Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обовязки директора       Кучерук Сергiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01416777
4. Місцезнаходження
49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41
5. Міжміський код, телефон та факс
0567860108 0567445508
6. Електронна поштова адреса
buh@ethp.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
Не заповнюються пункти змiсту:
Товариство не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери вiдсутнi.
Iнформацiя про обсяги виробництва продукцiї i собiвартiсть товариством не надається.
Значнi правочини у звiтному перiодi не вчинялись, товариство не зверталось до Акцiонера про надання згоди на їх вчинення.
Випуску боргових цiнних паперiв не було.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня.
Iнформацiя про замiну управителя вiдсутня.
Iнформацiя керуючого iпотекою вiдсутня.
Iпотечнi активи, iпотечнi сертифiкати вiдсутнi, iнформацiя про iпотечне поктиття та iншi операцiї по iпотецi не надається, фiнансовi установи по їх обслуговуванню вiдсутнi.
Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався, емiсiї цiльових облiгацiй не було.
Наглядова рада та ревiзiйна комiсiя вiдсутнi, Статутом товариства створення наглядової ради та ревiзiйної комiсiї не передбачено.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО№419109
3. Дата проведення державної реєстрації 30.06.1994
4. Територія (область) Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн) 22434.30
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100.0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 29
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук,, 68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна, 43.29 Iншi будiвельно-монтажнi роботи
10. Органи управління підприємства Акцiонерним товариством не надається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" у м. Днiпрi
2) МФО банку 322313
3) поточний рахунок 26009000029539
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Фiлiя ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" у м. Днiпрi
5) МФО банку 322313
6) поточний рахунок 26009000029539
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть з будiвництва обєктiв IV i V категорiї складностi 15-л 18.04.2016 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 18.04.2021
Опис Термiн дiї лiцензiї буде продовжений.
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка АВ №548252 22.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Виконуючий обовязки директора
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучерук Сергiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1977
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Трансенерджi", заступник директора.
8. Опис Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. термiном на шiсть мiсяцiв згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р. Продовжено термiн повноважень (наказ №115-к вiд19.09.2014 р.) по 20.09.2015 р. З 21.09.2015 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2016 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд" № 36-к вiд 15.09.2015 р.), з21.09.2016 р. термiн повноважень продовжений до 20.09.2017 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд №24-к вiд 15.09.2016 р.), з 27.09.2017 р. термiн повноважень продовжений до 26.09.2018 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд №25-к вiд 27.09.2017р.
Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. згiдно iз Статутом - Виконавчим органом товариства є директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, вчиняє правочини, видає накази i розпорядження. Посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", iншi винагородиi (згiдно з наказом Засновника) у звiтному перiодi виплаченi у сумi 25000 грн. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Займанi посади за останнi пять рокiв: ТОВ "Грандгаз", заступник директора по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", заступник директора, з листопада 2012 р. по лютий 2013 р. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
1. Посада головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гнатюк Любов Борисiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1951
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 47
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 18.07.2011 р. по 13.06.2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера.
8. Опис Часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження та обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством у сферi бухгалтерського облiку. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана. Iншi винагороди - 16,3 тис.грн , натуральнi не виплачувались. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
загальний стаж роботи - 47 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 00032129
4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286660
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 0444264386 0444268633
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071 м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/18
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс 0445910100 0444825214
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтентiв. Згiдно з повiдомленням депозитарiю - лiцензiя вiдсутня.
1. Найменування Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство
3. Kод за ЄДРПОУ 30992563
4. Місцезнаходження 49070 м. Днiпро, вул. Ленiна, 1-А, корп. 2, кв. 30
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2359
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс 0567415967 0562350151
8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
9. Опис Надання аудиторських послуг
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "Факт"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 37452568
4. Місцезнаходження 49106 м. Днiпро, Бульвар Слави, буд. 18, кв. 209
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс 0567266841 0567266841
8. Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права
9. Опис Договiр на надання юридичних послуг товариству. Наявнiсть лiцензiї на надання юридичних послуг емiтенту не передбачено законодавством.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010 107/04/1/10 Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000092795 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 21366 22434.30 100.0
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 108 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 130 X X
Інші зобов'язання X 599 X X
Усього зобов'язань X 837 X X
Опис: У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями немає. Залишок заборгованостi по поворотнiй фiнансовiй допомозi (договор з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р.) в сумi 130 тис. грн. - термiн погашення до 30.09.2018 р.
Iншi зобовязання: вiдстроченi податковi зобовязання - 413 тис. грн., поточна заборгованiсть за роботи, послуги - 66 тис. грн., за одержаними авансами - 31 тис. грн., розрахунки з оплати працi i зi страхування - 76 тис. грн., iншi - 13 тис. грн.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 29
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49000 м. Днiпро, вул. Ленiна, 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 69 67
первісна вартість 1001 73 73
накопичена амортизація 1002 4 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 8
Основні засоби: 1010 1551 1504 5752
первісна вартість 1011 9505 9501 14288
знос 1012 7954 7997 8536
Інвестиційна нерухомість: 1015 21741 21741 18839
первісна вартість 1016 21741 21741 18839
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 18
Відстрочені податкові активи 1045 28 28
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 23397 23348 24609
II. Оборотні активи
Запаси 1100 47 42 342
Виробничі запаси 1101 47 42 22
Незавершене виробництво 1102 320
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 46 274
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

147

34

121
з бюджетом 1135 17
у тому числі з податку на прибуток 1136 17
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 326 287 281
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 75 7 1300
Готівка 1166 5 4 3
Рахунки в банках 1167 70 3 1297
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 24 7 2
Усього за розділом II 1195 665 394 2355
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 24062 23742 26964

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 2274 2274
Додатковий капітал 1410 4378
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 10 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20326 20385 20605
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 22632 22691 25015
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 413 413 1164
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 76 54 423
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 22 423
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 489 467 1617
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 75 66 38
за розрахунками з бюджетом 1620 122 108 139
за у тому числі з податку на прибуток 1621 20 39
за розрахунками зі страхування 1625 17 18 40
за розрахунками з оплати праці 1630 66 58 83
за одержаними авансами 1635 136 31 13
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 226 160
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 299 143 19
Усього за розділом IІІ 1695 941 584 332
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 24062 23742 26964

Примітки Баланс станом на 01.10.2017 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику. Детальнiше викладено у Примiтках.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16 551
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 19 ) ( 539 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


12
 збиток 2095 ( 3 ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 3676 3284
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 1258 ) ( 1142 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 2240 ) ( 1910 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

175

244
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 21 ) ( 50 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

154

194
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

154

194
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 154 194

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1141 1411
Витрати на оплату праці 2505 1351 1204
Відрахування на соціальні заходи 2510 310 265
Амортизація 2515 48 46
Інші операційні витрати 2520 667 665
Разом 2550 3517 3591

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21366 21366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21366 21366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 7.20771 9.07985
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 7.20771 9.07985
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. За 9 мiсяцiв 2017 р. отримано прибуток в сумi 154 тис.грн., за вiдповiдний перiод минулого року отримано прибуток в сумi 194 тис.грн.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4344

4428
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 2 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 31 29
Надходження від повернення авансів 3020 35
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 19 40
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1714 )

( 1970 )
Праці 3105 ( 1118 ) ( 1014 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 312 ) ( 285 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1048 ) ( 934 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 37 ) ( 55 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 476 ) ( 419 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 535 ) ( 460 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 35 ) ( 97 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 5 ) ( 6 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 267 ) ( 259 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -68 -57
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -68 -57
Залишок коштів на початок року 3405 75 69
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 7 12

Примітки Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду складає 7 тис.грн i вiдповiдає залишку по балансу.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки д/н
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 22 2274 10 20326 22632
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 22 2274 10 20326 22632
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 154 154
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 -95 -95
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 59 59
Залишок на кінець року 4300 22 2274 10 20385 22691

Примітки Звiт про власний капiтал за 9 мiсяцiв 2017 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФО. Детально: див. промiтки.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект» ЗА 9 мiсяцiв 2017 РОКУ
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Електроважхiмпроект» (надалi –«Товариство») є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Електроважхiмпроект», яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту «Електроважхiмпроект».
ВАТ «Електроважхiмпроект» створено в процесi корпоратизацiї майна державного пiдприємства ДППКI «Електроважхiмпроект».
Засновник – Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
Оцiнку майна i визначення розмiру власного капiталу здiйснено станом на 31.12.2016 р.
Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41.
Дата первинної реєстрацiї – 20.12.1991р.
Державна реєстрацiя ВАТ 30.06.1994 р. Днiпропетровським мiськвиконкомом. Рiшення. № 9367-АТ.
Засновник – Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
На 30.09.2017 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 1 особа
Данi щодо складу акцiонерiв:
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд», код ЄДРПОУ 00012256, адрес: 01601м. Київ, вул. Прорiзна, 15, вiдсоток акцiй – 100,00
Основними видами дiяльностi Товариства є:
• Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
• Iншi будiвельно-монтажнi роботи
• Здавання в найм власного нерухомого майна.
Чисельнiсть працюючих (середня кiлькiсть працiвникiв), осiб – 29
2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Твердження про вiдповiднiсть
Фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект» у 2017 роцi складає вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи всi прийнятi та чиннi у звiтному перiодi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та повнiстю вiдповiдають їм.
Вiдповiдно до п.10 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» фiнансова звiтнiсть Товариства складається з наступних компонентiв:
• Звiт про фiнансовий стан на кiнець року;
• Звiт про сукупний дохiд за перiод;
• Звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
• Звiт про рух грошових коштiв за перiод;
• Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи опис суттєвих облiкових полiтик.
Пiд час формування статей фiнансової звiтностi за МСФЗ показники вiдображено у типових формах, затверджених нацiональними положеннями бухгалтерського облiку.
2.2. Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, який допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства в областi бухгалтерського облiку та оподаткування, а також на основi галузевої практики. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ, що додається, пiдготовлена на основi первинних даних бухгалтерського облiку.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., є облiковi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ. Концептуальна основа передбачає, що фiнансова звiтнiсть надає iнформацiю про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства.
2.3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
2.4. Функцiональна валюта та валюта подання
Валюта звiту гривня, одиниця вимiру – тисячi гривень.
Функцiональна валюта звiтностi за МСФЗ - гривня України.
Операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. МСБО№ 16 Основнi засоби
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 16 "Основнi засоби".
Об'єкт основних засобiв визнається активом тiльки у випадку, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно оцiнена.
Товариство до основних засобiв вiдносить:
- будiвлi;
- машини та обладнання;
- iнструменти, прилади, iнвентар.
Витрати на полiпшення стану об'єктiв основних засобiв у процесi їх використання вiдносяться на збiльшення вартостi, якщо товариство в результатi таких витрат отримає економiчну вигоду понад спочатку оцiненої при придбаннi (збiльшення термiну служби, виробничої потужностi, виробничої площi, радикальне полiпшення якостi i характеристик продукцiї i/або послуг i т.д.). Якщо ж в результатi здiйснення витрат товариство не отримає економiчних вигод бiльше, нiж спочатку оцiненi, то такi витрати визнаються як витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникли i класифiкуються вiдповiдно функцiонального призначення об'єктiв основних засобiв, що пiдлягали ремонту (або аналогiчному впливу). Тодi, коли об'єкти основних засобiв є предметом великомасштабного технiчного огляду, вони визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiщення, за умови дотримання критерiїв визнання, встановлених в IAS 16 "Основнi засоби". Великомасштабним технiчний огляд вважається, якщо його вартiсть становить не менш нiж 5% вiд вартостi об'єкту основних засобiв на дату його первiсного визнання.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 «Основнi засоби»
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку.
Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13).
Амортизацiя основних засобiв
Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками протягом строку корисного використання основних засобiв.
Будинки та споруди: строк корисного використання – 25 рокiв
Машини та обладнання – 3 – 10 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар – 3 – 10 рокiв.
Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
МСФ З5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть»
Основнi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються за МСФЗ 5.
МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. У разi наявностi фактiв знецiнення активiв, Товариство має застосовувати МСБО 36, що передбачає процедуру тестування на знецiнення.
Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу – це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
3.2. МСБО 40.Iнвестицiйна нерухомiсть
Визнання, оцiнка. Та розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСБО 40.
Цей стандарт застосовувати до нерухомостi, яка надається в операцiйну оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
3.3. МСБО №38 Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 38 "Нематерiальнi активи".
Актив виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Модель облiку НМА
Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання активу суб’єктом господарювання. Наприклад, використання iнтелектуальної власностi у виробничому процесi може зменшити майбутнi виробничi витрати, а не збiльшити майбутнi доходи.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Згiдно з МСБО 36, суб’єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:
a) щорiчно, та
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
3.4 МСБО № 2«ЗАПАСИ»
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 2 "Запаси". Для цiлей складання фiнансової звiтностi товариство застосовує наступну класифiкацiю запасiв:
- сировина i матерiали
- Запаснi частини
- Паливо
- Iншi матерiали
- незавершене виробництво
Не розподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до реалiзованої собiвартостi). Собiвартiсть запасiв визначається з використанням методу iдентифiкованої вартостi.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
Запаси у Звiтi про фiнансовий стан представляються на нетто-основi, тобто за вирахуванням резерву знецiнення.
3.5. МСБО (IAS ) № 11Будiвельнi контракти
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття пiдходу до облiку доходiв та витрат, пов’язаних з будiвельними контрактами здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 11 «Будiвельнi контракти»
У зв’язку з характером дiяльностi, здiйснюваної в межах будiвельних контрактiв, дата початку дiяльностi за контрактом i дата, коли ця дiяльнiсть завершується, як правило, припадають на рiзнi звiтнi перiоди. Тому першочерговим питанням бухгалтерського облiку будiвельних контрактiв є вiднесення доходу вiд контракту i витрат за контрактом на звiтнi перiоди, протягом яких виконуються будiвельнi роботи. Для визначення перiоду, коли дохiд вiд контракту та витрати за контрактом слiд вiдображати як дохiд i витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки, у цьому Стандартi використовуються критерiї визнання, прийнятi в "Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв" 1 . Стандарт мiстить також практичне керiвництво щодо застосування цих критерiїв.
Дохiд вiд контракту оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка вже отримана або пiдлягає отриманню. Оцiнка доходу вiд контракту зазнає впливу рiзних чинникiв невизначеностi, якi залежать вiд результатiв майбутнiх подiй. Часто попереднi оцiнки слiд переглядати залежно вiд того, як вiдбуваються подiї i зникають невизначеностi. Отже, сума доходу вiд контракту може зростати або зменшуватися вiд одного перiоду до наступного.
Витрати за контрактом мають включати: a) витрати, безпосередньо пов’язанi з конкретним контрактом; б) витрати, якi вiдносяться до дiяльностi за контрактом у цiлому i можуть бути вiднесенi на конкретний контракт; в) iншi витрати, якi конкретно пiдлягають оплатi замовником згiдно з умовами контракту.
Пiдрядник може понести витрати за контрактом, якi пов’язанi з майбутньою дiяльнiстю за контрактом. Такi витрати за контрактом визнаються як актив, якщо їх вiдшкодування є ймовiрним. Цi витрати являють собою суму, яку замовник має сплатити, i часто класифiкуються як незавершенi роботи за контрактом. Кiнцевий результат будiвельного контракту можна достовiрно оцiнити, лише якщо є ймовiрнiсть, що суб’єкт господарювання отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з контрактом. Однак у разi виникнення невизначеностi щодо отримання суми, яка вже включена в дохiд вiд контракту i вже вiдображена у прибутках i збитках, тодi неодержана сума (або сума, вiдшкодування якої бiльше не є ймовiрним) визнається як витрати, а не як коригування суми доходу вiд контракту.
Витрати за контрактом, якi, ймовiрно, не будуть вiдшкодованi, негайно визнаються як видатки. Обставин, за яких вiдшкодування понесених витрат за контрактом не є ймовiрним i за яких витрати за контрактом, можливо, треба негайно визнати як видатки, охоплюють такi контракти: a) контракти, що не повнiстю мають юридичну силу, тобто їхня чиннiсть викликає серйознi сумнiви; б) контракти, завершення яких залежить вiд незавершеного судового розгляду або законодавчих актiв; в) контракти, що стосуються нерухомостi, яка, ймовiрно, буде конфiскована або експропрiйована; г) контракти, за якими замовник не здатний виконати свої зобов’язання, або ґ) контракти, у яких пiдрядник не здатний завершити роботи або не може виконати iншi свої зобов’язання за контрактом.
Якщо кiнцевий результат виконання будiвельного контракту не можна
достовiрно оцiнити:
a) дохiд слiд визнавати лише в розмiрi витрат, понесених за
контрактом, для яких є ймовiрнiсть їх вiдшкодування;
б) витрати за контрактом слiд визнавати як витрати перiоду, в якому
вони були понесенi.
Очiкуваний збиток вiд будiвельного контракту слiд негайно визнавати
як витрати, згiдно з параграфом 36 МСБО № 11:
Якщо є ймовiрнiсть, що сукупнi витрати контракту перевищуватимуть сукупний дохiд вiд контракту, очiкуванi збитки слiд негайно визнавати як витрати. Величина таких збиткiв визначається незалежно вiд: a) того, чи були розпочатi роботи за контрактом; б) ступеня завершення робiт за контрактом, або в) величини очiкуваних прибуткiв, якi передбачається отримати вiд iнших контрактiв, котрi не розглядаються як один будiвельний контракт.

3.6 IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Класифiкацiя:
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи товариства з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.
Визнання:
Пiд час первiсного визнання позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих засобiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Оцiнка:
Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцiї. Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в Звiтi про сукупний дохiд.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, включаються до складу довгострокової заборгованостi.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну дату складання фiнансової звiтностi Товариство перевiряє фiнансовi активи або групи фiнансових активiв з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Товариство не отримає всi суми, якi належать йому згiдно з умовами постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).
3.7 Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.
3.8 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Товариства.
3.9 Дивiденди
Виплата дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi приймається Товариством на основi рiшення Акцiонера, що має 100% голосiв: Українською державною корпорацiєю «Укрмонтажспецбуд»
3.10 Витрати за позиками
Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на квалiфiкованi активи.
3.11 МСБО 37 «Забезпечення та умовнi зобов'язання
Забезпечення, як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результатi якоїсь подiї в минулому у Товариства виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину якого можна надiйно оцiнити, i iснує висока ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод для врегулювання даного зобов’язання. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов’язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням.
У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.
У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.
3.12 . Резерви МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» та МСБО19 «Виплати працiвникам»
Товариство зобов’язане вiдраховувати внески на соцiальне страхування як визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi.
3.13 Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.
3.14 . МСБО № 18 «Визнання доходiв»
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Товариством, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням повернень.
Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.
Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.
Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Товариством на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигод включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.

3.15. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання
3.16 МСБО 17«Оренда»
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всi вигоди та ризики, пов’язанi з експлуатацiєю активу i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання вiдповiдно до МСБО 17 «Оренда». Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, що утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов’язання по фiнансовiй орендi з розподiленням на довгострокову та короткострокову заборгованiсть.. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду (за винятком надходжень за наданi послуги, такi як страхування та технiчне обслуговування) визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, навiть коли надходження не здiйснюються за такою основою, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати в часi вигоди користувача, при застосуваннi якої вигода, отримана вiд зданого в оренду активу, зменшується. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди.
3.17. МСБО 24 Операцiї з пов'язаними особами
Визнання Товариством пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату.
Товариство приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.
Розкриття iнформацiї по даним балансу станом на 01.10. 2017 р.
1.ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 01.10.2017 р. : у звiтному перiодi оцiнка основних засобiв не проводилась. Вибуття ОЗ; списання комп’ютерної технiки – 4тис. грн. Введення в експлуатацiю нових ОЗ не було.
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв. Всього нарахування амортизацiї за звiтний перiод у сумi 47 тис. грн.
2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображаються за справедливою вартiстю. (згiдно з положеннями МСФЗ 40). У звiтному перiодi переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi не проводилась. Всього вартiсть iнвестицiйної нерухомостi – 21741 тис. грн.

3.Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до пiдпункту «б» п. 12 МСБО № 38 «нематерiальнi активи» :
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань. Станом на 01.10.2017 р. вартiсть нематерiальних активiв становить 67 тис. грн.

4. Запаси
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi. МСФЗ (IAS) 2.36(b),МСФЗ (IAS) 1.78(c)
Вартiсть запасiв на 01.10.2017 р. (тис. грн.) всього – 42,0
Сировина, матерiали – 4,9
Паливо – 7,4
Запаснi частини – 14,7
Iншi матерiали – 15,0
Незавершене виробництво – 0

5. Дебiторська заборгованiсть
МСФЗ (IFRS) 7.37 Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
Iнша дебiторська заборгованiсть станом на 01.10.2017 р. становить 287 тис. грн., порiвняно з початком року зменшення на 39 тис. грн.
В складi iнших оборотних активiв включено сальдо субрахунку 643 " Податковi зобов’язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"
6. Грошовi кошти на їх еквiваленти
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
В результатi операцiйної дiяльностi надходження вiд реалiзацiї виконаних робiт та надходження вiд операцiйної оренди – 4344 тис. грн. Iншi надходження – 19 тис. грн. Iншi витрачання – 267 тис. грн., з них: перерахування коштiв Пенсiйному фонду (компенсацiя наукових пенсiй) – 43,4 тис. грн., виплати на вiдрядження – 15,0 тис. грн., оплата послуг банку – 14,2 тис. грн., погашення поворотної фiнансової допомоги у сумi 170 тис. грн., iншi – 24.0 Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод: -68 тис. грн. Залишок коштiв на 01.10.2017 р. – 7тис. грн.

7.Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час приватизацiї державного майна, яке знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 01.06.1994 р. за дiючою на час оцiнки Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї.
Засновник – Держава в особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
За час iснування Товариства статутний капiтал не змiнювався.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї встановлена на рiвнi 1.05 грн.
Кiлькiсть випущених акцiй - 21366 шт.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.

8. Капiтал в дооцiнках
Станом на 01.10.2017 р. становить 2274 тис. грн. Складається з сум проведених дооцiнок основних засобiв.
У звiтному перiодi змiн суми капiталу в дооцiнеах не було.

9. Резервний капiтал
Згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi: «Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб’єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов’язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви. Iснування та розмiр цих правових, статутних та податкових резервiв є iнформацiєю, яка може бути доречною для потреб користувачiв при прийняттi ними рiшень. Переведення коштiв у такi резерви є скорiше асигнуванням нерозподiленого прибутку, нiж витратами.» Вiдповiдно до статутних документiв резервний капiтал складає 10,0 тис. грн. та не змiнювався протягом звiтного перiоду.

10.Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток на 2016 рiк вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 413 тис. грн. В поточному перiодi сума не змiнювалась..
Забезпечення виплат стягнення згiдно з рiшенням суду на 2018 рiк – 54тис. грн.
11. Поточнi зобов’язання i забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). Станом на 01.10.2017 р. ( тис. грн.)
1. Заборгованiсть за роботи, послуги - 66
2. Заборгованiсть за податками - 108
3. Заборгованiсть з оплати працi - 58
4. Заборгованiсть зi страхування - 18
5. Поточна заборгованiсть за одержаними авансами - 31
6. Поточнi забезпечення виплат вiдпусток - 146
7. Забезпечення iнших виплат – 14,0
8. Iншi поточнi зобов’язання - 143
В складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання» рахується поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 129,5 тис. грн., iнша – 7,9 тис. грн. та сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" в сумi 5,4 тис. грн.

12 Доходи
Облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 «Дохiд» та норм МСБО №17 «Оренда».
Доходи вiд реалiзацiї виконаних робiт, послуг визнаються у звiтному перiодi на дату пiдписання актiв виконаних робiт, коли замовником прийнятi виконанi роботи, послуги у повному обсязi.

13.Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат) за 1 пiврiччя (тис. грн..)
1. Доходи вiд операцiйної оренди нерухомостi - 2271,5
2. Доходи вiд компенсацiї послуг оредарями - 1401,1
3. Доходи вiд реалiзацiї iнвентарних меблiв – 3.0
Всього iншi доходи 3676
1. Iншi витрати на утримання орендованих площ - 2067
2. Iншi витрати - 173

14. Адмiнiстративнi витрати всього витрати (тис. грн..) - 1258
В тому числi:
1. Оплата працi - 760,8
2. Вiдрахування на соцiальнi заходи – 167,4
3. Службовi вiдрядження - 12,5
4. Витрати на зв'язок - 11,9
5. Аудиторськi послуги - 25,0
6. Амортизацiя ОЗ - 12,0
7. Органiзацiйно-технiчнi послуги - 7,9
8. Консультацiйно-iнформацiйнi послуги - 14,2
9. Юридичнi послуги - 66,6
10. Утримання основних фондiв - 19,6
11. Утримання службового автомобiля - 142,0
12. Iншi - 18,0

15. Чистий фiнансовий результат.
По результатах за 9 мiсяцiв 2017 р. Товариство отримало прибуток в сумi 154 тис. грн., за попереднiй перiод прибуток – 194 тис. грн.
19.Змiни вартостi власного капiталу за 9 мiсяцiв 2017 р. (тис. грн.)
1. збiльшення за рахунок прибутку +154
2. зменшення за рахунок виплати дивiдендiв на корпоративнi права держави -95

20. Розкриття iнформацiї по пов’язаним особам (МСФЗ (IА5) 24.13 МСФЗ (IА5) 24.18
МСФЗ (IА5) 24.13).
Пов’язаними особами у Товариства є :
1. Юридична особа - Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", яка володiє 100% акцiй статутного капiталу ПАТ «Електроважхiмпроект» та здiйснює контроль за його господарською дiяльнiстю.
2. Виконавчий орган товариства: директор ПАТ «Електроважхiмпроект» Кучерук Сергiй Миколайович
3. Головний бухгалтер товариства – Гнатюк Любов Борисiвна .
Данi посадовi особи безпосередньо впливають на господарську дiяльнiсть ПАТ«Електроважхiмпроект» визначаючи умови такої дiяльностi.
У ходi своєї звичайної дiяльностi ПАТ «Електроважхiмпроект» проводить операцiї з пов'язаними сторонами, якi вiдображаються за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку для таких операцiй для того, щоб визначити, чи здiйснювалися операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. У звiтному перiодi операцiї iз пов’язаними особами не проводились.
Виконуючий обов’язки директора Кучерук С. М.
Головний бухгалтер Гнатюк Л. Б.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток