливу). Тодi, коли об'єкти основних засобiв є предметом великомасштабного технiчного огляду, вони визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiщення, за умови дотримання критерiїв визнання, встановлених в IAS 16 "Основнi засоби". Великомасштабним технiчний огляд вважається, якщо його вартiсть становить не менш нiж 5% вiд вартостi об'єкту основних засобiв на дату його первiсного визнання.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 «Основнi засоби»
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку.

Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13).
Основнi засоби, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), оцiнюються за справедливою вартiстю отриманого активу на дату визнання, визначену експертним шляхом, та визнаються одночасно з вiдкладеним доходом з подiлом його на поточну i довгострокову компоненти. Вiдкладений дохiд рекласифiкується в iншi операцiйнi доходи поточного перiоду протягом термiну використання цього основного засобу.

Амортизацiя основних засобiв
Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками протягом строку корисного використання основних засобiв.


Строк корисного використання

Будинки та споруди


25 років


Машини та обладнання

3-10 років

Транспортні засоби

7 років

Інструменти, прилади та інвентар


3 - 10 років
Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
МСФ З5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть»
Основнi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються за МСФЗ 5.
МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. У разi наявностi фактiв знецiнення активiв, Товариство має застосовувати МСБО 36, що передбачає процедуру тестування на знецiнення.
Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу – це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
3.2. МСБО 40.Iнвестицiйна нерухомiсть
Визнання, оцiнка. Та розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСБО 40.
Цей стандарт застосовувати до нерухомостi, яка надається в операцiйну оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
3.3. МСБО №38Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 38 "Нематерiальнi активи".
Актив виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Витрати на дослiдження i розробки
Витрати на дослiдження визнаються як витрати в момент їх здiйснення.
Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здiйснення, але у виняткових випадках пiдлягають капiталiзацiї, якщо вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу.
Модель облiку НМА
Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання активу суб’єктом господарювання. Наприклад, використання iнтелектуальної власностi у виробничому процесi може зменшити майбутнi виробничi витрати, а не збiльшити майбутнi доходи.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Згiдно з МСБО 36, суб’єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:
a) щорiчно, та
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
3.4 МСБО № 2«ЗАПАСИ.
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 2 "Запаси". Для цiлей складання фiнансової звiтностi товариство застосовує наступну класифiкацiю запасiв:
- сировина i матерiали
- Запаснi частини
- Пальне
- Iншi матерiали
- незавершене виробництво
Нерозподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до реалiзованої собiвартостi). Собiвартiсть запасiв визначається з використанням методу iдентифiкованої вартостi.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
Запаси у Звiтi про фiнансовий стан представляються на нетто-основi, тобто за вирахуванням резерву знецiнення.
3.5. МСБО (IAS ) № 11Будiвельнi контракти
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття пiдходу до облiку доходiв та витрат, пов’язаних з будiвельними контрактами здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 11 «Будiвельнi контракти»
У зв’язку з характером дiяльностi, здiйснюваної в межах будiвельних контрактiв, дата початку дiяльностi за контрактом i дата, коли ця дiяльнiсть завершується, як правило, припадають на рiзнi звiтнi перiоди. Тому першочерговим питанням бухгалтерського облiку будiвельних контрактiв є вiднесення доходу вiд контракту i витрат за контрактом на звiтнi перiоди, протягом яких виконуються будiвельнi роботи. Для визначення перiоду, коли дохiд вiд контракту та витрати за контрактом слiд вiдображати як дохiд i витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки, у цьому Стандартi використовуються критерiї визнання, прийнятi в "Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв" 1 . Стандарт мiстить також практичне керiвництво щодо застосування цих критерiїв.
Дохiд вiд контракту оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка вже отримана або пiдлягає отриманню. Оцiнка доходу вiд контракту зазнає впливу рiзних чинникiв невизначеностi, якi залежать вiд результатiв майбутнiх подiй. Часто попереднi оцiнки слiд переглядати залежно вiд того, як вiдбуваються подiї i зникають невизначеностi. Отже, сума доходу вiд контракту може зростати або зменшуватися вiд одного перiоду до наступного.
Витрати за контрактом мають включати: a) витрати, безпосередньо пов’язанi з конкретним контрактом; б) витрати, якi вiдносяться до дiяльностi за контрактом у цiлому i можуть бути вiднесенi на конкретний контракт; в) iншi витрати, якi конкретно пiдлягають оплатi замовником згiдно з умовами контракту.
Пiдрядник може понести витрати за контрактом, якi пов’язанi з майбутньою дiяльнiстю за контрактом. Такi витрати за контрактом визнаються як актив, якщо їх вiдшкодування є ймовiрним. Цi витрати являють собою суму, яку замовник має сплатити, i часто класифiкуються як незавершенi роботи за контрактом. Кiнцевий результат будiвельного контракту можна достовiрно оцiнити, лише якщо є ймовiрнiсть, що суб’єкт господарювання отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з контрактом. Однак у разi виникнення невизначеностi щодо отримання суми, яка вже включена в дохiд вiд контракту i вже вiдображена у прибутках i збитках, тодi неодержана сума (або сума, вiдшкодування якої бiльше не є ймовiрним) визнається як витрати, а не як коригування суми доходу вiд контракту.
Витрати за контрактом, якi, ймовiрно, не будуть вiдшкодованi, негайно визнаються як видатки. Обставин, за яких вiдшкодування понесених витрат за контрактом не є ймовiрним i за яких витрати за контрактом, можливо, треба негайно визнати як видатки, охоплюють такi контракти: a) контракти, що не повнiстю мають юридичну силу, тобто їхня чиннiсть викликає серйознi сумнiви; б) контракти, завершення яких залежить вiд незавершеного судового розгляду або законодавчих актiв; в) контракти, що стосуються нерухомостi, яка, ймовiрно, буде конфiскована або експропрiйована; г) контракти, за якими замовник не здатний виконати свої зобов’язання, або ґ) контракти, у яких пiдрядник не здатний завершити роботи або не може виконати iншi свої зобов’язання за контрактом.
Якщо кiнцевий результат виконання будiвельного контракту не можна
достовiрно оцiнити:
a) дохiд слiд визнавати лише в розмiрi витрат, понесених за
контрактом, для яких є ймовiрнiсть їх вiдшкодування;
б) витрати за контрактом слiд визнавати як витрати перiоду, в якому
вони були понесенi.
Очiкуваний збиток вiд будiвельного контракту слiд негайно визнавати
як витрати, згiдно з параграфом 36 МСБО № 11:
Якщо є ймовiрнiсть, що сукупнi витрати контракту перевищуватимуть сукупний дохiд вiд контракту, очiкуванi збитки слiд негайно визнавати як витрати. Величина таких збиткiв визначається незалежно вiд: a) того, чи були розпочатi роботи за контрактом; б) ступеня завершення робiт за контрактом, або в) величини очiкуваних прибуткiв, якi передбачається отримати вiд iнших контрактiв, котрi не розглядаються як один будiвельний контракт.

3.6 IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Класифiкацiя:
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи товариства з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.
Визнання:
Пiд час первiсного визнання позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих засобiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Оцiнка:
Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцiї. Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в Звiтi про сукупний дохiд.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, включаються до складу довгострокової заборгованостi.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну дату складання фiнансової звiтностi Товариство перевiряє фiнансовi активи або групи фiнансових активiв з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Товариство не отримає всi суми, якi належать йому згiдно з умовами постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).
3.7 Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.
3.8 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Товариства.
3.9 Дивiденди
Виплата дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi приймається Товариством на основi рiшення Акцiонера, що має 100% голосiв: Українською державною корпорацiєю «Укрмонтажспецбуд»
3.10 Витрати за позиками
Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на квалiфiкованi активи.
3.11 МСБО 37 «Забезпечення та умовнi зобов'язання
Забезпечення, як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результатi якоїсь подiї в минулому у Товариства виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину якого можна надiйно оцiнити, i iснує висока ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод для врегулювання даного зобов’язання. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов’язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням.
У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.
У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.
3.12 . Резерви МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» та МСБО19 «Виплати працiвникам»
Товариство зобов’язане вiдраховувати внески на соцiальне страхування як визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi.
Крiм того, товариство здiйснює перерахування Пенсiйному фонду: фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. Обчислюється Пенсiйним фондом у розмiрi 50% вiд вказаної рiзницi пенсiй.
Перерахування частини рiзницi пенсiй у Пенсiйний фонд вiдносяться на витрати поточного звiтного перiоду . Данi пенсiйнi виплати не є актуарними виплатами, так як це не передбачено законодавством України.
3.13 Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.
3.14 МСБО № 12 «Податок на прибуток»
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного прибутку за поточний рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються статтi доходiв та витрат, з котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн не враховує статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на податковi витрати. Поточна заборгованiсть Товариства з податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi пов’язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов’язань в рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку.
Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi економiчних вигод якi суб’єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигод, що пiдлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов’язанням.
Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому.
3.15 . МСБО № 18 «Визнання доходiв»
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Товариством, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням повернень.
Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.
Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.
Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Товариством на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигод включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.
3.16. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання
3.17 МСБО 17«Оренда»
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всi вигоди та ризики, пов’язанi з експлуатацiєю активу i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання вiдповiдно до МСБО 17 «Оренда». Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, що утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов’язання по фiнансовiй орендi з розподiленням на довгострокову та короткострокову заборгованiсть.. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду (за винятком надходжень за наданi послуги, такi як страхування та технiчне обслуговування) визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, навiть коли надходження не здiйснюються за такою основою, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати в часi вигоди користувача, при застосуваннi якої вигода, отримана вiд зданого в оренду активу, зменшується. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди.
3.18. МСБО 24 Операцiї з пов'язаними особами
Визнання Товариством пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату.
Товариство приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.
3.19. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.
3.20. Сегментна iнформацiя
В цiлях управлiння Товариство подiлено на два сегменти:
1.Виконання проектних та проектно-конструкторських робiт у сферi будiвництва, виконання будiвельно-монтажних робiт;
2.Оперативна оренда - надання в оренду офiсiв та виробничих площ, що належать пiдприємству.
(МСФЗ (IА5) 1.138(0) МСФЗ (IГК5) 8.22(a) МСФЗ (1ГК5) 8.22(Ь))
3.21. Полiтика управлiння ризиками
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке здiйснюється в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на системi внутрiшнього контролю. В ходi процесу стратегiчного планування, керiвництво Товариства також оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як змiна середовища, технологiї або змiна галузi. Керiвництво Товариства розглядає та затверджує принципи управлiння кожним iз зазначених ризикiв.
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi, розширення бiзнесу i, водночас, гарантувати максимальний прибуток учасникам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв – основними фiнансовими зобов’язаннями Товариства є торгова кредиторська заборгованiсть, iншi довгостроковi зобов’язання та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями. Основною метою цих фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи. Такi як грошовi кошти, торгову дебiторську заборгованiсть.
Основними ризиками, якi виникають при використаннi фiнансових iнструментiв Товариства є ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик – являє собою ризик того, що споживач (клiєнт) може не виконати своїх зобов’язань перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства головним чином пов'язаний з торговою дебiторською заборгованiстю. Суми подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами буде коливатися, внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики: валютний ризик (виникає внаслiдок можливостi того, що змiни курсiв валют будуть здiйснювати негативний вплив на майбутнi грошовi потоки чи справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв), ризик змiни вiдсоткової ставки(виникає внаслiдок можливостi того, що змiни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутнi грошовi потоки або справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв), iнший цiновий ризик.
Ризик лiквiдностi – представляє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позицiя лiквiдностi Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв, облiк i аналiз вимог i зобов’язань у розрiзi контрактних термiнiв погашення, для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Розкриття iнформацiї по даним балансу станом на 31.12.15р.
1.ОСНОВНI ЗАСОБИ
Змiни у вартостi основних засобiв: тис. грн..


Будинки та споруди

Тимчасові споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Інвестиційна нерухомість

Всього

Первісна вартість:

На 1 січня 2015 р.2187044407166962079243375

Придбання

26

27

53

Збільшення вартості за рахунок дооцінки


245


245


Всього

26

272

298

Вибуття
166166

Зменшення вартості

11344


11344

Всього зменшення

11344

0

0

16611510

На 31 грудня 2015 р.

10552

44

407

-

96

21064

32163

Накопичена амортизація:
На 1 січня 2015року

21140


353

39

79


21611

Амортизація періоду

22


9

22

6


59

Вибуття
6161

Коригування (зменшення корисності активу)

-12241


-12241

На 31 грудня 2015 року

8922

0

362

0

85

0

9368

Залишкова вартість на 31 грудня 2015 р.

1630

44

45

0

11

21064

22795В 2015 роцi станом на 31.12.2015 р. була проведена оцiнка основних фондiв примiщення згiдно з договором ТОВ «Апрайт» (код ЄДПРОУ 33523448, сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №15927/14, виданий Фондом державного майна України вiд 21.01.2014 р.) . Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо (на даний час такi об’єкти вiдсутнi).
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на їх придбання (створення).
Вiдповiдно по МСБО № 36 «Зменшення корисностi активiв» було проведено перерахунок
теперiшньої вартостi оцiнених майбутнiх грошових потокiв, якi, за очiкуванням, виникнуть вiд реалiзацiї активу або вiд одиницi, що генерує грошовi потоки. Та були визначенi збитки вiд знецiнення пiсля дооцiнки станом на 31.12.15р. в сумi 3490,0 тис. грн., якi вiдображенi в зносi основних засобiв.
Грошовi потоки в 2015 роцi на майбутнє дисконтувалися за ставкою 10,5% (ставка
дисконтування до оподаткування визначена за депозитними ставками НБУ станом на 31.12.15р.).
Крiм того, застосовано метод iндексу переоцiнки, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Товариством проведено уцiнку вiдповiдно до МСБО 36 зменшення корисностi активiв та проведено перерахунок первiсної вартостi основних засобiв, їх накопичену амортизацiї з початку звiтного перiоду та знос, який вiдображав вартiсть уцiнки корисностi активiв, що вплинуло на первiсну вартiсть будинку та її накопичену амортизацiю. I реально вiдобразило залишкову вартiсть об’єкту.
2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображаються за справедливою вартiстю. (згiдно з положеннями МСФЗ 40). В 2015 роцi станом на 31.12.2015 р. була проведена переоцiнка: дооцiнка в сумi 245 тис. грн. Змiна вартостi об’єкту iнвестицiйної нерухомостi
визнається у Звiтi про сукупний дохiд.
3.Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до пiдпункту «б» п. 12 МСБО № 38 «нематерiальнi активи» :
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Тому в складi нематерiальних активiв рахується вартiсть Свiдоцтва про допуск до певного виду або видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва, отримане по юридичному договору з нерезидентом, та в подальшому вiд якого очiкують надходження майбутнiх економiчних вигод до суб’єкта господарювання.
Так як свiдоцтво видане без обмеження термiну, тому амортизацiя не нараховується згiдно з МСБО № 38 "Нематерiальнi активи" , оскiльки має невизначений перiод корисного використання.
Станом на 31.12.2015 р. кориснiсть активу «Свiдоцтво про допуск до певного виду робiт, або видiв робiт, якi впливають на безпеку капiтального будiвництва» нами переглянуто на предмет знецiнення i, у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», проведено уцiнку у розмiрi 50%.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть нематерiальних активiв становить 72 тис. грн.
4. Запаси
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi. МСФЗ (IAS) 2.36(b),МСФЗ (IAS) 1.78(c)
тис. грн.

Складові запасів

31.12.2015

31.12.2014

Сировина і матеріали

6

7

Пальне

2

1

Запасні частини

11

7

Інші матеріали

12

10

Незавершене виробництво

153

153

Усього

184

178В тому числi : будiвельнi контракти

Складові

31.12.2015

31.12.2014

Незавершене виробництво

153

153


Згiдно МСБО №11 « Будiвельнi контракти» Товариством укладено додаткову угоду № 1 вiд 25.02.2011р. к договору № 16-854 вiд 14.12.2010р. з Державним iнститутом по проектуванню пiдприємств коксохiмiчної промисловостi «Гипрококс» по розроботцi технiчної документацiї коксової батареї №4 Горловського КХЗ . Листом вiд 01.12.2011р. №3 -18/16-854пр. ДП «Гипрококс» проектнi роботи призупиненi. Тому у складi незавершеного виробництва рахуються витрати по даному об’єкту. Питання подальшого виконання робiт буде визначено у 2016 р.

5.Дебiторська заборгованiсть
МСФЗ (IFRS) 7.37 Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи
Класифiкацiя за строками непогашення:
тис. грн.


31.12.2015

31.12.2014

До 12 місяціввід 12 до 18 місяціввід 18 до 36 місяців

267

267
Усього

267

267Дебiторська заборгованiсть ДП «Днiпромез» по об’єкту будiвництва ПрАТ «ТатСталь». Згiдно з листом замовника про призупинення будiвництва термiни закiнчення будiвництва i фiнансування перенесенi на 2016 рiк.
Iнша дебiторська заборгованiсть:
тис. грн.

Статті

31.12.2015

31.12.2014

До 12 місяців


239


236

від 12 до 18 місяців


64


15

від 18 до 36 місяців

43

18

Резерв сумнівних боргів

64

18

Усього

282

251Вiдповiдно до МСБО 37 « Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи створено резерв сумнiвних боргiв » за 2015 рiк згiдно з наказом по Товариству № 2 вiд 25.10.2015р.

Назва боржника

Сума заборгованості

(грн.)

Дата

Виникнення

примітка

ПП «Універсал-Л»

9253,65

10.2014 р.

Підприємство знаходиться в процесі припинення юридичної особи. Заява про грошові вимоги не задоволена. Існує вірогідність непогашення боргу.

АТ «Брокбізнесбанк»

38360,31

06.2014

АТ «Брокбізнесбанк» знаходиться у процедурі ліквідації. Грошові вимоги товариства можуть бути задоволені у 7 чергу. Існує вірогідність непогашення боргу.

Всього

47613,96
Згiдно з протоколом iнвентаризацiї вiд 21.12.2015 р. списано безнадiйну заборгованiсть за рахунок резерву сумнiвних богiв, нарахованих в минулому роцi, по ТОВ «Альфа ГШ» в сумi 1896,36 грн.
В складi iнших оборотних активiв включено сальдо субрахунку 643 " Податковi зобов’язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"


31.12.2015

31.12.2014

Інші оборотні активи

9

19


6. Грошовi кошти на їх еквiваленти
Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв:
тис. грн.

Статті

31.12.2015

31.12.2014

Грошові кошти в національній валюті

69

44

Грошові кошти в іноземній валютіУсього

69

44


Звiт про рух грошових коштiв
Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
В результатi операцiйної дiяльностi надходження вiд реалiзацiї виконаних iнших будiвельно-монтажних робiт становить 522 тис. грн., надходження вiд операцiйної оренди – 4759 тис. грн., всього - 5281 тис. грн.. Iншi надходження – 16 тис. грн. Iншi витрачання – 144 тис. грн., з них: перерахування коштiв Пенсiйному фонду (компенсацiя наукових пенсiй) – 64 тис. грн., виплати на вiдрядження – 26 тис. грн., оплата послуг банку – 11 тис. грн. i iншi виплати. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод: -26 тис. грн..
Iнвестицiйна дiяльнiсть. В результатi iнвестицiйної дiяльностi одержано коштiв вiд реалiзацiї необоротних активiв 104 тис. грн., та витрачено на придбання необоротних активiв в сумi 53 тис. грн. Всього чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становить 51 тис. грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод всього: 44 тис. грн.

7.Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час приватизацiї державного майна, яке знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 01.06.1994 р. за дiючою на час оцiнки Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї.
Засновник – Держава в особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
За час iснування Товариства статутний капiтал не змiнювався.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї встановлена на рiвнi 1.05 грн.
Кiлькiсть випущених акцiй - 21366 шт.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.

8. Капiтал в дооцiнках
тис. грн.

Статті

31.12.2015

31.12.2014

Капітал в дооцінках

2037

1394


Складається з сум проведених дооцiнок основних засобiв, описаних в роздiлi 1 «Основнi засоби» даних примiток. Та збiльшились за рахунок зменшення збиткiв вiд знецiнення до оцiнених основних засобiв в зв’язку з ростом обсягу виконаних робiт в 2015 роцi проти минулого майже в два рази .

9. Резервний капiтал
Згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi: «Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб’єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов’язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви. Iснування та розмiр цих правових, статутних та податкових резервiв є iнформацiєю, яка може бути доречною для потреб користувачiв при прийняттi ними рiшень. Переведення коштiв у такi резерви є скорiше асигнуванням нерозподiленого прибутку, нiж витратами.» Вiдповiдно до статутних документiв резервний капiтал складає 10,0 тис. грн. та не змiнювався протягом року.

Резерви МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» та МСБО19 «Виплати працiвникам»
Товариство зобов’язане вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2015 року Товариство не мало зобов’язань за додатковими пенсiйними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи iншими виплатами пiсля виходу на пенсiю перед своїми спiвробiтниками чи iншими працiвниками.
Товариство здiйснює виплати в пенсiйний фонд України вiдповiдно до Закону України «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть»: фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. Обчислюється Пенсiйним фондом у розмiрi 50% рiзницi.
Перерахування частини рiзницi пенсiй у Пенсiйний фонд вiдносяться на витрати поточного звiтного перiоду . Данi пенсiйнi виплати не є актуарними виплатами, так як це не передбачено законодавством України.
Тис. грн.

Статті

2015

2014

Перераховано в Пенсійний фонд України

64

72


10.Довгостроковi зобов’язання i забезпечення

Склад забезпечень

31.12.2015

31.12.2014

Відстрочені податкові зобов’язання

395

157

Забезпечення для оплати відпусток

117

95

Забезпечення матеріального заохочення

49

64

Забезпечення для оплати стягнень

122

0

Усього

683

316Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2015 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 395 тис. грн.
В поточному роцi здiйснено нарахування забезпечення для виплати стягнень згiдно з МСБО 37 в сумi 185881,49 грн. (з них довгостроковi з термiном погашення у 2017 -2018 роках 121549,49 грн.) вiдповiдно до рiшення господарського суду вiд 19.10.2015 р. про стягнення з ПАТ «Електроважхiмпроект» на користь ТОВ «Iнститут ДнiпроВНIПIенергопром» основної заборгованостi по оплатi позики в сумi 392000,00 грн., та 3% рiчних у розмiрi 10893,37 грн., iнфляцiйних у розмiрi 166448,00 грн. i судового збору 8540,12 грн.
11. Поточнi зобов’язання i забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток. Нарахованi поточнi забезпечення до виплати у 2016 роцi для виплати стягнень згiдно з рiшенням суду (див. пункт 10 Довгостроковi забезпечення) в сумi 64 тис. грн.
Поточнi зобов’язання i забезпечення:
тис. грн.

Статті

31.12.2015

31.12.2014

заборгованість за товари, послуги

63

60

Заборгованість за податками

96

107

Заборгованість з оплати праці

62

74

Заборгованість із страхування

28

25

з одержаних авансів

44

107

Поточні забезпечення

64

0

Усього

357

373


Iншi поточнi зобов’язання

Статті

31.12.2015

31.12.2014

інші поточні зобов’язання

446

440

в т.ч. поворотна фінансова допомога

392

410


В складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання» рахується поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 392 тис. грн. ( пояснення: див. п.10), та сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" в сумi 40 тис. грн.


12 Доходи
Облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 «Дохiд» та норм МСБО №17 «Оренда».
Доходи вiд реалiзацiї виконаних робiт, послуг визнаються у звiтному перiодi на дату пiдписання актiв виконаних робiт, коли замовником прийнятi виконанi роботи, послуги у повному обсязi.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг
Склад доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг, що були отриманнi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2015 року:
тис. грн.

Види продукції (послуг)

2015

2014

Виконані проектні і проектно-конструкторські роботи
54

Виконані інші будівельно-монтажні роботи


435


Собівартість реалізованої продукції


451


70


13.Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат), отриманих за рiк, що закiнчується 31.12. 2015 р.:
тис. грн.

Елементи інших операційних доходів (витрат)

доходи

витрати

Доходи (витрати) від операційної оренди активів

4105

2208

Резерв сумнівних боргів


9

Штрафи, стягнення


194

Інші операційні доходи (витрати)

350

394

в т.ч. до оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю


245


Усього

4455

2805


14. Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
Адмiнiстративнi витрати
тис.грн.

Елементи адміністративних витрат

2015

2014

Оплата праці , нарахування

1071

771

Витрати на відрядження

12

27

Амортизація

34

35

Комунальні послуги

10

12

Витрати на зв'язок

12

8

Нотаріальні послуги

1

2

Офісні витрати, ремонт офісного обладнання,

7

6

Корпоративні витрати

3

5

Інформаційно-консультаційні послуги

15

6

Витрати на поточний ремонт і утримання автотранспорту


80

63

супровід програмного забезпечення

8

6

Послуги банку

11

5

Професійні послуги (аудит)

20

42

Юридичні послуги

81

70

інші

9

8

Усього адміністративні витрати

1374

1068


15. Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2015 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 395 тис. грн.


Склад витрат з податку на прибуток:
тис .грн.

Елементи витрат з податку на прибуток

2015

2014

Поточний податок на прибуток

35

56

Відстрочений податковий актив

-4

2

Відстрочені податкові зобов’язання


-


Усього до звіту про фін. результати

31

58


Вiдстроченi податки
тис.грн.

Склад відстрочених податків

2015

2014

Відстрочені податкові активи

4

-2

Залишок на початок року

17

19

Залишок на кінець року

21

17

Відстрочені податкові зобов’язання

238

-159

Залишок на початок року

157

316

Залишок на кінець року

395

157


17.Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства.
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи у Товариства на 31.12.2015 р. вiдсутнi.

18. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi впливають на фiнансову звiтнiсть товариства:
19.01.2016р. Постанова Днiпропетровського апеляцiйного суду про залишення без змiн рiшення господарського суду вiд 19.10.2015 р. щодо стягнення з ПАТ «Електроважхiмпроект» на користь ТОВ «Iнститут ДнiпроВНIПIенергопром» заборгованостi по оплатi позики в сумi 392000 тис. грн., 3% рiчних у розмiрi 10893,37 грн., iнфляцiйних у розмiрi 166448,00 грн. та судового збору 8540,12 грн.
04.02.2016 р. прийнята ухвала Господарського суду Днiпропетровської областi про задоволення заяви ПАТ «Електроважхiмпроект» про розстрочку виконання рiшення господарського суду вiд 19.10.2015 р. згiдно з графiком з 28.02.2016 р. до 30.09.2018 р.
19.Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату в 2015 р.
тис. грн.


Статутний капітал

резервний капітал

капітал у дооцінках

Нерозподілений прибуток

Усього

1.Залишок на 31.12.2015 р.

22

10

1394

20302

21728

2. Коригування на
-54


-54


3.Скориговані залишки на 01.01. 15 р.


22


10


1394


20248


21674

4.Зміни за 2015 рік


4.1. Прибуток
150

150

5.1 Дооцінка (уцінка) основних засобів420


420

5.2 Інші зміни в капіталі-15

15

0


5.3 Нарахування ВПЗ238


238

6. Використання прибутку за 2015 рік
-21

-21

7. Залишок на 31.12.15

22

10

2037

20392

22461


Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування за попереднi перiоди в сумi 54 тис. грн., iз них - нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 38 тис. грн. (кошти товариства у Брокбiзнесбанку у зв’язку з його лiквiдацiєю за 2014 р.), iншi коригування - 16 тис. грн..
- Проведеною переоцiнкою в 2015 роцi поверхiв будiвлi для власного використання а також на суму коригування вiдповiдно до МСБО 36 зменшення корисностi активу, всього на суму 420,0 тис. грн.
- Змiн в оцiнцi ( в частинi амортизацiйних вiдрахувань), коли актив використовується суб’єктом господарювання вiдповiдно до п.41 МСБО №16 «Основнi засоби» в сумi 15,0 тис. грн., вiднесено до нерозподiленого прибутку.
- Нарахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки станом на 31.12.2015 р. згiдно з МСБО №12 в сумi - 238,0 тис. грн.
- Отримано прибуток у звiтному перiодi в сумi 150 тис. грн.
- Використано прибутку звiтного перiоду в сумi 21 тис. грн.: нарахований резерв вiдпусток на виплати за рахунок прибутку - 21 тис. грн..
20. Розкриття iнформацiї по пов’язаним особам (МСФЗ (IА5) 24.13 МСФЗ (IА5) 24.18
МСФЗ (IА5) 24.13).
Пов’язаними особами у Товариства є :
1. Юридична особа - Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", яка володiє 100% акцiй статутного капiталу ПАТ «Електроважхiмпроект» та здiйснює контроль за його господарською дiяльнiстю.
2. Виконавчий орган товариства: директор ПАТ «Електроважхiмпроект» Кучерук Сергiй Миколайович
3. Головний бухгалтер товариства – Гнатюк Любов Борисiвна .
Данi посадовi особи безпосередньо впливають на господарську дiяльнiсть ПАТ«Електроважхiмпроект» визначаючи умови такої дiяльностi.
У ходi своєї звичайної дiяльностi ПАТ «Електроважхiмпроект» проводить операцiї з пов'язаними сторонами, якi вiдображаються за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку для таких операцiй для того, щоб визначити, чи здiйснювалися операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. В 2015 роцi операцiї iз пов’язаними особами не проводились.
21. Розкриття iнформацiї за сегментами:
МСФЗ (IГК5) 8.27(a) МСФЗ (1ГК5) 8.27(Ь)
Товариство здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожної зi бiзнес-одиниць окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибуткiв або збиткiв . Цiни за операцiями мiж операцiйними сегментами встановлюються на комерцiйнiй основi, аналогiчно операцiям з третiми сторонами.
Фактично у 2015 роцi виконувались будiвельно-монтажнi роботи для замовникiв та здавалась нерухомiсть товариства в операцiйну оренду:
1. Показники господарських сегментiв:


Будівельно-монтажні роботи

Оперативна оренда

Нерозподілені статті

всього

  1. Доходи від операційної діяльності

435

4350

105

4890

З них:

від реалізації робіт, послуг

435435


Інші операційні доходи


4350

105

4455

В т.ч. від дооцінки активів


245


245

  1. Витрати звітних сегментів

573

3469

667

4709

З них:

Витрати операційної діяльності

451451

Адміністративні витрати

122

1252


1374

Інші операційні витрати


2217

588

2805

В т.ч. резерв сумнівних боргів


9


9

Забезпечення майбутніх виплат ( рішення суду)186

186

Загальновиробничі витрати232

232

Уцінка активів59

59

Собівартість реалізованих активів104

104

Інші7

7


Інші витрати79

79

  1. Фінансовий результат діяльності

-138

881

-562

181Вся дiяльнiсть товариства за мiсцем знаходження ринкiв збуту i за ознакою розташування виробничих потужностей об’єднується в один географiчний сегмент: Днiпропетровська область, Днiпропетровськ.
22. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
На дату затвердження звiтностi Публiчне Акцiонерне Товариство «Електроважхiмпроект» функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на величину прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами послуг.
Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i зможуть бути оцiненi.
23. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Фiнансовi звiти затвердженi та допущенi до публiкацiї директором Товариства 25 лютого 2016р.

Виконуючий обов’язки директора Кучерук С. М.
Головний бухгалтер Гнатюк Л. Б.