Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обовязки директора       Кучерук Сергiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.02.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01416777
4. Місцезнаходження
49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
5. Міжміський код, телефон та факс
0567860109 0567445508

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Не заповнюються пункти змiсту:
Товариство не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери вiдсутнi.
Iнформацiя про обсяги виробництва продукцiї i собiвартiсть товариством не надається.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня.
Iнформацiя про замiну управителя вiдсутня.
Iнформацiя про замiну керуючого iпотекою вiдсутня.
Iпотечнi активи, iпотечнi сертифiкати вiдсутнi, iнформацiя про iпотечне поктиття не надається.
Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався, емiсiї цiльових облiгацiй не було.
Наглядова рада та ревiзiйна комiсiя вiдсутнi, Статутом товариства створення наглядової ради та ревiзiйної комiсiї не передбачено.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АОО №419109
3. Дата проведення державної реєстрації 30.06.1994
4. Територія (область) Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн) 22434.30
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100.0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук, 68.20 здавання в найм власного нерухомого майна, д/н д/н
10. Органи управління підприємства Акцiонерним товариством не надається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку 305675
3) поточний рахунок 2600000019099
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку 305675
6) поточний рахунок 2600000019099
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням обєктiв архiтектури АД №039225 24.04.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 19.04.2016
Опис Термiн дiї лiцензiї буде продовжений.
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка. АВ №548252 22.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї необмежений з 22.07. 2010 р.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Виконуючий обовязки директора
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучерук Сергiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1977
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Трансенерджi", заступник директора.
8. Опис Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. термiном на шiсть мiсяцiв згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р. Продовжено термiн повноважень (наказ №115-к вiд19.09.2014 р.) по 20.09.2015 р. З 21.09.2015 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2016 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд" № 36-к вiд 15.09.2015 р.)
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. Посадовий оклад встановлений наказом УДК "Укрмонтажспецбуд". Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
У звiтному перiодi змiн персонального складу не було.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гнатюк Любов Борисiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1951
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 45
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора з 18.07.2011 р. по 13.06 2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера. Змiн персонального складу в звiтному перiодi не було.
8. Опис Часткою у статутному капiталi не володiє. Повноваження i обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Iнших винагород немає. Непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини немає. Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 00032129
4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286660
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 0444264386 0444268633
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071 м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс 0445910400 0444825214
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтента. Згiдно з повiдомленням Депозитарiю з 12.10.2013 р. лiцензiя вiдсутня.
1. Найменування Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство
3. Kод за ЄДРПОУ 30992563
4. Місцезнаходження 49070 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 1-А, корп. 2
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2359
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
7. Міжміський код та телефон/факс 0567415967 0562350151
8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
9. Опис Надання аудиторських послуг.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010 107/04/1/10 Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000092795 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 21366 22434.30 100.0
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 96 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 392 X X
Інші зобов'язання X 998 X X
Усього зобов'язань X 1486 X X
Опис: У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, iпотечними i iншими цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями немає.
Термiн погашення фiнансової допомоги вiдповiдно до ухвали Господарського суду Днiпропетровської областi про задоволення заяви ПАТ «Електроважхiмпроект» про розстрочку виконання рiшення господарського суду вiд 19.10.2015 р. згiдно з графiком з 28.02.2016 р. до 30.09.2018 р.
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія
за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності
за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 31
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 129 69 0
первісна вартість 1001 131 72 0
накопичена амортизація 1002 2 3 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 8 0
Основні засоби: 1010 972 1731 5752
первісна вартість 1011 22583 11099 14288
знос 1012 21611 9368 8536
Інвестиційна нерухомість: 1015 20792 21064 18839
первісна вартість 1016 20792 21064 18839
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 18
Відстрочені податкові активи 1045 17 21 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 21918 22893 24609
II. Оборотні активи
Запаси 1100 178 184 342
Виробничі запаси 1101 25 31 22
Незавершене виробництво 1102 153 153 320
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 267 267 274
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

180

243

121
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 251 282 281
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 44 69 1300
Готівка 1166 4 5 3
Рахунки в банках 1167 40 64 1297
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 19 9 2
Усього за розділом II 1195 939 1054 2355
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 22857 23947 26964

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1394 2037 0
Додатковий капітал 1410 0 0 4378
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 10 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20302 20392 20605
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 21728 22461 25015
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 157 395 1164
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 159 288 423
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 159 166 423
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 316 683 1617
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 60 63 38
за розрахунками з бюджетом 1620 107 96 139
за у тому числі з податку на прибуток 1621 55 35 39
за розрахунками зі страхування 1625 25 28 40
за розрахунками з оплати праці 1630 74 62 83
за одержаними авансами 1635 107 44 13
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 64 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 440 446 19
Усього за розділом IІІ 1695 813 803 332
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 22857 23947 26964

Примітки Баланс станом на 31.12.2015 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 4 квартал 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 435 54
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 451 ) ( 70 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 16 ) ( 16 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4455 3928
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 245 542
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1374 ) ( 1068 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2805 ) ( 3071 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 560 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

260

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 227 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 79 ) ( 69 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

181

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 296 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -31 -58
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

150

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 354 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 420 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 420 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 420 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 570 -354

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1576 1078
Витрати на оплату праці 2505 1410 1251
Відрахування на соціальні заходи 2510 516 438
Амортизація 2515 60 125
Інші операційні витрати 2520 1068 801
Разом 2550 4630 3693

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21366 21366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21366 21366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 7.02050 -16.56838
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 7.02050 -16.56838
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.За 2015 рiк одержаний прибуток у сумi 150 тис. грн.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5281

4215
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2 11
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 44 107
Надходження від повернення авансів 3020 20 16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 16 23
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2379 )

( 1766 )
Праці 3105 ( 1169 ) ( 1013 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 556 ) ( 478 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 890 ) ( 712 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 55 ) ( 58 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 527 ) ( 423 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 308 ) ( 231 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 243 ) ( 180 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 8 ) ( 8 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 30 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 144 ) ( 238 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -26 -53
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 104 5
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 53 ) ( 24 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 51 -19
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 25 -72
Залишок коштів на початок року 3405 44 116
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 69 44

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складений у вiдповiдностi до МСФО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду складає 69 тис. грн. i вiдповiдає залишку по балансу.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 4 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про власний капітал
за 4 квартал 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 22 1394 0 10 20302 0 0 21728
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -54 0 0 -54
Скоригований залишок на початок року 4095 22 1394 0 10 20248 0 0 21674
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 150 0 0 150
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 420 0 0 0 0 0 420
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 420 0 0 0 0 0 420
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 223 0 0 -6 0 0 217
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 643 0 0 144 0 0 787
Залишок на кінець року 4300 22 2037 0 10 20392 0 0 22461

Примітки Звiт про власний капiтал за 2015 рiк складений у вiдповiдностi до вимог МСФО. Зменшення нерозподiленого прибутку на 54 тис. грн. - за рахунок проведених коригувань за попереднi звiтнi перiоди, iз них - нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 38 тис. грн. (кошти товариства у Брокбiзнесбанку у зв’язку з його лiквiдацiєю за 2014 р.), iншi коригування - 16 тис. грн.
Iншi змiни в капiталi:
Змiн в оцiнцi ( в частинi амортизацiйних вiдрахувань), коли актив використовується суб’єктом господарювання вiдповiдно до п.41 МСБО №16 «Основнi засоби» в сумi 15,0 тис. грн., вiднесено до нерозподiленого прибутку.
- Нарахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки станом на 31.12.2015 р. згiдно з МСБО №12 в сумi - 238,0 тис. грн.
- Використано прибутку звiтного перiоду в сумi 21 тис. грн.: нарахований резерв вiдпусток на виплати за рахунок прибутку - 21 тис. грн..
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект» ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Електроважхiмпроект» (надалi –«Товариство») є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Електроважхiмпроект», яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту «Електроважхiмпроект».
ВАТ «Електроважхiмпроект» створено в процесi корпоратизацiї майна державного пiдприємства ДППКI «Електроважхiмпроект».
Засновник – Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
Оцiнку майна i визначення розмiру власного капiталу здiйснено станом на 31.12.2015 р.
Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 41.
Дата первинної реєстрацiї – 20.12.1991р.
Державна реєстрацiя ВАТ 30.06.1994 р. Днiпропетровським мiськвиконкомом. Рiшення. № 9367-АТ.
Засновник – Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
На 31 грудня 2015 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 1 особа
Данi щодо складу акцiонерiв:
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд», код ЄДРПОУ 00012256, адрес: 01601м. Київ, вул. Прорiзна, 15, вiдсоток акцiй – 100,00
Основними видами дiяльностi Товариства є:
• Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
• Здавання в найм власного нерухомого майна.
Чисельнiсть працюючих (середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв) становила:
на 31.12.2015 р. – 28 осiб.

ОСНОВИ ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
2.1. Загальнi положення
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, котрий допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
2.2. Твердження про вiдповiднiсть
За виключенням неподання порiвняльної iнформацiї, дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi включають Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та iнтерпретацiї, виданi Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової i Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародної фiнансової звiтностi.
2.3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
2.4. Функцiональна валюта i валюта представлення фiнансової звiтностi
Товариство веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того вимагають Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку. Ґрунтуючись на економiчнiй сутi операцiй i обставинах дiяльностi, Товариство визначило українську гривню як функцiональну валюту. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Валютою представлення фiнансової звiтностi також визначено гривню.
2.5. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що воно функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв.
2. На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру його операцiй iз споживачами послуг.
3. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було б неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1.Основнi засоби
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 16 "Основнi засоби".
Об'єкт основних засобiв визнається активом тiльки у випадку, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно оцiнена.
Товариство до основних засобiв вiдносить:
- будiвлi;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади, iнвентар.
Витрати на полiпшення стану об'єктiв основних засобiв у процесi їх використання вiдносяться на збiльшення вартостi, якщо товариство в результатi таких витрат отримає економiчну вигоду понад спочатку оцiненої при придбаннi (збiльшення термiну служби, виробничої потужностi, виробничої площi, радикальне полiпшення якостi i характеристик продукцiї i/або послуг i т.д.). Якщо ж в результатi здiйснення витрат товариство не отримає економiчних вигод бiльше, нiж спочатку оцiненi, то такi витрати визнаються як витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникли i класифiкуються вiдповiдно функцiонального призначення об'єктiв основних засобiв, що пiдлягали ремонту (або аналогiчному впливу). Тодi, коли об'єкти основних засобiв є предметом великомасштабного технiчного огляду, вони визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiщення, за умови дотримання критерiїв визнання, встановлених в IAS 16 "Основнi засоби". Великомасштабним технiчний огляд вважається, якщо його вартiсть становить не менш нiж 5% вiд вартостi об'єкту основних засобiв на дату його первiсного визнання.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 «Основнi засоби»
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку.

Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13).
Основнi засоби, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), оцiнюються за справедливою вартiстю отриманого активу на дату визнання, визначену експертним шляхом, та визнаються одночасно з вiдкладеним доходом з подiлом його на поточну i довгострокову компоненти. Вiдкладений дохiд рекласифiкується в iншi операцiйнi доходи поточного перiоду протягом термiну використання цього основного засобу.

Амортизацiя основних засобiв
Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками протягом строку корисного використання основних засобiв.
Строк корисного використання:
Будинки та споруди - 25 рокiв
Машини та обладнання - 3-10 рокiв
Транспортнi засоби  - 7 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар - 3 - 10 рокiв


Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
3.2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Визнання, оцiнка. Та розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСБО 40.
Цей стандарт застосовувати до нерухомостi, яка надається в операцiйну оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
3.3.Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 38 "Нематерiальнi активи".
Актив виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Витрати на дослiдження i розробки
Витрати на дослiдження визнаються як витрати в момент їх здiйснення.
Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здiйснення, але у виняткових випадках пiдлягають капiталiзацiї, якщо вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу.
Модель облiку НМА
Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання активу суб’єктом господарювання. Наприклад, використання iнтелектуальної власностi у виробничому процесi може зменшити майбутнi виробничi витрати, а не збiльшити майбутнi доходи.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Згiдно з МСБО 36, суб’єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:
a) щорiчно, та
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
3.4 ЗАПАСИ.
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 2 "Запаси". Для цiлей складання фiнансової звiтностi товариство застосовує наступну класифiкацiю запасiв:
- сировина i матерiали
- Запаснi частини
- Пальне
- Iншi матерiали
- незавершене виробництво
Нерозподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до реалiзованої собiвартостi). Собiвартiсть запасiв визначається з використанням методу iдентифiкованої вартостi.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
Запаси у Звiтi про фiнансовий стан представляються на нетто-основi, тобто за вирахуванням резерву знецiнення.
3.5 Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Класифiкацiя:
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи товариства з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.
Визнання:
Пiд час первiсного визнання позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих засобiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Оцiнка:
Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцiї. Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в Звiтi про сукупний дохiд.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, включаються до складу довгострокової заборгованостi.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну дату складання фiнансової звiтностi Товариство перевiряє фiнансовi активи або групи фiнансових активiв з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Товариство не отримає всi суми, якi належать йому згiдно з умовами постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).
3.6 Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.
3.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Товариства.
3.8 Дивiденди
Виплата дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi приймається Товариством на основi рiшення Акцiонера, що має 100% голосiв: Українською державною корпорацiєю «Укрмонтажспецбуд»
3.9 Витрати за позиками
Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на квалiфiкованi активи.
3.10 Забезпечення та умовнi зобов'язання
Забезпечення, як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результатi якоїсь подiї в минулому у Товариства виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину якого можна надiйно оцiнити, i iснує висока ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод для врегулювання даного зобов’язання. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов’язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням.
У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.
У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.
3.11 Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.
3.12 . Виплати працiвникам
Товариство здiйснює на користь своїх працiвникiв вiдрахування Єдиного соцiального внеску. Здiйснення таких внескiв передбачає поточнi нарахування працедавцем таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати.
У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi.
3.13 Податок на прибуток
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного прибутку за поточний рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються статтi доходiв та витрат, з котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн не враховує статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на податковi витрати. Поточна заборгованiсть Товариства з податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi пов’язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов’язань в рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку.
Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi економiчних вигод якi суб’єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигод, що пiдлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов’язанням.
Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому.
3.14 . Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Товариством, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням повернень.
Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.
Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.
Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Товариством на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигод включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.
3.15. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання.
3.16. Операцiї з пов'язаними особами
Визнання Товариством пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату.
Товариство приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.
3.17. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.


Розкриття iнформацiї по даним балансу станом на 31.12.15р.
1.ОСНОВНI ЗАСОБИ
Змiни у вартостi основних засобiв: тис. грн..


Будинки та споруди

Тимчасові споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Інвестиційна нерухомість

Всього

Первісна вартість:

На 1 січня 2015року
21870

44

407

166

96

20792

43375

Придбання

26

27

53

Збільшення вартості за рахунок дооцінки
245

245

Всього

26

272

298

Вибуття
166166

Зменшення вартості

11344


11344

Всього зменшення

11344

0

0

16611510

На 31 грудня 2015 року

10552

44

407

-

96

21064

32163

Накопичена амортизація:
На 1 січня 2015року

21140


353

39

79


21611

Амортизація періоду

22


9

22

6


59

Вибуття
6161

Коригування (зміна площ, зменшення корисності активу)

-12241


-12241

На 31 грудня 2015 року

8922

0

362

0

85

0

9368

Залишкова вартість на 31 грудня 2015 року

1630

44

45

0

11

21064

22795


В 2015 роцi станом на 31.12.2015 р. була проведена оцiнка основних фондiв примiщення згiдно з договором ТОВ «Апрайт» (код ЄДПРОУ 33523448, сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №15927/14, виданий Фондом державного майна України вiд 21.01.2014 р.) . Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо (на даний час такi об’єкти вiдсутнi).
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на їх придбання (створення).
Вiдповiдно по МСБО № 36 «Зменшення корисностi активiв» було проведено перерахунок
теперiшньої вартостi оцiнених майбутнiх грошових потокiв, якi, за очiкуванням, виникнуть вiд реалiзацiї активу або вiд одиницi, що генерує грошовi потоки. Та були визначенi збитки вiд знецiнення пiсля дооцiнки станом на 31.12.15р. в сумi 3490,0 тис. грн., якi вiдображенi в зносi основних засобiв.
Крiм того, застосовано метод iндексу переоцiнки, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Товариством проведено уцiнку вiдповiдно до МСБУ 36 зменшення корисностi активiв та проведено перерахунок первiсної вартостi основних засобiв, їх накопичену амортизацiї з початку звiтного перiоду та знос, який вiдображав вартiсть уцiнки корисностi активiв, що вплинуло на первiсну вартiсть будинку та її накопичену амортизацiю. I реально вiдобразило залишкову вартiсть об’єкту.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображаються за справедливою вартiстю. (згiдно з положеннями МСФЗ 40). В 2015 роцi станом на 31.12.2015 р. була проведена переоцiнка: дооцiнка в сумi 245 тис. грн. Змiна вартостi об’єкту iнвестицiйної нерухомостi
визнається у Звiтi про сукупний дохiд.
3.Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до пiдпункту «б» п. 12 МСБО № 38 «нематерiальнi активи» :
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Тому в складi нематерiальних активiв рахується вартiсть Свiдоцтва про допуск до певного виду або видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва, отримане по юридичному договору з нерезидентом, та в подальшому вiд якого очiкують надходження майбутнiх економiчних вигод до суб’єкта господарювання.
Так як свiдоцтво видане без обмеження термiну, тому амортизацiя не нараховується згiдно з МСБО № 38 "Нематерiальнi активи" , оскiльки має невизначений перiод корисного використання.
Станом на 31.12.2015 р. кориснiсть активу «Свiдоцтво про допуск до певного виду робiт, або видiв робiт, якi впливають на безпеку капiтального будiвництва» нами переглянуто на предмет знецiнення i, у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», проведено уцiнку у розмiрi 50%.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть нематерiальних активiв становить 72 тис. грн.
4. Запаси
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi.
Запаси – склад запасiв:
тис. грн.

Складові запасів

31.12.2015

31.12.2014

Сировина і матеріали

6

7

Пальне

2

1

Запасні частини

11

7

Інші матеріали

12

10

Незавершене виробництво

153

153

Усього

184

178


У складi незавершеного виробництва числяться витрати по призупиненому об’єкту: «Робоча документацiя об’єктiв комплексу коксової батареї № 4. Горлiвський КХЗ». Питання подальшого виконання робiт буде визначено у 2016 р.
5.Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи
Класифiкацiя за строками непогашення:
тис. грн.


31.12.2015

31.12.2014

До 12 місяціввід 12 до 18 місяціввід 18 до 36 місяців

267

267

Резерв сумнівних боргівУсього

267

267


Дебiторська заборгованiсть ДП «Дiпромез» по об’єкту будiвництва ЗАТ «ТатСталь». Згiдно з листом замовника про призупинення будiвництва термiни закiнчення будiвництва i фiнансування перенесенi на 2016 рiк.
Iнша дебiторська заборгованiсть
Склад iншої дебiторської заборгованостi:
тис. грн.

Статті

31.12.2014

31.12.2014

До 12 місяців


239


236

від 12 до 18 місяців


64


15

від 18 до 36 місяців

43

18

Резерв сумнівних боргів

64

18
Усього

282

251


В складi iнших оборотних активiв включено сальдо субрахунку 643 " Податковi зобов’язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" :
тис. грн.


31.12.2015

31.12.2014

Інші оборотні активи

9

19


6.Грошовi кошти на їх еквiваленти
Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв:
тис. грн.

Статті

31.12.2014

31.12.2014

Грошові кошти в національній валюті

69

44

Грошові кошти в іноземній валютіУсього

69

44


7.Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час приватизацiї державного майна, яке знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 01.06.1994 р. за дiючою на час оцiнки Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї.
Засновник – Держава в особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
За час iснування Товариства статутний капiтал не змiнювався.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї встановлена на рiвнi 1.05 грн.
Кiлькiсть випущених акцiй - 21366 шт.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.

8. Капiтал в дооцiнках
тис. грн.

Статті

31.12.2015

31.12.2014

Капітал в дооцінках

2037

1394


Складається з сум проведених дооцiнок основних засобiв, описаних в роздiлi 1 «Основнi засоби» даних примiток. Та зменшились за рахунок збиткiв вiд знецiнення до оцiнених основних засобiв в зв’язку з падiнням обсягу виконаних робiт .

9. Резервний капiтал
Згiдно концептуальнiй основi фiнансової звiтностi: «Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб’єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов’язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви. Iснування та розмiр цих правових, статутних та податкових резервiв є iнформацiєю, яка може бути доречною для потреб користувачiв при прийняттi ними рiшень. Переведення коштiв у такi резерви є скорiше асигнуванням нерозподiленого прибутку, нiж витратами.» Вiдповiдно до статутних документiв резервний капiтал складає 10,0 тис. грн. та не змiнювався протягом року.


10.Довгостроковi зобов’язання i забезпечення:
тис. грн.

Склад забезпечень

31.12.2015

31.12.2014

Відстрочені податкові зобов’язання

395

157

Забезпечення для оплати відпусток

117

95

Забезпечення матеріального заохочення

49

64

Забезпечення для оплати стягнень

122


Усього

683

316


Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2015 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 395 тис. грн.
В поточному роцi здiйснено нарахування забезпечення для виплати стягнень згiдно з МСБО 37 в сумi 185881,49 грн. (з них довгостроковi з термiном погашення у 2017 -2018 роках 121549,49 грн.) вiдповiдно до рiшення господарського суду вiд 19.10.2015 р. про стягнення з ПАТ «Електроважхiмпроект» на користь ТОВ «Iнститут ДнiпроВНIПIенергопром» заборгованостi по оплатi позики в сумi 392000,00 грн., 3% рiчних у розмiрi 10893,37 грн., iнфляцiйних у розмiрi 166448,00 грн. та судового збору 8540,12 грн.
11. Поточнi зобов’язання i забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток. Нарахованi поточнi забезпечення до виплати у 2016 роцi для виплати стягнень згiдно з рiшенням суду (див. пункт Довгостроковi забезпечення) в сумi 64 тис. грн.
Поточнi зобов’язання i забезпечення:
тис. грн.

Статті

31.12.2015

31.12.2014

заборгованість за товари, послуги

63

60

Заборгованість за податками

96

107

Заборгованість з оплати праці

62

74

Заборгованість із страхування

28

25

з одержаних авансів

44

107

Поточні забезпечення

64


Усього

357

373


Iншi поточнi зобов’язання:
тис. грн

Статті

31.12.2015

31.12.2014

інші поточні зобов’язання

446

440

в т.ч. поворотна фінансова допомога

392

410


В складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання» рахується поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 392 тис. грн. ( пояснення: див. п.10), та сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" в сумi 40 тис. грн.


12 Доходи
Облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 «Дохiд» та норм МСБО №17 «Оренда».
Доходи вiд реалiзацiї виконаних робiт, послуг визнаються у звiтному перiодi на дату пiдписання актiв виконаних робiт, коли замовником прийнятi виконанi роботи, послуги у повному обсязi.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг
Склад доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг, що були отриманнi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2015 року:
тис. грн.

Види продукції (послуг)

2015

2014

Виконані проектні і проектно-конструкторські роботи
54

Виконані інші будівельно-монтажні роботи


435


Собівартість реалізованої продукції


451


70


13.Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат), отриманих за рiк, що закiнчується 31.12. 2015 р.:
тис. грн.

Елементи інших операційних доходів (витрат)

доходи

витрати

Доходи (витрати) від операційної оренди активів

4105

2249

Резерв сумнівних боргів


9

Штрафи, стягнення


194

Інші операційні доходи (витрати)

350

353

в т.ч. до оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю


245


Усього

4455

2805


14. Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
Адмiнiстративнi витрати
тис.грн.

Елементи адміністративних витрат

2015

2014

Оплата праці , нарахування

1071

771

Витрати на відрядження

12

27

Амортизація

34

35

Комунальні послуги

10

12

Витрати на зв'язок

12

8

Нотаріальні послуги

1

2

Офісні витрати, ремонт офісного обладнання,

7

6

Корпоративні витрати

3

5

Інформаційно-консультаційні послуги

15

6

Витрати на поточний ремонт і утримання автотранспорту


80

63

супровід програмного забезпечення

8

6

Послуги банку

11

5

Професійні послуги (аудит)

20

42

Юридичні послуги

81

70
інші

9

8

Усього адміністративні витрати

1374

1068,0


15. Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2015 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 395 тис. грн.
Склад витрат з податку на прибуток:
тис .грн.

Елементи витрат з податку на прибуток

2015

2014

Поточний податок на прибуток

35

56

Відстрочений податковий актив

-4

2

Відстрочені податкові зобов’язання


-


Усього до звіту про фін. результати

31

58Вiдстроченi податки
тис.грн.

Склад відстрочених податків

2015

2014

Відстрочені податкові активи

4

-2

Залишок на початок року

17

19

Залишок на кінець року

21

17

Відстрочені податкові зобов’язання

238

-159

Залишок на початок року

157

316

Залишок на кінець року

395

15716 Чистий фiнансовий результат.
По результатах 2015 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 150 тис. грн.
проти минулого 2014 року збиток – 354,0 тис. грн.

17.Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства.
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи у Товариства на 31.12.2015 р. вiдсутнi.
18. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть товариства:
19.01.2016р. Постанова Днiпропетровського апеляцiйного суду про залишення без змiн рiшення господарського суду вiд 19.10.2015 р. щодо стягнення з ПАТ «Електроважхiмпроект» на користь ТОВ «Iнститут ДнiпроВНIПIенергопром» заборгованостi по оплатi позики в сумi 392000 тис. грн., 3% рiчних у розмiрi 10893,37 грн., iнфляцiйних у розмiрi 166448,00 грн. та судового збору 8540,12 грн.
04.02.2016 р. прийнята ухвала Господарського суду Днiпропетровської областi про задоволення заяви ПАТ «Електроважхiмпроект» про розстрочку виконання рiшення господарського суду вiд 19.10.2015 р. згiдно з графiком з 28.02.2016 р. до 30.09.2018 р.
19.Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату в 2015 р.
тис. грн.


Статутний капітал

резервний капітал

капітал у дооцінках

Нерозподілений прибуток

Усього

1.Залишок на 31.12.2015 р.

22

10

1394

20302

21728

2. Коригування на
-54


-54


3.Скориговані залишки на 01.01. 15 р.


22


10


1394


20248


21674

4.Зміни за 2015 рік


4.1. Прибуток
150

150

5.1 Дооцінка (уцінка) основних засобів420


420

5.2 Інші зміни в капіталі-15

15

0


5.3 Нарахування ВПЗ238


238

6. Використання прибутку за 2015 рік
-21

-21

7. Залишок на 31.12.15 р.

22

10

2037

20392

22461


Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування за попереднi перiоди в сумi 54 тис. грн., iз них - нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 38 тис. грн. (кошти товариства у Брокбiзнесбанку у зв’язку з його лiквiдацiєю за 2014 р.), iншi коригування - 16 тис. грн..
- Проведеною переоцiнкою в 2015 роцi поверхiв будiвлi для власного використання а також на суму коригування в результатi зменшення корисностi активу у вiдповiдностi до МСБО , всього на суму 420,0 тис. грн.
- Змiн в оцiнцi ( в частинi амортизацiйних вiдрахувань), коли актив використовується суб’єктом господарювання вiдповiдно до п.41 МСБО №16 «Основнi засоби» в сумi 15,0 тис. грн., вiднесено до нерозподiленого прибутку.
- Нарахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки станом на 31.12.2015 р. згiдно з МСБО №12 в сумi - 238,0 тис. грн.
- Отримано прибуток у звiтному перiодi в сумi 150 тис. грн.
- Використано прибутку звiтного перiоду в сумi 21 тис. грн.: нарахований резерв вiдпусток на виплати за рахунок прибутку - 21 тис. грн..
20. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
На дату затвердження звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства «Електроважхiмпроект» функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на розмiр прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами послуг.
Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

Директор Кучерук С. М.
Головний бухгалтер Гнатюк Л. Б.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток