Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконуючий обовязки директора

 

 

 

Кучерук Сергiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01416777

4. Місцезнаходження

49600, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41

5. Міжміський код, телефон та факс

0567860109 0567445508

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

ethp.dp.ua

в мережі Інтернет

25.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:
Не заповнюються пункти змiсту:
Товариство не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери вiдсутнi.
Iнформацiя про обсяги виробництва продукцiї i собiвартiсть товариством не надається.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня.
Iнформацiя про замiну управителя вiдсутня
Iнформацiя про замiну керуючого iпотекою вiдсутня.
Iпотечнi активи, iпотечнi сертифiкати вiдсутнi, iнформацiя про iпотечне поктиття не надається.
Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався, емiсiї цiльових облiгацiй не було.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО №419109

3. Дата проведення державної реєстрації

30.06.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

22434.30

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100.00

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

40

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук, 71.11 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, 68.20 Здавання в найм власного нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Акцiонерним товариством не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

305675

3) поточний рахунок

2600000019099

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

305675

6) поточний рахунок

2600000019099

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням обєктiв архiтектури

АД №039225

24.04.2012

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

19.04.2016 р.

Опис

Термiн дiї лiцензiї буде продовжений пiсля 19.04.2016 р.

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану обєктiв

АВ №548252

22.07.2010

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

 

Опис

Термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

виконуючий обовязки директора

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ричкiн Сергiй Iванович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1956

5. Освіта

вища

6. Стаж керівної роботи (років)

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Iнститут "ДнiпроВНIПIенергопром"

8. Опис

Повноваження та обовязки встановленi Статутом товариства. Посадовий оклад встановлений згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
Звiльнений з посади виконуючого обовязки директора 15.03. 2014 р вiдповiдно до наказу УДК "Укрмонтажспецбуд" вiд 11.03.2014 р. № 13-к у звязку з закiнченням строку перебування на посадi. Термiн перебування на посадi: з 14.06.2012 р. по 15.03.2014 р.

1. Посада

Виконуючий обовязки директора

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кучерук Сергiй Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1977

5. Освіта

вища

6. Стаж керівної роботи (років)

8

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Трансенерджi", заступник директора

8. Опис

Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. термiном на шiсть мiсяцiв згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. Посадовий оклад встановлений наказом УДК "Укрмонтажспецбуд". Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.

1. Посада

головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнатюк Любов Борисiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1951

5. Освіта

вища

6. Стаж керівної роботи (років)

33

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора з 18.07.2011 р. по 13.06 2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера.

8. Опис

Часткою у статутному капiталi не володiє. Повноваження i обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Iнших винагород немає. Непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини немає. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ПАТ "Державний ощадний банк України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

00032129

4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286660

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

0444264386 0444268633

8. Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

9. Опис

Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах.

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.06.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

0442791078 0442791078

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

9. Опис

Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента. З 12.10.2013 р. Згiдно з повiдомленням Депозитарiю з 12.10.2013 р. лiцензiя вiдсутня.

1. Найменування

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Kод за ЄДРПОУ

30992563

4. Місцезнаходження

49070 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 1-А, корп. 2, кв. 30

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2359

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

0567415967 0562350151

8. Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

9. Опис

Надання аудиторських послуг.


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.09.2010

107/04/1/10

Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000092795

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.05

21366

22434.30

100.000

Опис

Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

35

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

410

X

X

Інші зобов'язання

X

454

X

X

Усього зобов'язань

X

899

X

X

Опис:

У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями,iпотечними i iншими цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями немає.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777

Територія

 

за КОАТУУ

1210137500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників

40

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

131

131

0

первісна вартість

1001

131

131

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2873

2827

5752

первісна вартість

1011

12595

12580

14288

знос

1012

9722

9753

8536

Інвестиційна нерухомість:

1015

20216

20244

18839

первісна вартість

1016

20216

20244

18839

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

18

Відстрочені податкові активи

1045

19

19

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

23239

23221

24609

II. Оборотні активи

Запаси

1100

220

181

342

Виробничі запаси

1101

25

23

22

Незавершене виробництво

1102

195

158

320

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

414

267

274

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


198


109


121

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

285

238

281

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

116

42

1300

Готівка

1166

5

5

3

Рахунки в банках

1167

111

37

1297

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

12

0

2

Усього за розділом II

1195

1245

837

2355

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

24484

24058

24609

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

22

22

22

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2496

2496

0

Додатковий капітал

1410

0

0

4378

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

10

10

10

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

20673

20457

20605

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

23201

22985

25015

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

316

316

1164

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

183

174

423

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

183

174

423

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

499

490

1617

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

61

54

38

за розрахунками з бюджетом

1620

124

35

139

за у тому числі з податку на прибуток

1621

57

0

39

за розрахунками зі страхування

1625

27

13

40

за розрахунками з оплати праці

1630

57

35

83

за одержаними авансами

1635

72

10

13

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

443

436

19

Усього за розділом IІІ

1695

784

583

332

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

24484

24058

26964

 

Примітки

Баланс станом на 31.03.2014 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.

Керівник

Кучерук Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Гнатюк Любов Борисiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

27

26

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 37 )

( 84 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 10 )

( 58 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

861

871

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 209 )

( 267 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 856 )

( 588 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 214 )

( 42 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 2 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 216 )

( 42 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

20

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 216 )

( 62 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

773

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

773

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

773

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-216

711

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

330

340

Витрати на оплату праці

2505

310

436

Відрахування на соціальні заходи

2510

103

160

Амортизація

2515

31

29

Інші операційні витрати

2520

291

155

Разом

2550

1065

1120

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

21366

21366

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

21366

21366

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-10.10952

-2.90181

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-10.10952

-2.90181

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. За 1 квартал отримано збиток в сумi 216 тис. грн. у звязку з вiдсутнiстю необхiдних обсягiв проектних робiт.

Керівник

Кучерук Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Гнатюк Любов Борисiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


1172


1149

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

6

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

8

44

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 338 )


( 473 )

Праці

3105

( 293 )

( 409 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 130 )

( 153 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 236 )

( 266 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 57 )

( 33 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 117 )

( 154 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 62 )

( 79 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 129 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 30 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 104 )

( 42 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-74

-150

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-74

-150

Залишок коштів на початок року

3405

116

201

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

42

51

 

Примітки

Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець кварталу складає 42 тис. грн i вiдповiдає залишку по балансу.

Керівник

Кучерук Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Гнатюк Любов Борисiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

д/н

Керівник

Кучерук Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Гнатюк Любов Борисiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"

за ЄДРПОУ

01416777

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

22

2496

0

10

20673

0

0

23201

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

22

2496

0

10

20673

0

0

23102

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-216

0

0

-216

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-216

0

0

-216

Залишок на кінець року

4300

22

2496

0

10

20457

0

0

22985

 

Примітки

Звiт про власний капiтал складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.

Керівник

Кучерук Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Гнатюк Любов Борисiвна