Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.О. директора       Гнатюк Любов Борисiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01416777
1.4. Місцезнаходження емітента
Дніпропетровська, Кiровський, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0567453333 0567445508
1.6. Електронна поштова адреса емітента
buh@ethp.dp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки не заповненi пункти змiсту по причинах: iнформацiя про рейтингове агенство - рейтингова оцiнка не проводилась; iнформацiя про органи управлiння - не надається акцiонерним товариством; iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями - посадовi особи акцiями емiтента не володiють; облiгацiї товариством не випускались; iншi цiннi папери товариством не випускались; похiднi цiннi папери у товариства вiдсутнi; викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було; сертифiкати цiнних паперiв у звiтному перiодi не видавались; товариство є проектним iнститутом i промислову продукцiю не випускє; пункт звязаний iз попереднiм пунктом; випуску боргових цiнних паперiв у звiтному перiодi не було; iпотечнi цiннi папери вiдсутнi; ?потечнi облiгацiї не випускались. У звiтному 2011 роцi товариство "Електроважхiмпроект" мало статус вiдкритого акцiонерного товариства. З 05.04.2012 р. товариство зареєстроване у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв як Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект".

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Електроважхiмпроект"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
49000
3.1.5. Область, район
Дніпропетровська, Кiровський
3.1.6. Населений пункт
м. Днiпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Ленiна, 41
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АОО №419109
3.2.2. Дата державної реєстрації
30.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
22434.30
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
22434.30
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ"Укрексiмбанк"
3.3.2. МФО банку
305675
3.3.3. Поточний рахунок
2600000019099
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
3.3.5. МФО банку
305675
3.3.6. Поточний рахунок
2600000019099
3.4. Основні види діяльності
73.10.2 Дослiдження та розробки в галузi технiчних наук
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
господарська дiяльнiсть, повязана iз утворенням обєктiв архiтектури АГ №576130 19.04.2011 мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України. Державна архiтектурно-будiвельна iнспекц 19.04.2016 р.
Опис термiн дiї лiцензiї буде продовжений пiсля 19.04.2016 р.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення , оцiнка протипожежного стану обєктiв АВ №548252 22.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України необмежена з 22.07.2010
Опис Термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 001034, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
Опис УДК "Укрмонтажспецбуд" обєднує пiдприємства по виготовленню електромонтажного обладнання та виробiв, електромонтажнi трести та спецiалiзованi проектнi iнститути, що дозволяє комплексно вирiшувати питання будiвництва електротехнiчної частини обєктiв та систем автоматизацiї технологiчних процесiв у галузях промисловостi. ВАТ "ЕВХП" є складовою структури будiвельної галузi i входить у склад УДК з 1991 р.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Українська державна корпорацiя "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01601м. Київвул. Прорiзна, 15 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

1. Середньооблiкова кiлькiссть штатних працiвникiв, осiб - 69 2. середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб - 5 3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, осiб - 50 4. Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис. грн. - 2018,2 5. Фонд заробiтної плати штатних працiвникiв, тис. грн. - 1977,8 6. Змiни фонду оплати працi штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм роком, тис.грн. - +543,2

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальчук Василь Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 429982 08.04.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПВКП "Технотранспроект", директор.
6.1.8. Опис
Звiльнений iз займаної посади згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" № вiд 30.06.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Виконуюча обовязки директора
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Любов Борисiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 001699 04.10.1996 АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Назначена виконуючою обовязки директора наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №55-к вiд 18.07.2011 р. Термiн повноважень подовжений до 20.08.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
головний iнженер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саванечук Микола Iноцентiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 256024 09.04.1996 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1938
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
41
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Електроважхiмпроект", заступник головного iнженера.
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
заступник директора
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пряничников Микола Прокопович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 880676 29.03.2010 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1936
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Електроважхiмпроект", начальник техвiддiлу.
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
виконуюча обовязки головного бухгалтера
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сизова Валентина Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 659009 23.11.2007 Ленiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Електроважхiмпроект", заступник головного бухгалтера.
6.1.8. Опис
Назначена на посаду в.о. головного бухгалтера ВАТ "Електроважхiмпроект" наказом №48-к вiд 18.07.2011 р. Непогашеної судимостi немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
УДК "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01601 м. Київ вул. Прорiзна, 15 09.09.2010 21366 0.00000000000 21366 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 21366 100.00000000000 21366 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2011
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис З iнiцiативи акцiонера УДК "Укрмонтажспецбуд" проведенi збори з прийняттям рiшення про припинення ВАТ "Електроважхiмпроект" шляхом приєднання до Державного пiдприємства "Укрспецпроект" (м. Київ, Печерський спуск, 19), з передачею останньому всiх майнових прав. На базi ВАТ "Електроважхiмпроект" створити фiлiю ДП "Укрспецпроект". У 2011 роцi акцiонером УДК "Укрмонтажспецбуд" вказане рiшення не було виконане. А у 2012 роцi 22 березня було прийняте рiшення акцiонера про створення публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект", статут якого зреєстрований 05.04.2012 р.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 14962.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.700 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 14962.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів 08.06.2011
Опис Дивiденди нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк. Сплачено до державного бюджету на корпоративнi права держави, у статутному капiталi товариства доля корпоративних прав держави складає 100%. Норматив вiдрахування вiд чистого прибутку доведений засновником вiдповiдно до рiшення ФДМ у розмiрi 30,0%. По результатах роботи за 2011 рiк дивiденди будуть нарахованi i сплаченi до 01.07.2012 р. привiлейованих акцiй у товариства немає. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не складався, оскiльки дивiденди нарахованi на 100% корпоративнi права держави.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001м. Київвул. Госпiтальна, 12г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №534136
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.06.2010
Міжміський код та телефон 0444264386
Факс 0444268633
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001м. Київвул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0442791078
Факс 0442791078
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiвцiнних паперiв емiтента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 309563
Місцезнаходження 49070м. Днiпропетровськвул. Ленiна, 1-А, корп. 2, кв. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0567415967
Факс 056350151
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Надання аудиторських послуг.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010 107/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державнї комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000092795 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 1.050 21366 22434.300 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв у звiтному перiодi не було.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Електроважхiмпроект" є спецiалiзованим електротехнiчним проектним iнститутом з комплексної електрифiкацiї i автоматизацiї промислових пiдприємств i виконує проекти будiвництва обєктiв, а також розробляє проектно-конструкторську документацiю автоматизованих електроприводiв прокатних станiв, машин, агрегатiв та iншого технологiчного устаткування. У 1964 р. був створений Державний проектний iнститут "Електроважхiмпроект" розпорядженням РМ УРСР №1517-р вiд 10.10.1964 р. Згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" вiд 30.06.94 р. №119 на виконання указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" на базi ДППК? "Електроважхiмпроект" було створено ВАТ "Електроважхiмпроект". ВАТ "ЕВХП" атестовано Мiнiстерством регiонального розвитку та будiвництва України чк наукову установу (свiдоцтво №7 вiд 21.12.07 р.) та вiднесено до групи "В" як органiзацiю, що формує перспективу та науково-технiчну полiтику певного напрямку.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
В органiзацiйнiй структурi ВАТ "ЕВХП" основними є виробничi вiддiли: вiддiл №1 електрообладнання металургiйних заводiв; вiддiл електропостачання; сектор проектування свiтлотехнiчних установок, розробки ПВР i кошторисiв; група автоматизацiї проектування. фiлiй, представництв та iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
5.04.2011 р. було прийнято рiшення акцiонера (Засновника) щодо припинення ВАТ "ЕВХП" шляхом приєднання до ДП "Укрспецпроект" м. Київ, а на базi ВАТ "Електроважхiмпроект" створити фiлiю ДП "Укрспецпроект". Але протягом звiтного перiоду дане рiшення було вiдмiнене. На дату складання звiту 22.03.12 р. було прийнято рiшення акцiонера про перейменування i затверджений статут публiчного акцiонерного товариства "Електроважхiмпроект".
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У вiдповiдностi до наказу по товариству "Про облiкову полiтику" передбачено: 1. Облiк бухгалтерських операцiй i складання фiнансової звiтностi - у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 2.При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнiйний метод. 3.Установити для малоцiнних необоротних активiв метод нарахування амортизацiї у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання обєкта. 4. Метод оцiнки вартостi запасiв - по iдентифiкованiй собiвартостi. 5. Величину резерву сумнiвних боргiв розраховувати виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. 6. Резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам створювати у вiдповiдностi до ПБО. 7. Формування собiвартостi продукцiї, послуг у вiдповiдностi до ПБО. Застосовувати простий метод калькулювання витрат. 8. Затвердити перелiк i склад загальновиробничих витрат. Суму загальновиробничих витрат списувати щомiсячно на витрати звiтного перiоду.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Вiдкритого Акцiонерного Товариства "Електроважхiмпроект" за 2011 рiк Власнику цiнних паперiв, Керiвництву ВАТ "ЕЛЕКТРОВАЖХМ?ПРОЕКТ" Ми , Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"( код за ЄДРПОУ-3092563, мiсце знаходження:49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.1-А,корпус 2,кв.30), провели аудит фiнансової звiтностi Вiдкритого Акцiонерного Товариства "Електроважхiмпроект" ( код за ЄДРПОУ 01416777, мiсце знаходження : 49101, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд.41,зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради вiд 30.06.1994р. номер запису в реєстрi 1 224 120 0000 021361) ( далi Товариства), що додається , який включає "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року, "Звiт про фiнансовi результати", "Звiт про власний капiтал", "Звiт про рух грошових коштiв", "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того,щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку , фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до вимог чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову iнформацiю, думка щодо якої вимагається п.2 роздiлом II "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006р., №69 вiд 31.01.2008р., та №1360 вiд 29.09.2011р. "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Основнi вiдомостi про Товариство. Вiдкрите акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" засновано вiдповiдно до рiшення Української Державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт ?Укрмонтажспецбуд? вiд 30.06.1994р. №119 шляхом перетворення державного пiдприємства Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект" у вiдкрите акцiонерне Товариство вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами та доповненнями). Товариство є правонаступником усiх прав та обов'язкiв державного пiдприємства Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту "Електроважхiмпроект". Вiдкрите акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" зареєстровано на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету мiської Ради народних депутатiв м. Днiпропетровська вiд 30.06.1994р. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру № 1 224 120 0000 021361. . Код за ЄДРПОУ 01416777 Мiсцезнаходження : 49101, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,буд.41 Органiзацiйно - правова форма за КОПФГ- 231 Вiдкрите акцiонерне товариство Основний вид дiяльностi за КВЕД: 73.10.2 Дослiдження i розробки в галузi технiчних Довiдка АА за № 447376 вiд 25.07.2011р. надана Головним управлiнням статистики у Днiпропетровськiй областi. Фактично Товариство займається окрiм дiяльностi, передбаченими довiдкою, надає в оренду майно. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена згiдно з Нацiональними Положеннями(Стандартами) Бухгалтерського облiку в Українi (надалi П(С)БО). Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством вiдповiдно до принципiв, встановлених нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства, затвердженими власними наказами №1 вiд 11.10.2010р.,№ 39 вiд 04.04.2011р. Щодо розкриття iнформацiї за видами активiв 1. Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи, їх знос( амортизацiя). Бухгалтерський облiк основних засобiв, їх класифiкацiя та оцiнка вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7 ?Основнi засоби?. В поточному року проведена дооцiнка основних засобiв (iндексацiя житлового фонду) . Данi фiнансового звiту по основним засобам, нематерiальним активам вiдповiдають даним аналiтичного облiку, первинним документам, бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства строк корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв визначається постiйно дiючою комiсiєю, та амортизацiя на них нараховується прямолiнiйним методом. Порушень не встановлено. Амортизацiя на основнi засоби нараховується прямолiнiйним методом зi строком корисного використання. Порушень в нарахуваннi не встановлено. З питань облiку надходження , реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття основних засобiв зауважень не має. Первiсна вартiсть та класифiкацiя нематерiальних активiв вiдповiдають вимогам П(С)БО № 8. В складi нематерiальних активiв рахуєтьсяiншi нематерiальнi активи , по якмс повнiстю нараховано накопичена амортизацiя . Порушень не встановлено. Проведеною iнвентаризацiєю основних засобiв, нематерiальних активiв станом на 31.12.2011 р. згiдно наказу по Товариству вiд 30.11.2011р. №94, та протоколу за результатами вiд 15.12.2011р., надлишкiв та нестач не встановлено. 2.Довгострокова дебiторська заборгованiсть В складi довгострокової дебiторської заборгованостi рахуються заборгованiсть по наданим безпроцентним позикам робiтникам Товариства . 3. Запаси Облiк запасiв , первинна оцiнка запасiв, придбаних за кошти визначається по собiвартостi згiдно з вимогами П(С)БО № 9. При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться методом "ФIФО", а саме по методу вартостi перших за часом придбання. Проведеною iнвентаризацiєю товарно-матерiальних цiнностей станом на 01.12.2011р. згiдно наказу по Товариству 30.11.2011р. №94, та протоколу за результатами вiд 15.12.2011р., надлишкiв та нестач не встановлено. Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась. Достовiрнiсть фiнансових звiтiв активiв пiдтверджена первинними документам та даними бухгалтерського облiку. 4.Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi активи розрахованi вiдповiдно до П(С)БО №17"Податок на прибуток". Порушень не встанослено. 5. Дебiторська заборгованiсть. В балансi дебiторська заборгованiсть складається з : - дебiторської заборгованiсть за товари, роботи та послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) ; - виданими авансами; - iнша поточна дебiторська заборгованiсть ; - ?ншi оборотнi активи за рахунок податкових зобов'язань та недоотриманих податкових накладних. Данi дебiторської заборгованостi вiдповiдають даним головної книги, журналiв ордерiв, аналiтичного облiку, актами звiрок з пiдприємствами .- покупцями. 7. Грошовi кошти Грошовi кошти в балансi станом на 31.12.2011р. вiдповiдають випискам банкiв. Таким чином, на думку аудитора: - розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до вимог П(С)БУ. Щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання . Облiк зобов?язань. Облiк забезпечення наступних витрат i платежiв та поточних зобов/язань ведеться згiдно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" та складається iз забезпечення виплат персоналу, iнших забеспечень та поточних зобов'язань. Поточнi зобов'язання складаються за рахунок : - Кредиторської заборгованостi за товари,роботи,послуги; - Поточних зобов'язань за розрахунками: - З одержаних авансiв; - з бюджетом ; - зi страхуванням; - з оплати працi; - iншi поточнi зобов'язання Поданi у фiнансовiй звiтностi данi про зобов'язання в достатнiй мiрi вiдповiдають дiйсному стану зобов'язань товариства та розкритi в примiтках до фiнансової звiтностi. Товариство не має простроченої кредиторської заборгованостi. Данi кредиторської заборгованостi вiдповiдають даним головної книги, журналiв-ордерiв, аналiтичного облiку,первинними документами, актами звiрок. Статутний капiтал Статутний фонд станом на 31.12.2011р. складає 22434,3(двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн.30копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiсть 1,05грн.кожна. Свiдоцтво Державного комiтету цiнних паперiв та фондового ринку про реєстрацiю емiсiї цiнних паперiв вiд 09.09.2010р. № 107/04/1/10. Формка бездокументарна. Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статутом ВАТ "Електроважхiмпроект". Частка простих акцiй у статутному капiталi - 100,0%. Засновником Товариства є держава в особi корпорацiї "Укрмонтажспецбуд" . Кiлькiсть акцiонерiв 1. Статутний капiтал сформовано повнiстю. Структура власного капiталу складається iз статутного, iншого додаткового капiталу та резервного капiталу, нерозподiленого прибутку , що пiдтверджується даними синтетичного облiку, головної книзi, журналiв-ордерiв, узгодженими з iншими формами фiнансової звiтностi. Iнформацiя про власний капiтал в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку№5 "Звiт про власний капiтал". Вартiсть чистих активiв . Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 31.12.2011р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Облiк фiнансових результатiв. Облiк доходiв пiдприємства ведеться вiдповiдно до П(С)БО № 15 "Доходи" та П(С)БО № 16 "Витрати" . Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку №3 "Звiт про фiнансовi результати". Результатом дiяльностi Товариства є чистий прибуток в сумi 82,0 тис .грн. Таким чином, на думку аудитора ,розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог П(С)БУ. Припущення бесперервної дiяльностi Товариства. Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому, це припущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, коли б Компанiя не мала можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому чи коли б Компанiя реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Iншi питання розкриття iнформацiї Розкриття iнформацiї стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв наведено в звiтi емiтента про випуск, реалiзацiю та обiг цiнних паперiв. Товариство не здiйснювало в поточному роцi випуск цiнних паперiв В звiтному перiодi вiдбулися змiни у складi посадових осiб особлива iнформацiя по яким була оприлюднена на сайтi ДКЦПФР. Iншi дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством в фiнансової звiтностi не наводяться в зв'язку з вiдсутнiстю таких дiй протягом звiтного року. Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2011р. Товариство не має. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв Пiд час виконання завдання (згiдно з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством. Виконання значних правочинiв. Ми виконали перевiрку дотримання Товариством вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв. Значних правочинiв, якi б перевищували 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за нашими даними у звiтному роцi не вiдбувалось. Стан корпоративного управлiння Ми виконали процедури оцiнки стану корпоративного управлiння товариства на вiдповiднiсть вимогам закону України "Про акцiонернi товариства". У Товариства немає власного кодексу( принципiв, правил) корпоративного управлiння. Стосовно внутрiшнього аудиту,то цi функцiї виконують бухгалтера та економiсти вiдповiдальнi за свої дiлянки. Iдентифiкацiя i оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Проведеними аудиторськими процедурами, ми не виявили подiї чи умови, якi свiдчать про мотив або тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливiсть скоїти шахрайство. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал", яка дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 2359, рiшення Аудиторської Палати України на аудиторську дiяльнiсть вiд 26 сiчня 2001р. № 98, продовжено дiю до 04 листопада 2015року (рiшення АПУ вiд 04 листопада 2010р. за №221/3). Перевiрку проводила аудитор Капустiна Вiра Юрiївна - сертифiкат аудитора серiя А № 004216, виданий за рiшенням Аудиторською Палатою України № 89 вiд 25 квiтня 2000р., термiн дiї сертифiкату продовжено до 25 квiтня 2014 року за рiшенням АПУ № 200/2 вiд 26.03.2009р., та має свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ за № 000450, видане 08.07.2004р., та строк дiї продовжено з 18.06.2009р. по 25.04.2014р. розпорядженням Державної Комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 18 червня 2009р. № 468. Аудиторська фiрма розташована за адресою: 49070, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна 1-А, корпус 2, кв.30, телефони 8(056)741-59-67, 056(2) 35-01-51. Аудит проводився з 22 березня 2012 р. по 05 квiтня 2012 р. на пiдставi договору вiд 22 березня 2012 року №08. Директор ( аудитор сертифiкат серiя А № 004216, продовжено дiю до 25 квiтня 2014 р.) ПП АФ "Професiонал " В.Ю.Капустiна 30.03.2012р. м. Днiпропетровськ
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Науков-технiчна продукцiя iнституту розробляється вiдповiдно до замовлень генпроектних органiзацiй, пiдприємств i направлена на нове будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю виробництва. Орiєнтацiя: пiдприємства чорної металургiї, хiмiчної промисловостi, машинобудiвнi пiдприємства, будiвельнi i iн. ?нститут виконує проектну документацiю з електропостачання, силове обладнання, автоматизованi електроприводи, електроосвiтлення, АСУ ТП, комплектацiю устаткуванням, авторський нагляд. Ряд робiт мають напрям НДР та ДКР у забезпеченнi запроектованих АСУ ТП, АСУ електроприводами технологiчних агрегатiв. ВАТ "Електроважхiмпроект" у 2011 роцi виконав ряд науково-технiчних робiт: ВАТ "Черкасиобленерго", реконструкцiя пiдстанцiї 150/35/10 кВ "М. Бурiмка", пiдстанцiї 110/35/10кВ "Западна"; Виксунський металургiйний завод, обєкти комплексу товстолистового прокатного стану; Технiчне переозброєння з вiдновленням технологiчної лiнiї з обпалювальною машиною Лурги-278-8 ЦПО №1 ФОК-1) ПАТ "ПiвнГЗК"; Коригування реконструкцiї комплексу КБ 1-бiс ПАТ "Запорiжкокс" та iншi проекти. роботи виконанi на високому рiвнi iз впровадженням сучасних досягнень науки i технiки, застосування нового обладнання та засобiв автоматизацiї вiтчизняного та зарубiжного виробництва. ?нститут всi проектнi рiшення розробляє iз врахуванням забезпечення найбiльш економних витрат енергоносiїв пiд час виробництва продукцiї через: 1) впровадження автоматизованих систем управлiння електроприводами на базi застосування мiкропроцесорної i обчислювальної технiки як систем автоматичного керування та регулювання швидкiсних режимiв машин, механiзмiв, прокатних станiв, агрегатiв для виробництва прокату, труб, стальних профiлiв, агломерату, коксу та iн.; 2) впровадження технiчних засобiв для зниження витрат електроенергiї за рахунок оптимiзацiї режимiв роботи електроприводiв технологiчних агрегатiв, потоково транспортних систем промислових обєктiв на основi використання нової автоматизованої системи диспетчерськогокерування з програмованими контролерами та ПЕОМ; 3) впровадження переторювачiв частоти, призначенихдля безступiнчатого регулювання продуктивностi насосiв, вентиляторiв, компресорiв i iн. механiзмiв; 4) розробку та впровадження системи технiчного облiку, контролю i регулювання електроспоживання технологiчними агрегатами виробничих пiдроздiлiв пром. пiдприємств на основi використаннясучасних технологiй облiку енергоресурсiв; 5) застосування напруги 10 кВ для внутрiзаводських рзподiльчих мереж. Вказанi розробки втiленi в такi проекти: Обєкти комплексу коксової батареї №4 ТОВ "?СТЕК". Фiлiя "Горлiвського КХЗ"; ВАТ Виксунський металургiйний завод", Випробувальна лабораторiя готової продукцiї нового прокатного стану; ПАТ "Запорiжкокс", реконструкцiя комплексу коксової батареї №1-бiс та iн. обєкти.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
З 2007 р. по 2011 р. придбано основних фондiв всього на 742 тис.грн., в тому числi: компютерну та копiювальну технiку - 82 т.грн., офiснi меблi, кондицiонери - 94 тис.грн., реконструкцiя, ремонт примiщень - 444 тис.грн. Вибуло за вiдповiдний перiод всього на 53 тис.грн. - списанi фiзично зношенi, морально устарiлi i непридатнi для подальшого використання основнi засоби. Прогноз по iнвестицiях по укрiпленню будiвлi див. наступний пункт опису.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Загальна вартiсть основних фондiв товариства на кiнець звiтного перiоду по первiснiй вартостi - 2963 тис.грн., в тому числi будiвлi i споруди становлять 2332 тс.грн. - 78,7% i розмiщенi по адресу: м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41. Термiн експлуатацiї будiвель - понад 50 рокiв. У звязку з тим, що фундаменти будiвлi iнституту опираються на товщупросадочних лесових грунтiв, в результатi їх замочування вiдбулася часткова просадка грунтiв пiд пiдошвою будiвель, що спричинило розриви в конструкцiях будiвель i їх деформацiю, оскiльки деформацiйнi шви в стiнах будiвель вiдсутнi. В результатi проведених фахiвцями обслiдувань встановлено, що для запобiгання подальшого руйнквання будiвель необхiдно виконати ряд заходiв для укрiплення фундаментiв. Для виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт по укрiпленню фундаментiв необхiдно понад 2 млн.грн. капiталовкладень.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть i перспективу розвитку пiдприємства, являється значна потреба в молодих фахiвцях для роботи в якостi проектувальникiв електричної частини промислових обєктiв. Другою проблемою в умовах кризових явищ в економiцi є значне зменшення обсягiв замовлень на розробки проектної документацiї для будiвництва обєктiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Джерелом фiнансування дiяльностi ВАТ "ЕВХП" є власнi обiговi кошти, отриманi вiд виконання проектних i проектно-конструкторських робiт, надання орендних i iнших послуг. розмiр власного капiталу є достатнiм для здiйснення господарської дiяльностi товариства.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
на кiнець звiтного перiоду ВАТ "ЕВХП" виконав усi укладенi договори зi строками на 2011 рiк. Одержанi доходи вiд виконання контрактiв вiдображенi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2012 роцi iнститутом планується виконати загальний обсяг науково-технiчних робiт i послуг на 2500 тис. грн. Станом на 02.04.2012 р. пiдписано договорiв на 1460 тис.грн. Фiнансовий стан товариства стабiльний. Заборгованiсть з виплати заробiтної плати вiдсутня, а також не допускалися порушення встановлених термiнiв з виплати заробiтної плати. Прострочена заборгованiсть по платежах до бюджету вiдсутня. В 2012 роцi iнститут бцде виконувати проектнi та проектно-конструкторськi розробки для таких промислових обєктiв: - ЗАТ "ТаТСталь" Росiйської Федерацiї, робоча документацiя з реконструкцiї iнженерного корпусу з ЦЗЛ.; - ТОВ "?СТЕК". фiлiя "Горловського КХЗ", реконструкцiя коксової батареї №4; - нове будiвництво пiдстанцiї 35 кВ "Свидiвок"; реконструкцiя пiдстанцiї 35 кВ/10 кВ "Тясьмiн", пiдстанцiї 110 кВ "Дахнiвка", пiдстанцiї 35/10 кВ "Шпола" для ВАТ "Черкасиобленерго", та iншi. Колектив iнституту наполегливо працює iз замовниками проектiв - пром. пiдприємствами, генпроектувальниками та енергопередавальними компанiями по збiльшенню замовлень на проектнi роботи в 2012 роцi. Завдяки цьому планується зберегти кадровий склад iнституту, зберегти досягнутий рiвень заробiтної плати працiвникам iнституту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
ВАТ "ЕВХП" виконує проектнi та проектно- конструкторськi роботи за рахунок коштiв замовникiв. В 2011 роцi виконанi роботи по 19 темах згiдно з укладеними договорами на загальну суму 1627,6 тис.грн, якi були завершенi у звiтному роцi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи на кiнець року вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Показники роботи ВАТ "Електроважхiмпроект" за 3 останнi роки: 1. Середня кiлькiсть працiвникiв: 2009 р. - 77 осiб, 2010 рiк - 71 особа, 2011 рiк - 69 осiб. 2. Обсяг реалiзованих робiт, послуг: 2009 рiк - 1,9 млн.грн., 2010 рiк - 1,3 млн.грн., 2011 рiк - 1,6 млн.грн. 3. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2009 рiк - 2,6 млн.грн., 2010 рiк - 2,8 млн.грн., 2011 рiк - 3,0 млн.грн. 4. Коефiцiєнт зношеностi: 2009 рiк - 61,4%, 2010 рiк - 59,3%, 2011 рiк - 58,5%. 5. Фiнансовий результат до оподаткування: 2009 р. - 0,3 млн. грн., 2010 р. - 0,1 4 млн. грн., 2011 р. - 0,16 млн. грн. 6. Поточна дебiторська заборгованiчїсть: 2009 р. - 1,0 млн.грн., 2010 р. - 0,9 млн. грн., 2011 р. - 0,8 млн. грн. 7. Поточна кредиторська заборгованiсть: 2009 р. - 0,2 млн. грн., 2010 р. - 0,3 млн.грн., 2011 р. - 0,3 млн.грн. 8. Коефiцiєнт платоспроможностi (лiквiдностi): 2009 р. - 14,4, 2010 рiк - 8,9, 2011 Р?К - 7,4 9. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2009 рiк - 16,0, 2010 рiк - 10,5, 2011 рiк - 8,9.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1141.000 1229.000 0.000 0.000 1141.000 1229.000
будівлі та споруди 1072.000 1139.000 0.000 0.000 1072.000 1139.000
машини та обладнання 35.000 64.000 0.000 0.000 35.000 64.000
транспортні засоби 3.000 2.000 0.000 0.000 3.000 2.000
інші 1141.000 1229.000 0.000 0.000 1141.000 1229.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1141.000 1229.000 0.000 0.000 1141.000 1229.000
Опис Коефiцiєнт зношеностi на кiнець звiтного перiоду - 58,5%. надiйшло за рiк основних фондiв на суму 168 тис.грн., в тому числi: реконструкцiя, ремонт примiщень - 123 тис.грн., замiна трансформатора -40 т.грн. Вибуття ОФ - внаслiдок списання устаткування морально устарiлого, фiзично зношеного i непридатного для подальшого використання - 9 тис.грн.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2968.000 3215.000
Статутний капітал (тис. грн.) 22.000 22.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 22.000 22.000
Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 2946 тис.грн., рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i сскоригованим статутним капiталом становить 2946 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 139.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 194.000 X X
Усього зобов'язань X 333.000 X X
Опис: У ВАТ "ЕВХП" зобовязань за кредитами банку, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi немає.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 1 0
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Вiдкрите голосування бюлетнями Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Рiшення акцiонера про припинення ВАТ "Електроважхiмпроект" акцiонером не було виконане. (див. роздiл: Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв). Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 0
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена, єдиним акцiонером являється держава в особi Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".
Інші (запишіть) Комiтети не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада вiдсутня. Вiддiлу чи псади, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не створенi, оскiльки у товариства єдиний акцiонер - засновник УДК "Укрмонтажспецбуд"

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада вiдсутня. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Не обирались.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Так Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): За зберiгання протоколiв загальних зборiв у товариствi вiдповiдає директор i головний iнженер Саванчук Микола Iноцентiйович. Протоколи засiдань наглядової ради та засiдань правлiння вiдсутнi, оскiльки наглядова рада i правлiння не створенi. Так Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): ВАТ "ЕВХП" у своїй дiяльностi керується статутом. Положення про загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган правлiння затвержженi 05.04.2012 р.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Так
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Так Ні Так Так
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) У 2011 роцi фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв не складалась.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора замiнено у звязку з збiльшенням цiни послуг.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку здiйснювала аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не створена.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): Не заплановано.
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Змiни депозитарiю не було.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Положення про загальнi збори та виконавчий орган прийнято 05.04.2012 р. У звiтному перiодi товариство керувалось статутом.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У 2011 роцi кодексу корпоративного управлiння не було.

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року У 2011 р. кодексу корпоративного управлiння не було.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 03.02.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ 3704
Вид економічної діяльності Дослiдження та розробки в галузi технiчних наук за КВЕД 73.10.2
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
Середня кількість працівників 69
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 29 29
- накопичена амортизація 012 ( 29 ) ( 29 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1141 1229
- первісна вартість 031 2804 2963
- знос 032 ( 1663 ) ( 1734 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 6 18
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 51
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1147 1298
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 23 22
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 244 320
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 545 374
- первісна вартість 161 545 374
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 138 121
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 227 281
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1286 1300
- у т.ч. в касі 231 3 3
- в іноземній валюті 240 244 35
Інші оборотні активи 250 2 2
Усього за розділом II 260 2709 2455
III. Витрати майбутніх періодів 270 170 1
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 4026 3754
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 22 22
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 2816 2551
Резервний капітал 340 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 367 385
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3215 2968
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 139 196
Інші забезпечення 410 366 257
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 505 453
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 25 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 25 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 20 38
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 10 13
- з бюджетом 550 109 139
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 36 40
- з оплати праці 580 84 83
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 22 20
Усього за розділом IV 620 281 333
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 4026 3754
Примітки Баланс станом на 31.12.2011 р. складений у вiдповiдностi до вимог ПБО-2 з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику. Нематерiальнi активи: облiк у вiдповiдностi до ПБО-8, знос нараховується прямолiнiйним методом. Основнi засоби: облiковується у вiдповiдностi до ПБО-7 по первiснiй вартостi з урахуванням iндексацiй попереднiх перiодiв. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Див iнформацiю про основнi засоби емiтента. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 18 т.грн. - заборгованiсть по виданiй безпроцентнiй позицi працiвникам товариства. Вiдстроченi податковi активи: 51 т.грн. - нараховано у вiдповiдностi до ПБО-17. Запаси: облiк у вiдповiдностi до ПБО-9. Оцiненi по первiснiй вартостi. При вибуттi (на витрати виробництва) - по методу iдентифiкованої вартостi. Дооцiнка, уцiнка не провидились. ?нвентаризацiя запасiв проводилась станом на 31.12.2011 р. Дебiторська заборгованiсть за роботи i послуги: облiк у вiдповiдностi до ПБО 10. В складi ДТ заборгованостi прострочена заборгованiсть Аульського водоводу за виконанi проектнi роботи в сумi 100 т.грн., є рiшення суду, справа знаходиться у виконавчому провадженнi. ?нша поточна дебiторська заборгованiсть в сумi 281 т.грн. Пасив: ?нший додатковий капiтал 2551 т.грн., в тому числi: вiд iндексацiї ОФ, дооцiнки запасiв у попереднi перiоди - 1399.1 т.грн., фонд розвитку виробництва в результатi розподiлу прибутку згiдно iз затвердженими нормативами за 2005 - 2011 роки - 1151,9 т.грн. Забезпечення наступних витрат i платежiв: 196 т.грн. - резерв вiдпусток, 257т.грн. - невикористаний залишок фонду матерiального заохочення. Поточнi зобовязання: 333 т.грн. - вiдображенi у вiдповiдностi до ПБО-11. Простроченої заборгованостi нгемає.
Керівник Гнатюк Любов Борисiвна
Головний бухгалтер Сизова Валентина Миколаївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1879 1511
Податок на додану вартість 015 297 200
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1582 1311
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 2105 ) ( 1683 )
Валовий:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 ( 523 ) ( 372 )
Інші операційні доходи 060 3450 2830
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1088 ) ( 869 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 1572 ) ( 1374 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 267 215
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 111 ) ( 72 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 156 143
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 74 ) ( 93 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 82 50
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 82 50
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 7 58
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1055 757
Витрати на оплату праці 240 2007 1491
Відрахування на соціальні заходи 250 730 535
Амортизація 260 79 91
Інші операційни витрати 270 623 629
Разом 280 4494 3503
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 21366.00000000 21366.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 21366.00000000 21366.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 3.83787000 2.34017000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 3.83787000 2.34017000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Дохiд визначений у вiдповiдностi до вимог ПБО-15 на дату вiдвантаження робiт, послуг. Бартерних операцiй не було. ?ншi операцiйнi доходи в сумi 3450 т.грн.: доходи вiд операцiйної оренди майна, включаючи компенсацiю комунальних витрат - 2975.5 т.грн., одержанi вiдсотки по депозитах - 97,3 т.грн., курсовi рiзницi - 86,1 т.грн., реалiзацiя iноземної валюти - 255,8 т.грн., оприходуванi лишки вiд iнвентаризацiї - 31,0 т. грн., 3,7 т.грн. - iншi. ?ншi операцiйнi витрати в сумi 1572 т.грн.: витрати на утримання орендованих примiщень - 1055,7 т.грн., iншi послуги - 170,5 т.грн., баланс. вартiсть реалiз. iноземної валюти - 256,1 т.грн., курсовi рiзницi - 88.1 т.грн. iншi витрати в сумi 111 т.грн.: компенсацiя наукових пенсiй, вiдрахування профкому 0.5%, благодiйна допомога.
Керівник Гнатюк Любов Борисiвна
Головний бухгалтер Сизова Валентина Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2052 1553
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 4 9
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 3 6
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 1
Інші надходження 080 3847 3115
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1990 ) ( 1520 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 138 )
Повернення авансів 100 ( 10 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 1701 ) ( 1255 )
Витрат на відрядження 110 ( 25 ) ( 22 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 578 ) ( 350 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 117 ) ( 14 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 808 ) ( 561 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 367 ) ( 322 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 367 ) ( 416 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -57 86
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -57 86
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 43 ) ( 8 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 92 ) ( 211 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -135 -219
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -135 -219
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -192 -133
Залишок коштів на початок року 410 1530 1663
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -3 0
Залишок коштів на кінець року 430 1335 1530
Примітки Звiт складений у вiдповiдностi до ПБО-4 . Товариство забезпечене грошовими коштами, одержаними вiд операцiйної дiяльностi. Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2011 р. - 1335 т.грн.
Керівник Гнатюк Любов Борисiвна
Головний бухгалтер Сизова Валентина Миколаївна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 22 0 0 2816 10 367 0 0 3215
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 22 0 0 2816 10 367 0 0 3215
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 82 0 0 82
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -15 0 0 -15
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 27 0 -35 0 0 -8
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 -292 0 -14 0 0 -306
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -265 0 18 0 0 -247
Залишок на кінець року 300 22 0 0 2551 10 385 0 0 2968
Примітки Облiк власного капiталу ведеться у вiдповiдностi до ПБО-5. У звiтному перiодi змiн у сумi статутного капiталу не було. Чистий прибуток у звiтному перiодi - 82 ис.грн. Вiдрахування вiд чистого прибiтку у фонд дивiдендiв за 2010 рiк у вiдповiдностi до затверджених нормативiв - 15 т.грн. (див. таблицю: ?нформацiя про дивiденди). У рядку 200 вiдображено вiдрахування за рахунок чистого прибутку у фонд розвитку виробництва 27 тис.грн. i у фонд матерiального заохочення 8 тис.грн. вiдповiдно до затверджених нормативiв. У рядку 280 вiдображенi профiнансованi товариством витрати за рахунок розвитку виробництва 292 тис.грн. i витраити минулих перiодiв за рахунок нерозподiленого прибутку в сумi 14 тис.грн.
Керівник Гнатюк Любов Борисiвна
Головний бухгалтер Сизова Валентина Миколаївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
Разом 080 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 2209 1137 123 0 0 0 0 56 0 0 0 2332 1193 0 0 1095 560
Машини та обладнання 130 356 321 43 0 0 4 4 14 0 0 0 395 331 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 38 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 36 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 92 61 0 0 0 5 4 6 0 0 0 87 63 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 107 107 2 0 0 0 0 2 0 0 0 109 109 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 2804 1663 168 0 0 9 8 79 0 0 0 2963 1734 0 0 1095 560
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 116
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 166 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 2 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 168 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 2976 1235
Операційна курсова різниця 450 86 88
Реалізація інших оборотних активів 460 2 1
Штрафи, пені, неустойки 470 1 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 385 248
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 4
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 111
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 3
Поточний рахунок у банку 650 1332
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 1335
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 139 199 0 142 0 0 196
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 366 8 0 117 0 0 257
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 49 4 0 4 0 0 49
Разом 780 554 211 0 263 0 0 502
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 13 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 5 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 4 0 0
Незавершене виробництво 890 320 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 342 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 374 274 0 100
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 281 238 8 35
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 150
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 51
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 25
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 74
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 150
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -51
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -25
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 79
Використано за рік - усього 1310 168
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 168
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Гнатюк Любов Борисiвна
Головний бухгалтер Сизова Валентина Миколаївна