Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

виконуючий обовязки директора

 

 

 

Ричкiн Сергiй Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.02.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2012 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01416777

1.4 Місцезнаходження емітента

49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

0567453333 0567445508

1.6 Електронна поштова адреса емітента

buh@ethp.dp.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.02.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

ethp.dp.ua

в мережі Інтернет

07.02.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
Не заповненi пункти: Облiгацiї у емiтента вiдсутнi. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. У iнформацiї про господарську i фiнансовудiяльнiсть: товариство не виробляє промислову продукцiю. Звiт про станобєкта нерухомостi не складався. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: товариством у звiтному перiодi не випускались акцiї, облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери. Товариство не брало участiщодо створення юридичних осiб. Конвертацiї цiнних паперiв, замiни управителя не було, iпотечнi активи вiдсутнi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

АОО №419109

3.3. Дата державної реєстрації

03.06.1994

3.4. Місцезнаходження

49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41

3.5. Статутний капітал (грн.)

22434.30

3.6. Чисельність працівників (чол.)

66

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук, 71.11 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, 68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

100.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

Вищий орган товариства - загальнi збори товариства. Оскiльки товариство складається з одного акцiонера - Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", то рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв товариства. Наглядова Рада, ревiзiйна комiсiя не створенi.

3.11. Посадові особи емітента

Виконуючий обовязки директора Ричкiн Сергiй Iванович, 1956 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. Головний iнженер Саванчук Микола Iноцентiйович, 1938 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна, 1951 р. народження, освiта вища, непогашеної судимостi немає. Заступник директора Клочко Леонiд Iванович, 1945 р. народження, освiта середня спецiальна, непогашеної судимостi немає.

3.12. Засновники емітента

Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", код ЄДРПОУ 00012256.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств та органiзацiй.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

09.09.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

107/04/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

21366

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

1.05

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

21366

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

ПАТ "Державний ощадний банк України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00032129

6.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ№534136

6.6. Дата видачі ліцензії

21.06.2010

6.7. Міжміський код та телефон

0444264386

6.8. Факс

0444268633

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

6.10. Опис

Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах.

 

6.1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ№189650

6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

0442791078

6.8. Факс

0442791078

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

Послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Iнформацiя про основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi за 2012 р.: 1. Обсягвиконаних робiт та наданих послуг всього, тис.грн. - 3415.5 в тому числi: виконано проектних робiт, тис.грн. - 1424,5 доходи вiд оренди нерухомостi, тис.грн. - 1991,0 2. Середньооблiкова чисельнiсть, осiб - 66 3. Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн. - 1916,4 4 .Середньомiсячна зарплата 1 працюючого, грн. - 2419,70 5. Дебiторська заборгованiсть, тис.грн. - 877,0 6. Кредиторська заборгованiсть, тис.грн. - 272,0

Квартальна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

06.02.2013

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777

Територія

 

за КОАТУУ

1210137500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Орган державного управління

 

за КОДУ

3704

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

72.19

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

49600 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 41

Середня кількість працівників

66

 

Баланс на 31.12.2012

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

5752

5835

- первісна вартість

031

14288

14483

- знос

032

8536

8648

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

18

70

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

18839

18978

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

18839

18978

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

16

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

24609

24899

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

22

38

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

320

290

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

274

624

- первісна вартість

161

274

624

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

121

121

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

281

253

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1300

201

- у т.ч. в касі

231

3

3

- в іноземній валюті

240

35

0

Інші оборотні активи

250

2

0

Усього за розділом II

260

2355

1527

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

26964

26426

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

22

22

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

4378

4487

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

10

10

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

20605

20400

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

25015

24919

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

196

60

Інші забезпечення

410

257

119

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

453

179

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

1164

1055

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

1164

1055

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

38

23

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

13

13

- з бюджетом

550

139

141

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

40

0

- з оплати праці

580

83

78

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

19

18

Усього за розділом IV

620

332

273

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

26964

26426

 

Примітки

Баланс складений за мiжнародними стандартами бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до змiн, внесених Законом №3332 до Закону про бухгалтерський облiк. Вiдповiдно до облiкової полiтики товариства та згiдно МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2012 р. Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства та згiдно МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. При складаннi звiтностi за 2012рiк на початок року були виявленi помилки у математичних пiдрахунках при визначеннi первинної вартостi, зносу основних фондiв основної дiяльностi та iнвестицiйної нерухомостi при проведеннi переоцiнки станом на 31.12.2011р. Крiм того, Товариством були проведенi змiни в облiкових оцiнках при визначеннi лiквiдацiйної вартостi активiв основної дiяльностi та iнвестицiйної нерухомостi, строку корисної експлуатацiї активу з метою економiчної вигоди. Данi коригування вплинули на прирiст вартостi вiд переоцiнки, а саме на статтi балансу «Додатковий вкладений капiтал», «Iнший додатковий капiтал», «Нерозподiлений прибуток», а також змiнився розрахунок згiдно з МСБО№ 12 « Податок на прибуток» Тому , використовуючи п.51 МСБО №16 « Основнi засоби», п.30 МСБО №40 та МСБО № 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках, та помилки» нами були вiдкоригованi вхiднi залишки в балансi на 01.01.2012р. :

                                        на початок звітного періоду

                          Код рядка      Було      стало          різниця

Основні засоби :

 Залишкова вартість    030     13482        5752              -7730

 Первісна вартість       031     30114       14288             -15826

 Знос                             032     16632        8536              -8096


Справедлива(залишкова)

Вартості інвестиційної

нерухомості                 055     11165       18839              +7674

Первісна вартість

інвестиційної                                    

нерухомості                056       24176           0                -24176

Знос інвестиційної

нерухомості                057       13011           0                -13011

Додатковий капітал   320             0           4378             +4378

Інший додатковий

Капітал                        330       18574           0                -18574

нерозподілений

прибуток     350        2693        20605          +17912

Відстрочені податкові

зобовязання              460         4937          1164            -3773

 

Змiни нерозподiленого прибутку на початок року за рахунок змiни у до оцiнцi iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої по справедливiй вартостi, до оцiнки основних активiв, проведених ретроспективно вiдповiдно до першого застосування МСФО (IFRS)1. Згiдно МСБО № 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» за рахунок нерозподiленого прибутку виплаченi дивiденди на акцiї держави у бюджет в сумi 25,0 тис. грн.

Керівник

Ричкiн Сергiй Iванович

Головний бухгалтер

Гнатюк Любов Борисiвна

 

Звіт про фінансові результати за квартал року

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1709

1879

Податок на додану вартість

015

285

297

Акцизний збір

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1424

1582

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1765

2105

Валовий прибуток:

- прибуток

050

0

0

- збиток

055

341

523

Інші операційні доходи

060

3159

3450

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

1134

1088

Витрати на збут

080

0

0

Інші операційні витрати

090

1575

1572

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

109

267

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

4

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

9

111

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

96

156

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

91

74

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

5

82

- збиток

195

0

0

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

5

82

- збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

7

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

1113

1055

Витрати на оплату праці

240

1784

2007

Відрахування на соціальні заходи

250

652

730

Амортизація

260

126

79

Інші операційни витрати

270

766

623

Разом

280

4441

4494

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

21366.000

21366.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

21366.000

21366.000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.23870000

3.85659000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.23870000

3.85659000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв. Дохiд визначений на дату вiдвантаження робiт, послуг.

Керівник

Ричкiн Сергiй Iванович

Головний бухгалтер

Гнатюк Любов Борисiвна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Товариством прийнята дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01.01.2012 р.