Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Виконуючий обовязки директора       Кучерук С. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01416777
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Центральний, 49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41
5. Міжміський код, телефон та факс
0567860109 0567445508
6. Електронна поштова адреса
buh@ethp.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Не заповнюються пункти змiсту:
товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство: рейтингова оцiнка не проводилась.
Iнформацiя про органи управлiння: акцiонерним товариством не надається.
Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента: посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
Облiгацiї товариством не випускались; iншi цiннi папери не випускались; похiднi цiннi папери вiдсутнi; викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було; сертифiкати цiнних паперiв у звiтному перiодi не видавались.
Iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть: товариство є проектним iнститутом i промислову продукцiю не випускає, iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть нами не надається.
Значнi правочини у звiтному перiодi не вчинялись, товариство не зверталось до Акцiонера про надання згоди на їх вчинення.
Випуску боргових цiнних паперiв не було.
Iнформацiя про аудиторський висновок публiчним акцiонерним товариством не надається.
Iпотечнi цiннi папери вiдсутнi.
Iпотечнi облiгацiї, сертифiкати не випускались, по цiй же причинi не заповнюються всi i ншi пункти щодо iпотечного покриття.
Кредитнi договори та договори позики, права вимоги за якими забезпечено iпотекою - вiдсутнi.
Сертифiкати ФОН у емiтента вiдсутнi.
Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався iз-за вiдсутностi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта.
Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами.
Загальнi збори емiтента у звiтному перiодi не проводились, оскiльки акцiонерне товариство складається iз одного акцiонера (держави) в особi засновника товариства, то повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв здiйснюється акцiонером одноосiбно згiдно п. 9.2.39 Статуту.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №419109
3. Дата проведення державної реєстрації
30.06.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
22434.30
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки в сферi iнших природничих i технiчних наук
71.12 Послуги iнженернi та повязанi з ними послуги щодо технiчного консультування
68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи уравлiння акцiонерним товариством не надається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26009000029539
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26009000029539

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть з будiвництва обєктiв IV i V категорiї складностi 15-л 18.04.2016 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 18.04.2021
Опис Термiн дiї лiцензiї буде продовжений.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану обєктiв АВ№548252 22.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї необмежений з22.07.2010 р.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034Україна м. Київ вул. Прорiзна, 15 100.0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Виконуючий обовязки директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучерук Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Трансенерджi", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2014 термiн повноважень продовжений до26.09.2018 р.
9) Опис
Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. термiном на шiсть мiсяцiв згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р. Продовжено термiн повноважень (наказ №115-к вiд19.09.2014 р.) по 20.09.2015 р. З 21.09.2015 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2016 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд" № 36-к вiд 15.09.2015 р.), з21.09.2016 р. термiн повноважень продовжений до 20.09.2017 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд №24-к вiд 15.09.2016 р.), наказом вiд 27.09.2017 р. №25-к термiн повноважень продовжений до 26.09.2018 р.
Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. згiдно iз Статутом - Виконавчим органом товариства є директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, вчиняє правочини, видає накази i розпорядження. Посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", iншi винагородиi (згiдно з наказом Засновника) у звiтному перiодi виплаченi у сумi 25000 грн. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Займанi посади за останнi пять рокiв: ТОВ "Трансенерджi", заступник директора, з листопада 2012 р. по лютий 2013 р., з березня 2014 р. - виконуючий обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Любов Борисiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 18.07.2011 р. по 13.06.2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.06.2012 не визначений
9) Опис
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження та обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством у сферi бухгалтерського облiку. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана. Iншi винагороди виплаченi у сумi 22100 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення iдентифiкацiйних i паспортних даних не надана.
загальний стаж роботи - 48 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Прорiзна, 15 21366 100.0 21366
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 21366 100.0 21366 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.01.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера вiд 12.01.2017 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Обрання аудитора ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення умов договору i встановлення розмiру оплати його послуг.
Прийнято рiшення про обрання аудитора - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал". Схваленi умови договору та затверджений розмiр оплати послуг аудитора.
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особ iпершого вiце-президента Харченка О. I.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера №1 вiд 28.04.2017 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк- рiчний звiт затвердити; 2) про виплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi - здiйснити нарахування дивiдендiв на корпоративнi права держави у розмiрi 50% вiд фактичного обсягу чистого прибутку i сплатити до 01.07.2017 р.
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi президента Луганова О.В.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 94645 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 4.42970 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 94645 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 14.06.2017/50000.00грн
22.06.2017/44645.00грн
Опис Дивiденди на корпоративнi права держави нарахованi згiдно з рiшенням Акцiонера №1 вiд 28.04.2017 р. у розмiрi 50.0% вiд фактичних обсягiв чистого прибутку товариства за 2016 рiк. Перелiк осiб не складається. оскiльки дивiденди нарахованi на корпоративнi права держави i перераховуються на рахунки держбюджету.
Сплаченi дивiденди у сумi 94645 грн. до 01.07.2017 р. ( 14.06.2017 р. - 50000 грн., 22.06.2017 р. - 44645 грн.)
По результатах 2017 року рiшення акцiонера про виплату дивiдендiв на цей момент ще не приймалось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Госпiтальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондлвого ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0444264386
Факс 0444268633
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунках у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445910400
Факс 0444825214
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтентiв. Згiдно з повiдомленням депозитарiю - лiцензiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30992563
Місцезнаходження 49070 Україна Дніпропетровська Шевченкiвський м. Днiпро вул. Ленiна, 1-А, корп. 2, кв. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2359
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0676334871
Факс 0562350151
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Надання аудиторських послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "ФАКТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37452568
Місцезнаходження 49106 Україна Дніпропетровська Соборний м. Днiпро бульвар Слави, буд. 18, кв. 209
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0567266841
Факс 0567266841
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Договiр на надання юридичних послуг товариству. Наявнiсть лiцензiї на надання юридичних послуг емiтенту не передбачено законодавством.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010 107/04/1/10 Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000092795 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 21366 22434.30 100.0
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було.
 

XI. Опис бізнесу

У 1964 роцi був створений Державний проектний iнститут "Електроважхiмпроект" розпорядженням РМ УСРС №1517-р вiд 10.10.1964 р. ДППКI "Електроважхiмпроект" був створений як спецiалiзований електротехнiчний iнститут з комплексної електрифiкацiї i автоматизацiї промислових пiдприємств по виконанню проектiв будiвництва обєктiв i також розробцi проектно-конструкторської документацiї автоматизованих електроприводiв прокатних станiв, машин, агрегатiв та iншого технологiчного устаткування.
Згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" вiд 30.06.1994 р. №119 на виконання указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" на базi ДППКI "Електроважхiмпроект" було створено ВАТ "Електроважхiмпроект".
З 05.04.2012 р. товариство зареєстроване у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв як Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект".
 
Змiни в органiзацiйнiй структурi товариства обумовленi вiдсутнiстю проектних робiт, у звязку з чим у попереднi роки було проведено скорочення штату товариства. В органiзацiйнiй структурi товариства основними є вiддiл головного iнженера проекту, група автоматизацiї проектування, вiддiл науково-технiчної iнформацiї; вiддiл оренди нерухомого майна.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структури вiдсутнi.
 
1. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 28
з них працюють на умовах неповного робочого часу - 10
2. Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб - 2
3. Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис. грн. -1865,5
4. Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис. грн. - 1832,0
5. Змiни ФОП штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом, тис. грн. - +271,0
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом збiльшилась на 1 особу.
Темп росту середньої зарплати порiвняно з попереднiм перiодом - 113,5% за рахунок перегляду окладiв у звязку збiльшенням мiнiмальної зарплати.
Затверджена кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв - вiдсутня.
 
Найменування обєднання: Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"
Мiсцезнаходження обєднання: 001034, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
УДК "Укрмонтажспецбуд" обєднує пiдприємства по виготовленню електромонтажного обладнання та виробiв: електромонтажнi трести та спецiалiзованi проектнi iнститути, що дозволяє комплексно вирiшувати питання будiвництва електротехнiчної частини обєктiв та систем автоматизацiї технологiчних процесiв у галузях промисловостi.
 
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводилась.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства у звiтному перiодi з боку третiх осiб не було.
 
У вiдповiдностi до наказу по товариству "Про облiкову полiтику пiдприємства" №21 вiд 31.12.2014 р. передбачено:
Вiдповiдно до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ встановлено 01.01.2012 р.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за собiвартiстю.
Для подальшої оцiнки i вiдображення основних засобiв у фiнансовiй звiтностi товариство використовує модель переоцiнки вартостi, тобто за справедливою вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї та будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Термiн корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з перiоду часу, протягом якого Товариство передбачає використовувати актив.
Установити: при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання обєкта основних засобiв.
При нарахуваннi амотизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, яка надається в операцiйну оренду) визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
Проводити зарахування запасiв на баланс по собiвартостi вiдповiдно до МСБО №2 "Запаси". У разi вiдпуску на виробництво, продажу чи iншому вибуттi запасiв застосовувати метод оцiнки по iдентифiкованiй вартостi.
Облiк фiнансових iнструментiв здiйснювати за справедливою вартiстю.
 
У 2017 роцi товариством виконувались проектнi роботи по технiчному переоснащенню освiтлення складу ПрАТ ЄВРАЗ-ДМЗ на суму 19.0 тис. грн.;
Розробка проекту реконструкцiї вводу живлення 150/6 кВ головної знижувальної пiдстанцiї на ПрАТ "Днiпровський коксохiмiчний завод" на загальну суму 669,5 тис. грн.
Основна сума доходiв товариством одержана у 2017 роцi вiд здачi в оренду примiщень. За звiтний рiк одержано вiд операцiйної оренди активiв - 3071,3 тис. грн., компенсацiї за утримання орендованих примiщень - 1923 тис. грн.
 
З 2013 р. по 2017 р. придбано основних фондiв всього на 92 тис. грн., в тому числi: компютерну та копiювальну технiку -10,5тис.грн., кондицiонери - 1,7тис.грн., реконструкцiя, ремонт примiщень - 77,1 тис.грн. Фiнансування придбання - власнi кошти.
Вибуло за вiдповiдний перiод всього на 225,8 тис.грн., в тому числi списано фiзично зношенi морально устарiлi i непридатнi для подальшого використання основнi засоби на суму 19 тис.грн., реалiзовано невикористовуваних ОЗ у виробничiй дiяльностi - 40,9 тис.грн. та автомобiль - 165,9 тис. грн., залишковою вартiстю 104.5 тис. грн.
Прогноз по iнвестицiях: згiдно iз фiнансовим планом на 2018 рiк значних iнвестицiй не пердбачено у звязку з недостатнiстю коштiв.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами i iншими пiдприємствами, власниками iстотної участi у звiтному перiодi товариством не укладались.
 
Загальна вартiсть основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду 23230 тис. грн. В тому числi iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, що надається в операцiйну оренду), яка облiковується по справедливiй вартостi - 21741 тис.грн. Будiвлi i споруди для основної дiяльностi облiковуються по справедливiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу -1454 тис. грн. Виробниче обладнання i потужностi вiдсутнi, оскiльки товариство являється проектним iнститутом.
Значнi правочини щодо основних засобiв товариства у звiтному перiодi не вчинялись.
Будiвлi i споруди розмiщенi по адресу: м. Днiпро, вул. Воскресенська, 41.
У звязку з тим, що фундаменти будiвлi опираються на товщу просадочних лесових грунтiв, в результатi їх замочування вiдбулася часткова просадка грунтiв пiд пiдошвою будiвель, що спричинило розриви в конструкцiях будiвель, їх деформацiю, оскiльки деформацiйнi шви в стiнах будiвель вiдсутнi. В результатi проведених фахiвцями обслiдувань встановлено, що для запобiгання подальшого руйнування будiвель, необхiдно виконати ряд заходiв для укрiплення фундаментiв. Для виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт по укрiпленню фундаментiв необхiдно понад 2 млн.грн. капiталовкладень. Прогноз по iнвестицiях iз-за вiдсутностi неохiдних фiнансових коштiв не передбачався.
 
ПАТ "Електроважхiмпроект" функцiонує у нестабiльному середовищi, ефективнiсть розвитку в значнiй мiрi залежить вiд полiпшення економiчної ситуацiї в Українi.
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть i перспективу розвитку товариства, є значна потреба у молодих фахiвцях для роботи в якостi проектувальникiв електричної частини промислових обєктiв.
А також в умовах кризових явищ у економiцi, воєнних дiй на Донбасii значно зменшились обсяги замовлень на розробки проектної продукцiї для будiвництва обєктiв.
На фiнансовий результат роботи товариства у значнiй мiрi впливає рiст цiн на енергоносiї, рiст цiн на iншi послуги, рiст середньої зарплати у зв’язку з ростом iндексу iнфляцiї. А з iншої сторони для того , щоб виграти у тендерних закупiвлях необхiдно знижувати цiну власних робiт та погоджуватися на невигiднi умови фiнансових розрахункiв за виконанi роботи.
 
у 2017 роцi за порушення податкового законодавства виплачено 608 грн.
 
Джерелом фiнансування дiяльностi товариства є власнi обiговi кошти, отриманi вiд виконання робiт, надання орендних i iнших послуг. Розмiр власного капiталу достатнiй для поточних потреб дiяльностi товариства.
 
Укладенi i невиконанi договори вiдсутнi.
 
Фiнансовим планом на 2018 рiк передбачено виконання проектних, будiвельно-монтажних робiт на суму 850 тис.грн., вiд надання власного майна в оренду i компенсацiї комунальних витрат одержати 5105тис.грн. Головним фактором, що сприятиме виконанню запланованого є подолання кризових явищ в економiцi України, покращення iнвестицiйного клiмату в державi.
Колектив iнституту наполегливо працює iз замовниками проектiв - пром. пiдприємствами, генпроектувальниками для одержання замовлень.
У 2018 роцi будуть виконуватись роботи iншi будiвельно-монтажнi роботи на обєктах ТОВ "ДЕЛЬТА ВIЛМАР СНД" м. Южне Одеської обл. Сторони перебувають в процесi укладання договору. Завдяки цьому планується зберегти i збiльшити кадровий склад iнституту, зберегти досягнутий рiвень заробiтної плати працiвникам iнституту.
 
Дослiдження та розробки в поточному роцi за рахунок власних коштiв товариством не проводились. ПАТ "Електроважхiмпроект" виконує i роботи за рахунок коштiв замовникiв.
 
Судовi справи , за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 i бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною яких виступає товариство - вiдсутнi. Судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи товариства - вiдсутнi.
 
Показники роботи ПАТ "Електроважхiмпроект" за останнi три роки:
1. Середня кiлькiсть працiвникiв: 2015 рiк - 31, 2016 рiк- 30, 2017 рiк - 30
2. Обсяг реалiзованих робiт, послуг: 2015 рiк - 0,4 млн. грн., 2016 рiк - 0,7 млн. грн, 2017 рiк - 0,6 млн. грн.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2015 рiк - 32,3 млн. грн., 2016 р. - 31,2 млн. грн., 2017 рiк - 31.2 млн. грн.
4. Фiнансовий результат до оподаткування: 2015 рiк - 0,2 млн. грн., 2016 р. - 0,2 млн. грн., 2017 рiк - 0,1 млн.грн.
5. Поточна дебiторська заборгованiсть: 2015 рiк - 0,8 млн. грн., 2016 р. - 0,5 млн. грн., 2017 рiк - 0,5 млн. грн.
6. Поточна кредиторська заборгованiсть: 2015 рiк - 0,8 млн. грн. 2016 р. - 0,7 млн. грн., 2017 рiк - 0.7 млн. грн.
7. Коефiцiєнт платоспроможностi (лiквiдностi): 2015 рiк - 1,3, 2016 р. - 0,94, 2017 рiк - 0,94
8. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2015 рiк - 15,1, 2016 р. - 16,8 2017 рiк - 16,7

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1551 1489 1551 1489
будівлі та споруди 1507 1454 1507 1454
машини та обладнання 37 30 37 30
транспортні засоби
земельні ділянки
інші 7 5 7 5
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього 1551 1489 1551 1489
Опис У вартiсть основних засобiв включенi основнi засоби для виробничої дiяльностi (рядок 1010 балансу) за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу, розрахованого у вiдповiдностi до МСБО 36. Термiни корисного використання ОЗ: будiвлi, споруди - 25 рокiв, машини, обладнання - 3-10 рокiв, iншi ( iнструменти, прилади, iнвентар) - 3-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 р. 9500 тис.грн.,в тому числi: будинки i споруди - 8992 тис. грн., тимчасовi споруди - 44 тис. грн., машини та обладнання - 371тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 92,3 тис. грн.Ступiнь зносу ОЗ всього - 59.3%, в тому числi по будiвлях - 57,9%, машини i обладнання - 92,1%, iнструмент, iнвентар - 93,9%. Ступiiнь використання - 85%. Сума нарахованого зносу за рiк - 62 тис.грн.
Обмеження на використання основних засобiв: рiшення про вчинення значного правочину приймається у разi якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом такого правочину, перевищує 10% вартостi активiв, здiйснюється за згодою акцiонера - УДК "Укрмонтажспецбуд". Узвiтному перiодi значнi правочини не укладались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22565 22632
Статутний капітал (тис. грн.) 22 22
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 22 22
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний перiод (тис.грн.): вартiсть необоротних активiв (роздiл 1 Балансу) - 23305, вартiсть оборотних активiв (роздiл 2 Балансу) - 633. Вирахування: забезпечення майбутнiх витрат - i довгостроковi зобовязання - 434, вартiсть поточних зобовязань - 939 Всього вартiсть чистих активiв за звiтний перiод: 23305+ 633 - 434 - 939 = 22565
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485.
Примiтка: заборгованiсть акцiонерiв щодо внеску у статутний капiтал вiдсутня, викупу власних акцiй не було.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3, ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 144 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 102 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 1127 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1373 X X
Опис: У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями немає. Поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 102 тис. грн. - термiн погашення до 30.09.2018 р.
Iншi зобовязання: вiдстроченi податковi зобовязання - 416 тис. грн., поточна заборгованiсть за роботи, послуги - 119 тис. грн., за одержаними авансами - 96 тис. грн., розрахунки з оплати працi i зi страхування -95 тис. грн.,довгостроковi i поточнi забезпечення - 266 тис. грн., Пенсiйний фонд по наукових пенсiях- 114,7 тис. грн., iншi - 20 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
28.04.2017 03.05.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
27.09.2017 28.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30992563
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49070, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 1-А, корп. 2, кв. 30
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2359 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 273/4
04.07.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй iдеться про iнвестицiйну нерухомiсть, яка повинна вiдображатися за справедливою вартiстю Станом на 31.12.2017 року Товариством не проведена оцiнка, яка на думку управленского персоналу є не суттєвою. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями пiд час нашого аудиту Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур
1.Питання безперервностi дiяльностi, якi не є настiльки значущими, включенi у роздiл «Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi»;
Ми провели аудиторськi процедури по визнанню безперервної дiяльностi товариства. Аудитор вважає доречним отриманi особливi письмовi запевнення, для пiдтвердження аудиторських доказiв, отриманих стосовно планiв управлiнського персоналу щодо майбутнiх заходiв у зв’язку з оцiнкою безперервностi дiяльностi та здiйсненностi цих планiв, та вони розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi в п.22
2. Визнання iнших операцiйних доходiв, а саме отриманних вiд здачi в оренду примiщень
Ми провели аудиторськi процедури по правильностi визначення доходiв вiд здачi в оренду примiщень ,а також обговорили порядок облiку лiзингодавця у вiдповiдностi до МСФО 16,який практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний час вимогами МСФЗ (вимогам МСФЗ) 17. (МСФЗ) 16 вступає в дiю в вiдношеннi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування, але не ранiше дат застосування органiзацiї МСФО (МСФЗ)15.В 2018 роцi Товариство продовжить оцiнити можливу вплив МСФО (МСФЗ) 16 на свою фiнансову звiтнiсть, та це описано в примiтках до фiнансової звiтностi п.13
3.Зобов’язання по науковим пенсiям
Аудитори вказують на складнiсть розрахунку таких зобов’язань та залучення актуарiїв, та в процесi аудиту це питання було обговорено з управлiнським персоналом. Товариство здiйснює виплати в пенсiйний фонд України вiдповiдно до Закону України «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть»: фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. Та це питання описано в примiтках п.9

Номер та дата договору на проведення аудиту 11-01/18-1
11.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 11.01.2018
30.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 25500.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
З В I Т Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Власникам та керiвництву
Публiчного Акцiонерного
Товариства «Електроважхiмпроект»

Звiт з аудиту фiнансової звiтностi
Публiчного Акцiонерного Товариства
«Електроважхiмпроект»
станом на 31.12.2017р.


Думка
Ми, Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Професiонал»( код за ЄДРПОУ-30992563, мiсце знаходження:49070, м. Днiпро, вул . Ленiна (Воскресенська), буд.1-А,корпус 2,кв.30 )провели аудит фiнансової Публiчне акцiонерне товариство Електроважхiмпроект»
( код за ЄДРПОУ –01416777, мiсце знаходження : 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Ленiна(Воскресенська),буд.41 ( далi ПАТ «Електроважхiмпроект») що додається, яка включає «Баланс»(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, «Звiт про фiнансовi результати» (Звiт про сукупний дохiд), «Звiт про рух грошових коштiв» (за прямим методом), «Звiт про власний капiтал» за 2017рiк , що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Електроважхiмпроект» на 31 грудня 2017 р. та його фiнансовi результати i рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).


Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ «Електроважхiмпроект» згiдно з етичними вимогами, застосовними в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданих Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй iдеться про iнвестицiйну нерухомiсть, яка повинна вiдображатися за справедливою вартiстю Станом на 31.12.2017 року Товариством не проведена оцiнка, яка на думку управленского персоналу є не суттєвою. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Чому ми рахуємо, що це є важливими ключовими питаннями пiд час нашого аудиту Що було зроблено протягом аудиту та результати аудиторських процедур
1.Питання безперервностi дiяльностi, якi не є настiльки значущими, включенi у роздiл «Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi»;
Ми провели аудиторськi процедури по визнанню безперервної дiяльностi товариства. Аудитор вважає доречним отриманi особливi письмовi запевнення, для пiдтвердження аудиторських доказiв, отриманих стосовно планiв управлiнського персоналу щодо майбутнiх заходiв у зв’язку з оцiнкою безперервностi дiяльностi та здiйсненностi цих планiв, та вони розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi в п.22
2. Визнання iнших операцiйних доходiв, а саме отриманних вiд здачi в оренду примiщень
Ми провели аудиторськi процедури по правильностi визначення доходiв вiд здачi в оренду примiщень ,а також обговорили порядок облiку лiзингодавця у вiдповiдностi до МСФО 16,який практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний час вимогами МСФЗ (вимогам МСФЗ) 17. (МСФЗ) 16 вступає в дiю в вiдношеннi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування, але не ранiше дат застосування органiзацiї МСФО (МСФЗ)15.В 2018 роцi Товариство продовжить оцiнити можливу вплив МСФО (МСФЗ) 16 на свою фiнансову звiтнiсть, та це описано в примiтках до фiнансової звiтностi п.13
3.Зобов’язання по науковим пенсiям
Аудитори вказують на складнiсть розрахунку таких зобов’язань та залучення актуарiїв, та в процесi аудиту це питання було обговорено з управлiнським персоналом. Товариство здiйснює виплати в пенсiйний фонд України вiдповiдно до Закону України «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть»: фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. Та це питання описано в примiтках п.9

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал звiтностi ПАТ «Електроважхiмпроект» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки . Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски ,неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звiт
незалежного аудитора
Капустiна Вiра Юрiївна,
сертифiкат аудитора серiя А №004216,
виданий рiшенням Аудиторської палати України 25.04.2000р.,
дiйсний до 25.04.2019р.
Адреса аудитора:
Вiд iменi Аудиторської фiрми
ПП АФ «Професiонал»: м. Днiпро,
вул. Воскресенска (Ленiна), будинок1-А, корпус 2, кв.30

30.03.2018р.

д/н
д/н
д/н

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 2 0
2 2016 2 0
3 2015 2 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Товариство складається з одного акцiонера в особi Засновника товариства - УДК "Укрмонтажспецбуд". Рiшення акцiонера з питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв приймались Акцiонером одноосiбно у формi Рiшення акцiонера, таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно до п.9.2.39 Статуту товариства. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Рiшення акцiонером приймались одноосiбно засновником товариства УДК "Укрмонтажспецбуд" у виглядi оформленого Рiшення акцiонера i завiреного печаткою товариства. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.
Інше (зазначити) Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Непроведених зборiв у разi скликання їх - не було.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Непроведених зборiв у разi скликання їх - не було.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада вiдсутня.

Наглядова рада вiдсутня.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".

Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".
Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена, вiддiлу чи посади, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не створено, оскiльки у товариства єдиний акцiонер - засновник УДК "Укрмонтажспецбуд".

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): наглядова рада вiдсутня X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) не обирались

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про наглядову раду i ревiзiйну комiсiю не передбаченi, оскiльки статутом товариства не передбачено їх створення. Положення про посадовi особи вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено весь перелiк повноважень виконавчого органу - директору товариства. Положення про акцiї товариства вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено у роздiлi 6 "Цiннi папери товариства". Порядок розподiлу прибутку товариства передбачений роздiлом статуту: Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Договiр з аудиторською фiрмою заключений з директором товариства i затверджений Засновником УДК "Укрмонтажспецбуд".

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Пртягом трьох рокiв змiни аудитора не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку здiйснювала аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не створена.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не заплановано.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія за КОАТУУ 01416777
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 30
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Ленiна, 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 69 67
первісна вартість 1001 73 73
накопичена амортизація 1002 4 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 8
Основні засоби: 1010 1551 1489 5752
первісна вартість 1011 9505 9500 14288
знос 1012 7954 8011 8536
Інвестиційна нерухомість: 1015 21741 21741 18839
первісна вартість 1016 21741 21741 18839
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 18
Відстрочені податкові активи 1045 28
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 23397 23305 24609
II. Оборотні активи
Запаси 1100 47 43 342
Виробничі запаси 1101 47 43 22
Незавершене виробництво 1102 320
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 46 274
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

147

120

121
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 326 354 281
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 75 99 1300
Готівка 1166 5 5 3
Рахунки в банках 1167 70 94 1297
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 24 17 2
Усього за розділом II 1195 665 633 2355
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 24062 23938 26964

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 2274 2270
Додатковий капітал 1410 4378
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 10 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20326 20263 20605
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 22632 22565 25015
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 413 416 1164
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520 76 18 423
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 22 18 423
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 489 434 1617
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 75 119 38
за розрахунками з бюджетом 1620 122 144 139
за у тому числі з податку на прибуток 1621 20 39
за розрахунками зі страхування 1625 17 22 40
за розрахунками з оплати праці 1630 66 73 83
за одержаними авансами 1635 136 96 13
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 226 237
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 299 248 19
Усього за розділом IІІ 1695 941 939 332
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 24062 23938 26964

Примітки Баланс станом на 31.12.2017 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв, нарахування зносу проводилося на пiдприємствi згiдно Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку №16 "Основнi засоби". Оцiнка обєктiв основних засобiв робиться за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного обєкту основних засобiв згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства. Пiсля переоцiнки ОЗ застосовувався МСБО №36 "Зменшення корисностi активiв" та визнання втрат, якi включенi до зносу основних засобiв.
Станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 73 тис. грн., залишкова вартiсть - 67 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за справедливою вартiстю (згiдно з положеннями МСФЗ 40).
Оборотнi активи
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 2 "Запаси".
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться за iдентифiкованою вартiстю.
Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась.
Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) облiковуються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i §43 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами.
Резерв сумнiвних боргiв нарахований по результатах аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв i становить станом на 31.12.2017 р. по дебiторськiй заборгованостi за виконанi роботи - 267 тис. грн., по iншiй дебiторськiй заборгованостi - 55тис. грн. (див Примiтки до фiнансової звiтностi п.5)
Власний капiтал
Статутний фонд станом на 31.12.2017 р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн.30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.
Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статуту ПАТ «Електроважхiмпроект». Частка простих акцiй у статутному капiталi –100,0%.
Статутний капiтал сформований повнiстю.
Структура власного капiталу складається iз статутного, капiталу у дооцiнках ( в МСБО – це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту) та нерозподiленого прибутку.
Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до §43 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Вiдстроченi податковi зобов’язання розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 «Податок на прибуток» та вiдображенi в складi резерву переоцiнки, зменшивши власний капiтал.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
Детальнiше по статтях балансу вiдображено у Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ "Електроважхiмпроект".
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 574 676
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 501 ) ( 674 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

73

2
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 5010 4879
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 266
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 1705 ) ( 1534 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 3138 ) ( 3057 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

240

290
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 144 ) ( 68 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

96

222
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -17 -33
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

79

189
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 293
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 293
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 293
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 79 482

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1575 1991
Витрати на оплату праці 2505 1880 1649
Відрахування на соціальні заходи 2510 414 363
Амортизація 2515 63 62
Інші операційні витрати 2520 1412 1200
Разом 2550 5344 5265

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21366 21366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21366 21366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3.69746 8.84583
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 3.69746 8.84583
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. За 2017 рiк отримано прибуток в сумi 79тис.грн., за вiдповiдний перiод минулого року отримано прибуток в сумi 189тис.грн. Пояснення див. Примiтки п. 16.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6508

6149
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 2 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 96 137
Надходження від повернення авансів 3020 36
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 16 45
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2866 )

( 2949 )
Праці 3105 ( 1487 ) ( 1357 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 420 ) ( 371 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1365 ) ( 1184 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 37 ) ( 55 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 630 ) ( 552 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 698 ) ( 577 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 120 ) ( 147 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 7 ) ( 14 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 369 ) ( 314 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 24 6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 24 6
Залишок коштів на початок року 3405 75 69
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 99 75

Примітки Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного року складає 99 тис.грн i вiдповiдає залишку по балансу. Детальнiше iнформацiя в Примiтках п. 6.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки д/н
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 22 2274 10 20326 22632
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090 -28 -28
Скоригований залишок на початок року 4095 22 2274 10 20298 22604
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 79 79
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 -95 -95
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -4 -19 -23
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -4 -35 -39
Залишок на кінець року 4300 22 2270 10 20263 22565

Примітки Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування нерозподiленого прибутку на початок року: за рахунок коригування вiдстрочених податкових активiв у зв’язку iз змiною податкового законодавства за 2015 рiк.
- Отримано чистий прибуток у звiтному перiодi в сумi 79тис. грн.
- Виплаченi дивiденди по результатах 2016 р. на корпоративнi права держави у сумi 94,6 тис. грн.
- Iншi витрати за рахунок прибутку – 19 тис. грн..
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект» ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Електроважхiмпроект» (надалi –«Товариство») є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Електроважхiмпроект», яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту «Електроважхiмпроект».
ВАТ «Електроважхiмпроект» створено в процесi корпоратизацiї майна державного пiдприємства ДППКI «Електроважхiмпроект».
Засновник – Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
Оцiнку майна i визначення розмiру власного капiталу здiйснено станом на 01.01.2017 р.
Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41.
Дата первинної реєстрацiї – 20.12.1991р.
Державна реєстрацiя ВАТ 30.06.1994 р. Днiпропетровським мiськвиконкомом. Рiшення. № 9367-АТ.
Засновник – Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
На 31 грудня 2017 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 1 особа
Данi щодо складу акцiонерiв:
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд», код ЄДРПОУ 00012256, адрес: 01601м. Київ, вул. Прорiзна, 15, вiдсоток акцiй – 100,00
Основними видами дiяльностi Товариства є:
• Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
• Iншi будiвельно-монтажнi роботи
• Послуги iнженернi та пов’язанi з ними послуги щодо технiчного консультування
• Здавання в найм власного нерухомого майна.
Чисельнiсть працюючих (середня кiлькiсть працiвникiв), осiб – 30

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Твердження про вiдповiднiсть
Фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект»за 2017 календарний рiк складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи всi прийнятi та чиннi у звiтному перiодi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та повнiстю вiдповiдають їм.
Вiдповiдно до п.10 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» фiнансова звiтнiсть Товариства складається з наступних компонентiв:
• Звiт про фiнансовий стан на кiнець року;
• Звiт про сукупний дохiд за перiод;
• Звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
• Звiт про рух грошових коштiв за перiод;
• Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи опис суттєвих облiкових полiтик.
Пiд час формування статей фiнансової звiтностi за МСФЗ показники вiдображено у типових формах, затверджених нацiональними положеннями бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску директором Товариства «27» лютого 2018р.
Подiї пiсля звiтної дати проаналiзованi по дату затвердження включно.
2.2. Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, який допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства в областi бухгалтерського облiку та оподаткування, а також на основi галузевої практики. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ, що додається, пiдготовлена на основi первинних даних бухгалтерського облiку.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2017 р., є облiковi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ. Концептуальна основа передбачає, що фiнансова звiтнiсть надає iнформацiю про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства.
2.3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
2.4. Функцiональна валюта та валюта подання
Валюта звiту гривня, одиниця вимiру – тисячi гривень.
Функцiональна валюта звiтностi за МСФЗ - гривня України.
Операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
2.5. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що вона функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв.
При цьому слiд зазначити, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Україна продовжує заходитися у станi полiтичних та економiчних змiн. Гривня протягом звiтного року девальвувала щодо основних свiтових валют. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить вiд зусиль Уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї неможливо передбачити. Внаслiдок цього неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i своєчасно погашати свої зобов’язання.
У 2017 роцi Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клiєнтської бази, пiдтримку довготривалих партнерських вiдносин з контрагентами та забезпечення економного та рацiонального використання коштiв.
Товариство не має намiрiв лiквiдуватися або припинити дiяльнiсть.
Iншої невизначеностi, крiм наведених вище, щодо подiй чи умов, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi немає.
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку (судження) керiвництва стосовно можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Товариства та не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть та реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити.
2.6. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
У наведенiй нижче таблицi мiститься перелiк нових стандартiв чи змiн до них та тлумачень стандартiв, доречних для дiяльностi Товариства, якi набули чинностi для фiнансових звiтiв за рiк, що починається 1 сiчня 2017. Застосування цих стандартiв не має суттєвого впливу на фiнансовий стан чи показники дiяльностi Товариства.

Новi чи змiненi стандарти та тлумачення
МСБО 7
"Звiт про рух грошових коштiв". Поправка, що вимагає розкриття iнформацiї про змiни у
зобов'язаннях, що виникають внаслiдок фiнансової дiяльностi.
МСБО 12
 "Податки на прибуток". Поправка з метою умов визнання вiдстроченого податкового активу,
пов'язаного з нереалiзованими збитками, наприклад, щодо боргових iнструментiв, оцiнених за
справедливою вартiстю.


Перелiк нових та змiнених стандартiв, ще не обов’язкових для застосування
У таблицi далi наведено перелiк нових чи переглянутих стандартiв та тлумачень, доречних для дiяльностi Товариства, якi ще не набрали чинностi та не застосовувалися Товариством:

Назва стандарту/тлумачення Дата набрання чинностi
Новi стандарти
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 Сiчня 2018
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 1 Сiчня 2018
МСФЗ 16 "Оренда" 1 Сiчня 2019
Змiни до стандартiв
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
(Додатковi розкриття та послiдовнi змiни, що
випливають з МСФЗ 9)
Одночасно iз МСФЗ 9

 
Керiвництво Товариства вважає, що впровадження цих стандартiв не матиме суттєвого впливу на його загальнi активи, зобов’язання або чистий прибуток.
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ (IFRS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки (вимiрювання), знецiнення та облiку хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Товариства, але не впливатиме на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань. Набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2018 року, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 9 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.
- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами: 1) визначити наявнiсть контракту з клiєнтом, 2) визначити зобов’язання по виконанню контракту, 3) визначити цiну операцiї, 4) розподiлити контрактну цiну, 5) визнати дохiд, коли контрактне зобов’язання виявиться задоволеним. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Одночасно з набранням чинностi МСФЗ 15 будуть скасованi МСБО 11 «Будiвельнi контракти» та МСБО 18 «Дохiд». Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцiнило вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату вступу в силу.
В даний час керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами». Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками керiвництва, їх прийняття до застосування у майбутнiх перiодах суттєво не впливатиме на фiнансову звiтнiсть Товариства.
2.7. ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИК, ЗМIНИ В ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИКАХ
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства, враховуючи вимоги МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
Положення облiкової полiтики, наведенi далi, застосовувались Товариством послiдовно в звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Облiкова полiтика звiтного перiоду вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок, чинних станом на 31 грудня 2017 року. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики
3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. Основнi засоби
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 16 "Основнi засоби".
Об'єкт основних засобiв визнається активом тiльки у випадку, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно оцiнена.
Товариство до основних засобiв вiдносить:
- будiвлi;
- машини та обладнання;
- iнструменти, прилади, iнвентар.
Витрати на полiпшення стану об'єктiв основних засобiв у процесi їх використання вiдносяться на збiльшення вартостi, якщо товариство в результатi таких витрат отримає економiчну вигоду понад спочатку оцiненої при придбаннi (збiльшення термiну служби, виробничої потужностi, виробничої площi, радикальне полiпшення якостi i характеристик продукцiї i/або послуг i т.д.). Якщо ж в результатi здiйснення витрат товариство не отримає економiчних вигод бiльше, нiж спочатку оцiненi, то такi витрати визнаються як витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникли i класифiкуються вiдповiдно функцiонального призначення об'єктiв основних засобiв, що пiдлягали ремонту (або аналогiчному впливу). Тодi, коли об'єкти основних засобiв є предметом великомасштабного технiчного огляду, вони визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiщення, за умови дотримання критерiїв визнання, встановлених в IAS 16 "Основнi засоби". Великомасштабним технiчний огляд вважається, якщо його вартiсть становить не менш нiж 5% вiд вартостi об'єкту основних засобiв на дату його первiсного визнання.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 «Основнi засоби»
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку.
Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13).
Основнi засоби, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), оцiнюються за справедливою вартiстю отриманого активу на дату визнання, визначену експертним шляхом, та визнаються одночасно з вiдкладеним доходом з подiлом його на поточну i довгострокову компоненти. Вiдкладений дохiд рекласифiкується в iншi операцiйнi доходи поточного перiоду протягом термiну використання цього основного засобу.

Амортизацiя основних засобiв
Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками протягом строку корисного використання основних засобiв.


Строк корисного використання
Будинки та споруди 25 рокiв
Машини та обладнання 3-10 рокiв
Транспортнi засоби 7 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 3 - 10 рокiв

Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
«Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть»
Основнi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються за МСФЗ 5.
«Зменшення корисностi активiв»
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. У разi наявностi фактiв знецiнення активiв, Товариство має застосовувати МСБО 36, що передбачає процедуру тестування на знецiнення.
Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу – це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
3.2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Визнання, оцiнка. Та розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСБО 40.
Цей стандарт застосовувати до нерухомостi, яка надається в операцiйну оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
3.3.Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 38 "Нематерiальнi активи".
Актив виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Витрати на дослiдження i розробки
Витрати на дослiдження визнаються як витрати в момент їх здiйснення.
Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здiйснення, але у виняткових випадках пiдлягають капiталiзацiї, якщо вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу.
Модель облiку НМА
Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання активу суб’єктом господарювання. Наприклад, використання iнтелектуальної власностi у виробничому процесi може зменшити майбутнi виробничi витрати, а не збiльшити майбутнi доходи.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Згiдно з МСБО 36, суб’єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:
a) щорiчно, та
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
3.4 «ЗАПАСИ.
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 2 "Запаси". Для цiлей складання фiнансової звiтностi товариство застосовує наступну класифiкацiю запасiв:
- сировина i матерiали
- Запаснi частини
- Паливо
- Iншi матерiали
- незавершене виробництво
Не розподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до реалiзованої собiвартостi). Собiвартiсть запасiв визначається з використанням методу iдентифiкованої вартостi.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
Запаси у Звiтi про фiнансовий стан представляються на нетто-основi, тобто за вирахуванням резерву знецiнення.
3.5. Будiвельнi контракти
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття пiдходу до облiку доходiв та витрат, пов’язаних з будiвельними контрактами здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 11 «Будiвельнi контракти»
У зв’язку з характером дiяльностi, здiйснюваної в межах будiвельних контрактiв, дата початку дiяльностi за контрактом i дата, коли ця дiяльнiсть завершується, як правило, припадають на рiзнi звiтнi перiоди. Тому першочерговим питанням бухгалтерського облiку будiвельних контрактiв є вiднесення доходу вiд контракту i витрат за контрактом на звiтнi перiоди, протягом яких виконуються будiвельнi роботи. Для визначення перiоду, коли дохiд вiд контракту та витрати за контрактом слiд вiдображати як дохiд i витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки, у цьому Стандартi використовуються критерiї визнання, прийнятi в "Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв" 1 . Стандарт мiстить також практичне керiвництво щодо застосування цих критерiїв.
Дохiд вiд контракту оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка вже отримана або пiдлягає отриманню. Оцiнка доходу вiд контракту зазнає впливу рiзних чинникiв невизначеностi, якi залежать вiд результатiв майбутнiх подiй. Часто попереднi оцiнки слiд переглядати залежно вiд того, як вiдбуваються подiї i зникають невизначеностi. Отже, сума доходу вiд контракту може зростати або зменшуватися вiд одного перiоду до наступного.
Витрати за контрактом мають включати: a) витрати, безпосередньо пов’язанi з конкретним контрактом; б) витрати, якi вiдносяться до дiяльностi за контрактом у цiлому i можуть бути вiднесенi на конкретний контракт; в) iншi витрати, якi конкретно пiдлягають оплатi замовником згiдно з умовами контракту.
Пiдрядник може понести витрати за контрактом, якi пов’язанi з майбутньою дiяльнiстю за контрактом. Такi витрати за контрактом визнаються як актив, якщо їх вiдшкодування є ймовiрним. Цi витрати являють собою суму, яку замовник має сплатити, i часто класифiкуються як незавершенi роботи за контрактом. Кiнцевий результат будiвельного контракту можна достовiрно оцiнити, лише якщо є ймовiрнiсть, що суб’єкт господарювання отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з контрактом. Однак у разi виникнення невизначеностi щодо отримання суми, яка вже включена в дохiд вiд контракту i вже вiдображена у прибутках i збитках, тодi неодержана сума (або сума, вiдшкодування якої бiльше не є ймовiрним) визнається як витрати, а не як коригування суми доходу вiд контракту.
Витрати за контрактом, якi, ймовiрно, не будуть вiдшкодованi, негайно визнаються як видатки. Обставин, за яких вiдшкодування понесених витрат за контрактом не є ймовiрним i за яких витрати за контрактом, можливо, треба негайно визнати як видатки, охоплюють такi контракти: a) контракти, що не повнiстю мають юридичну силу, тобто їхня чиннiсть викликає серйознi сумнiви; б) контракти, завершення яких залежить вiд незавершеного судового розгляду або законодавчих актiв; в) контракти, що стосуються нерухомостi, яка, ймовiрно, буде конфiскована або експропрiйована; г) контракти, за якими замовник не здатний виконати свої зобов’язання, або ґ) контракти, у яких пiдрядник не здатний завершити роботи або не може виконати iншi свої зобов’язання за контрактом.
Якщо кiнцевий результат виконання будiвельного контракту не можна достовiрно оцiнити:
a) дохiд слiд визнавати лише в розмiрi витрат, понесених за контрактом, для яких є ймовiрнiсть їх вiдшкодування;
б) витрати за контрактом слiд визнавати як витрати перiоду, в якому вони були понесенi.
Очiкуваний збиток вiд будiвельного контракту слiд негайно визнавати як витрати, згiдно з параграфом 36 МСБО № 11:
Якщо є ймовiрнiсть, що сукупнi витрати контракту перевищуватимуть сукупний дохiд вiд контракту, очiкуванi збитки слiд негайно визнавати як витрати. Величина таких збиткiв визначається незалежно вiд: a) того, чи були розпочатi роботи за контрактом; б) ступеня завершення робiт за контрактом, або в) величини очiкуваних прибуткiв, якi передбачається отримати вiд iнших контрактiв, котрi не розглядаються як один будiвельний контракт.
3.6.Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Класифiкацiя:
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи товариства з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.
Визнання:
Пiд час первiсного визнання позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих засобiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Оцiнка:
Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцiї. Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в Звiтi про сукупний дохiд.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, включаються до складу довгострокової заборгованостi.

Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну дату складання фiнансової звiтностi Товариство перевiряє фiнансовi активи або групи фiнансових активiв з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Товариство не отримає всi суми, якi належать йому згiдно з умовами постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).
3.7 Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.
3.8 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають кошти на поточних рахунках Товариства та в касi .
3.9 Дивiденди
Виплата дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi приймається Товариством на основi рiшення Акцiонера, що має 100% голосiв: Українською державною корпорацiєю «Укрмонтажспецбуд»
3.10 Витрати за позиками
Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на квалiфiкованi активи.
3.11 . «Забезпечення та умовнi зобов'язання
Забезпечення, як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результатi якоїсь подiї в минулому у Товариства виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину якого можна надiйно оцiнити, i iснує висока ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод для врегулювання даного зобов’язання. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов’язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням.
У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.
У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.
3. 12. Резерви МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» та « Виплати працiвникам»
Товариство зобов’язане вiдраховувати внески на соцiальне страхування як визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi.
Крiм того, товариство здiйснює перерахування Пенсiйному фонду: фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. З 01.01.2017 р. обчислюється Пенсiйним фондом у розмiрi 100% вiд вказаної рiзницi пенсiй.
Перерахування рiзницi пенсiй у Пенсiйний фонд вiдносяться на витрати поточного звiтного перiоду . Данi пенсiйнi виплати не є актуарними виплатами, так як це не передбачено законодавством України.
3.13 Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.
3.14 «Податок на прибуток»
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного прибутку за поточний рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються статтi доходiв та витрат, з котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн не враховує статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на податковi витрати. Поточна заборгованiсть Товариства з податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi пов’язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов’язань в рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку.
Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi економiчних вигод якi суб’єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигод, що пiдлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов’язанням.
Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому.
Вiдповiдно до п. п. 134.1.1 ст. 134 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. №2755-VI зi змiнами та доповненнями, Товариством прийняте рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на всi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень роздiлу III ПКУ (наказ № 28.12.2015 р.).
3.15 . «Визнання доходiв»
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Товариством, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням повернень.
Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.
Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.
Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Товариством на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигод включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.
3.16. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання
3.17 «Оренда»
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всi вигоди та ризики, пов’язанi з експлуатацiєю активу i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання вiдповiдно до МСБО 17 «Оренда». Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, що утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов’язання по фiнансовiй орендi з розподiленням на довгострокову та короткострокову заборгованiсть.. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду (за винятком надходжень за наданi послуги, такi як страхування та технiчне обслуговування) визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, навiть коли надходження не здiйснюються за такою основою, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати в часi вигоди користувача, при застосуваннi якої вигода, отримана вiд зданого в оренду активу, зменшується. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди.
3.18. Операцiї з пов'язаними особами
Визнання Товариством пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату.
Товариство приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.
3.19. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i, якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.
3.20. Сегментна iнформацiя
В цiлях управлiння Товариство подiлено на два сегменти:
1.Виконання проектних, проектно-конструкторських та iнжинiрингових робiт у сферi будiвництва, виконання будiвельно-монтажних робiт;
2.Оперативна оренда - надання в оренду офiсiв та виробничих площ, що належать пiдприємству.
(МСФЗ (IА5) 1.138(0) МСФЗ (IГК5) 8.22(a) МСФЗ (1ГК5) 8.22(Ь))


Розкриття iнформацiї по даним балансу станом на 31.12.17р.
1.ОСНОВНI ЗАСОБИ
Змiни у вартостi основних засобiв: тис. грн..

                                       
Будинки та споруди Тимчасовi споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iнвестицiйна нерухомiсть Всього
Первiсна вартiсть:
На 1 сiчня 2017 р.
8992 44
376

93
21741
31246
Придбання


Збiльшення вартостi за
рахунок дооцiнкиПереведення з основних площ


Всього


Вибуття

5

1

6
Переведення площ в
iнв. нерухомiстьЗменшення вартостi


Всього зменшення

5

1

6
На 31 грудня 2017 р. 8992
44
371

92
21741
31240
Накопичена амортизацiя:


На 1 сiчня 2017року 7529

339

86

7954
Амортизацiя перiоду 53

7

2

62
Вибуття

5

1

6
Коригування, зменшення
корисностi активуНа 31 грудня 2017року 7582

341

87

8070
Залишкова вартiсть
на 31 грудня 2017 р.
1410
44
30

5
21741
23230

Оцiнка основних фондiв проведена станом на 31.12.2016 р. згiдно з договором ТОВ «Апрайт» (код ЄДПРОУ 33523448, сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №61/16, виданий Фондом державного майна України 03.02.2016 р.) .
Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо (на даний час такi об’єкти вiдсутнi).
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Вiдповiдно по МСБО № 36 «Зменшення корисностi активiв» в 2017 роцi перерахунок не здiйснювався, оскiльки змiна руху грошових потокiв, порiвняно з 2016 роком не суттєва.
2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображаються за справедливою вартiстю. (згiдно з положеннями МСФЗ 40). Станом на 31.12.2016 р. була проведена переоцiнка: дооцiнка в сумi 266 тис. грн. на кiнець 2017 р. оцiнка не здiйснювалась, оскiльки рiст вартостi нерухомостi не суттєвий. Змiна вартостi об’єкту iнвестицiйної нерухомостi
визнається у Звiтi про фiнансовi результати.
3.Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до пiдпункту «б» п. 12 МСБО № 38 «нематерiальнi активи» :
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Тому в складi нематерiальних активiв рахується вартiсть Свiдоцтва про допуск до певного виду або видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва, отримане по юридичному договору з нерезидентом, та в подальшому вiд якого очiкують надходження майбутнiх економiчних вигод до суб’єкта господарювання.
Так як свiдоцтво видане без обмеження термiну, тому амортизацiя не нараховується згiдно з МСБО № 38 "Нематерiальнi активи" , оскiльки має невизначений перiод корисного використання.
Станом на 31.12.2017 р. залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 67.0 тис. грн.
4. Запаси
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi. МСФЗ (IAS) 2.36(b),МСФЗ (IAS) 1.78(c)

5.Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи
Класифiкацiя за строками непогашення:
тис. грн.


31.12.2017 31.12.2016
До 12 мiсяцiв

вiд 12 до 18 мiсяцiв

вiд 18 мiсяцiв 267
267
Резерв сумнiвних боргiв -267
-267
Усього 0
0

Дебiторська заборгованiсть ДП «Дiпромез», по об’єкту будiвництва ПрАТ «ТатСталь», Росiйська Федерацiя. Товариством виконана робоча документацiя, акт прийнятих робiт №9 вiд 28.11.2012 р
Згiдно з листом ДП «УКРДIПРОМЕЗ» виконанi роботи замовником вiд ДП «Укрдiпромез» на сьогоднi не прийнятi, акт виконаних робiт не пiдписаний. Iнвестором i генеральним замовником було прийняте рiшення про зупинення фiнансування, яке в 2017 роцi не вiдновилося. Iснує ймовiрнiсть зупинення виконання робiт та не оплати за вже виконанi роботи. У зв’язку з даними обставинами розпорядженням директора вiд 29 грудня 2016 р. створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 266980,80. грн. Рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi буде прийнято за результатами 2018 року.
Iнша дебiторська заборгованiсть:
тис. грн.
Статтi 31.12.2017 31.12.2016
До 12 мiсяцiв 337
287
вiд 12 до 18 мiсяцiв
18
вiд 18 до 36 мiсяцiв 72
69
Резерв сумнiвних боргiв -55
-48
Усього 354
326

Вiдповiдно до МСБО 37 « Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» створений резерв сумнiвних боргiв у 2015 роцi на дату балансу станом на 01.01.2017 р. є актуальним, оскiльки боржники знаходяться в процедурi лiквiдацiї.
Резерв сумнiвних боргiв на 31.12..2017 р.

Назва боржника Сума заборгованостi (грн.) Дата виникнення примiтка
ПП «Унiверсал-Л» 9253,65 10.2014 р. Пiдприємство знаходиться в процесi припинення юридичної особи. Заява про грошовi вимоги не
задоволена. Iснує вiрогiднiсть непогашення боргу.
АТ «Брокбiзнесбанк» 38360,31 06.2014 АТ «Брокбiзнесбанк» знаходиться у процедурi
лiквiдацiї. Грошовi вимоги товариства можуть бути
задоволенi у 7 чергу. Iснує вiрогiднiсть
непогашення боргу.
Всього 47613,96


Згiдно iз результатами iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi створено за 2017 рiк резерв сумнiвних боргiв у сумi 7340.68 грн.:

Назва боржника Сума заборгованостi (грн.) Дата виникнення примiтка
ФОП Панасенко В.В. 2705,70 02.2016 – 03.2016 р.    Орендар без погодження з товариством,
в односторонньому порядку залишив
орендоване примiщення без погашення
суми боргу i не вiдповiдає на нашi запити та вимоги погасити борг. Iснує вiрогiднiсть не
погашення боргу.
ТОВ «ТРИ КОТА» 2935,45 01.2017- 02.2017 р. Не вiдповiдає на запити про погашення
боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ТОВ «Маштехпроект» 1684,53 06.2017 Не вiдповiдає на запити про погашення
боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
ТОВ «Нiко Тел Зв'язок» 15,00 07.2017 Не вiдповiдає на запити про погашення
боргу. Iснує вiрогiднiсть не погашення боргу.
Всього: 7340,68В складi iнших оборотних активiв включено сальдо субрахунку 643 " Податковi зобов’язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"


31.12.2017 31.12.2016
Iншi оборотнi активи 17
24

6. Грошовi кошти на їх еквiваленти
Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв (тис. грн.):

Статтi 31.12.2017 31.12.2016
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 99
75
Грошовi кошти в iноземнiй валютi

Усього 99
75

  
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
В результатi операцiйної дiяльностi надходження вiд реалiзацiї виконаних iнжинiрингових робiт становить 747 тис. грн., надходження вiд операцiйної оренди – 5750 тис. грн., всього - 6508 тис. грн. Iншi надходження – 16 тис. грн. Iншi витрачання – 369 тис. грн., з них: перерахування коштiв Пенсiйному фонду (компенсацiя наукових пенсiй) – 57 тис. грн., виплати на вiдрядження – 25 тис. грн., оплата послуг банку – 21тис. грн., погашення фiнансової допомоги 210 тис. грн. i iншi виплати. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод: 24 тис. грн..
Чистий рух коштiв за звiтний перiод всього 24 тис. грн.
7.Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час приватизацiї державного майна, яке знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 01.06.1994 р. за дiючою на час оцiнки Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї.
Засновник – УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦIЯ ПО ВИКОНАННЮ МОНТАЖНИХ I СПЕЦIАЛЬНИХ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ "УКРМОНТАЖСПЕЦБУД"
Код ЄДРПОУ засновника: 00012256
Адреса засновника: 01034, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Прорiзна, будинок 15
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 22434.30 грн.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї встановлена на рiвнi 1.05 грн.
Кiлькiсть випущених акцiй - 21366 шт.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.

8. Капiтал в дооцiнках
тис. грн.

Статтi  31.12.2017 31.12.2016
Капiтал в дооцiнках 2270
2274

Складається з сум проведених дооцiнок основних засобiв, описаних в роздiлi 1 «Основнi засоби» даних примiток.

9. Резервний капiтал
Згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi: «Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб’єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов’язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви. Iснування та розмiр цих правових, статутних та податкових резервiв є iнформацiєю, яка може бути доречною для потреб користувачiв при прийняттi ними рiшень. Переведення коштiв у такi резерви є скорiше асигнуванням нерозподiленого прибутку, нiж витратами.» Вiдповiдно до статутних документiв резервний капiтал складає 10,0 тис. грн. та не змiнювався протягом року.
Резерви МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» та МСБО19 «Виплати працiвникам»
Товариство зобов’язане вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало зобов’язань за додатковими пенсiйними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи iншими виплатами пiсля виходу на пенсiю перед своїми спiвробiтниками чи iншими працiвниками.
Товариство здiйснює виплати в пенсiйний фонд України вiдповiдно до Закону України «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть»: фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. Обчислюється Пенсiйним фондом на 2017 рiк у розмiрi 100% рiзницi у зв’язку з набранням з 01.01.2017 р. чинностi положення ч.6 ст. 37 Закону України вiд 26.11.2015 р. №848-VIII «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» в частинi фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до цього Закону, та сумою пенсiї, обчисленою згiдно iз Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування».
Нарахованi платежi в Пенсiйний фонд вiдносяться на витрати поточного звiтного перiоду . Данi пенсiйнi виплати не є актуарними виплатами, так як це не передбачено законодавством України.
Тис. грн.

Статтi 2017 2016
Нараховано платежiв в Пенсiйний фонд України 144
66

10.Довгостроковi зобов’язання i забезпечення

Склад забезпечень 31.12.2017 31.12.2016
Вiдстроченi податковi зобов’язання 416
413
Забезпечення для оплати вiдпусток 0

Забезпечення матерiального заохочення 18
22
Забезпечення для оплати стягнень 0
54
Усього 438
489

Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2017 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 416 тис. грн.
11. Поточнi зобов’язання i забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток. Нарахованi поточнi забезпечення до виплати у 2017 роцi для виплати стягнень згiдно з рiшенням суду у сумi 54 тис. грн..
Поточнi зобов’язання i забезпечення:
тис. грн.

Статтi 31.12.2017 31.12.2016
заборгованiсть за товари, послуги 119
75
Заборгованiсть за податками 144
122
Заборгованiсть з оплати працi 73
66
Заборгованiсть iз страхування 22
17
з одержаних авансiв 96
136
Поточнi забезпечення 237
226
В т.ч. на оплату вiдпусток 183
158
Усього 691
642

iншi поточнi зобов’язання

Статтi 31.12.2017 31.12.2016
iншi поточнi зобов’язання 248
299
в т.ч. поворотна фiнансова допомога 102
246

В складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання» рахується поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 102 тис. грн. заборгованiсть перед пенсiйним фондом по наукових пенсiях – 115 тис. грн. та сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" в сумi 20 тис. грн.


12 Доходи
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг: Доходи вiд реалiзацiї виконаних робiт, послуг визнаються у звiтному перiодi на дату пiдписання актiв виконаних робiт, коли замовником прийнятi виконанi роботи, послуги у повному обсязi.
Облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 «Дохiд» та норм МСБО №17 «Оренда».
Склад доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг, що були отриманнi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2017року:
тис. грн.

Види продукцiї (послуг) 2017 2016
Виконанi проектнi i проектно-конструкторськi, iнжинiринговi роботи 574
27
Виконанi iншi будiвельно-монтажнi роботи
649
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 501
674


13.Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат), отриманих за рiк, що закiнчується 31.12. 2017 р.:
тис. грн.

Елементи iнших операцiйних доходiв (витрат) доходи витрати
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди активiв 4993
2453
Резерв сумнiвних боргiв
7
Штрафи, стягнення

Iншi операцiйнi доходи (витрати) 17
678
Дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю

Усього 5010
3138


14. Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
Адмiнiстративнi витрати
тис.грн.

Елементи адмiнiстративних витрат 2017
2016
Оплата працi , нарахування 1342
1211
Витрати на вiдрядження 19
9
Амортизацiя 15
17
Комунальнi послуги 15
11
Витрати на зв'язок 16
16
Нотарiальнi послуги
1
Офiснi витрати, ремонт офiсного обладнання 14
11
Корпоративнi витрати 7
13
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 13
18
Витрати на поточний ремонт i
утримання автотранспорту
116
83
супровiд програмного забезпечення 5
9
Послуги банку 19
16
Професiйнi послуги (аудит) 25
20
Юридичнi послуги 89
87
iншi 10
12
Усього адмiнiстративнi витрати 1705
1534

15. Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2017 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 416тис. грн.
Вiдповiдно до п. п. 134.1.1 ст. 134 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI зi змiнами та доповненнями, Товариством прийняте рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на всi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень роздiлу III ПКУ (наказ №28.12.2015 р.).
Склад витрат з податку на прибуток:
тис .грн.

Елементи витрат з податку на прибуток 2017
2016
Поточний податок на прибуток 17
40
Вiдстрочений податковий актив
-7
Вiдстроченi податковi зобов’язання

Усього до звiту про фiн. результати 17
33

Вiдстроченi податки
тис.грн.

Склад вiдстрочених податкiв 2017
2016
Вiдстроченi податковi активи -28
7
Залишок на початок року 28
21
Залишок на кiнець року 0
28
Вiдстроченi податковi зобов’язання 3
18
Залишок на початок року 413
395
Залишок на кiнець року 416
413

16. Чистий фiнансовий результат.
По результатах 2017року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 79 тис. грн.
проти минулого 2016 року прибуток – 189 тис. грн.
Зниження чистого прибутку в порiвняннi з минулим роком за рахунок збiльшення розмiру податку на нерухомiсть на 74 тис. грн., плати за землю – на 32.8 тис. грн.; а також у зв’язку iз збiльшенням виплат в Пенсiйний фонд компенсацiї наукових пенсiй на 78,0 тис. грн.

17.Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства.
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи у Товариства на 31.12.2017 р. вiдсутнi.
18. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi впливають на фiнансову звiтнiсть товариства у пiдприємства вiдсутнi.
19.Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату в 2017 р.
тис. грн.


Статутний капiтал резервний капiтал капiтал у дооцiнках Нерозподiленийприбуток Усього
1.Залишок на 31.12.2016 р. 22
10
2274
20326
22632
2. Коригування на


-28
-28
3.Скоригованi залишки на 01.01. 17 р. 22
10
2274
20298
22604
4.Змiни за 2017 рiк
4.1. Прибуток


79
79
4.2 Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв
4.3 Iншi змiни в капiталi

-1

-1
4.4 Нарахування ВПЗ

-3

-3
5. Використання прибутку за 2017рiк


-114
-114
7. Залишок на 31.12.17 22
10
2270
20263
22565

Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування нерозподiленого прибутку на початок року: за рахунок коригування вiдстрочених податкових активiв у зв’язку iз змiною податкового законодавства за 2015 рiк.
- Отримано чистий прибуток у звiтному перiодi в сумi 79тис. грн.
- Виплаченi дивiденди по результатах 2016 р. на корпоративнi права держави у сумi 94,6 тис. грн.
- Iншi витрати за рахунок прибутку – 19 тис. грн..
20. Розкриття iнформацiї: операцiї з пов’язаними особами (МСФЗ (IА5) 24.13 МСФЗ (IА5) 24.18
МСФЗ (IА5) 24.13).
Пов’язаними особами у Товариства є :
1. Юридична особа - Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", яка володiє 100% акцiй статутного капiталу ПАТ «Електроважхiмпроект» та здiйснює контроль за його господарською дiяльнiстю.
2. Виконавчий орган товариства: директор ПАТ «Електроважхiмпроект» Кучерук Сергiй Миколайович
3. Головний бухгалтер товариства – Гнатюк Любов Борисiвна .
Данi посадовi особи безпосередньо впливають на господарську дiяльнiсть ПАТ«Електроважхiмпроект» визначаючи умови такої дiяльностi.
Iнформацiя щодо розмiру виплачених винагород:
Директору посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК «Укрмонтажспецбуд». Iншi винагороди: в 2017 роцi виплачено винагороду у розмiрi 25000 грн. згiдно з наказом УДК «Укрмонтажспецбуд» за виробничi досягнення.
Головному бухгалтеру посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї вiдповiдно до положень колективного договору. За 2017 роцi виплачено винагород у сумi 15100 грн.
21. Розкриття iнформацiї за сегментами:
МСФЗ (IГК5) 8.27(a) МСФЗ (1ГК5) 8.27(Ь)
Товариство здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожної зi бiзнес-одиниць окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибуткiв або збиткiв . Цiни за операцiями мiж операцiйними сегментами встановлюються на комерцiйнiй основi, аналогiчно операцiям з третiми сторонами.
Фактично у 2017 роцi виконувались iнжинiринговi роботи для замовникiв та здавалась нерухомiсть товариства в операцiйну оренду:
1.Показники господарських сегментiв:


Iнжинiрiнговi роботи Оперативна оренда Нерозподiленi статтi всього
1.Доходи вiд операцiйної дiяльностi 574
4993
17
5584
З них:вiд реалiзацiї робiт, послуг 574


574

Iншi операцiйнi доходи
4993
17
5010
В т.ч. вiд дооцiнки активiв2.Витрати звiтних сегментiв 986
4320
182
5488
З них:Витрати операцiйної дiяльностi 501


501
Адмiнiстративнi витрати 175
1530

1705
Iншi операцiйнi витрати 310
2790
38
3138
В т.ч. резерв сумнiвних боргiв
7

7
Загальновиробничi витрати 166


166
Уцiнка активiвСобiвартiсть реалiзованих активiвIншi
Iншi витрати

144
144
3.Фiнансовий результат дiяльностi -412
673
-165
96

Вся дiяльнiсть товариства за мiсцем знаходження ринкiв збуту i за ознакою розташування виробничих потужностей об’єднується в один географiчний сегмент: Днiпропетровська область, Днiпро.
22. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
На дату затвердження звiтностi Публiчне Акцiонерне Товариство «Електроважхiмпроект» функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на величину прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами послуг.
Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i зможуть бути оцiненi.
23. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Фiнансовi звiти затвердженi та допущенi до публiкацiї директором Товариства 27 лютого 2018 р.

Виконуючий обов’язки директора Кучерук С. М.

Головний бухгалтер Гнатюк Л. Б.