Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуюча обов'язки директора       Гнатюк Любов Борисiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01416777
1.4 Місцезнаходження емітента
49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0567453333 0567445508
1.6 Електронна поштова адреса емітента
buh@ethp.dp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці ethp.dp.ua в мережі Інтернет 25.04.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Не заповненi пункти: Облiгацiї у емiтента вiдсутнi; похiднi цiннi папери вiдсутнi. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. у роздiлi прогосподарську та фiнансову дiяльнiсть:Товариство не виробляє промислову продукцiю. Промiжна фiнансова звiтнiсть вiдповiд Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: товариством у звiтному перiодi не випускались акцiї, облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери. Конвертацiї цiнних паперiв, замiни управителя iпотечнi активи вiдсутнi, iпотечнi облiгацiї вiдсутнi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію АОО №419109
3.3. Дата державної реєстрації 30.06.1994
3.4. Місцезнаходження 49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
3.5. Статутний капітал (грн.) 22434.30
3.6. Чисельність працівників (чол.) 69
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук, 71.11 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, 68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.10. Органи управління емітента Вищий орган товариства - загальнi збори товариства. Оскiльки товариство складається з одного акцiонера - засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", то рiшення Акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв товариства. Наглядова рада, ревiзiйна комiсiя не створенi.
3.11. Посадові особи емітента Виконуюча обов'язки директора Гнатюк Любов Борисiвна, 1951 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. Головний iнженер Саванчук Микола Iноцентiйович, 1938 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. Заступник директора Пряничников Микола Прокопович, 1936 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. В.о. головного бухгалтера Сизова Валентина Миколаївна, 1948 р. народження, освiта середня спецiальна, непогашеної судимостi немає.
3.12. Засновники емітента Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", код ЄДРПОУ 00012256.
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство не бере участi у створеннi iнших пiдприємств та органiзацiй.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 09.09.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 107/04/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Кількість простих іменних акцій (штук) 21366
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 1.05
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 21366
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування ПАТ "Державний ощадний банк України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129
6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№534136
6.6. Дата видачі ліцензії 21.06.2010
6.7. Міжміський код та телефон 0444264386
6.8. Факс 0444268633
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
6.10. Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах.
6.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ№189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон 0442791078
6.8. Факс 0442791078
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.10. Опис Послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента.
6.1. Найменування Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
6.2. Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 309563
6.4. Місцезнаходження 49070 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 1-А, корп.2, кв. 30
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності Свiдоцтво№2359
6.6. Дата видачі ліцензії 26.01.2001
6.7. Міжміський код та телефон 0567415967
6.8. Факс 056350151
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Аудиторська діяльність
6.10. Опис Надання аудиторських послуг.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
1. Обсяг виконаних робiт та наданих послуг всього, тис.грн. - 830 в тому числi виконано проектних робiт, т.грн. - 448 здача в оренду нерухомостi, т.грн. - 382 2. Середньооблiкова чисельнiсть, осiб - 69 3. Фонд оплати працi, тис.грн. - 539,5 4. Середньомiсячна заробiтна плата 1 працюючого, грн. - 2552 5. Заборгованiсть з виплати заробiтної плати - 0 6. Дебiторська заборгованiсть, тис.грн. - 824 7. Кредиторська заборгованiсть, тис.грн. - 412 8. Заборгованiсть по кредитах банку - 0

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 23.04.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія за КОАТУУ 01416777
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ 3704
Вид економічної діяльності за КВЕД 72.19
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 49600 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 41
Середня кількість працівників 69

Баланс на 31.03.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 13360 13334
- первісна вартість 031 28309 28309
- знос 032 14949 14975
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 18 12
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 11165 11125
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 23074 23074
Знос інвестиційної нерухомості 057 11109 11949
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 24543 24471
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 22 22
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 320 337
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 274 266
- первісна вартість 161 274 266
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 120 167
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 284 375
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1300 1190
- у т.ч. в касі 231 3 3
- в іноземній валюті 240 35 32
Інші оборотні активи 250 2 1
Усього за розділом II 260 2357 2390
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 26900 26861

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 22 22
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 18477 18477
Резервний капітал 340 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2693 2695
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 21202 21204
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 196 178
Інші забезпечення 410 257 155
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 453 333
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 4912 4912
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 4912 4912
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 38 122
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 13 7
- з бюджетом 550 139 91
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 40 55
- з оплати праці 580 83 115
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 20 22
Усього за розділом IV 620 333 412
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 26900 26861

Примітки Баланс складений за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi вiдповiдно до змiн, внесених Законом №3332 до Закону про бухгалтерський облiк.
Керівник Гнатюк Любов Борисiвна
Головний бухгалтер Сизова Валентина Миколаївна

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 538 490
Податок на додану вартість 015 90 77
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 448 413
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 599 570
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 151 157
Інші операційні доходи 060 902 934
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 255 244
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 479 465
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 17 68
- збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 14
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 17 54
- збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 15 53
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 2 1
- збиток 195 0 0
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 2 1
- збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 459 381
Витрати на оплату праці 240 477 426
Відрахування на соціальні заходи 250 175 158
Амортизація 260 66 20
Інші операційни витрати 270 156 98
Разом 280 1333 1083
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 21366.000 21366.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 21366.000 21366.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.09361000 0.04680000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.09361000 0.04680000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв. Дохiд визначений на дату вiдвантаження робiт, послуг.
Керівник Гнатюк Любов Борисiвна
Головний бухгалтер Сизова Валентина Миколаївна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Товариством прийнята дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з 01.01.2012 року.