Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обовязки директора       Ричкiн Сергiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.10.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01416777
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська , Кiровський, 49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0567453333 0567445508
1.6. Електронна поштова адреса емітента
buh@ethp.dp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.10.2013

(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 76   22.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці ethp.dp.ua в мережі Інтернет 31.10.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Не заповненi пункти змiсту:
Iнформацiя про рейтингове агенство - рейтингова оцiнка не проводилась.
Iнформацiя про органи управлiння - акцiонерним товариством не надається.
Iнформацiя про володiння посадивими особами акцiями емiтента - посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
Облiгацiї товариством не випускались; iншi цiннi папери товариством не випускались; похiднi цiннi папери у товариства вiдсутнi; викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було; сертифiкати цiнних паперiв у звiтному перiодi не видавались;
Товариство є проектним iнститутом i промислову продукцiю не випускає, iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть нами не надається.
Випуску боргових цiнних паперiв не було.
Iпотечнi цiннi папери вiдсутнi.
Iпотечнi облiгацiї, сертифiкати не випускались, по цiй же причинi не заповнювались всi iншi пункти щодо iпотечного покриття.
Сертифiкати ФОН у емiтентавiдсутнi.
Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався iз-за вiдсутностi емiсiї цiльових облiгацiй. виконання зобовязань за якими здiйсн. шляхом передачi обєкта.
Фiнансова звiтнiсть складалась емiтентом за мiжнародними стандартами.
Загальнi збори емiтента у звiтному перiодi не проводились, оскiльки акцiонерне товариство складається iх одного акцiонера (Держави) в особi засновника товариства, то повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв здiйснюється акцiонером одноосiбно згiдно iз п.9.2.39 Статуту. Рiшення Акцiонера, якi приймались у 2012 роцi додаємо.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Електроважхiмпроект"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49600
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська , Кiровський
3.1.6. Населений пункт
м. Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Ленiна, 41
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АОО №419109
3.2.2. Дата державної реєстрації
30.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
22434.30
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
22434.30
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
3.3.2. МФО банку
305675
3.3.3. Поточний рахунок
2600000019099
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
3.3.5. МФО банку
305675
3.3.6. Поточний рахунок
2600000019099
3.4. Основні види діяльності
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
71.11 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу
68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням обєктiв архiтектури АД №039225 24.04.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України. Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного 19.04.2016 р.
Опис Термiн дiї лiцензiї буде продовжений пiсля 19.04.2016 р.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану обєктiв АВ №548252 22.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України необмежена з 22.07.2010 р.
Опис термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 001034, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
Опис УДК "Укрмонтажспецбуд" обєднує пiдприємства по виготовленню електромонтажного обладнання та виробiв: електромонтажнi трести та спецiалiзованi проектнi iнститути, що дозволяє комплексно вирiшувати питання будiвництва електротехнiчної частини обєктiв та систем автоматизацiї технологiчних процесiв у галузях промисловостi.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Українська державна корпорацiя "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034Україна м. Київ вул. Прорiзна, 15 100.000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.00

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

1. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 66
2. Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб - 3
3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, осiб - 20
4. Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис.грн. - 1952,1
5. Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн. - 1916,4
6. Змiни фонду оплати працi штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм роком, тис.грн. - -66.1

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
виконуючий обовязки директора
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Любов Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обовязки встановленi статутом товариства. Посадовий оклад встановлений вiдповiдно до наказу УДК "Укрмонтажспецбуд".
Звiльнена iз займаної посади 13.06.2012 р. у звязку iз закiнченням термiну повноважень, наказ УДК "Укрмонтажспецбуд" №41-к вiд 06.06.2012 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Виконуючий обовязки директора
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ричкiн Сергiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Приват-Агроцентр", м. Днiпропетровськ, перший заступник директора. ТОВ "Iнститут ДнiпроВНIПIенергопром", провiдний iнженер.
6.1.8. Опис
Призначений на посаду згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №42-к вiд 06.06.2012 р. термiном до 13.09.2012 р., наказом №72-к вiд 12.09.2012 р. повноваження в.о. директора подовженi до 13.03.2013 р. часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. Посадовий оклад встановлений згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд"
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Любов Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.О. директора ПАТ "Електроважхiмпроект"
6.1.8. Опис
Поновлена на посадi головного бухгалтера вiдповiдно до наказу директора товариства №63-к вiд 14.06.2012 р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Повноваження i обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю.
Посадовий оклад встановлений штатним розписом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Iнших винагород немає.
Непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не недана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
виконуюча обовязки головного бухгалтера
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сизова Валентина Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада: заступник головного бухгалтера ПАТ "Електроважхiмпроект".
6.1.8. Опис
Призначена на посаду в.о головного бухгалтера товариства 18.07.2011 р., наказ №48-к.Повноваження i обовязки визначались посадовою iнструкцiєю. Оклад встановлювався вiдповiдно до штатного розпису, доплати, премiї - Колективним договором. Iншi винагороди не виплачувались.
Звiльнена з посади в.о. головного бухгалтера у звязку з виходом на пенсiю. Наказ товариства вiд 07.06.2012 р. №53-к. Непогашеної судимостi немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Українська Державна корпорацiя "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01601 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Прорiзна, 15 02.04.2013 21366 100.00 21366 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 21366 100.00 21366 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 04.06.2012
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера №3 вiд 04.06.2012 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства". Питання: про затвердження нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дмвiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi у розмiрi 30 вiдсоткiв. Виплатити дивiденди у державний бюджет до 01 липня 2012 р. Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект" Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українська Державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" в особi вiце-президента Кардаша В.Б.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.03.2012
Кворум зборів** 100.00
Опис Рiшення акцiонера, який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, що складає 100% голосуючих акцiй ВАТ "Електроважхiмпроект" прийнято у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства". Перелiк питань: 1. Приведення найменування та типу Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 2. Внесення змiн тадоповнень до статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект". 3. Надання повноважень на пiдписання статуту, викладеного у новiй редакцiї та державної реєстрацiї Статуту. Рiшення: Привести найменування та тип товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiнити тип та найменування товариства з вiдкритого акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" на Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект". Внести змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" Уповноважити В.О. директора Гнатюк Л.Б. пiдписати статут i зареєструвати у державного реєстратора. Це рiшення має статус Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Електроважхiмпроект".

9. Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 24715 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 1.15674 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 24715 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендівДата виплати дивідендів

07.06.2012
Опис Дивiденди нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. сплачено до державного бюджету на корпоративнi права держави. У статутному капiталi товариства доля корпоративних прав держави складає 100%. Норматив вiдрахування вiд чистого прибутку встановлений Рiшенням акцiонера №3 вiд 04.06.2012 р. у розмiрi 30%. По результатах 2012 року дивiденди будуть нарахованi i сплаченi до 01.07.2013 р. Привiлейованих акцiй у товариства немає. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не складався - дивiденди нарахованi на корпоративнi права держави.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Печерський м. Київ вул. Госпiтальна, 12г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №534136
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.06.2010
Міжміський код та телефон 0444264386
Факс 0444268633
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитирiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Печерський м. Київ вул. Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.06.2010
Міжміський код та телефон 0442791078
Факс 0442791078
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 309563
Місцезнаходження 49070 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 1-А, корп. 2, кв. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2359
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0567415967
Факс 056350151
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис надання аудиторських послуг

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010 107/04/1/10 Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000092795 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 21366 22434.30 100.00
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв не було. Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Електроважхiмпроект" є спецiалiзованим електротехнiчним проектним iнститутом з комплексної електрифiкацiї i автоматизацiї промислових пiдприємств i виконує проекти будiвництва обєктiв, а також розробляє проектно-конструкторську документацiю автоматизованих електроприводiв прокатних станiв, машин, агрегатiв та iншого технологiчного устаткування. У 1964 р. був створений Державний проектний iнститут "Електроважхiмпроект" розпорядженням РМ УРСР №1517-р вiд 10.10.1964 р. Згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" вiд 30.06.94 р. №119 на виконання указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" на базi ДППКI "Електроважхiмпроект" було створено ВАТ "Електроважхiмпроект".
ВАТ "ЕВХП" атестовано Мiнiстерством регiонального розвитку та будiвництва України чк наукову установу (свiдоцтво №7 вiд 21.12.07 р.) та вiднесено до групи "В" як органiзацiю, що формує перспективу та науково-технiчну полiтику певного напрямку.
З 05.04.2012 р. товариство зареєстроване у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв як Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
В органiзацiйнiй структурi ВАТ "ЕВХП" основними є виробничi вiддiли: вiддiл №1 електрообладнання металургiйних заводiв; вiддiл електропостачання; сектор проектування свiтлотехнiчних установок, розробки ПВР i кошторисiв; група автоматизацiї проектування.
фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства у звiтному перiодi з боку третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У вiдповiдностi до наказу по товариству "Про облiкову полiтику пiдприємства" №4 вiд 11.01.2012 р. передбачено:
Вiдповiдно до до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" дотою переходу на МСФЗ встановити 01.01.2012 року.
Здiйснювати переоцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу - 01.01.2012 р.
Остаточнi коригування внаслiдок подiй та операцiй до дати переходу на МСФЗ визнаються у нерозподiленому прибутку на дату переходу 01.01.2012 р.
Вся нерухомiсть, класифiкована як iнвестицiйна нерухомiсть, має вiдображатися в облiку згiдно з моделлю справедливої вартостi Згiдно з МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Вартiсть основних засобiв вiдображати за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї згiдно з МСБО №16 "Основнi засоби". Установити: при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання обєкта основних засобiв.
При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.
Проводити зарахування запасiв на баланс по собiвартостi вартостi вiдповiдно до МСБО №2 "Запаси". У разi вiдпуску на виробництвр, прдажу чи iншому вибуттi запасiв застосовувати метод оцiнки по iдентифiкованiй вартостi.
Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного Акцiонерного Товариства
"Електроважхiмпроект"
за 2012 рiк
Власнику цiнних паперiв,
Керiвництву
ПАТ "ЕЛЕКТРОВАЖХМIПРОЕКТ"

Ми , Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал" ( код за ЄДРПОУ-3092563, мiсце знаходження:49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.1-А,корпус 2,кв.30), провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства "Електроважхiмпроект" ( код за ЄДРПОУ –01416777, мiсце знаходження : 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд.41,зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради вiд 30.06.1994р. номер запису в реєстрi 1 224 120 0000 021361) ( далi Товариства), що додається , який включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан компанiї) станом на 31 грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Управлiнський персонал не мiг визначити пенсiйнi зобов’язання згiдно МСБО №19 "Винагороди працiвникам" в частинi виплат пiльгових наукових пенсiй по спискам робiтникiв станом на 31.12.2012р в зв’язку з тим, що не має достатньої iнформацiї вiд органiв пенсiйного фонду , по розрахунку загальної суми актуарних виплат працiвникiв пiдприємств станом на 31.12.2010р. та на 31.12.2012р.
Тобто це порушення є суттєвим, але не всеохоплюючим.
Умовно-позитивна думка.
На нашу думку,за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно , в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" станом на 31 грудня 2012 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

ЗВIТ щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв.
Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається п.2 роздiлом II “Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006р., №69 вiд 31.01.2008р., та №1360 вiд 29.09.2011р. «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв».
Основнi вiдомостi про Товариство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОВАЖХIМПРОЕКТ" (далi - Товариство) є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект", яке засноване вiдповiдно до рiшення Української Державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", наказ № 119 вiд 30.06.1994 року, шляхом перетворення державного пiдприємства - Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект" у Вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року, зареєстрованого Виконавчим комiтетом Кiровської районної Ради народних депутатiв м. Днiпропетровська 20 грудня 1991 року за № 2083, перереєстрованого Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв 30 червня 1994 року за № 9367-АТ, з урахуванням змiн до Статуту, зареєстрованих виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв вiд 13 березня 2002 року, реєстрацiйна справа № 04052092Ю0030393.
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 13.09.12р. № 1224 120 0000 021361.
Код за ЄДРПОУ – 01416777
Мiсцезнаходження : 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд.41
Органiзацiйно - правова форма за КОПФГ- 230 Акцiонерне товариство
Основний вид дiяльностi за КВЕД-2010р.:
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
Довiдка АА за № 539235 вiд 20.06.2012р. надана Головним управлiнням статистики у Днiпропетровськiй областi.
Фактично Товариство займається окрiм дiяльностi, передбаченими довiдкою, надає в оренду майно.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Для приведення показникiв фiнансової звiтностi ПАТ у вiдповiднiсть з вимогами МСФЗ Товариством здiйснено трансформацiю фiнансової звiтностi, складеної за нацiональними П(С)БО, у звiтнiсть, формат i змiст якої вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Процедури коригування показникiв звiту за 2012 рiк включали: вибiр облiкової полiтики i формату фiнансової звiтностi з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показникiв звiтностi для забезпечення подання iнформацiї у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ.
Враховуючи те, що фiнансова звiтнiсть ПАТ складається за МСФЗ вперше за 2012 рiк, здiйснено ретроспективний перерахунок:
- залишкiв на 01.01.2011 р., на 31.12.2011 р. на 31.12.2012 р., а також
- фiнансових результатiв за 2011 та 2012 роки згiдно з МСФЗ, якi дiяли на 31.12.2011
Збiльшення вартостi об’єкту основного засобу внаслiдок переоцiнки вiдображається в додатковому капiталi, а по iнвестицiйнiй нерухомостi на рахунках нерозподiленого прибутку. Зменшення вартостi об’єкту основних засобiв – визнається в Звiтi про сукупний дохiд. Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв за рiшенням уряду (1992-1996 р.р.), що була вiдображена на рахунку додаткового капiталу, вiднесена на рахунок нерозподiленого прибутку.
Згiдно з договором з ТОВ фiрма "Експерт +" (код ЄДРПОУ- 31687674)
(Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 7278/08 вiд 12.08.2008 року, видане Фондом державного майна України)на пiдприємствi було проведена оцiнка справедливої вартостi основних засобiв станом на 29.12.2010р., яка становить:26 232 827,00 (двадцять шiсть мiльйонiв двiстi тридцять двi тисячi вiсiмсот двадцять сiм) грн., без ПДВ.
Станом на 14.12.2011р. згiдно оцiнки ТОВ фiрма "Експерт +" (код ЄДРПОУ- 31687674)(Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 12068/10 вiд 10.06.2010р. року, видане Фондом державного майна України) вартiсть основних фондiв склала 24 527 336,00 грн. ( двадцять чотири мiльйона п’ятсот двадцять сiм тисяч триста тридцять шiсть) гривень.
Переоцiнка вiдображена в складi власного капiталу, а саме в статтi "Додатковий капiтал" ( Резерв вiд переоцiнки»по МСФЗ) станом на 31.12.10р.
Товариство використовує залишкову вартiсть у своєму звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ станом на 31.12.12р. як доцiльну собiвартiсть об’єкта основних засобiв.
При переходi був застосований МСБО 36 "Знецiнення активiв".
Для ПАТ "Електроважхiмпроект" в виглядi одиницi якi генерують грошовi потоки було визначенi доходи вiд реалiзацiї та на п'ять рокiв були розрахованi дисконтованi потоки . Ставка була застосована в розмiрi облiковї ставки НБУ станом на 31.12.10р. та на 31.12.11р. в розмiрi 7,75%, на 31.12.12р.-7,5%.
Проведеним аналiзом на знецiнення залишкової вартостi основних фондiв, використовуваних для власних потреб визначено збиток вiд обезцiнення за 2011р-2012, який був вiдображено в складi зносу станом на 31.12.11р-31.12.12р. за рахунок резерву переоцiнки в складi власного капiталу.
Для застосування МСФЗ було розроблено наказ про облiкову полiтику на пiдприємствi за № 4 вiд 11.01.2012р.
Промiжнi висновки щодо вимог рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006р.№1528 "Положень щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку"
Аудитор висловлює думку щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу ПАТ "Електроважхiмпроект" за 2012рiк:
Необоротнi активи
Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв, нарахування зносу проводилося на пiдприємствi згiдно Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку №16 "Основнi засоби"
Нематерiальнi активи на балансi станом на 31.12.12р. не рахуються .
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за справедливою вартiстю (згiдно з положеннями МСФЗ 40).
Основнi засоби вiдображаються за справедливою вартiсть за вирахуванням накопиченої амортизацiї
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть не перерахована згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 39 "Фiнансовi iнструменти", але це не суттєво впливає на фiнансовий стан Товариства.
Вiдстроченi податковi активи розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 "Податок на прибуток". Порушень не встановлено.
Оборотнi активи
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку № 2 "Запаси".
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi.
Проведеною iнвентаризацiєю товарно-матерiальних цiнностей станом на 01.12.2012р. згiдно наказу по Товариству вiд 12.11.2012р. № 66 та протоколу за результатами iнвентаризацiї, лишкiв та нестач не встановлено.
Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась.
Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) облiковуються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i § 43 МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами. Пiд знецiнення фiнансових активiв Товариство створило резерв пiд сумнiвну iншу дебiторську заборгованiсть вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
Облiк касових операцiй, залишки каси та нормативи витрат на поточнi потреби не порушувалися. Операцiї по розрахунковому рахунку велися вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Грошовi кошти в балансi станом на 31.12.2012р. вiдповiдають випискам банкiв.
Достовiрнiсть фiнансових звiтiв активiв пiдтверджена первинними документам та даними бухгалтерського облiку.
Таким чином, на думку аудитора , розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог МСБО.

Власний капiтал
Статутний фонд станом на 31.12.2012р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн. 30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна. Свiдоцтво Державного комiтету цiнних паперiв та фондового ринку про реєстрацiю емiсiї цiнних паперiв вiд 09.09.2010р. № 107/04/1/10. Форма бездокументарна.
Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статутом ПАТ "Електроважхiмпроект". Частка простих акцiй у статутному капiталi –100,0%. Засновником Товариства є держава в особi Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" .
Кiлькiсть акцiонерiв 1.
Статутний капiтал сформовано повнiстю.
Структура власного капiталу складається iз статутного, додаткового вкладеного капiталу ( в МСБО – це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту), нерозподiленого прибутку, що пiдтверджується даними синтетичного облiку, головної книги, журналiв-ордерiв, узгодженими з iншими формами фiнансової звiтностi.
Товариством проведено виправлення помилок за минули роки вiдповiдно по М(С) БО № 8 "Виправлення помилок", та були внесенi змiни в скоригований залишок на початок року в звiтi про власний капiтал, а коригування в залишки по балансу не проводилось.
Облiк зобов’язань.
Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до §43 МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка.

Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань за звiтний перiод, яка передбачена п. 1 ст. 10 Закону України вiд 16 липня 1999 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та п. 12 Порядку подання фiнансової звiтностi № 419 вiд 28.02.2000 р. зi змiнами та доповнення, проводилась на пiдставi наказу №66 вiд 12.11.2012 р.
Iнформацiя про власний капiтал в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi в "Звiтi про власний капiтал".
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв визначенi вiдповiдно до МСБО №19 "Винагороди працiвникам", окрiм виплат пiльгових наукових пенсiй по спискам працiвникiв станом на 31.12.2012р в зв’язку з тим, що не має достатньої iнформацiї вiд органiв пенсiйного фонду , по розрахунку загальної суми актуарних виплат працiвникiв пiдприємств станом на 31.12.2010р. та на 31.12.2012р.
Вiдстроченi податковi зобов’язання розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 "Податок на прибуток" та вiдображенi в складi резерву переоцiнки , зменшивши власний капiтал. Порушень не встановлено.
Таким чином, на думку аудитора , розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог МСБО.

Вартiсть чистих активiв .
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 31.12.2012р. бiльша вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Облiк фiнансових результатiв.
На думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 "Дохiд", та норм МСБО № 17 "Оренда". За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2012 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.
Результатом дiяльностi Товариства є чистий прибуток в сумi 5,0 тис .грн.
Припущення безперервної дiяльностi Товариства.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому, це припущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, коли б Компанiя не мала можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому чи коли б Компанiя реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.
Iншi питання розкриття iнформацiї
Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу: - не приймалося ;
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй: - не вiдбувалося;
- факти лiстiнгу /делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: - немає;
- отримання позики або кредиту на суму, перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента: - немає;
- змiна складу посадових осiб емiтента була опублiкована на сайтi Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку : 20.02.2012 ; 12.04.2012 ; 15.06.2012 ; 12.09.2012 .
Ричкiн Сергiй Iванович призначений виконуючим обов’язки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" термiном на три мiсяцi: з 14.06.2012 р. по 13.09.2013 р. згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №42-к вiд 06.06.2012 р., вiдповiдно до наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" №72-к вiд 12.09.2012 р. повноваження в.о. директора Ричкiна С.I. продовженi до 13.03.2013 р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2012р. Товариство не має.
Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012 р., що наведена в iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством.
Виконання значних правочинiв.
Ми виконали перевiрку дотримання Товариством вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв. Значних правочинiв, якi б перевищували 10 - 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за нашими даними у звiтному роцi не вiдбувалось.
Стан корпоративного управлiння
Ми виконали процедури оцiнки стану корпоративного управлiння товариства на вiдповiднiсть вимогам закону України "Про акцiонернi товариства". Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
Стосовно внутрiшнього аудиту, то цi функцiї виконують бухгалтери та економiсти вiдповiдальнi за свої дiлянки.
Iдентифiкацiя i оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Проведеними аудиторськими процедурами, ми не виявили подiї чи умови, якi свiдчать про мотив або тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливiсть скоїти шахрайство.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал", яка дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 2359, рiшення Аудиторської Палати України на аудиторську дiяльнiсть вiд 26 сiчня 2001р. № 98, продовжено дiю до 04 листопада 2015року (рiшення АПУ вiд 04 листопада 2010р. за №221/3).
Перевiрку проводила аудитор Капустiна Вiра Юрiївна - сертифiкат аудитора серiя А № 004216, виданий за рiшенням Аудиторською Палатою України № 89 вiд 25 квiтня 2000р., термiн дiї сертифiкату продовжено до 25 квiтня 2014 року за рiшенням АПУ № 200/2 вiд 26.03.2009р.
Аудиторська фiрма розташована за адресою: 49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна 1-А, корпус 2, кв.30, телефони 8(056)741-59-67, 056(2) 35-01-51.
Аудит проводився з 08 сiчня 2013 р. по 30 березня 2013 р. на пiдставi договору вiд 01 лютого 2013 року №01.
Директор ( аудитор
сертифiкат серiя А № 004216,
продовжено дiю до 25 квiтня 2014 р.)
ПП АФ "Професiонал" В.Ю.Капустiна
03.04.2013р. м. Днiпропетровськ

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Науково-технiчна продукцiя iнституту розробляється вiдповiдно до замовлень генпроектних органiзацiй, пiдприємств i направлена на нове будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю виробництва. Орiєнтацiя: пiдприємства чорної металургiї, хiмiчної промисловостi, машинобудiвнi пiдприємства, будiвельнi i iн. Iнститут виконує проектну документацiю з електропостачання, силове обладнання, автоматизованi електроприводи, електроосвiтлення, АСУ ТП, комплектацiю устаткуванням, авторський нагляд. Ряд робiт мають напрям НДР та ДКР у забезпеченнi запроектованих АСУ ТП, АСУ електроприводами технологiчних агрегатiв.
ПАТ "Електроважхiмпроект" у 2012 роцi виконав науково-технiчнi роботи по 11 темам, серед них:
- ЗАТ "ТатСталь" Росiйської Федерацiї. Робоча документацiя з реконструкцiї iнженерного корпусу з центральною контрольною лабораторiєю;
- Реконструкцiя комплексу КБ 1-бiс. ПАТ «Запорiжкокс»;
- ПАТ "Черкасиобленерго", реконструкцiя пiдстанцiї 35/10кВ "Тясмiн";
- ТОВ "ГIПРОМЕЗ", ТЕО з реконструкцiї рейкобалкового цеху ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ";
- реконструкцiя Центральної повiтряної компресорної цеху №15 ВАТ "Газпромнафта-МНПЗ".
Роботи виконанi на високому рiвнi iз впровадженням сучасних досягнень науки i технiки, застосування нового обладнання та засобiв автоматизацiї вiтчизняного та зарубiжного виробництва.
Якiсть проектної документацiї гарантується:
- Впровадженням в iнститутi "Системи управлiння якiстю проектування", яка вiдповiдає вимогам Державного стандарту ДСТУ ISO 9001-2009, який у свою чергу вiдповiдає мiжнародному стандарту ISO 9001-2008;
- Дотриманням всiх чинних нормативно-правових актiв України i країн, для яких виконується замовлення, державних будiвельних норм i правил, вимог охорони природного довкiлля i безпеки життєдiяльностi населення та досвiдом роботи iнституту.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
З 2008 р. по 2012 р. придбано основних фондiв всього на 906 тис.грн., в тому числi: компютерну та копiювальну технiку - 65 тис.грн., офiснi меблi, сейфи, кондицiонери - 32 тис.грн., автомобiль Рено флюенс - 166 тис.грн., силове устаткування (трансформатор) - 40 тис.грн., реконструкцiя, ремонт примiщень - 570 тис.грн. Вибуло за вiдповiдний перiод всього на 43 тис.грн - списанi фiзично зношенi, морально устарiлi i непридатнi для подальшого використання основнi засоби. Iншого вiдчуження основних засобiв не було. Пргноз по iнвестицiях: див. наступний роздiл щодо iнвестицiй по укрiпленню будiвлi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Загальна вартiсть основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду 24813 тис. грн. В тому числi iнвестицiйна нерухомiсть, яка облiковується по справедливiй вартостi - 18978 тис. грн. Будiвлi i споруди для основної дiяльностi облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї - 5576 тис. грн. Будiвлi, споруди розмiщенi по адресу: м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
У звязку з тим, що фундаменти будiвлi опираються на товщу просадочних лесових грунтiв, в результатi їх замочування вiдбулася часткова просадка грунтiв пiд пiдошвою будiвель, що спричинило розриви в конструкцiях будiвель i їх деформацiю, оскiльки деформацiйнi шви в стiнах будiвель вiдсутнi.
В результатi проведених фахiвцями обслiдувань встановлено, що для запобiгання подальшого руйнування будiвель, необхiдно виконати ряд заходiв для укрiплення фундаментiв. Для виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт по укрiпленню фундаментiв необхiдно понад 2 млн. грн. капiталовкладень.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть i перспективу розвитку товариства, є значна потреба у молодих фахiвцях для роботи в якостi проектувальникiв електричної частини промислових обєктiв.
Другою проблемою в умовах кризових явищ у економiцi є значне зменшення обсягiв замовлень на розробки проектної продукцiї для будiвництва обєктiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному перiодi виплачено адмiнiстративно-господарську санкцiю за невиконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв за 2011 рiк у сумi 28,7 тис. грн., пеня по iнших угодах - 0,5 тис.грн., всього виплачено - 29,2 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Джерелом фiнансування дiяльностi товариства є власнi обiговi кошти, отриманi вiд виконання проектних i проектно-конструкторських робiт, надання орендних i iнших послуг. Розмiр власного капiталу достатнiй для здiйснення господарської дiяльностi товариства.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на 01.01.2013 р. вартiсть укладених, але не виконаних договорiв складає 273 тис.грн. Очiкуванi прибутки вiд виконання договорiв 15 тис.грн.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2013 роцi iнститутом планується виконати загальний обсяг науково-технiчних робiт i послуг на 3000 тис. грн. Фiнансовий стан товариства стабiльний. Заборгованiсть з виплати заробiтної плати вiдсутня, порушення встановлених термiнiв з виплати заробiтної плати не допускалися. Прострочена заборгованiсть по платежах до бюджету вiдсутня. В 2013 роцi iнститут буде виконувати проектнi та проектно-конструкторськi розробки для таких промислових об’єктiв:
- ТОВ "IСТЕК". Фiлiя "Горловський КХЗ". Реконструкцiя коксової батареї №4 на суму 511,6 тис. грн.;
- ТОВ "ГИПРОМЕЗ", розробка проекту з реконструкцiї рейкобалкового цеху ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" на суму 200,0 тис. грн.;
- Нове будiвництво пiдстанцiї 35 кВ "Свидiвок", пiдстанцiї 110 кВ "Дахнiвка", пiдстанцiї 35/10 кВ "Шпола" для ПАТ "Черкасиобленерго" на суму 400,0 тис. грн.;
- ТОВ "ВЕСТ ГРУПП" м. Краснодар - Електропостачання енергоприймаючих пристроїв. Розробка проекту будiвництва БКТП 10кВ з 2-ма трансформаторами 400КВА на суму 100,0 тис. грн.
- ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛIЙКОКС" - Коксова батарея №7. Об'єкти розсiвання коксу коксосортировки №2 з можливiстю роботи коксової рампи №4 на коксосортировку №3. Диспетчерське управлiння i сигналiзацiя. Електротехнiчна частина. Робоча документацiя на суму 208,0 тис. грн.
- ТОВ "ДнiпроВНIПIенергопром" - Технiчне переоснащення ПС "Сизрань" 150/35/6 кВ. Релейний захист i автоматика. Робочий проект 2-й, 3-й етап на суму 300,0 тис. грн.
- ТОВ "ДнiпроВНIПIенергопром" - Приднiпровська ГЕС. Реконструкцiя бойлерної. Електротехнiчна частина на суму 80,0 тис. грн.
- ПАТ "Євраз ДМЗ iм. Петровського" - Насосна станцiя. Електротехнiчна частина. Автоматизацiя на суму 40,0 тис. грн.
Колектив iнституту наполегливо працює iз замовниками проектiв - пром. пiдприємствами, генпроектувальниками по збiльшенню замовлень на проектнi роботи в 2013 роцi. Завдяки цьому планується зберегти кадровий склад iнституту, зберегти досягнутий рiвень заробiтної плати працiвникам iнституту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
ПАТ "Електроважхiмпроект" виконує проектнi та проектно-конструкторськi роботи за рахунок коштiв замовникiв. В 2012 рцi виконанi роботи на загальну суму 1424 тис. грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Товариство є позивачем у судовiй справi щодо скасування вимоги Державної фiнансової iнспекцiї про усунення порушень на загальну суму 868.7 тис. грн. Справа розглядалася у Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi. Судом винесена Постанова вiд 19.11.2012 р. Про скасування вимоги Державної фiнансової iнспекцiї про усунення виявлених порушень на загальну суму 868.7 тис. грн. Постанова суду набере законної сили пiсля розгляду апеляцiйної скарги.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Показники роботи ВАТ "Електроважхiмпроект" за 3 останнi роки:
1. Середня кiлькiсть працiвникiв: 2010 р. - 71 особа, 2011 рiк - 69 особа, 2012 рiк - 66 осiб.
2. Обсяг реалiзованих робiт, послуг: 2010 рiк - 1,3 млн.грн., 2011 рiк - 1,6 млн.грн., 2012 рiк - 1,4 млн.грн.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2010 рiк - 2,8 млн.грн., 2011 рiк 3,0 млн.грн., 2012 рiк 33,1 млн.грн.(по справедливiй вартостi оцiнка у 2012 р.)
4. Коефiцiєнт зношеностi: 2010 рiк - 59,3%, 2011 рiк - 58,5%, 2012 рiк - 59,7%.
5. Фiнансовий результат до оподаткування: 2010 р. - 0,1 4 млн. грн., 2011 р. - 0,16 млн. грн., 2012 рiк - 0,1 млн.грн.
6. Поточна дебiторська заборгованiчїсть: 2010 р. - 0,9 млн. грн., 2011 р. - 0,8 млн. грн., 2012 рiк - 1,0 млн. грн.
7. Поточна кредиторська заборгованiсть: 2010 р. - 0,3 млн.грн., 2011 р. - 0,3 млн.грн., 2012 рiк - 0,27 млн.грн.
8. Коефiцiєнт платоспроможностi (лiквiдностi): 2010 рiк - 8,9, 2011 рiк - 7,4, 2012 рiк - 5,6
9. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2010 рiк - 10,5, 2011 рiк - 8,9, 2012 рiк - 18,9

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5752 5835 0 0 5752 5835
будівлі та споруди 5662 5576 0 0 5662 5576
машини та обладнання 64 68 0 0 64 68
транспортні засоби 2 162 0 0 2 162
інші 24 29 0 0 24 29
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5752 5835 0 0 5752 5835
Опис У вартiсть основних засобiв включенi основнi засоби для основної дiяльностi (рядок 030 балансу) за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї: на початок перiоду 5752 тис. грн., на кiнець перiоду 5835 тис. грн. Ступiнь зношеностi на кiнець звiтного перiоду - 59,7%, сума нарахованого зносу - 126 тис.грн.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 24919 25015
Статутний капітал (тис. грн.) 22 22
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 22 22
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй перiод (тис. грн.): Вартiсть необоротних активiв ( Роздiл 1 Балансу) - 24609 Вартiсть оборотних активiв (роздiл 2 Балансу) - 2355 всього - 26964 вирахування: вартiсть забезпечення майбутнiх витрат - 453 вартiсть довгострокових зобовязань( роздiл 3 балансу)- 1164 вартiсть поточних зобовязань Роздiл 4 балансу) - 332 Всього вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод: 25015 Розрахунок за звiтний перiод: 24899 + 1527 - 179 - 1055-273 =24919 Примiтка: Заборгованiсть акцiонерiв щодо внеску у статутний фонд вiдсутня, викупу власних акцiй не було.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 141 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1187 X X
Усього зобов'язань X 1328 X X
Опис: У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi немає.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 2 0
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше (запишіть): Товариство складається з одного акцiонера в особi Засновника товариства - УДК "Укрмонтажспецбуд". Рiшення Акцiонера з питань, що належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв приймались Акцiонером одноосiбно у формi Рiшення акцiонера, таке рiшення має статус протоколу Загальних зборiв вiдповiдно до п 9.2.39 Статуту товариства. Так

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): Приймались Рiшення акцiонера одноосiбно Засновником товариства УДК "Укрмонтажспецбуд" у виглядi оформленого Рiшення акцiонера i завiреного печаткою товариства. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена, статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд"
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена (не передбачено статутом товариства).

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена. вiддiлу чи посади, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не створено, оскiльки у товариства єдиний акцiонер - засновник УДК "Укрмонтажспецбуд"

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): Наглядова рада вiдсутня.
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) не обирались.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): За зберiгання протоколiв загальних зборiв вiдповiдає директор товариства. Протоколи засiдань наглядової ради, правлiння вiдсутнi, оскiльки створення вiдповiдних органiв не передбачено статутои мовариства. Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть): Положення про наглядову раду i ревiзiйну комiсiю не передбаченi, оскiльки статутом товариства не передбачено їх створення. Положення про посадовi особи вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено весь перелiк повноважень виконавчого орану - директора товариства. Положення про акцiї товариства вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено у роздiлi 6 Цiннi папери товариства. Порядок розподiлу прибутку товариства передбачений роздiлом Статуту: Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада
X
Правління або директор
X
Інше (запишіть) Договiр з аудиторською фiрмою заключений директором товариства i затверджено УДК "Укрмонтажспецбуд"

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть) Було змiнено аудитора в 2011 роцi у звязку iз збiльшенням цiни на послуги

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть) Перевiрку здiйснювала аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть) ревiзiйна комiсiя не створена

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): не заплановано
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше (запишіть) Змiни депозитарiю не було.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. У своїй дiяльностi товариство керується Статутом. Положення про Загальнi збори та виконавчий орган прийнято 05.04.2012 р.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У 2012 р. Кодекс корпоративного управлiння не приймався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
товариство не є фiнансовою установою
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
данi вiдсутнi
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
данi вiдсутнi
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
данi вiдсутнi
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
данi вiдсутнi
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
данi вiдсутнi
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
данi вiдсутнi
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
данi вiдсутнi
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
данi вiдсутнi
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
данi вiдсутнi
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
данi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
данi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
данi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
данi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
данi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
данi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
данi вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
данi вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
данi вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
данi вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
данi вiдсутнiКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія
за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління
за КОДУ 3704
Вид економічної діяльності
за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 66
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 5752 5835
- первісна вартість 031 14288 14483
- знос 032 ( 8536 ) ( 8648 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 18 70
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 18839 18978
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 18839 18978
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 24609 24899
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 22 38
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 320 290
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 274 624
- первісна вартість 161 274 624
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 121 121
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 281 253
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1300 201
- у т.ч. в касі 231 3 3
- в іноземній валюті 240 35 0
Інші оборотні активи 250 2 0
Усього за розділом II 260 2355 1527
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 26964 26426
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 22 22
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 4378 4487
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 20605 20400
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 25015 24919
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 196 60
Інші забезпечення 410 257 119
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 453 179
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 1164 1055
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 1164 1055
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 38 23
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 13 13
- з бюджетом 550 139 141
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 40 0
- з оплати праці 580 83 78
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 19 18
Усього за розділом IV 620 332 273
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 26964 26426
Примітки Баланс станом на 31.12.2012 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.
(а) Заява про вiдповiднiсть
Дана фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), якi прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – РМСБО), та Тлумачень, якi були випущеннi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (далi – КТМФЗ). Використано редакцiю МСФЗ, що дiяла станом на 31.12.2011р.
А) МСБО 38 "Нематерiальнi активи"
При вiдповiдностi критерiям МСБО 38 Нематерiальнi активи було встановлено, що в складi нематерiальних активiв по П(С)БО рахувалось програмне забезпечення ( iншi нематерiальнi активи), якi не виконують вимоги до визнання активiв згiдно з МСБО 38 до певної дати в майбутньому, тому його вартiсть була списана за рахунок нарахованого ранiше зносу та залишок на нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2010р.
МСБО16 "Основнi засоби"
Основнi засоби, iнвестицiї в нерухомiсть, не визнанi згiдно вживаним ранiше ЗПБО. По переоцiненiй вартостi були визнанi та перерахованi ретроспективно згiдно МСФЗ №1,а саме:
Згiдно з договором з ТОВ фiрма "Експерт +" (код ЄДРПОУ- 31687674)
(Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 7278/08 вiд 12.08.2008 року, видане Фондом державного майна України) на пiдприємствi було проведена оцiнка справедливої вартостi основних засобiв станом на 29.12.2010р., яка становить:26 232 827,00 (двадцять шiсть мiльйонiв двiстi тридцять двi тисячi вiсiмсот двадцять сiм) грн., без ПДВ.
Станом на 14.12.2011р. згiдно оцiнки ТОВ фiрма "Експерт +" (код ЄДРПОУ- 31687674) (Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 12068/10 вiд 10.06.2010р. року, видане Фондом державного майна України) вартiсть основних фондiв склала 24 527 336,00 грн.( двадцять чотири мiльйони п’ятсот двадцять сiм тисяч триста тридцять шiсть ) гривень.
Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства та МСБО № 16 "Основнi засоби" встановлено спосiб переоцiнки накопиченої амортизацiї , а саме переоцiнюється пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу (шляхом iндексування) та подальша оцiнка об'єктiв основних засобiв робиться за первинною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї .
Переоцiнка вiдображена в складi власного капiталу, а саме в статтi "Резерв вiд переоцiнки" станом на 31.12.10р.
Товариство вiдображає залишкову вартiсть у своєму звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ станом на 31.12.12р. як доцiльну собiвартiсть об’єкта основних засобiв.
Знецiнення активiв
Вiдповiднi МСФЗ:
МСБО 36 "Знецiнення активiв"
МСБО 36 вимагає, щоб перевiрка на предмет знецiнення проводилася в деяких випадках щорiчно i в iнших випадках, коли iснують ознаки того, що актив знецiнився. Для активiв, якi облiковуються з використанням моделi iсторичної вартостi, збиток вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку, коли вiдшкодовується вартiсть активу менше його балансової вартостi. Вiдшкодована вартiсть являє собою найбiльшу з двох величин: справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж i цiннiстю вiд використання.
Перевiрка на предмет знецiнення на дату переходу до МСФЗ
Вiд пiдприємства, яка застосовує МСФЗ вперше, потрiбно виконувати вимоги МСБО 36 на дату переходу до МСФЗ. На цю дату пiдприємство, яке застосовує МСФЗ вперше:
• виконує перевiрку на предмет знецiнення гудвiлу i нематерiальних активiв з невизначеним строком корисного використання незалежно вiд того, чи iснують ознаки знецiнення чи нi;
• визначає, чи iснують якi-небудь ознаки того, що iншi активи групи активiв або одиниць, що генерують кошти, знецiнилися на дату переходу до МСФЗ;
• виконує перевiрку на предмет знецiнення активiв, груп активiв або одиниць, що генерують кошти, для яких були виявленi ознаки знецiнення;
• визнає будь-якi збитки вiд знецiнення у складi нерозподiленого прибутку;
• сторнує будь-якi збитки вiд знецiнення, якi бiльше не iснують на цю дату, за винятком ранiше визнаних збиткiв вiд знецiнення гудвiлу.
Перевiрка на предмет знецiнення здiйснюється для окремих активiв (наприклад, нематерiальних активiв, основних засобiв, iнвестицiй в нерухомiсть, якi оцiнюються по моделi iсторичної вартостi згiдно з МСБО 40, активiв з фiнансової оренди, а також фiнансових вкладень в залежнi i спiльнi пiдприємства) або (якщо об'єкт не генерує потокiв грошових коштiв, якi значною мiрою є незалежними вiд iнших активiв) для групи активiв, до яких належить цей окремий актив (його "одиницi, що генерує кошти").
Визначення одиниць, що генерують кошти
Одиниця, яка генерує грошовi кошти, є найменшою iдентифiкованої групою активiв, яка генерує надходження грошових коштiв, якi в значнiй мiрi незалежнi вiд надходжень коштiв вiд iнших активiв або груп активiв. Пiдприємство, яке застосовує МСФЗ вперше, на практицi може вiдчувати труднощi при iдентифiкацiї своїх одиниць, що генерують кошти; однак при iдентифiкацiї одиниць, що генерують кошти, пiдприємство, яке застосовує МСФЗ вперше, враховує на дату переходу до МСФЗ тi надходження грошових коштiв та їх еквiвалентiв, якi надходять вiд третiх сторiн. Для визначення того, незалежнi чи потоки грошових коштiв в значнiй мiрi вiд iнших потокiв грошових коштiв, пiдприємство розглядає такi питання, як метод управлiння потоками грошових коштiв по вiдношенню до того чи iншого виду дiяльностi i яким чином результати за таким видом дiяльностi повiдомляються керiвництву. Якщо iснує активний ринок для продукцiї, виробленої активом або групою активiв, то такий актив або група активiв iдентифiкується як одиниця, яка генерує грошовi кошти, навiть якщо частина або вся продукцiя пiдприємства використовується для внутрiшнiх цiлей.
Для ПАТ " Електроважхiмпроект” в виглядi одиницi якi генерують грошовi потоки були визначенi доходи вiд реалiзацiї без ПДВ за 2010 рiк в сумi 1311,0 тис. грн., в 2011 роцi - 1582,0 тис. грн., в 2012р.-1337,0 тис. грн. По формулi 1/(1+7,75%)^:n на п’ять рокiв були розрахованi дисконтованi потоки . Ставка була застосована в розмiрi облiковї ставки НБУ станом на 31.12.10р. та на 31.12.11р. в розмiрi 7,75%, на 31.12.12 р.-7,5%.
Проведеним аналiзом на знецiнення залишкової вартостi основних фондiв, використовуваних для власних потреб визначено збиток вiд обезцiнення за 2011р-2012 роки в сумi 883,8 тис. грн. Який був вiдображений в складi зносу станом на 31.12.11р. - 31.12.12р., в тому числi на 31.12.10р.- 805,4 тис. грн. за рахунок резерву переоцiнки в складi власного капiталу.

В) МСБО №40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"
Згiдно МСФЗ №1 Товариство перекласифiковує статтi, якi вiн визнав згiдно з попереднiми ЗПБО як один вид активу, а саме вiдокремили iнвестицiйну нерухомiсть зi складу основних засобiв та згiдно МСБО №40 "Iнвестицiйна нерухомiсть", проведена переоцiнка та вiдображена в складi нерозподiленого прибутку пiдприємства станом на 31.12.2010р.
Товариство використовує справедливу вартiсть у своєму звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ на початок перiоду як доцiльну собiвартiсть об’єкта основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi або нематерiального активу.

Г)МСБО 12 "Податок на прибуток"
Згiдно з МСБО 12 несплаченi податки за поточний i попереднiй перiоди визнаються як зобов'язання. Якщо сума, виплачена вiдносно поточного i попереднього перiодiв перевищує загальну суму до сплати податкiв, це перевищення визнається як актив. Податковi зобов'язання i податковi активи оцiнюються в суму, яку передбачається заплатити або вiдшкодувати з використанням податкових ставок, якi застосовуються по вiдношенню до даного активу або зобов'язання.
Оподатковуванi тимчасовi рiзницi виникають, коли балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу або коли податкова база зобов'язання перевищує його балансову вартiсть. Вiдрахованi тимчасовi рiзницi виникають, коли податкова база активу перевищує його балансову вартiсть або коли балансова вартiсть зобов'язання перевищує його податкову
Крiм того, вiдстроченi податковi активи визнаються у звiтi про фiнансове становище лише в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання достатньої оподатковуваного прибутку в майбутньому, яка дозволить компенсувати цей актив.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися, коли актив буде погашено або зобов'язання реалiзовано. Оцiнка вiдкладених податкових зобов'язань i вiдкладених податкових активiв повинна вiдображати податковi наслiдки, якi будуть залежати вiд того, яким чином пiдприємство припускає, на дату переходу до МСФЗ, вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань. Дисконтування вiдкладених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов'язань не дозволяється.
В МСФЗ 1 не iснує нiяких виняткiв або звiльнень щодо облiку податку на прибуток. Пiдприємство застосовує МСБО 12 по вiдношенню до тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у своєму вступному звiтi про фiнансовому положеннi згiдно з МСФЗ та їх податковими базами. Тому вiдстрочений податок визнається щодо коригування балансової вартостi активiв i зобов'язань, визнаних на дату переходу до МСФЗ. Однак якщо пiдприємство, що застосовує МСФЗ вперше визнало вiдстрочений податок згiдно вживаним ранiше ЗПБО на основi облiкової полiтики, яка вiдповiдала його облiковiй полiтицi згiдно з МСФЗ, воно не коригує свою оцiнку вiдкладеного податку, якщо не iснує об'єктивних свiдоцтв того, що в оцiнцi мiстилася помилка.
Таким чином, при розрахунку вiдкладеного податкового зобов'язання або активу, якi повиннi бути включенi у вступний звiт про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ, пiдприємство, яке застосовує МСФЗ вперше, порiвнює балансову вартiсть всiх активiв i зобов'язань, визнаних у вступному звiтi про фiнансовому положеннi згiдно з МСФЗ (здiйснивши всi необхiднi коректування i переоцiнки вiдповiдно до МСФЗ 1), з податковою базою цих активiв i зобов'язань. Однак якщо тимчасова рiзниця виникає пiд час первiсного визнання активу або зобов'язання, в її вiдношеннi може дiяти звiльнення за рiзниць, що виникли при первiсному визнаннi, зазначене вище.
Тому Товариством було ретроспективно перерахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму проведеної дооцiнки вiдповiдно до п.20 МСБО №12 станом на 31.12.2010р. та коригувались на ставку податку на прибуток кожен рiк та вплинули на стан власного капiталу в роздiлi "резерв вiд переоцiнки".
Д) МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи"
На дату переходу до МСФЗ пiдприємство, яке застосовує МСФЗ вперше, аналiзує будь-якi резерви, визнанi згiдно вживаним ранiше ЗПБО, i оцiнює, чи вони вiдповiдають критерiям визнання згiдно з МСБО 37. Якщо резерви, визнанi згiдно вживаним ранiше ЗПБО, не вiдповiдають цим критерiям (наприклад, тому що пiдприємство не має поточного зобов'язання), вони виключаються з вступного звiту про фiнансовий стан згiдно з МСФЗ, причому вiдповiдне коригування вiдображається в складi нерозподiленого прибутку на дату переходу до МСФЗ.
Аналогiчним чином, якщо пiдприємство, що застосовує МСФЗ вперше, несе зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям визнання резервiв, але щодо яких нiякi резерви не були визнанi згiдно вживаним ранiше ЗПБО, резерв визнається у вступному звiтi про фiнансовому положеннi згiдно з МСФЗ i оцiнюється вiдповiдно до вимог МСБО 37 на дату переходу до МСФЗ, при цьому вiдповiдна коригування вiдображається в складi нерозподiленого прибутку.
Тому всi додатковi капiтали по рахунку 42 були вiдображенi в складi нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2010р.
Резервний капiтал в сумi 10,0 тис. грн. Товариство залишило як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту.
Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2010р. був нарахований доцiльно по ЗПБО, тому вiн не коригувався.
Керівник Ричкiн Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов БорисiвнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія
за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління
за СПОДУ 3704
Вид економічної діяльності
за КВЕД 72.19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1709 1879
Податок на додану вартість 015 285 297
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1424 1582
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1765 ) ( 2105 )
Валовий:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 ( 341 ) ( 523 )
Інші операційні доходи 060 3159 3450
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1134 ) ( 1170 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 1575 ) ( 2831 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 109 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 1074 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 4 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 9 ) ( 111 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 96 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 1185 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 1319 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 91 ) ( 74 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 5 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 1259 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 5 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 1259 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 7
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1113 1055
Витрати на оплату праці 240 1784 2007
Відрахування на соціальні заходи 250 652 730
Амортизація 260 126 109
Інші операційни витрати 270 766 1941
Разом 280 4441 5842
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 21366 21366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 21366 21366
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.23402 -58.92540
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.23402 -58.92540
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки Звiт про фiнансовi результати складений вiдповiдно до вимог МСФЗ.
За 2012 рiк отримано прибуток в сумi 5 тис. грн., за вiдповiдний перiод минулого року iз врахуванням коригувань згiдно з проведеною трансформацiєю бухгалтерського облiку по МСБО оримано збиток в сумi 1259 тис. грн., в тому числi вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi у сумi 1319 тис. грн.
Керівник Ричкiн Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов БорисiвнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія
за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління
за СПОДУ 3704
Вид економічної діяльності
за КВЕД 72.19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1360 2052
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 4
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 3
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 3820 3847
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1998 ) ( 1990 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 3 ) ( 10 )
Працівникам 105 ( 1663 ) ( 1701 )
Витрат на відрядження 110 ( 23 ) ( 25 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 565 ) ( 578 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 113 ) ( 117 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 836 ) ( 808 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 358 ) ( 367 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 396 ) ( 367 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -774 -57
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -774 -57
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 356 ) ( 43 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 92 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -356 -135
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -356 -135
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 180 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 180 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 4 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -1134 -192
Залишок коштів на початок року 410 1335 1530
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 -3
Залишок коштів на кінець року 430 201 1335
Примітки Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного року складає 201 тис. грн. i вiдповiдає залишку по балансу.
Керівник Ричкiн Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов БорисiвнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія
за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління
за СПОДУ 3704
Вид економічної діяльності
за КВЕД 72.19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 22 0 4378 0 10 20605 0 0 25015
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -185 0 0 -185
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 22 0 4378 0 10 20420 0 0 24830
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 109 0 0 0 0 0 109
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -25 0 0 -25
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0
0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 109 0 0 -20 0 0 89
Залишок на кінець року 300 22 0 4487 0 10 20400 0 0 24919
Примітки Статутний фонд станом на 31.12.2012р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн.30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна. Свiдоцтво Державного комiтету цiнних паперiв та фондового ринку про реєстрацiю емiсiї цiнних паперiв вiд 09.09.2010р. № 107/04/1/10. Форма бездокументарна.
Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статутом ПАТ "Електроважхiмпроект". Частка простих акцiй у статутному капiталi –100,0%. Засновником Товариства є держава в особi Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" .
Кiлькiсть акцiонерiв 1.
Статутний капiтал сформовано повнiстю.
Структура власного капiталу складається iз статутного, додаткового вкладеного капiталу ( в МСБО – це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту), нерозподiленого прибутку, що пiдтверджується даними синтетичного облiку, головної книги, журналiв-ордерiв, узгодженими з iншими формами фiнансової звiтностi.
Товариством проведено виправлення помилок за минули роки вiдповiдно по М(С) БО № 8 "Виправлення помилок", та були внесенi змiни в скоригований залишок на початок року в звiтi про власний капiтал, а коригування в залишки по балансу не проводилось.
Керівник Ричкiн Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Інформація щодо аудиторського висновку


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного Акцiонерного Товариства
"Електроважхiмпроект"
за 2012 рiк
Власнику цiнних паперiв,
Керiвництву
ПАТ "ЕЛЕКТРОВАЖХМIПРОЕКТ"

Ми , Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал" ( код за ЄДРПОУ-3092563, мiсце знаходження:49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.1-А,корпус 2,кв.30), провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства "Електроважхiмпроект" ( код за ЄДРПОУ –01416777, мiсце знаходження : 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд.41,зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради вiд 30.06.1994р. номер запису в реєстрi 1 224 120 0000 021361) ( далi Товариства), що додається , який включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан компанiї) станом на 31 грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Управлiнський персонал не мiг визначити пенсiйнi зобов’язання згiдно МСБО №19 "Винагороди працiвникам" в частинi виплат пiльгових наукових пенсiй по спискам робiтникiв станом на 31.12.2012р в зв’язку з тим, що не має достатньої iнформацiї вiд органiв пенсiйного фонду , по розрахунку загальної суми актуарних виплат працiвникiв пiдприємств станом на 31.12.2010р. та на 31.12.2012р.
Тобто це порушення є суттєвим, але не всеохоплюючим.
Умовно-позитивна думка.
На нашу думку,за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно , в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект" станом на 31 грудня 2012 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

ЗВIТ щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв.
Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається п.2 роздiлом II “Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006р., №69 вiд 31.01.2008р., та №1360 вiд 29.09.2011р. «Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв».
Основнi вiдомостi про Товариство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОВАЖХIМПРОЕКТ" (далi - Товариство) є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект", яке засноване вiдповiдно до рiшення Української Державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", наказ № 119 вiд 30.06.1994 року, шляхом перетворення державного пiдприємства - Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект" у Вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року, зареєстрованого Виконавчим комiтетом Кiровської районної Ради народних депутатiв м. Днiпропетровська 20 грудня 1991 року за № 2083, перереєстрованого Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв 30 червня 1994 року за № 9367-АТ, з урахуванням змiн до Статуту, зареєстрованих виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв вiд 13 березня 2002 року, реєстрацiйна справа № 04052092Ю0030393.
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 13.09.12р. № 1224 120 0000 021361.
Код за ЄДРПОУ – 01416777
Мiсцезнаходження : 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд.41
Органiзацiйно - правова форма за КОПФГ- 230 Акцiонерне товариство
Основний вид дiяльностi за КВЕД-2010р.:
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
Довiдка АА за № 539235 вiд 20.06.2012р. надана Головним управлiнням статистики у Днiпропетровськiй областi.
Фактично Товариство займається окрiм дiяльностi, передбаченими довiдкою, надає в оренду майно.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Для приведення показникiв фiнансової звiтностi ПАТ у вiдповiднiсть з вимогами МСФЗ Товариством здiйснено трансформацiю фiнансової звiтностi, складеної за нацiональними П(С)БО, у звiтнiсть, формат i змiст якої вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Процедури коригування показникiв звiту за 2012 рiк включали: вибiр облiкової полiтики i формату фiнансової звiтностi з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показникiв звiтностi для забезпечення подання iнформацiї у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ.
Враховуючи те, що фiнансова звiтнiсть ПАТ складається за МСФЗ вперше за 2012 рiк, здiйснено ретроспективний перерахунок:
- залишкiв на 01.01.2011 р., на 31.12.2011 р. на 31.12.2012 р., а також
- фiнансових результатiв за 2011 та 2012 роки згiдно з МСФЗ, якi дiяли на 31.12.2011
Збiльшення вартостi об’єкту основного засобу внаслiдок переоцiнки вiдображається в додатковому капiталi, а по iнвестицiйнiй нерухомостi на рахунках нерозподiленого прибутку. Зменшення вартостi об’єкту основних засобiв – визнається в Звiтi про сукупний дохiд. Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв за рiшенням уряду (1992-1996 р.р.), що була вiдображена на рахунку додаткового капiталу, вiднесена на рахунок нерозподiленого прибутку.
Згiдно з договором з ТОВ фiрма "Експерт +" (код ЄДРПОУ- 31687674)
(Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 7278/08 вiд 12.08.2008 року, видане Фондом державного майна України)на пiдприємствi було проведена оцiнка справедливої вартостi основних засобiв станом на 29.12.2010р., яка становить:26 232 827,00 (двадцять шiсть мiльйонiв двiстi тридцять двi тисячi вiсiмсот двадцять сiм) грн., без ПДВ.
Станом на 14.12.2011р. згiдно оцiнки ТОВ фiрма "Експерт +" (код ЄДРПОУ- 31687674)(Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 12068/10 вiд 10.06.2010р. року, видане Фондом державного майна України) вартiсть основних фондiв склала 24 527 336,00 грн. ( двадцять чотири мiльйона п’ятсот двадцять сiм тисяч триста тридцять шiсть) гривень.
Переоцiнка вiдображена в складi власного капiталу, а саме в статтi "Додатковий капiтал" ( Резерв вiд переоцiнки»по МСФЗ) станом на 31.12.10р.
Товариство використовує залишкову вартiсть у своєму звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ станом на 31.12.12р. як доцiльну собiвартiсть об’єкта основних засобiв.
При переходi був застосований МСБО 36 "Знецiнення активiв".
Для ПАТ "Електроважхiмпроект" в виглядi одиницi якi генерують грошовi потоки було визначенi доходи вiд реалiзацiї та на п'ять рокiв були розрахованi дисконтованi потоки . Ставка була застосована в розмiрi облiковї ставки НБУ станом на 31.12.10р. та на 31.12.11р. в розмiрi 7,75%, на 31.12.12р.-7,5%.
Проведеним аналiзом на знецiнення залишкової вартостi основних фондiв, використовуваних для власних потреб визначено збиток вiд обезцiнення за 2011р-2012, який був вiдображено в складi зносу станом на 31.12.11р-31.12.12р. за рахунок резерву переоцiнки в складi власного капiталу.
Для застосування МСФЗ було розроблено наказ про облiкову полiтику на пiдприємствi за № 4 вiд 11.01.2012р.
Промiжнi висновки щодо вимог рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006р.№1528 "Положень щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку"
Аудитор висловлює думку щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу ПАТ "Електроважхiмпроект" за 2012рiк:
Необоротнi активи
Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв, нарахування зносу проводилося на пiдприємствi згiдно Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку №16 "Основнi засоби"
Нематерiальнi активи на балансi станом на 31.12.12р. не рахуються .
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за справедливою вартiстю (згiдно з положеннями МСФЗ 40).
Основнi засоби вiдображаються за справедливою вартiсть за вирахуванням накопиченої амортизацiї
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть не перерахована згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 39 "Фiнансовi iнструменти", але це не суттєво впливає на фiнансовий стан Товариства.
Вiдстроченi податковi активи розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 "Податок на прибуток". Порушень не встановлено.
Оборотнi активи
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку № 2 "Запаси".
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi.
Проведеною iнвентаризацiєю товарно-матерiальних цiнностей станом на 01.12.2012р. згiдно наказу по Товариству вiд 12.11.2012р. № 66 та протоколу за результатами iнвентаризацiї, лишкiв та нестач не встановлено.
Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась.
Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) облiковуються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i § 43 МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами. Пiд знецiнення фiнансових активiв Товариство створило резерв пiд сумнiвну iншу дебiторську заборгованiсть вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
Облiк касових операцiй, залишки каси та нормативи витрат на поточнi потреби не порушувалися. Операцiї по розрахунковому рахунку велися вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Грошовi кошти в балансi станом на 31.12.2012р. вiдповiдають випискам банкiв.
Достовiрнiсть фiнансових звiтiв активiв пiдтверджена первинними документам та даними бухгалтерського облiку.
Таким чином, на думку аудитора , розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог МСБО.

Власний капiтал
Статутний фонд станом на 31.12.2012р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн. 30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна. Свiдоцтво Державного комiтету цiнних паперiв та фондового ринку про реєстрацiю емiсiї цiнних паперiв вiд 09.09.2010р. № 107/04/1/10. Форма бездокументарна.
Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статутом ПАТ "Електроважхiмпроект". Частка простих акцiй у статутному капiталi –100,0%. Засновником Товариства є держава в особi Української державної корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" .
Кiлькiсть акцiонерiв 1.
Статутний капiтал сформовано повнiстю.
Структура власного капiталу складається iз статутного, додаткового вкладеного капiталу ( в МСБО – це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту), нерозподiленого прибутку, що пiдтверджується даними синтетичного облiку, головної книги, журналiв-ордерiв, узгодженими з iншими формами фiнансової звiтностi.
Товариством проведено виправлення помилок за минули роки вiдповiдно по М(С) БО № 8 "Виправлення помилок", та були внесенi змiни в скоригований залишок на початок року в звiтi про власний капiтал, а коригування в залишки по балансу не проводилось.
Облiк зобов’язань.
Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до §43 МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка.

Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань за звiтний перiод, яка передбачена п. 1 ст. 10 Закону України вiд 16 липня 1999 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та п. 12 Порядку подання фiнансової звiтностi № 419 вiд 28.02.2000 р. зi змiнами та доповнення, проводилась на пiдставi наказу №66 вiд 12.11.2012 р.
Iнформацiя про власний капiтал в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi в "Звiтi про власний капiтал".
Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв визначенi вiдповiдно до МСБО №19 "Винагороди працiвникам", окрiм виплат пiльгових наукових пенсiй по спискам працiвникiв станом на 31.12.2012р в зв’язку з тим, що не має достатньої iнформацiї вiд органiв пенсiйного фонду , по розрахунку загальної суми актуарних виплат працiвникiв пiдприємств станом на 31.12.2010р. та на 31.12.2012р.
Вiдстроченi податковi зобов’язання розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 "Податок на прибуток" та вiдображенi в складi резерву переоцiнки , зменшивши власний капiтал. Порушень не встановлено.
Таким чином, на думку аудитора , розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог МСБО.

Вартiсть чистих активiв .
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 31.12.2012р. бiльша вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Облiк фiнансових результатiв.
На думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 "Дохiд", та норм МСБО № 17 "Оренда". За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2012 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.
Результатом дiяльностi Товариства є чистий прибуток в сумi 5,0 тис .грн.
Припущення безперервної дiяльностi Товариства.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому, це припущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, коли б Компанiя не мала можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому чи коли б Компанiя реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.
Iншi питання розкриття iнформацiї
Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу: - не приймалося ;
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй: - не вiдбувалося;
- факти лiстiнгу /делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi: - немає;
- отримання позики або кредиту на суму, перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента: - немає;
- змiна складу посадових осiб емiтента була опублiкована на сайтi Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку : 20.02.2012 ; 12.04.2012 ; 15.06.2012 ; 12.09.2012 .
Ричкiн Сергiй Iванович призначений виконуючим обов’язки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" термiном на три мiсяцi: з 14.06.2012 р. по 13.09.2013 р. згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №42-к вiд 06.06.2012 р., вiдповiдно до наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" №72-к вiд 12.09.2012 р. повноваження в.о. директора Ричкiна С.I. продовженi до 13.03.2013 р. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2012р. Товариство не має.
Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2012 р., що наведена в iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435- IV.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством.
Виконання значних правочинiв.
Ми виконали перевiрку дотримання Товариством вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв. Значних правочинiв, якi б перевищували 10 - 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за нашими даними у звiтному роцi не вiдбувалось.
Стан корпоративного управлiння
Ми виконали процедури оцiнки стану корпоративного управлiння товариства на вiдповiднiсть вимогам закону України "Про акцiонернi товариства". Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
Стосовно внутрiшнього аудиту, то цi функцiї виконують бухгалтери та економiсти вiдповiдальнi за свої дiлянки.
Iдентифiкацiя i оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Проведеними аудиторськими процедурами, ми не виявили подiї чи умови, якi свiдчать про мотив або тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливiсть скоїти шахрайство.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал", яка дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 2359, рiшення Аудиторської Палати України на аудиторську дiяльнiсть вiд 26 сiчня 2001р. № 98, продовжено дiю до 04 листопада 2015року (рiшення АПУ вiд 04 листопада 2010р. за №221/3).
Перевiрку проводила аудитор Капустiна Вiра Юрiївна - сертифiкат аудитора серiя А № 004216, виданий за рiшенням Аудиторською Палатою України № 89 вiд 25 квiтня 2000р., термiн дiї сертифiкату продовжено до 25 квiтня 2014 року за рiшенням АПУ № 200/2 вiд 26.03.2009р.
Аудиторська фiрма розташована за адресою: 49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна 1-А, корпус 2, кв.30, телефони 8(056)741-59-67, 056(2) 35-01-51.
Аудит проводився з 08 сiчня 2013 р. по 30 березня 2013 р. на пiдставi договору вiд 01 лютого 2013 року №01.
Директор ( аудитор
сертифiкат серiя А № 004216,
продовжено дiю до 25 квiтня 2014 р.)
ПП АФ "Професiонал" В.Ю.Капустiна
03.04.2013р. м. Днiпропетровськ

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" (надалi –Товариство) є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект", яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект".
ВАТ "Електроважхiмпроект" створено в процесi корпоратизацiї майна державного пiдприємства ДППКI "Електроважхiмпроект".
Засновник – Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд".
Оцiнку майна i визначення розмiру статутного капiталу здiйснено станом на 30.06.1994р.
Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41.
Дата первинної реєстрацiї – 20.12.1991р.
Державна реєстрацiя ВАТ 30.06.1994 р. Днiпропетровським мiськвиконкомом. Рiшення. № 9367-АТ.
Засновник – Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд".
На 31 грудня 2012 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 1 особа
Данi щодо складу акцiонерiв:
Українська державна корпорацiя "Укрмонтажспецбуд", код ЄДРПОУ 00012256, 01601м. Київ, вул. Прорiзна, 15, вiдсоток акцiй – 100,00
Основними видами дiяльностi Товариства є:
• Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
• Здавання в найм власного нерухомого майна.
Чисельнiсть працюючих становила:
на 31.12.2012р. – 66 чол.
2. Основа подання фiнансової звiтностi
(а) Заява про вiдповiднiсть
Дана фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), якi прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – РМСБО), та Тлумачень, якi були випущеннi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (далi – КТМФЗ). Використано редакцiю МСФЗ, що дiяла станом на 31.12.2011р.

(б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Функцiональною валютою Товариства та валютою звiтностi є нацiональна валюта України – Гривня.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на базi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання iнформацiї згiдно з принципами МСФЗ.
(в) Основоположнi припущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва робити судження, оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв, зобов’язань на звiтну дату та вiдображення у фiнансовiй звiтностi доходiв та витрат, отриманих протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
(г) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках.
(ґ) Основнi засоби
1. Змiни у вартостi основних засобiв: тис. грн

Будинки та споруди Капiтальні iнвестицiї Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iнвестицiйна нерухомiсть Всього
Первiсна вартiсть:
На 1 сiчня 2012 року 13768 0 395 38 87 18839 33127
Придбання  0 0 18 166 11 139 334
Збiльшення вартостi


Надiйшло всього 0
0
18
166
11
139
334
Вибуття


На 31 грудня 2012 року 13768
0
413
204
98
18978
33461
Накопичена амортизацiя: 8106
0
331
36
63
0
8536
На 1 сiчня 2012 року


Амортизацiя перiоду 86
0
14
6
6
0
112
Вибуття 0
0
0
0
0
0
0
На 31 грудня 2012
року
8192
0
345
42
69
0
8648
Залишкова вартiсть
на 31 грудня 2012 року
5576
0
68
162
29
18978
24813

 Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображаються за справедливою вартiстю. (згiдно з положеннями МСФЗ 40). Основнi засоби вiдображаються за справедливою вартiсть за вирахуванням накопиченої амортизацiї
Збiльшення вартостi об’єкту основного засобу внаслiдок переоцiнки вiдображається в додатковому капiталi, а по iнвестицiйнiй нерухомостi на рахунках нерозподiленого прибутку. Зменшення вартостi об’єкту основних засобiв – визнається в Звiтi про сукупний дохiд. Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв за рiшенням уряду (1992-1996 р.р.), що була вiдображена на рахунку додаткового капiталу, вiднесена на рахунок нерозподiленого прибутку.
Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо (на даний час такi об’єкти вiдсутнi).
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Строк корисного використання:
Будинки та споруди - 25 рокiв
Машини та обладнання - 3-10 рокiв
Транспортнi засоби - 10 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар - 3-10 рокiв
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на їх придбання (створення).
Пiсля переоцiнки був застосований МСБО №36 "Зменшення корисностi активiв" та визнання втрат, якi включенi до зносу основних засобiв станом на 31.12.2012р. в сумi 883,8 тис. грн.
Основнi засоби, якi на дату звiтностi не введенi в експлуатацiю, не амортизуються.
(д) Запаси
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi.
(е) Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
(ж) Кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток.
(з) Доходи
Облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 "Дохiд", та норм МСБО № 17 "Оренда".
(и) Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
(i) Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi (така ситуацiя мала мiсце у 2012 роцi).
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2013 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 1055 тис. грн..
(Ж) Вiдстроченi податки
тис.грн.

Склад вiдстрочених податкiв 2012 2011
Вiдстроченi податковi активи 16 0
Залишок на початок року 0
0
Залишок на кiнець року 16
0
Вiдстроченi податковi зобов’язання 9
103
Залишок на початок року 1164
1158
Залишок на кiнець року 1055
1164
 
3. Грошовi кошти на їх еквiваленти
Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв:
тис. грн.
Статтi 31.12.2012 31.12.2011
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 201
1300
Грошовi кошти в iноземнiй валютi -
35
Усього 201
1335

4. Запаси – склад запасiв:
тис.грн.
Складовi запасiв 31.12.2012 31.12.2011
Сировина i матерiали 11
13
Купiвельнi напiвфабрикати,
запаснi частини
0
0
Пальне 11
5
Тара i тарнi матерiали 0
0
Запаснi частини 8
0
Iншi матерiали 8
4
Незавершене виробництво 290
320
Усього 328
342

5. Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи
Класифiкацiя за строками непогашення:
тис.грн.

31.12.2012 31.12.2011
До 12 мiсяцiв 624
274
вiд 12 до 18 мiсяцiв -
-
вiд 18 до 36 мiсяцiв -
-
Резерв сумнiвних боргiв -
-
Усього 624
274

6. Iнша дебiторська заборгованiсть
Склад iншої дебiторської заборгованостi:
тис.грн.
Статтi 31.12.2012 31.12.2011
До 12 мiсяцiв 189
238
вiд 12 до 18 мiсяцiв 36
8
вiд 18 до 36 мiсяцiв 28
35
Iншi сплаченi аванси

Усього 253
281

7. Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час приватизацiї державного майна, яке знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 30.06.1994 р. за дiючою на час оцiнки Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї
За час iснування Товариства статутний капiтал не змiнювався.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї встановлена на рiвнi 1.05 грн.
Кiлькiсть випущених акцiй - 21366 шт.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.
8. Забезпечення
Склад забезпечень 31.12.2012 31.12.2011
Забезпечення для оплати  вiдпусток 60 196
Забезпечення матерiального заохочення 119
257
Усього 179
453

9. Iнша кредиторська заборгованiсть
Склад iншої кредиторської заборгованостi:
тис.грн.
Статтi 31.12.2012 31.12.2011
заборгованiсть за товари, послуги 23
38
Заборгованiсть за податками 141
139
Заборгованiсть з оплати працi 78
83
Заборгованiсть iз страхування 0
40
з одержаних авансiв 13
13
iншi поточнi зобов’язання 18
19
Усього 273
332

10. Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг
Склад доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг, що були отриманнi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року:
тис.грн.
Види продукцiї (послуг) 2012 2011
Виконанi проектнi i проектно-конструкторськi роботи 1424
1582
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 1765
2105

11. Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат), отриманих за рiк, що закiнчується 31.12. 2012 року:
тис.грн.
Елементи iнших операцiйних доходiв  2012  2011
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 3093
2976
Дохiд вiд реалiзацiх iноземної валюти 0
256
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 0
2
Iншi доходи 53
130
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 13
86
Всього iнших операцiйних доходiв 3159
3450
Елементи iнших операцiйних витрат

Штрафи, пенi, неустойки 29
0
Операцiйна курсова рiзниця 13
88
Собiвартiсть вiд реалiзацiї iноземної валюти
256
Витрати на утримання орендованих примiщень 1119
1056
Iншi витрати 414
112
Витрати вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi 0
1319
Iтого iнших операцiйних витрат 1575
2831

12. Адмiнiстративнi витрати
тис.грн.
Елементи адмiнiстративних витрат 2012
2011
Оплата працi , нарахування 901,6
897,4
Витрати на вiдрядження 12,0
7,3
Амортизацiя 16,8
89,5
Комунальнi послуги 29,6
25,0
Витрати на зв'язок 13,7
11,5
Нотарiальнi послуги 6,0
2,0
Офiснi витрати, ремонт офiсного обладнання 9,6
42,9
Корпоративнi витрати 6,5
4,5
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 13,8
15,0
Витрати на поточний ремонт i утримання автотранспорту 40,6
36,0
супровiд програмного забезпечення 4,9
4,7
Послуги банку 18,1
20,6
Професiйнi послуги (аудит) 16,0
9,0
Юридичнi послуги 44,8
4,1
Усього адмiнiстративнi витрати 1134
1170

 13. Фiнансовi доходи (витрати)
Склад фiнансових доходiв (витрат), що були нарахованi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року:
тис.грн.
Елементи витрат 2012
2011
оплаченii вiдсотки за кредит 4
0
14. Податок на прибуток
Склад витрат з податку на прибуток:
тис.грн.
Елементи витрат з податку на прибуток 2012
2011
Поточний податок на прибуток 107
150
Вiдстрочений податковий актив -16
-76
Вiдстроченi податковi зобовязання

Усього до звiту про фiн. результати 91
74

15. Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства.
Непередбаченi зобов’язання у Товариства на 31.12.2012р вiдсутнi. Товариство є позивачем у судовiй справi щодо скасування вимоги Державної фiнансової iнспекцiї про усунення порушень на загальну суму 868,7 тис. грн. Виходячи з принципу обачностi та згiдно з вимогами МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи" результат рiшення суду буде вiдображений у звiтностi пiсля набрання ним законної сили. На момент складання звiту є рiшення суду 1-ї iнстанцiї про задоволення позову товариства, яке набуде законної сили пiсля розгляду апеляцiйної скарги.

16. Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату
Узгодження, наведенi нижче, характеризують рiзницi мiж фiнансовими звiтами, складеними згiдно з МСФЗ, i фiнансовими звiтами, складеними згiдно з нацiональними П(С)БО за 2011 фiнансовий рiк.
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012роцi, отже, датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2011 року (31.12.2010р).
Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату
тис. грн.

Статутний капiтал Додатковий капiтал  Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Усього
1.Залишок на 31.12.2010р 22
2816
10
367
3215
2. Коригування на 31.12.2010
1063
21561
22624
3.Скоригованi залишки на 01.01. 2011 р. 22
3879
10
21928
25839
4.Змiни за 2011 рiк
499


499
4.1. Прибуток за 2011 рiк – за даними ПАТ


82
82
4.2. Коригування прибутку  2011 року


-1341
-1341
4.3.Скоригований прибуток за 2011рiк


-1259
-1259
Iншi змiни


-49
-49
Виплати власникам(дивiденди)


-15
-15
5.Власний капiтал на
31.12.2011 р. скоригований
22
4378
10
20605
25015
6. Змiни за 2012 рiк
Виправлення помилок за 2011 рік-185
-185
6.1.Прибуток за 2012 рiк – за даними ПАТ


5
5
Iншi змiни
109


109
6.4. Використання прибутку за 2012 рiк


-25
-25
7.Скоригованi залишки на 31.12.12 р. 22
4487
10
20400
24919

Пояснення:
1.На скоригований додатковий капiтал за 2011-2012 рокiв вплинуло: змiна ставки податку на прибуток по вiдстроченим податковим зобов’язанням, якi впливають на змiну власного капiталу по статтi "Додатковий капiтал" (резерв вiд переоцiнки) з 21% до 19% в 2012 роцi в сумi 1055,0 тис.грн.
2.На скоригований прибуток вплинуло донарахування амортизацiйних вiдрахувань за 2011-2012р.р. в сумi 47,0тис.грн.
3. На збиток 2011 року вплинуло зменшення вартостi переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi в сумi 1319,0 тис.грн.
4.В 2012 роцi були проведенi виправлення помилок вiдповiдно до МСБО №8 "Виправлення помилок" за рахунок нерозподiленого прибутку.

Директор Ричкiн С.I.
Головний бухгалтер Гнатюк Л.Б.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток