Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обовязки директора       Кучерук С.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.05.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01416777
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Кiровський, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
5. Міжміський код, телефон та факс
0567860109 0567444578
6. Електронна поштова адреса
buh@ethp.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.05.2015

(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 75   27.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці ethp.dp.ua/news.html
в мережі Інтернет 25.05.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Не заповнюються пункти змiсту:
товариство не брало Участi у створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство: рейтингова оцiнка не проводилась.
Iнформацiя про органи управлiння: акцiонерним товариством не надається.
Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента: посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
Облiгацiї товариством не випускались; iншi цiннi папери не випускались; похiднi цiннi папери вiдсутнi; викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було; сертифiкати цiнних паперiв у звiтному перiодi не видавались.
Iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть: товариство є проектним iнститутом i промислову продукцiю не випускає, iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть нами не надається.
Випуску боргових цiнних паперiв не було.
Iнформацiя про аудиторський висновок публiчним акцiонерним товариством не надається.
Iпотечнi цiннi папери вiдсутнi.
Iпотечнi облiгацiї, сертифiкати не випускались, по цiй же причинi не заповнюються всi i ншi пункти щодо iпотечного покриття.
Сертифiкати ФОН у емiтента вiдсутнi.
Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався iз-за вiдсутностi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачу обєкта.
Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами.
Загальнi збори емiтента у звiтному перiодi не проводились, оскiльки акцiонерне товариство складається iз одного акцiонера (держави) в особi засновника товариства, то повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв здiйснюється акцiонером одноосiбно згiдно п. 9.2.39 Статуту.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №419109
3. Дата проведення державної реєстрації
30.06.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
22434.30
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100.0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
36
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки в сферi iнших природничих i технiчних наук
68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння акцiонерним товариством не надається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
305673
3) поточний рахунок
2600000019099
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
305673
6) поточний рахунок
2600000019099

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням обєктiв архiтектури АД №039225 24.04.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 19.04.2016
Опис Термiн дiї лiцензiї буде продовжений.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка пртипожежного стану обєктiв АВ №548252 22.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Українська державна корпорацiя "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034Україна м. Київ вул. Прорiзна, 15 100.0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
виконуючий обовязки директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучерук Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Ремтехтранс", комерцiйний директор з 2005 р. по червень 2010 р., ТОВ "Грандгаз", заступник директора з червня 2010 р по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", заступник директора, з листопада 2012 р. по лютий 2013 р. На iнших пiдприємствах посад не займає.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.03.2014 з 19.09.2014 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2015 р.
9) Опис
Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. Посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд". Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Любов Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 18.07.2011 р. по 13.06.2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера. На iнших пiдприємствах посад не займає.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.06.2012 термiн не визначений.
9) Опис
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження та обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Iнших винагород не має. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Українська державна корпорацiя "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Прорiзна, 15 21366 100.0 21366 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 21366 100.0 21366 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.05.2014
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера №1 вiд 12.05.2014 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) про виплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2013 роцi у розмiрi 50%. Виплатити дивiденди до державного бюджету до 01.07.2014 р.; 2) Про затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк.
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi вiце-президента Кардаша В.Б.

9. Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 4875 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0.22817 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 4875 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендівДата виплати дивідендів

16.06.2014
Опис Дивiденди нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк i сплаченi до державного бюджету на корпоративнi права держави. У статутному капiталi товариства доля корпоративних прав держави складає 100%. Норматив вiдрахування вiд чистого прибутку встановлений Рiшенням акцiонера №1 вiд 12.05.2014 р. урозмiрi 50% вiд фактичних обсягiв чистого прибутку.
По результатах 2014 року рiшення про виплату дивiдендiв на даний момент не приймалось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Госпiтальна, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0444264386
Факс 0444268633
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних пвперiв
Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунках у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0442791078
Факс 0442791078
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтентiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30992563
Місцезнаходження 49070 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 1-А, корп. 2, кв. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2359
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0567415967
Факс 0562350151
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Надання аудиторських послуг.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010 107/04/1/10 Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000092795 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 21366 22434.30 100.0
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Електроважхiмпроект" є спецiалiзованим електротехнiчним iнститутом з комплексної електрифiкацiї i автоматизацiї промислових пiдприємств i виконує проекти будiвництва обєктiв, а також розробляє проектно-конструкторську документацiю автоматизованих електроприводiв прокатних станiв, машин, агрегатiв та iншого технологiчного устаткування.
У 1964 роцi був створений Державний проектний iнститут "Електроважхiмпроект" розпорядженням РМ УСРС №1517-р вiд 10.10.1964 р. Згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" вiд 30.06.1994 р. №119 на виконання указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" на базi ДППКI "Електроважхiмпроект" було створено ВАТ "Електроважхiмпроект".
З 05.04.2012 р. товариство зареєстроване у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв як Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект".
 
В органiзацiйнiй структурi товариства основними є виробничi вiддiли: вiддiл №1 електрообладнання металургiйних заводiв; вiддiл електропостачання; сектор проектування свiтлотехнiчних установок, розробки ПВР i кошторисiв; група автоматизацiї проектування. Фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi.
 
1. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 36
2. Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб - 3
3. Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис. грн. - 1191,3
4. Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис. грн. - 1129,4
5. Змiни ФОП штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом, тис. грн. - -411.4
Зменшення середньої кiлькостi працiвникiв та фонду оплати працi по причинi вiдсутностi необхiдного обсягу виконаних проектних робiт.
 
Найменування обєднання: Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"
Мiсцезнаходження обєднання: 001034, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
УДК "Укрмонтажспецбуд" обєднує пiдприємства по виготовленню електромонтажного обладнання та виробiв: електромонтажнi трести та спецiалiзованi проектнi iнститути, що дозволяє комплексно вирiшувати питання будiвництваелектротехнiчної частини обєктiв та систем автоматизацiї технологiчних процесiв у галузях промисловостi.
 
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводилась.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства у звiтному перiодi з боку третiх осiб не було.
 
У вiдповiдностi до наказу по товариству "Про облiкову полiтику пiдприємства" №4 вiд 11.01. 2012 р. передбачено:
Вiдповiдно до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ встановити 01.01.2012 р.
Здiйснити переоцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу - 01.01.2012 р. Остаточнi коригування внаслiдок подiй та операцiй до дати переходу на МСФЗ визнаються у нерозподiленому прибутку на дату переходу 01.01.2012 р.
Вся нерухомiсть, класифiкована як iнвестицiйна нерухомiсть, має вiдображатися в облiку згiдно з моделлю справедливої вартостi згiдно з МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Вартiсть основних засобiв вiдображати за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї згiдно з МСБО №16 "Основнi засоби". Установити: при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання обєкта основних засобiв.
При нарахуваннi амотизацiї нематерiальних активiв застосовуваим прямолiнiйний метод.
Проводити зарахування запасiв на баланс по собiвартостi вiдповiдно до МСБО №2 "Запаси". У разi вiдпуску на виробництво, продажу чи iншому вибуттi запасiв застосовувати метод оцiнки по iдентифiкованiй вартостi.
 
Науково-технiчна продукцiя iнституту розробляється вiдповiдно до замовлень генпроектних органiзацiй, пiдприємств i направлена на нове будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю виробництва. Орiєнтацiя: пiдприємства чорної металургiї, хiмiчної ромисловостi, машинобудiвнi пiдприємства, будiвельнi i iн. Iнститут виконує проектну документацiю з електропостачання, силове обладнання, автоматизованi електроприводи, електроосвiтлення, АСУ ТП, комплектацiю устаткуванням, авторський нагляд.
ПАТ «Електроважхiмпроект» у 2014 роцi виконав згiдно укладенних договорiв робiт всього на 54 тис. грн.
Основними замовниками наших послуг завжди були пiдприємства добувної та металургiйної галузей, машинобудування. На сьогоднiшнiй день, в зв’язку з веденням бойових дiй та скороченням експорту, рiзким ускладненням фiнансового стану, нових будiвництв та серйозних реконструкцiй цими пiдприємствами майже не розглядається.
 
З 2010 р. по 2014 р. придбано основних фондiв всього на 735,5 тис. грн., в тому числi: компютерну та копiювальну технiку - 42,1 тис.грн., кондицiонери - 14,6 тис.грн., автомобiль - 165,9 тис.грн., силове устаткування (трансформатор) - 35,0 тис. грн., реконструкцiя, ремонт примiщень - 475,6 тис.грн.
Вибуло за вiдповiдний перiод всього на 78,5 тис.грн., в тому числi списано фiзично зношенi морально устарiлi i непридатнi для подальшого використання основнi засоби на суму 34 тис.грн., реалiзовано невикористовуваних ОЗ у виробничiй дiяльностi - 44,5 тис.грн.
Прогноз по iнвестицiях iз-за вiдсутностi неохiдних фiнансових коштiв не передбачався.
 
Вказанi правочини у звiтному перiодi товариством не укладались.
 
Загальна вартiсть основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду 21724 тис. грн. В тому числi iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, яка надається в операцiйну оренду), яка облiковується по справедливiй вартостi - 20792 тис.грн. Будiвлi i споруди для основної дiяльностi облiковуються по справедливiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу - 730 тис. грн. Будiвлi i споруди розмiщенi по адресу: м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41.
У звязку з тим, що фундаменти будiвлi опираються на товщу просадочних лесових грунтiв, в результатi їх замочування вiдбулася часткова просадка грунтiв пiд пiдошвою будiвель, що спричинило розриви в конструкцiях будiвель, їх деформацiю, оскiльки деформацiйнi шви в стiнах будiвель вiдсутнi. В результатi проведених фахiвцями обслiдувань встановлено, що для запобiгання подальшого руйнування будiвель, необхiдно виконати ряд заходiв для укрiплення фундаментiв. Для виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт по укрiпленню фундаментiв необхiдно понад 2 млн.грн. капiталовкладень.
 
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть i перспективу розвитку товариства, є значна потреба у молодих фахiвцях для роботи в якостi проектувальникiв електричної частини промислових обєктiв.
А також в умовах кризових явищ у економiц, воєнних дiй на Донбасii значно зменшились обсяги замовлень на розробки проектної продукцiї для будiвництва обєктiв.
 
У звiтному перiодi виплачено штрафних санкцiй на суму 2627 грн., в тому числi: в результатi перевiрки комiсiї по соцстраху - 1702 грн, нарахованi штрафнi санкцiї по уточнюючих розрахунках по ПДВ - 75 грн., сплачено згiдно постанови ДКЦПФР - 850 грн.
 
Джерелом фiнансування дiяльностi товариства є власнi обiговi кошти, отриманi вiд виконання проектних i проектно-конструкторських робiт, надання орендних i iнших послуг. Розмiр власного капiталу достатнiй для здiйснення господарської дiяльностi товариства.
 
Укладенi i невиконанi договори вiдсутнi.
 
Фiнансовим планом на 2015 рiк передбачено виконання проектних робiт на суму 860 тис.грн., вiд надання власного майна в оренду i компенсацiї комунальних витрат одержати 3180 тис.грн. Головним фактором, що сприятиме виконанню запланованого є подолання кризових явищ в економiцi України, покращення iнвестицiйного клiмату в державi. На початок року заключенi договори на виконання НТП вiдсутнi.
Колектив iнституту наполегливо працює iз замовниками проектiв - пром. пiдприємствами, генпроектувальниками для одержання замовлень у 2015 роцi. Завдяки цьому планується зберегти i збiльшити кадровий склад iнституту, зберегти досягнутий рiвень заробiтної плати працiвникам iнституту.
 
ПАТ "Електроважхiмпроект" виконує проектнi роботи за рахунок коштiв замовникiв. За рахунок власних коштiв дослiдження та розробки не проводяться.
 
Судовi справи вiдсутнi.
 
Показники роботи ПАТ "Електроважхiмпроект" за останнi три роки:
1. Середня кiлькiсть працiвникiв: 2012 рiк - 66 осiб, 2013 рiк - 51 особа, 2014 рiк - 36
2. Обсяг реалiзованих робiт, послуг(проектних робiт): 2012 рiк - 1,4 млн.грн., 2013 рiк - 0,6 млн.грн., 2014 рiк - 0,1
3. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2012 рiк - 33.1 млн.грн., 2013 р. - 32,8 млн.грн., 2014 рiк - 43,4 млн.грн.
4. Фiнансовий результат до оподаткування: 2012 р. - 0,1 млн.грн., 2013 р. - 0,06 млн.грн., 2014 рiк - -0,30 млн.грн.
5. Поточна дебiторська заборгованiсть: 2012 р. - 1,0 млн.грн., 2013 р. - 0,9 млн.грн., 2014 р. - 0,7 млн.грн.
6. Поточна кредиторська заборгованiсть: 2012 р. - 0,27 млн.грн., 2013 р. - 0,78 млн.грн., 2014 р. - 0,81 млн.грн.
7. Коефiцiєнт платоспроможностi (лiквiдностi): 2012 р. - 5,6, 2013 р. - 1,6, 2014 р. - 1,15
8. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2012 р. - 18,9, 2013 р. - 21,2, 2014 р. - 22,56

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2873 972 0 0 2873 972
будівлі та споруди 2645 774 0 0 2645 774
машини та обладнання 61 54 0 0 61 54
транспортні засоби 144 127 0 0 144 127
інші 23 17 0 0 23 17
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2873 972 0 0 2873 972
Опис У вартiсть основних засобiв включенi основнi засоби для виробничої дiяльностi (рядок 1010 балансу) за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу, розрахованого у вiдповiдностi до МСБО 36. Термiни корисного використання ОЗ: будiвлi, споруди - 25 рокiв, машини, обладнання - 3-10 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар - 3-10 рокiв. Сума нарахованого зносу за рiк - 122 тис.грн. Зменшення ватостi будiвель, призначених для основного виробництва - за рахунок переведення площ в iнвестицiйну нерухомiсть в сумi 573 тис.грн., а також в результатi проведеної переоцiнки будiвлi для власного використання i проведеного коригування в результатi зменшення корисностi активi вiдповiдно до МСБО 36.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 21728 23201
Статутний капітал (тис. грн.) 22 22
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 22 22
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний перiод (тис.грн.): вартiсть необоротних активiв (роздiл 1 Балансу) - 21918, вартiсть оборотних активiв (роздiл 2 Балансу) - 939, Вирахування: забезпечення майбутнiх витрат - i довгостроковi зобовязання - 316, вартiсть поточних зобовязань - 813. Всього вартiсть чистих активiв за звiтний перiод: 21918+ 939 - 316 - 813= 21728
Примiтка: заборгованiсть акцiонерiв щодо внеску у статутний капiтал вiдсутня, викупу власних акцiй не було.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 107 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 410 X X
Інші зобов'язання X 612 X X
Усього зобов'язань X 1129 X X
Опис: У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
21.03.2014 21.03.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.03.2014 16.09.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.09.2014 22.09.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30992563
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49070 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 1-А, корп.2, кв. 30
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2359 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Професiонал»
Свiдоцтво АПУ про внесення в Реєстр аудиторських фiрм № 2359 вiд 26.01. 2001р. № 98, продовжено дiюдо 04.11.2015 року рiшенням АПУ вiд 04.11. 2010 р. № 221/2
Код ЄДРПОУ 30992563, 49070 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна 1-А, корпус 2,кв.30
п/р 26008155141 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
тел. (0562) 35-01-51 моб. (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: info@audit-prof.com.ua
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного Акцiонерного Товариства
«Електроважхiмпроект»
за 2014 рiк
Власнику цiнних паперiв,
Керiвництву
ПАТ «ЕЛЕКТРОВАЖХМIПРОЕКТ»

Ми , Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Професiонал» (код за ЄДРПОУ-3092563, мiсце знаходження: 49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 1-А,корпус 2, кв.30), провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства «Електроважхiмпроект» (код за ЄДРПОУ 01416777, мiсце знаходження : 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.41, зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради 30.06.1994р. номер запису в реєстрi 1 224 120 0000 021361) ( далi Товариство), що додається , який включає «Баланс» (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, «Звiт про фiнансовi результати» (Звiт про сукупний дохiд), «Звiт про рух грошових коштiв» (за прямим методом), «Звiт про власний капiтал», що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi встановленi вимоги щодо iнформацiї, яка розкривається у фiнансовiй звiтностi. Так, зокрема, розкриттю пiдлягають полiтики управлiння фiнансовими ризиками, статтi фiнансової звiтностi, тощо. Якщо вiдповiдна iнформацiя була б розкрита, фiнансова звiтнiсть була б бiльш зрозумiлою для користувачiв.
Управлiнський персонал не змiг визначити пенсiйнi зобов’язання згiдно МСБО №26 « Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення» в частинi виплат актуарної теперiшньої вартостi обiцяних наукових пенсiй станом на 31.12.2014р. у зв’язку з вiдсутнiстю звiту актуарiя, який в подальшому впливає на змiни в чистих активах, наявних для виплат. Але це порушення є не суттєвим, та не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi.
Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно , в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Електроважхiмпроект» станом на 31 грудня 2014 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи висновку стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному перiодi, а саме на полiтичну та економiчну ситуацiю в Українi, проведення АТО на територiї сумiжної областi, це впливало та може впливати на подальшу дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на господарськi операцiї та фiнансовий стан Товариства i не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.
Директор (аудитор сертифiкат серiя А № 004216,
продовжено дiю до 25 квiтня 2019 р.)
ПП АФ “Професiонал” В.Ю. Капустiна
15.04.2015р.
Адреса Аудиторської фiрми: м. Днiпропетровськ,
вул. Ленiна,будинок 1-А, корпус 2, кв.30

д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 2 0
3 2012 2 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть): Товариство складається з одного акцiонера в особi Засновника товариства - УДК "Укрмонтажспецбуд". Рiшення акцiонера з питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв приймались Акцiонером одноосiбно у формi Рiшення акцiонера, таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно до п.9.2.39 Статуту товариства. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): Рiшення акцiонером приймались одноосiбно засновником товариства УДК "Укрмонтажспецбуд" у виглядi оформленого Рiшення акцiонера i завiреного печаткою товариства. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена (не передбачено статутом товариства).

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена, вiддiлу чи посади, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не створено, оскiльки у товариства єдиний акцiонер - засновник УДК "Укрмонтажспецбуд".

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): наглядова рада вiдсутня. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) не обирались.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть): Положення про наглядову раду i ревiзiйну комiсiю не передбаченi, оскiльки статутом товариства не передбачено їх створення. Положення про посадовi особи вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено весь перелiк повноважень виконавчого органу - директору товариства. Положення про акцiї товариства вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено у роздiлi 6 "Цiннi папери товариства". Порядок розподiлу прибутку товариства передбачений роздiлом статуту: Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть) Договiр з аудиторською фiрмою заключений з директором товариства i погоджено з УДК "Укрмонтажспецбуд".

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?


Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть) Пртягом трьох рокiв змiни аудитора не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть) Перевiрку здiйснювала аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть) ревiзiйна комiсiя не створена.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): не заплановано.Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративногоуправлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс вiдсутнiй
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
кодекс вiдсутнiй
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія
за КОАТУУ 01416777
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ 1210137500
Вид економічної діяльності
за КВЕД 234
Середня кількість працівників 36
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 131 129 0
первісна вартість 1001 131 131 0
накопичена амортизація 1002 0 2 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 8 0
Основні засоби: 1010 2873 972 5752
первісна вартість 1011 12595 22583 14288
знос 1012 9722 21611 8536
Інвестиційна нерухомість: 1015 20216 20792 18839
первісна вартість 1016 20216 20792 18839
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 18
Відстрочені податкові активи 1045 19 17 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 23239 21918 24609
II. Оборотні активи
Запаси 1100 220 178 342
Виробничі запаси 1101 25 25 22
Незавершене виробництво 1102 195 153 320
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 414 267 274
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

198

180

121
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 285 251 281
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 116 44 1300
Готівка 1166 5 4 3
Рахунки в банках 1167 111 40 1297
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 12 19 2
Усього за розділом II 1195 1245 939 2355
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 24484 22857 26964

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 2496 1394 0
Додатковий капітал 1410 0 0 4378
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 10 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20673 20302 20605
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 23201 21728 25015
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 316 157 1164
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 183 159 423
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 183 159 423
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 499 316 1617
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 61 60 38
за розрахунками з бюджетом 1620 124 107 139
за у тому числі з податку на прибуток 1621 57 55 39
за розрахунками зі страхування 1625 27 25 40
за розрахунками з оплати праці 1630 57 74 83
за одержаними авансами 1635 72 107 13
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 443 440 19
Усього за розділом IІІ 1695 784 813 332
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 24484 22857 26964

Примітки Баланс станом на 31.12.2014 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв, нарахування зносу проводилося на пiдприємствi згiдно Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку №16 "Основнi засоби". Оцiнка обєктiв основних засобiв робиться за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного обєкту основних засобiв згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства. Пiсля переоцiнки ОЗ застосовувався МСБО №36 "Зменшення корисностi активiв" та визнання втрат, якi включенi до зносу основних засобiв.
В складi нематерiальних активiв на балансi станом на 31.12.14 р. рахується вартiсть дозволу про допуск до певного виду або видiв робiт на територiї Росiї, так як iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за справедливою вартiстю (згiдно з положеннями МСФЗ 40). Проведена оцiнка майна незалежним оцiнщиком станом на 08.01.2014 р. i на 31.12.2014 р.. була вiдображена в балансi в складi доходiв та витрат, отриманих вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Вiдстроченi податковi активи розрахованi вiдповiдно до МСБО №12 «Податок на прибуток».
Оборотнi активи
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 2 "Запаси".
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться за iдентифiкованою вартiстю.
Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась.
Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) облiковуються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i §43 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами.
Резерв сумнiвних боргiв нарахований по результатах аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Власний капiтал
Статутний фонд станом на 31.12.2014 р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн.30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.
Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статуту ПАТ «Електроважхiмпроект». Частка простих акцiй у статутному капiталi –100,0%.
Статутний капiтал сформований повнiстю.
Структура власного капiталу складається iз статутного, капiталу у дооцiнках ( в МСБО – це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту), нерозподiленого прибутку.
Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до §43 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Вiдстроченi податковi зобов’язання розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 «Податок на прибуток» та вiдображенi в складi резерву переоцiнки, зменшивши власний капiтал.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 54 612
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 70 ) ( 1176 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 16 ) ( 564 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3928 3920
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 542 773
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1068 ) ( 962 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3071 ) ( 2244 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 560 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

150
 збиток 2195 ( 227 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 69 ) ( 86 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

64
 збиток 2295 ( 296 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 58 54
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

10
 збиток 2355 ( 354 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -354 10

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1078 971
Витрати на оплату праці 2505 1251 1828
Відрахування на соціальні заходи 2510 438 648
Амортизація 2515 122 113
Інші операційні витрати 2520 804 822
Разом 2550 3693 4382

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21366 21366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21366 21366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -16.57 0.47
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -16.57 0.47
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. За 2014 рiк отримано збиток в сумi 354 тис.грн., за вiдповiдний перiод минулого року отримано прибуток в сумi 10 тис.грн. Збиток отриманий у звязку з вiдсутнiстю для виконання необхiдного обсягу проектних робiт.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

4215

4655
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 11 27
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 107 72
Надходження від повернення авансів 3020 16 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 23 719
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1766 )

( 1832 )
Праці 3105 ( 1013 ) ( 1502 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 478 ) ( 657 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 712 ) ( 847 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 58 ) ( 33 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 423 ) ( 513 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 231 ) ( 301 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 180 ) ( 198 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 8 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 30 ) ( 26 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 238 ) ( 381 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -53 30
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 5 18
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 24 ) ( 133 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -19 -115
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -72 -85
Залишок коштів на початок року 3405 116 201
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 44 116

Примітки Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного року складає 44 тис.грн i вiдповiдає залишку по балансу.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/н
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 22 2496 0 10 20673 0 0 23201
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -66 0 0 -66
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 22 2496 0 10 20607 0 0 23135
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -354 0 0 -354
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -1048 0 0 0 0 0 -1048
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -1048 0 0 0 0 0 -1048
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -5 0 0 -5
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -54 0 0 54 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -1102 0 0 -305 0 0 -1407
Залишок на кінець року 4300 22 1394 0 10 20302 0 0 21728

Примітки Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування за 2013 рiк: донараховано резерв сумнiвних боргiв в сумi 52 тис. грн., ( див. Примiтки роздiл «Iнша дебiторська заборгованiсть»), донараховано в пенсiйний фонд в сумi 7 тис. грн. скоригованi розрахунки по ПДВ з бюджетом в сумi 6 тис. грн. та iншi поточнi зобов’язання – 1 тис. грн.
- Проведеною переоцiнкою в 2014 роцi поверхiв будiвлi для власного використання а також на суму коригування в результатi зменшення корисностi активу у вiдповiдностi до МСБО , всього на суму 1208 тис. грн.
- Змiн в оцiнцi ( в частинi амортизацiйних вiдрахувань), коли актив використовується суб’єктом господарювання вiдповiдно до п.41 МСБО №16 «Основнi засоби» в сумi 54тис. грн., вiднесено до нерозподiленого прибутку.
- Нарахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки станом на 31.12.2014 р. згiдно з МСБО №12 в сумi -159,6 тис.грн.
- Отримано збиток у звiтному перiодi в сумi 354 тис. грн. Основною причиною збитковостi - вiдсутнiсть у звiтному перiодi необхiдних обсягiв проектних робiт.
- Використано прибутку на виплату дивiдендiв по результатах 2013 року в сумi 5 тис. грн.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток


ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект» ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Електроважхiмпроект» (надалi –«Товариство») є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Електроважхiмпроект», яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту «Електроважхiмпроект».
ВАТ «Електроважхiмпроект» створено в процесi корпоратизацiї майна державного пiдприємства ДППКI «Електроважхiмпроект».
Засновник – Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
Оцiнку майна i визначення розмiру власного капiталу здiйснено станом на 31.12.2014 р.
Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41.
Дата первинної реєстрацiї – 20.12.1991р.
Державна реєстрацiя ВАТ 30.06.1994 р. Днiпропетровським мiськвиконкомом. Рiшення. № 9367-АТ.
Засновник – Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
На 31 грудня 2014 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 1 особа
Данi щодо складу акцiонерiв:
Українська державна корпорацiя «Укрмонтажспецбуд», код ЄДРПОУ 00012256, 01601м. Київ, вул. Прорiзна, 15, вiдсоток акцiй – 100,00
Основними видами дiяльностi Товариства є:
• Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
• Здавання в найм власного нерухомого майна.
Чисельнiсть працюючих становила:
на 31.12.2014 р. – 36 чол.

ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
2.1. Загальнi положення
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, котрий допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
2.2. Твердження про вiдповiднiсть
За виключенням неподання порiвняльної iнформацiї, дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi включають Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та iнтерпретацiї, виданi Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової i Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародної фiнансової звiтностi.
2.3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
2.4. Функцiональна валюта i валюта представлення фiнансової звiтностi
Товариство веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того вимагають Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку. Ґрунтуючись на економiчнiй сутi операцiй i обставинах дiяльностi, Товариство визначило українську гривню як функцiональну валюту. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Валютою представлення фiнансової звiтностi також визначено гривню.
2.5. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що воно функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв.
2. На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру його операцiй iз споживачами послуг.
3. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було б неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1.Основнi засоби
Об'єкт основних засобiв визнається активом тiльки у випадку, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно оцiнена.


Строк корисного використання
Будинки та споруди 25 рокiв
Машини та обладнання 3-10 рокiв
Транспортнi засоби 10 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 3 - 10 рокiв

  
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за собiвартiстю
Амортизацiя основних засобiв
Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками протягом строку корисного використання основних засобiв.
Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
3.2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Цей стандарт застосовувати до нерухомостi, яка надається в операцiйну оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.

3.3.Нематерiальнi активи
Актив виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Витрати на дослiдження i розробки
Витрати на дослiдження визнаються як витрати в момент їх здiйснення.
Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здiйснення, але у виняткових випадках пiдлягають капiталiзацiї, якщо вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу.
Модель облiку НМА
Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання активу суб’єктом господарювання. Наприклад, використання iнтелектуальної власностi у виробничому процесi може зменшити майбутнi виробничi витрати, а не збiльшити майбутнi доходи.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Згiдно з МСБО 36, суб’єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:
a) щорiчно, та
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
3.4. Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть
Класифiкацiя:
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи Компанiї з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.
Визнання:
Пiд час первiсного визнання позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих засобiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Оцiнка:
Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцiї. Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в Звiтi про сукупний дохiд.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, включаються до складу довгострокової заборгованостi.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну дату складання фiнансової звiтностi Товариство перевiряє фiнансовi активи або групи фiнансових активiв з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Товариство не отримає всi суми, якi належать йому згiдно з умовами постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).
3.2. Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.
3.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Товариства.
3.4. Дивiденди
Рiшення про виплату дивiдендiв приймається на загальних зборах Товариства.
3.5. Витрати за позиками
Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на
квалiфiкованi активи.
3.6. Забезпечення та умовнi зобов'язання
Забезпечення, як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результатi якоїсь подiї в минулому у Товариства виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину якого можна надiйно оцiнити, i iснує висока ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод для врегулювання даного зобов’язання. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов’язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням.
У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.
У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.
3.7. Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.
3.8. Виплати працiвникам
Товариство здiйснює на користь своїх працiвникiв вiдрахування Єдиного соцiального внеску. Здiйснення таких внескiв передбачає поточнi нарахування працедавцем таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати.
У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi.
3.9. Податок на прибуток
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного прибутку за поточний рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються статтi доходiв та витрат, з котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн не враховує статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на податковi витрати. Поточна заборгованiсть Товариства з податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi пов’язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов’язань в рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку.
Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi економiчних вигод якi суб’єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигод, що пiдлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов’язанням.
Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому.
3.10. Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Товариством, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням повернень.
Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.
Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.
Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Товариством на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигод включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.
3.11. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання.
3.12. Операцiї з пов'язаними особами
Визнання Товариством пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату.
Товариство приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.
3.13. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.

Розкриття iнформацiї по даним балансу станом на 31.12.14р.
1.ОСНОВНI ЗАСОБИ
Змiни у вартостi основних засобiв: тис. грн


Будинки та споруди Тимчасовi споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iнвестицiйна нерухомiсть Всього
Первiсна вартiсть:


На 1 сiчня 2014 року 11881 44
408
166
96
20216
32811
Придбання

2


21
23
Збiльшення вартостi за рахунок дооцiнки 11126
542
11668
Перевод з осн. площ
573
573
Всього 11126

2


1136
12264
Вибуття

33
Зменшення вартостi 564
560
1124
Перевод в iнвест. нерухомiсть 573

573
Всього зменшення 1137

3


560
1700
На 31 грудня 2014 р. 21870
44
407
166
96
20792
43375
Накопичена амортизацiя:


На 1 сiчня 2014 р. 9280

346
23
73

9722
Амортизацiя перiоду 90

10
16
6

122
Вибуття

33
Коригування (змiна площ, зменшення корисностi активу) 11770

11770
На 31 грудня 2014 р. 21140

353
39
79

21611
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 730
44
54
127
17
20792
21764
 

В 2014роцi станом на 08.01.2014 р. i станом на 31.12.2014 р. була проведена оцiнка основних фондiв примiщення згiдно з договором ТОВ «Експерт +» (код ЄДПРОУ 31687674, сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №15034/13, виданий Фондом державного майна України вiд 02.08.2013 р.) . Загальна сума дооцiнки будiвель основного виду дiяльностi становить 10562,0 тис. грн. Згiдно з розпорядженням по Товариству переведенi площi основного виду дiяльностi в iнвестицiйну нерухомiсть в сумi 573,0 тис. грн.
Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо (на даний час такi об’єкти вiдсутнi).
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на їх придбання (створення).
Вiдповiдно по МСБО № 36 «Зменшення корисностi активiв» було проведено перерахунок
теперiшньої вартостi оцiнених майбутнiх грошових потокiв, якi, за очiкуванням, виникнуть вiд реалiзацiї активу або вiд одиницi, що генерує грошовi потоки. Та були визначенi збитки вiд знецiнення пiсля дооцiнки станом на 31.12.14р. в сумi 9450,0 тис. грн., якi вiдображенi в зносi основних засобiв.
2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображаються за справедливою вартiстю. (згiдно з положеннями МСФЗ 40). В 2014 роцi станом на 08.01.2014 р. i станом на 31.12.2014 р. була проведена переоцiнка: дооцiнка станом на 08.01.14 р. в сумi 542,0 тис. грн. i станом на 31.12.14 р. уцiнка в сумi 560 тис. грн. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi збiльшилась шляхом переведення з площi основної дiяльностi в сумi 573,0 тис. грн.
Змiна вартостi об’єкту iнвестицiйної нерухомостi визнається у Звiтi про сукупний дохiд.
3.Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до пiдпункту «б» п. 12 МСБО № 38 «нематерiальнi активи» :
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Тому в складi нематерiальних активiв рахується вартiсть Свiдоцтва про допуск до певного виду або видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва, отримане по юридичному договору з нерезидентом, та в подальшому вiд якого очiкують надходження майбутнiх економiчних вигод до суб’єкта господарювання.
Станом на 31.12.2014р. їх вартiсть складає 129,0 тис. грн.
Так як свiдоцтво видане без обмеження термiну, тому амортизацiя не нараховується згiдно з МСБО № 38 "Нематерiальнi активи" , оскiльки має невизначений перiод корисного використання.
4. Запаси
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi.
Запаси – склад запасiв:
тис. грн.

Складовi запасiв 31.12.2014 31.12.2013
Сировина i матерiали 7
8
Купiвельнi напiвфабрикати, запаснi частини 0
0
Пальне 1
1
Тара i тарнi матерiали 0
0
Запаснi частини 7
8
Iншi матерiали 10
8
Незавершене виробництво 153
195
Усього 178
220

 
5.Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи
Класифiкацiя за строками непогашення:
тис. грн.


31.12.2014 31.12.2013
До 12 мiсяцiв
147
вiд 12 до 18 мiсяцiв
267
вiд 18 до 36 мiсяцiв 267
-
Резерв сумнiвних боргiв

Усього 267
414

 
Iнша дебiторська заборгованiсть
Склад iншої дебiторської заборгованостi: тис. грн.

Статтi 31.12.2014 31.12.2013
До 12 мiсяцiв 236
220
вiд 12 до 18 мiсяцiв 15
21
вiд 18 до 36 мiсяцiв 18
51
Резерв сумнiвних боргiв 18

Резерв сумнiвних боргiв коригування за 2013 р.
52
Усього 251
240


Згiдно з МСБО №8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» нами були вiдкоригованi вхiднi залишки в балансi станом на 31.12.2013 р. по статтi: Iнша поточна дебiторська заборгованiсть в сумi 52,0 тис. грн. по розрахунках з орендарями на суму нарахованого резерву сумнiвних боргiв..

Орендар Сума заборгованостi (грн.) Дата виникнення примiтка
ТОВ «Гарант» 4947,50 04.2009 Постанова виконавчої служби (вiдсутнi кошти) лист вiд 25.03.13 №9614
ПП «Днепротехстрой» 4760,33 10.2010 Постанова вiд 16.05.2013 р. (вiдсутнi кошти)
ТОВ « КМ Днепр» 13031,18 07.2011 Постанова вiд 06.06.2013 р. (вiдсутнi кошти)
ТОВ «Метриком» 1052,44 11.2011 Постанова вiд 13.06.2013 р. (вiдсутнi кошти)
ФОП Короленко I.Є. 11534,57 06.2012 Постанова вiд 20.06.2014 р. (вiдсутнi кошти)
ПП «РОС-АРТ» 2191,67 04.2012 Постанова вiд 14.06.2013 р. (вiдсутнi кошти)
ТОВ «Д-Артекс» 3654,58 2013 Постанова вiд 25.03.2014 р. (вiдсутнi кошти)
Комп. «Мегаполiс» 286,26 03.2011 Закiнчився строк позовної давностi. Заборгованiсть безнадiйна
ДСП «Тепломонтаж» 1683.84 10.2010 Заборгованiсть безнадiйна. Закiнчення строку позовної давностi.
«Укрпромспецпроект» 43,43 12.2011 Закiнчення строку позовної давностi
ПП «ЕРК» 4672,41 09.2008 Закриття виконавчого провадження. Недостатнiсть майна.
ТОВ «УСХ» 2175,64 04.2007 Закiнчення строку позовної давностi
ПП «Кондратюк» 2088,79 04.2011 Закiнчення строку позивної давностi
Всього: 52122,64


 
В складi iнших оборотних активiв включено сальдо субрахунку 643 " Податковi зобов’язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"

31.12.2014 31.12.2013
Iншi оборотнi активи 19
12

 
6.Грошовi кошти на їх еквiваленти
Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв:
тис. грн.

Статтi 31.12.2014 31.12.2013
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 44
116
Грошовi кошти в iноземнiй валютi

Усього 44
116

 
7.Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час приватизацiї державного майна, яке знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 01.06.1994 р. за дiючою на час оцiнки Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї.
Засновник – Держава в особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
За час iснування Товариства статутний капiтал не змiнювався.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї встановлена на рiвнi 1.05 грн.
Кiлькiсть випущених акцiй - 21366 шт.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.

8. Капiтал в дооцiнках
тис. грн.
Статтi 31.12.2014 31.12.2013
Капiтал в дооцiнках 2496
1394

 
Складається з сум проведених дооцiнок основних засобiв, описаних в роздiлi 1 «Основнi засоби» даних примiток. Та зменшились за рахунок збиткiв вiд знецiнення до оцiнених основних засобiв в зв’язку з падiнням обсягу виконаних проектних робiт .
9. Резервний капiтал
Згiдно концептуальнiй основi фiнансової звiтностi: «Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб’єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов’язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви. Iснування та розмiр цих правових, статутних та податкових резервiв є iнформацiєю, яка може бути доречною для потреб користувачiв при прийняттi ними рiшень. Переведення коштiв у такi резерви є скорiше асигнуванням нерозподiленого прибутку, нiж витратами.» Вiдповiдно до статутних документiв резервний капiтал складає 10,0 тис. грн. та не змiнювався протягом року.


10.Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Склад забезпечень 31.12.2014 31.12.2013
Вiдстроченi податковi зобов’язання 157
316
Забезпечення для оплати вiдпусток 95
108
Забезпечення матерiального заохочення 64
75
Усього 316
499


Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2015 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 157 тис. грн.

11. Кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток.
Поточна кредиторська заборгованостi складається з:
тис. грн.

Статтi 31.12.2014 31.12.2013
заборгованiсть за товари, послуги 60
61
Заборгованiсть за податками 107
124
Заборгованiсть з оплати працi 74
57
Заборгованiсть iз страхування 25
27
з одержаних авансiв 107
72
Усього 373
341

 
Згiдно з МСБО №8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» нами були вiдкоригованi вхiднi залишки в балансi станом на 31.12.2013 р. по статтi «Розрахунки з бюджетом» в сумi 6,0 тис. грн. та субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 1,0 тис. грн. в iнших поточних зобов’язаннях.

Iншi поточнi зобов’язання
Статтi 31.12.2014 31.12.2013
iншi поточнi зобов’язання 440
444
в т.ч. поворотна фiнансова допомога 410
410

 
В складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання» рахується поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 410 тис. грн. та сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" в сумi 30 тис.грн.


12 Доходи
Облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 «Дохiд» та норм МСБО №17 «Оренда».
Доходи вiд реалiзацiї виконаних робiт, послуг визнаються у звiтному перiодi на дату пiдписання актiв виконаних робiт, коли замовником прийнятi виконанi роботи, послуги у повному обсязi.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг
Склад доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг, що були отриманнi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2014 року:
тис. грн.

Види продукцiї (послуг) 2014 2013
Виконанi проектнi i проектно-конструкторськi роботи 54
612
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 70
1176


13.Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат), отриманих за рiк, що закiнчується 31.12. 2014 р.:
тис. грн.

Елементи iнших операцiйних доходiв (витрат) доходи витрати
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 3378
2112
Операцiйна курсова рiзниця
1
Штрафи, пенi, неустойки

Iншi операцiйнi доходи (витрати) 550
958
в т.ч. до оцiнка iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю 542
560
Усього 3928
3071


14. Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
Адмiнiстративнi витрати
тис.грн.

Елементи адмiнiстративних витрат 2014
2013
Оплата працi , нарахування 770,9
710,3
Витрати на вiдрядження 27,4
13,8
Амортизацiя 35,1
33,7
Комунальнi послуги 12,3
13,6
Витрати на зв'язок 8,3
11,8
Нотарiальнi послуги 2,1
1,9
Офiснi витрати, ремонт офiсного обладнання 5,9
3,8
Корпоративнi витрати 5,2
6,0
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 5,8
12,9
Витрати на поточний ремонт i утримання автотранспорту 62,7
31,8
супровiд програмного забезпечення 5,9
5,1
Послуги банку 5,2
19,1
Професiйнi послуги (аудит) 42,0
18,8
Юридичнi послуги 70,4
77,6
iншi 2,8
2,2
Усього адмiнiстративнi витрати 1062,0
962,4


15. Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2015 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 157 тис. грн.

Склад витрат з податку на прибуток:
тис .грн.

Елементи витрат з податку на прибуток 2014
2013
Поточний податок на прибуток 56
57
Вiдстрочений податковий актив 2
-3
Вiдстроченi податковi зобов’язання -
-
Усього до звiту про фiн. результати 58
54


Вiдстроченi податки
тис.грн.

Склад вiдстрочених податкiв 2014
2013
Вiдстроченi податковi активи -2
3
Залишок на початок року 19
16
Залишок на кiнець року 17
19
Вiдстроченi податковi зобов’язання -159
739
Залишок на початок року 316
1055
Залишок на кiнець року 157
316


16 Чистий фiнансовий результат.
По результатах 2014 року Товариство отримало чистий збиток в сумi 354,0 тис. грн.
проти минулого 2013 року прибуток - 10,0 тис. грн. Основна причина збитковостi - вiдсутнiсть у звiтному перiодi необхiдних обсягiв проектних робiт.

17.Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства.
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи у Товариства на 31.12.2014 р. вiдсутнi.
18. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства вiдсутнi.
19.Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату в 2014 р.
тис. грн.


Статутний капiтал резервний капiтал капiтал у дооцiнках Нерозподiлений прибуток Усього
1.Залишок на 31.12.2013 р. 22
10
2496
20673
23201
2. Коригування на 31.12.2013


(66)
(66)
3.Скоригованi залишки на 01.01.14 р. 22
10
2496
20607
23135
4.Змiни за 2014 рiк
4.1. Прибуток


(354) (354)


5. Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод
5.1 Дооцiнка (уцiнка) основних засобiв

(1048)
(1048)
5.2 Iншi змiни в капiталi

(54)
54

6. Використання прибутку за 2014 рiк


(5)
(5)
7. Залишок на 31.12.14 р. 22
10
1394
20302
21728


Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування за 2013 рiк: донараховано резерв сумнiвних боргiв в сумi 52 тис. грн., ( див. роздiл «Iнша дебiторська заборгованiсть»), донараховано в пенсiйний фонд в сумi 7 тис. грн. скоригованi розрахунки по ПДВ з бюджетом в сумi 6 тис. грн. та iншi поточнi зобов’язання – 1 тис. грн.
- Проведеною переоцiнкою в 2014 роцi поверхiв будiвлi для власного використання а також на суму коригування в результатi зменшення корисностi активу у вiдповiдностi до МСБО , всього на суму 1208 тис. грн.
- Змiн в оцiнцi ( в частинi амортизацiйних вiдрахувань), коли актив використовується суб’єктом господарювання вiдповiдно до п.41 МСБО №16 «Основнi засоби» в сумi 54тис. грн., вiднесено до нерозподiленого прибутку.
- Нарахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки станом на 31.12.2014 р. згiдно з МСБО №12 в сумi -159,6 тис.грн.
- Отримано збиток у звiтному перiодi в сумi 354 тис. грн. Основною причиною збитковостi - вiдсутнiсть у звiтному перiодi необхiдних обсягiв проектних робiт.
- Використано прибутку на виплату дивiдендiв по результатах 2013 року в сумi 5 тис. грн.
20. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
На дату затвердження звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства «Електроважхiмпроект» функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами послуг.
Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

Директор Кучерук С. М.
Головний бухгалтер Гнатюк Л. Б.