Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обовязки директора       Кучерук С. М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01416777
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Центральний, 49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41
5. Міжміський код, телефон та факс
0567860109 0567445508
6. Електронна поштова адреса
buh@ethp.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Не заповнюються пункти змiсту:
товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агенство: рейтингова оцiнка не проводилась.
Iнформацiя про органи управлiння: акцiонерним товариством не надається.
Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента: посадовi особи акцiями емiтента не володiють.
Облiгацiї товариством не випускались; iншi цiннi папери не випускались; похiднi цiннi папери вiдсутнi; викупу власних акцiй у звiтному перiодi не було; сертифiкати цiнних паперiв у звiтному перiодi не видавались.
Iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть: товариство є проектним iнститутом i промислову продукцiю не випускає, iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть нами не надається.
Значнi правочини у звiтному перiодi не вчинялись, товариство не зверталось до Акцiонера про надання згоди на їх вчинення.
Випуску боргових цiнних паперiв не було.
Iнформацiя про аудиторський висновок публiчним акцiонерним товариством не надається.
Iпотечнi цiннi папери вiдсутнi.
Iпотечнi облiгацiї, сертифiкати не випускались, по цiй же причинi не заповнюються всi i ншi пункти щодо iпотечного покриття.
Кредитнi договори та договори позики, права вимоги за якими забезпечено iпотекою - вiдсутнi.
Сертифiкати ФОН у емiтента вiдсутнi.
Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався iз-за вiдсутностi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта.
Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами.
Загальнi збори емiтента у звiтному перiодi не проводились, оскiльки акцiонерне товариство складається iз одного акцiонера (держави) в особi засновника товариства, то повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв здiйснюється акцiонером одноосiбно згiдно п. 9.2.39 Статуту.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №419109
3. Дата проведення державної реєстрації
30.06.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
22434.30
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки в сферi iнших природничих i технiчних наук
43.29 Iншi будiвельно-монтажня роботи
68.20 здавання в найм власного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи уравлiння акцiонерним товариством не надається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
305673
3) поточний рахунок
2600000019099
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
305673
6) поточний рахунок
2600000019099

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть з будiвництва обєктiв IV i V категорiї складностi 15-л 18.04.2016 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 18.04.2021
Опис Термiн дiї лiцензiї буде продовжений.
 
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану обєктiв АВ №548252 22.07.2010 Державний департамент пожежної безпеки МНС України Необмежена
Опис Термiн дiї необмежений з 22.07.2010 р.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034Україна м. Київ вул. Прорiзна, 15 100.0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Виконуючий обовязки директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучерук Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Трансенерджi", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.03.2014 термiн повноважень продовжено до 20.09.2017 р.
9) Опис
Призначено виконуючим обовязки директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 21.03.2014 р. термiном на шiсть мiсяцiв згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" №19-к вiд 21.03.2014 р. Продовжено термiн повноважень (наказ №115-к вiд19.09.2014 р.) по 20.09.2015 р. З 21.09.2015 р. термiн повноважень продовжено до 20.09.2016 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд" № 36-к вiд 15.09.2015 р.), з21.09.2016 р. термiн повноважень продовжений до 20.09.2017 р. (наказ УДК "Укрмонтажспецбуд №24-к вiд 15.09.2016 р.).
Повноваження та обовязки встановлюються статутом товариства. згiдно iз Статутом - Виконавчим органом товариства є директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. Директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, вчиняє правочини, видає накази i розпорядження. Посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК "Укрмонтажспецбуд", iншi винагородиi (згiдно з наказом Засновника) у звiтному перiодi виплаченi у сумi 16000 грн. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана. Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Займанi посади за останнi пять рокiв: ТОВ "Грандгаз", заступник директора по листопад 2012 р., ТОВ "Трансенерджi", заступник директора, з листопада 2012 р. по лютий 2013 р. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гнатюк Любов Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Електроважхiмпроект", головний бухгалтер з 1993 р. по 17.07.2011 р., в.о. директора ПАТ "Електроважхiмпроект" з 18.07.2011 р. по 13.06.2012 р., з 14.06.2012 р. поновлена на посадi головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.06.2012 термiн не визначений
9) Опис
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження та обовязки визначенi посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством у сферi бухгалтерського облiку. Посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї - вiдповiдно до положень колективного договору. Згода на оприлюднення розмiру заробiтної плати посадовою особою не надана. Iншi винагороди виплаченi у сумi 7700 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
Згода на оприлюднення паспортних даних не надана.
загальний стаж роботи - 47 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд" 00012256 01034 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Прорiзна, 15 21366 100.0 100.0 21366


Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 21366 100.0 100.0 21366


* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.01.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера вiд 12.01.2016 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання: Обрання аудитора ПАТ "Електроважхiмпроект" та визначення умов договору i встановлення розмiру оплати його послуг.
Прийнято рiшення про обрання аудитора - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал". Схваленi умови договору та затверджений розмiр оплати послуг аудитора.
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особiпершого вiце-президента Харченка О. I.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення акцiонера №3 вiд 25.04.2016 р., який має у власностi 21366 простих iменних акцiй, приймається у вiдповiдностi з чинним законодавством України (ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"). Питання:1) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк- рiчний звiт затвердити; 2) про виплату дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi - здiйснити нарахування дивiдендiв на корпоративнi права держави у розмiрi 75%вiд фактичного обсягу чистого прибутку i сплатити до 01.07.2016 р.
Рiшення має статус протоколу Загальних зборiв ПАТ "Електроважхiмпроект". Рiшення пiдписане акцiонером, що має 100% голосiв, Українською державною корпорацiєю "Укрмонтажспецбуд" в особi президента Луганова О.В.

VIII. Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 112564.00 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 5.26837 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 112564.00 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендівДата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну датуДата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

07.06.2016/40000.00грн
13.06.2016/40000.00грн
16.06.2016/32564.00грн

Опис Дивiденди на корпоративнi права держави нарахованi згiдно з рiшенням Акцiонера №3 вiд 25.04.2016 р.у розмiрi 75% вiд фактичних обсягiв чистого прибутку товариства за 2015 рiк. Перелiк осiб не складається, оскiльки дивiденди нарахованi на корпоративнi права держави i перераховуються на рахунки держбюджету. Сплачено дивiденди у сумi 112564 грн. до 01.07.2016 р. - 07.06.2016 - 40000 грн, 13.06.2016 р. - 40000 грн, 16.06.2016 р. - 32564 грн.
По результатах 2016 р. рiшення акцiонера про виплату дивiдендiв на даний момент не приймалось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Госпiтальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0444264386
Факс 0444268633
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги зберiгання належних депоненту акцiй на рахунку у цiнних паперах

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0445910400
Факс 0444825214
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв емiтентiв. Згiдно з повiдомленням депозитарiю - лiцензiя вiдсутня.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30992563
Місцезнаходження 49070 Україна Дніпропетровська Шевченкiвський м. Днiпро вул. Ленiна, 1-А, корп.2, кв. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2359
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0676334871
Факс 0562350151
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Надання аудиторських послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "ФАКТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37452568
Місцезнаходження 49106 Україна Дніпропетровська Соборний м. Днiпро бульвар Слави, буд. 18, кв. 209
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0567266841
Факс 0567266841
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Договiр на надання юридичних послуг товариству. Наявнiсть лiцензiї на надання юридичних послуг емiтенту не передбачено законодавством.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.09.2010 107/04/1/10 Днiпровське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000092795 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.05 21366 22434.30 100.0
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було.
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Електроважхiмпроект" є спецiалiзованим електротехнiчним iнститутом з комплексної електрифiкацiї i автоматизацiї промислових пiдприємств i виконує проекти будiвництва обєктiв, а також розробляє проектно-конструкторську документацiю автоматизованих електроприводiв прокатних станiв, машин, агрегатiв та iншого технологiчного устаткування.
У 1964 роцi був створений Державний проектний iнститут "Електроважхiмпроект" розпорядженням РМ УСРС №1517-р вiд 10.10.1964 р.
Згiдно з наказом УДК "Укрмонтажспецбуд" вiд 30.06.1994 р. №119 на виконання указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" на базi ДППКI "Електроважхiмпроект" було створено ВАТ "Електроважхiмпроект".
З 05.04.2012 р. товариство зареєстроване у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв як Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект".
 
Змiни в органiзацiйнiй структурi товариства обумовленi вiдсутнiстю проектних робiт, у звязку з чим у попереднi роки було проведено скорочення штату товариства. В органiзацiйнiй структурi товариства основними є вiддiл головного iнженера проекту, група автоматизацiї проектування, вiддiл науково-технiчної iнформацiї; вiддiл оренди нерухомого майна.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структури вiдсутнi.
 
1. Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 27
з них працюють на умовах неповного робочого часу - 6
2. Середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв, осiб - 3
3. Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис. грн. -1635,3
4. Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис. грн. - 1561,0
5. Змiни ФОП штатних працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом, тис. грн. - +250,3
Середня кiлькiсть працiвникiв порiвняно з попереднiм перiодом зменшилась на 1 особу.
Темп росту середньої зарплати порiвняно з попереднiм перiодом - 123,5% за рахунок перегляду окладiв у звязку з ростом рiвня iнфляцiї.
Затверджена кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв - вiдсутня.
 
Найменування обєднання: Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд"
Мiсцезнаходження обєднання: 001034, м. Київ, вул. Прорiзна, 15
УДК "Укрмонтажспецбуд" обєднує пiдприємства по виготовленню електромонтажного обладнання та виробiв: електромонтажнi трести та спецiалiзованi проектнi iнститути, що дозволяє комплексно вирiшувати питання будiвництваелектротехнiчної частини обєктiв та систем автоматизацiї технологiчних процесiв у галузях промисловостi.
 
Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами не проводилась.
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства у звiтному перiодi з боку третiх осiб не було.
 
У вiдповiдностi до наказу по товариству "Про облiкову полiтику пiдприємства" №21 вiд 31.12.2014 р. передбачено:
Вiдповiдно до МСФЗ "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" датою переходу на МСФЗ встановлено 01.01.2012 р.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за собiвартiстю.
Для подальшої оцiнки i вiдображення основних засобiв у фiнансовiй звiтностi товариство використовує модель переоцiнки вартостi, тобто за справедливою вартiстю на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї та будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Термiн корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з перiоду часу, протягом якого Товариство передбачає використовувати актив.
Установити: при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного використання обєкта основних засобiв.
При нарахуваннi амотизацiї нематерiальних активiв застосовувати прямолiнiйний метод.Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, яка надається в операцiйну оренду) визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
Проводити зарахування запасiв на баланс по собiвартостi вiдповiдно до МСБО №2 "Запаси". У разi вiдпуску на виробництво, продажу чи iншому вибуттi запасiв застосовувати метод оцiнки по iдентифiкованiй вартостi.
Облiк фiнансових iнструментiв здiйснювати за справедливою вартiстю.
 
Науково-технiчна продукцiя iнституту розробляється вiдповiдно до замовлень генпроектних органiзацiй, пiдприємств i направлена на нове будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю виробництва. Орiєнтацiя: пiдприємства чорної металургiї, хiмiчної ромисловостi, машинобудiвнi пiдприємства, будiвельнi i iн. Iнститут виконує проектну документацiю з електропостачання, силове обладнання, автоматизованi електроприводи, електроосвiтлення, АСУ ТП, комплектацiю устаткуванням, авторський нагляд.Основними замовниками наших послуг завжди були пiдприємства добувної та металургiйної галузей, машинобудування. На сьогоднiшнiй день, в зв’язку з веденням бойових дiй та скороченням експорту, рiзким ускладненням фiнансового стану, нових будiвництв та серйозних реконструкцiй цими пiдприємствами майже не розглядається.
У 2016 роцi виконувались роботи по модернiзацiї освiтлення цехiв ТОВ «ЄВРАЗ». Загальна сума договору 779 тис. грн.
i проектно-конструкторськi роботи, договiрна вартiсть 30,0 тис.грн.
 
З 2012 р. по 2016 р. придбано основних фондiв всього на 425 тис. грн., в тому числi: компютерну та копiювальну технiку - 28,8 тис.грн., кондицiонери - 12,3 тис.грн., автомобiль - 165,9 тис.грн., реконструкцiя, ремонт примiщень - 215,6 тис.грн. Фiнансування придбання - власнi кошти.
Вибуло за вiдповiдний перiод всього на 219,8 тис.грн., в тому числi списано фiзично зношенi морально устарiлi i непридатнi для подальшого використання основнi засоби на суму 13 тис.грн., реалiзовано невикористовуваних ОЗ у виробничiй дiяльностi - 40,9 тис.грн. та автомобiль - 165,9 тис. грн., залишковою вартiстю 104.5 тис. грн.
Прогноз по iнвестицiях: згiдно iз фiнансовим планом на 2017 рiк передбачено придбання основних засобiв на 50 тис. грн., значних iнвестицiй не пердбачено у звязку з недостатнiстю коштiв.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами i iншими пiдприємствами, власниками iстотної участi у звiтному перiодi товариством не укладались.
 
Загальна вартiсть основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду 23292 тис. грн. В тому числi iнвестицiйна нерухомiсть (нерухомiсть, що надається в операцiйну оренду), яка облiковується по справедливiй вартостi - 21741 тис.грн. Будiвлi i споруди для основної дiяльностi облiковуються по справедливiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу -1463 тис. грн. Виробниче обладнання i потужностi вiдсутнi, оскiльки товариство являється проектним iнститутом.
Значнi правочини щодо основних засобiв товариства у звiтному перiодi не вчинялись.
Будiвлi i споруди розмiщенi по адресу: м. Днiпро, вул. Ленiна, 41.
У звязку з тим, що фундаменти будiвлi опираються на товщу просадочних лесових грунтiв, в результатi їх замочування вiдбулася часткова просадка грунтiв пiд пiдошвою будiвель, що спричинило розриви в конструкцiях будiвель, їх деформацiю, оскiльки деформацiйнi шви в стiнах будiвель вiдсутнi. В результатi проведених фахiвцями обслiдувань встановлено, що для запобiгання подальшого руйнування будiвель, необхiдно виконати ряд заходiв для укрiплення фундаментiв. Для виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт по укрiпленню фундаментiв необхiдно понад 2 млн.грн. капiталовкладень. Прогноз по iнвестицiях iз-за вiдсутностi неохiдних фiнансових коштiв не передбачався.
 
ПАТ "Електроважхiмпроект" функцiонує у нестабiльному середовищi, ефективнiсть розвитку в значнiй мiрi залежить вiд полiпшення економiчної ситуацiї в Українi.
Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть i перспективу розвитку товариства, є значна потреба у молодих фахiвцях для роботи в якостi проектувальникiв електричної частини промислових обєктiв.
А також в умовах кризових явищ у економiцi, воєнних дiй на Донбасii значно зменшились обсяги замовлень на розробки проектної продукцiї для будiвництва обєктiв.
На фiнансовий результат роботи товариства у значнiй мiрi впливає рiст цiн на енергоносiї, рiст цiн на iншi послуги, рiст середньої зарплати у зв’язку з ростом iндексу iнфляцiї. А з iншої сторони для того , щоб виграти у тендерних закупiвлях необхiдно знижувати цiну власних робiт та погоджуватися на невигiднi умови фiнансових розрахункiв за виконанi роботи.
 
В 2016 роцi штрафнi санкцiї, неустойки за порушення законодавства не виплачувались.
 
Джерелом фiнансування дiяльностi товариства є власнi обiговi кошти, отриманi вiд виконання робiт, надання орендних i iнших послуг. Розмiр власного капiталу достатнiй для поточних потреб дiяльностi товариства.
 
Укладенi i невиконанi договори вiдсутнi.
 
Фiнансовим планом на 2017 рiк передбачено виконання проектних, будiвельно-монтажних робiт на суму 950 тис.грн., вiд надання власного майна в оренду i компенсацiї комунальних витрат одержати 4450 тис.грн. Головним фактором, що сприятиме виконанню запланованого є подолання кризових явищ в економiцi України, покращення iнвестицiйного клiмату в державi.
Колектив iнституту наполегливо працює iз замовниками проектiв - пром. пiдприємствами, генпроектувальниками для одержання замовлень.
У 2017 роцi будуть продовженi роботи з модернiзацiї освiтлення цехiв ТОВ "ЄВРАЗ" , на цей час ведуться перемови по узгодженню умов договору iз збiльшенням обсягiв робiт. Завдяки цьому планується зберегти i збiльшити кадровий склад iнституту, зберегти досягнутий рiвень заробiтної плати працiвникам iнституту.
 
Дослiдження та розробки в поточному роцi за рахунок власних коштiв товариством не проводились. ПАТ "Електроважхiмпроект" виконує проектнi роботи за рахунок коштiв замовникiв.
 
Судовi справи , за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 i бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною яких виступає товариство - вiдсутнi. Судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи товариства - вiдсутнi.
 
Показники роботи ПАТ "Електроважхiмпроект" за останнi три роки:
1. Середня кiлькiсть працiвникiв: 2014 рiк - 36, 2015 рiк - 31, 2016 рiк- 30
2. Обсяг реалiзованих робiт, послуг: 2014 рiк - 0,1 млн. грн., 2015 рiк - 0,4 млн. грн., 2016 рiк - 0,7 млн. грн.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв: 2014 рiк - 43,4 млн.грн., 2015 рiк - 32,3 млн. грн., 2016 р. - 31,2 млн. грн.
4. Фiнансовий результат до оподаткування: 2014 рiк - -0,30 млн.грн., 2015 рiк - 0,2 млн. грн., 2016 р. - 0,2 млн. грн.
5. Поточна дебiторська заборгованiсть: 2014 р. - 0,7 млн.грн., 2015 рiк - 0,8 млн. грн., 2016 р. - 0,5 млн. грн.
6. Поточна кредиторська заборгованiсть: 2014 р. - 0,81 млн.грн., 2015 рiк - 0,8 млн. грн. 2016 р. - 0,7 млн. грн.
7. Коефiцiєнт платоспроможностi (лiквiдностi): 2013 р. - 1,6, 2014 р. - 1,15, 2015 рiк - 1,3, 2016 р. - 0,94
8. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 2014 р. - 22,56, 2015 рiк - 15,1, 2016 р. - 16,8

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1730 1551 0 0 1730 1551
будівлі та споруди 1674 1507 0 0 1674 1507
машини та обладнання 45 37 0 0 45 37
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 11 7 0 0 11 7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1730 1551 0 0 1730 1551
Опис У вартiсть основних засобiв включенi основнi засоби для виробничої дiяльностi (рядок 1010 балансу) за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi активу, розрахованого у вiдповiдностi до МСБО 36. Термiни корисного використання ОЗ: будiвлi, споруди - 25 рокiв, машини, обладнання - 3-10 рокiв, iншi ( iнструменти, прилади, iнвентар) - 3-10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 р. 9505 тис.грн.,в тому числi: будинки i споруди - 8992 тис. грн., тимчасовi споруди - 44 тис. грн., машини та обладнання - 376 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 93 тис. грн.Ступiнь зносу ОЗ всього -58,7%, в тому числi по будiвлях - 57,3%, машини i обладнання - 90,2%, iнструмент, iнвентар - 92,5%. Ступiiнь використання - 85%. Сума нарахованого зносу за рiк - 61 тис.грн. Зменшення вартостi будiвель, призначених для основного виробництва - в результатi проведеної переведення частини площ в iнвестицiйну нерухомiсть i проведеного коригування згiдно з МСБО 36.
Товариством проведено уцiнку вiдповiдно до МСБУ 36 зменшення корисностi активiв та проведено перерахунок первiсної вартостi основних засобiв, їх накопичену амортизацiї з початку звiтного перiоду та знос, який вiдображав вартiсть уцiнки корисностi активiв, що вплинуло на первiсну вартiсть будинку та її накопичену амортизацiю. I реально вiдобразило залишкову вартiсть об’єкту в результатi зменшення корисностi активiв вiдповiдно до МСБО 36.
Обмеження на використання основних засобiв: рiшення про вчинення значного правочину приймається у разi якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв, здiйснюється за згодою акцiонера - УДК "Укрмонтажспецбуд". Узвiтному перiодi значнi правочини не укладались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22632 22461
Статутний капітал (тис. грн.) 22 22
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 22 22
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний перiод (тис.грн.): вартiсть необоротних активiв (роздiл 1 Балансу) - 23397, вартiсть оборотних активiв (роздiл 2 Балансу) - 665, Вирахування: забезпечення майбутнiх витрат - i довгостроковi зобовязання -489, вартiсть поточних зобовязань - 941. Всього вартiсть чистих активiв за звiтний перiод: 23397+ 665 - 489 - 941=22632
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485.
Примiтка: заборгованiсть акцiонерiв щодо внеску у статутний капiтал вiдсутня, викупу власних акцiй не було.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги п. 3, ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 122 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 246 X X
Інші зобов'язання X 760 X X
Усього зобов'язань X 1128 X X
Опис: У товариства зобовязань за кредитами, цiнними паперами, сертифiкатами, векселями, фiнансовими iнвестицiями немає. Поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 246 тис. грн. - термiн погашення до 30.09.2018 р.
Iншi зобовязання: вiдстроченi податковi зобовязання - 413 тис. грн., поточна заборгованiсть за роботи, послуги - 75 тис. грн., за одержаними авансами - 136 тис. грн., розрахунки з оплати працi i зi страхування - 83 тис. грн., iншi - 53 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
15.09.2016 15.09.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Професiонал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30992563
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49070, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 1-А, корп. 2, кв. 30
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2359 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Професiонал»
Свiдоцтво АПУ про внесення в Реєстр аудиторських фiрм № 2359 вiд 26.01. 2001р. № 98, продовжено дiю до 24 вересня 2020 року рiшенням АПУ вiд 24 вересня 2015р. № 315/3
Код ЄДРПОУ- 30992563, 49070 м. Днiпро, вул. Ленiна 1-А, корпус 2,кв.30
п/р 26008155141 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478
тел (0562) 35-01-51 моб (095)7162768, (067)6334871
Сайт :audit-prof.com.ua
e-mail: info@audit-prof.com.ua
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного Акцiонерного Товариства
«Електроважхiмпроект»
станом на 31.12.2016року

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв
та фондового ринку
Власнику цiнних паперiв,
Керiвництву
ПАТ «ЕЛЕКТРОВАЖХМIПРОЕКТ»


Ми , Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Професiонал»( код за ЄДРПОУ-30992563, мiсце знаходження:49070, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд.1-А,корпус 2,кв.30 зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради вiд 25.05.2000р. номер запису в реєстрi № 1 224 120 0000 002447), провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного Товариства «Електроважхiмпроект» ( код за ЄДРПОУ –01416777, мiсце знаходження : 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Ленiна,буд.41,зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської Ради вiд 30.06.1994р. номер запису в реєстрi 1 224 120 0000 021361) ( далi Товариства), що додається , який включає «Баланс»(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, «Звiт про фiнансовi результати» (Звiт про сукупний дохiд), «Звiт про рух грошових коштiв» (за прямим методом), «Звiт про власний капiтал», що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того,щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
У звiтi про фiнансовий стан Товариства в складi iнших поточних зобов’язань включено договiр довгострокової позики,яку слiд було включити до складу довгострокових зобов’язань та оцiнити до справедливої вартостi ,використавши М(С)БО № 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та МСФЗ №7 « Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї » в сумi 103,9 тис. грн.
Крiм того,в складi необоротних активiв Товариством необґрунтовано визнанi вiдстроченi податковi активи в сумi 28,0 тис. грн., що не вiдповiдає М(С)БО № 12 «Податки на прибуток». Та це вплинуло на зменшення витрат по податку на прибуток ,та збiльшення балансового прибутку за 2016 рiк в сумi 7,0 тис.грн, нерозподiленого прибутку, власного капiталу станом на 31.12.2016 р. на суму 28,0 тис. грн.
Умовно-позитивна думка.
На нашу думку,за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно , в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства « Електроважхiмпроект» станом на 31 грудня 2016 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на примiтки р. 2.6. де у вiдповiдностi до М(С)БО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» показники фiнансової звiтностi за 2016 рiк не перераховуються, керiвництво Товариства ґрунтуючись на власному судженнi прийняло рiшення не застосовувати процедуру коригування показникiв, так як вважає, що вплив перерахунку на фiнансову звiтнiсть буде несуттєвим, на що вказують специфiчнi фактори в економiчному середовищi країни.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Директор (аудитор сертифiкат серiя А № 004216,
продовжено дiю до 25 квiтня 2019 р.)
ПП АФ “Професiонал” В.Ю. Капустiна
16.03.2017р.
Адреса Аудиторської фiрми: м. Днiпро,вул.
Ленiна,будинок1-А,корпус 2,кв.30

д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 0
2 2015 2 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть): Товариство складається з одного акцiонера в особi Засновника товариства - УДК "Укрмонтажспецбуд". Рiшення акцiонера з питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв приймались Акцiонером одноосiбно у формi Рiшення акцiонера, таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв вiдповiдно до п.9.2.39 Статуту товариства. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): Рiшення акцiонером приймались одноосiбно засновником товариства УДК "Укрмонтажспецбуд" у виглядi оформленого Рiшення акцiонера i завiреного печаткою товариства. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше (запишить) Наглядова рада не створена.

наглядова рада вiдсутня.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена, Статутом товариства створення наглядової ради не передбачено. Єдиним акцiонером є Держава в особi засновника УДК "Укрмонтажспецбуд".
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена (не передбачено статутом товариства).

Наглядова рада вiдсутня

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створена, вiддiлу чи посади, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами не створено, оскiльки у товариства єдиний акцiонер - засновник УДК "Укрмонтажспецбуд".

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): наглядова рада вiдсутня. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) не обирались

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть): Положення про наглядову раду i ревiзiйну комiсiю не передбаченi, оскiльки статутом товариства не передбачено їх створення. Положення про посадовi особи вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено весь перелiк повноважень виконавчого органу - директору товариства. Положення про акцiї товариства вiдсутнє, оскiльки статутом передбачено у роздiлi 6 "Цiннi папери товариства". Порядок розподiлу прибутку товариства передбачений роздiлом статуту: Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть) Договiр з аудиторською фiрмою заключений з директором товариства i затверджений Засновником УДК "Укрмонтажспецбуд".

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?


Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть) Пртягом трьох рокiв змiни аудитора не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть) Перевiрку здiйснювала аудиторська фiрма.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя не створена.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): не заплановано.Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
кодекс вiдсутнiй.


КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777
Територія
за КОАТУУ 1210137500
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності
за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників 30
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Ленiна, 41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 69 69
первісна вартість 1001 72 73
накопичена амортизація 1002 3 4
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 8
Основні засоби: 1010 1731 1551 5752
первісна вартість 1011 11099 9505 14288
знос 1012 9368 7954 8536
Інвестиційна нерухомість: 1015 21064 21741 18839
первісна вартість 1016 21064 21741 18839
знос 1017


Довгострокові біологічні активи: 1020


первісна вартість 1021


накопичена амортизація 1022


Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035


Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

18
Відстрочені податкові активи 1045 21 28
Гудвіл 1050


Відстрочені аквізиційні витрати 1060


Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065


Інші необоротні активи 1090


Усього за розділом I 1095 22893 23397 24609
II. Оборотні активи
Запаси 1100 184 47 342
Виробничі запаси 1101 31 47 22
Незавершене виробництво 1102 153
320
Готова продукція 1103


Товари 1104


Поточні біологічні активи 1110


Депозити перестрахування 1115


Векселі одержані 1120


Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 267 46 274
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

243

147

121
з бюджетом 1135


у тому числі з податку на прибуток 1136


з нарахованих доходів 1140


із внутрішніх розрахунків 1145


Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 282 326 281
Поточні фінансові інвестиції 1160


Гроші та їх еквіваленти 1165 69 75 1300
Готівка 1166 5 5 3
Рахунки в банках 1167 64 70 1297
Витрати майбутніх періодів 1170


Частка перестраховика у страхових резервах 1180


у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182


резервах незароблених премій 1183


інших страхових резервах 1184


Інші оборотні активи 1190 9 24 2
Усього за розділом II 1195 1054 665 2355
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200


Баланс 1300 23947 24062 26964

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 22
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401


Капітал у дооцінках 1405 2037 2274
Додатковий капітал 1410

4378
Емісійний дохід 1411


Накопичені курсові різниці 1412


Резервний капітал 1415 10 10 10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20392 20326 20605
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435


Усього за розділом I 1495 22461 22632 25015
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 395 413 1164
Пенсійні зобов’язання 1505


Довгострокові кредити банків 1510


Інші довгострокові зобов’язання 1515


Довгострокові забезпечення 1520 288 76 423
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 166 22 423
Цільове фінансування 1525


Благодійна допомога 1526


Страхові резерви, у тому числі: 1530


резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531


резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532


резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533


інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534


Інвестиційні контракти; 1535


Призовий фонд 1540


Резерв на виплату джек-поту 1545


Усього за розділом II 1595 683 489 1617
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600


Векселі видані 1605


Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610


за товари, роботи, послуги 1615 63 75 38
за розрахунками з бюджетом 1620 96 122 139
за у тому числі з податку на прибуток 1621 35 20 39
за розрахунками зі страхування 1625 28 17 40
за розрахунками з оплати праці 1630 62 66 83
за одержаними авансами 1635 44 136 13
за розрахунками з учасниками 1640


із внутрішніх розрахунків 1645


за страховою діяльністю 1650


Поточні забезпечення 1660 64 226
Доходи майбутніх періодів 1665


Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670


Інші поточні зобов’язання 1690 446 299 19
Усього за розділом IІІ 1695 803 941 332
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700


V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800


Баланс 1900 23947 24062 26964

Примітки Баланс станом на 31.12.2016 р. складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ з урахуванням положень наказу про облiкову полiтику.Вiдображення iнформацiї про рух основних засобiв, нарахування зносу проводилося на пiдприємствi згiдно Мiжнародних (стандартiв) бухгалтерського облiку №16 "Основнi засоби". Оцiнка обєктiв основних засобiв робиться за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного обєкту основних засобiв згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства. Пiсля переоцiнки ОЗ застосовувався МСБО №36 "Зменшення корисностi активiв" та визнання втрат, якi включенi до зносу основних засобiв.
Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 73 тис. грн., залишкова вартiсть - 69 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за справедливою вартiстю (згiдно з положеннями МСФЗ 40). Проведена оцiнка майна незалежним оцiнщиком станом на 31.12.2016р. була вiдображена в балансi в складi доходiв , отриманих вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Вiдстроченi податковi активи розрахованi вiдповiдно до МСБО №12 «Податок на прибуток».
Оборотнi активи
Облiк запасiв на пiдприємствi проводився вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку № 2 "Запаси".
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться за iдентифiкованою вартiстю.
Переоцiнка та уцiнка запасiв не проводилась.
Фiнансовi активи (дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) облiковуються за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i §43 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдповiдає критерiям визнання їх фiнансовими активами.
Резерв сумнiвних боргiв нарахований по результатах аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв i становить станом на 31.12.2016 р. по дебiторськiй заборгованостi за виконанi роботи - 267 тис. грн., по iншiй дебiторськiй заборгованостi - 48 тис. грн. (див Примiтки до фiнансової звiтностi п.5)
Власний капiтал
Статутний фонд станом на 31.12.2015 р. складає 22434,3 (двадцять двi тисячi чотириста тридцять чотири) грн.30 копiйок та подiлений на 21366 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна.
Сума статутного капiталу вiдповiдає статутному фонду, статуту ПАТ «Електроважхiмпроект». Частка простих акцiй у статутному капiталi –100,0%.
Статутний капiтал сформований повнiстю.
Структура власного капiталу складається iз статутного, капiталу у дооцiнках ( в МСБО – це резервний капiтал вiд переоцiнки основних засобiв), резервного капiталу (залишився по МСБО як доцiльний та створений вiдповiдно до умов Статуту) та нерозподiленого прибутку.
Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю вiдповiдно до §43 МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Вiдстроченi податковi зобов’язання розрахованi вiдповiдно до М(С)БО №12 «Податок на прибуток» та вiдображенi в складi резерву переоцiнки, зменшивши власний капiтал.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується).
Детальнiше по статтях балансу вiдображено у Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ "Електроважхiмпроект".
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 676 435
Чисті зароблені страхові премії 2010

Премії підписані, валова сума 2011

Премії, передані у перестрахування 2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 674 ) ( 451 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

2

 збиток 2095 ( ) ( 16 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120 4879 4455
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 266 245
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122

Адміністративні витрати 2130 ( 1534 ) ( 1374 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 3057 ) ( 2805 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

290

260
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 2240

Дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 68 ) ( 79 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

222

181
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 33 31
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

189

150
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 293 420
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 293 420
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 293 420
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 482 570

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1991 1576
Витрати на оплату праці 2505 1649 1410
Відрахування на соціальні заходи 2510 363 516
Амортизація 2515 62 60
Інші операційні витрати 2520 1200 1068
Разом 2550 5265 4630

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21366 21366
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21366 21366
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 8.84583 7.02050
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 8.84583 7.02050
Дивіденди на одну просту акцію 2650


Примітки Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. За 2016 рiк отримано прибуток в сумi 189 тис.грн., за вiдповiдний перiод минулого року отримано прибуток в сумi 150тис.грн.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

6149

5281
Повернення податків і зборів 3005

у тому числі податку на додану вартість 3006

Цільового фінансування 3010 11 2
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 137 44
Надходження від повернення авансів 3020
20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035

Надходження від операційної оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055

Інші надходження 3095 45 16
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2949 )

( 2379 )
Праці 3105 ( 1357 ) ( 1169 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 371 ) ( 556 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1184 ) ( 890 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 55 ) ( 55 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 552 ) ( 527 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 577 ) ( 308 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 147 ) ( 243 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 14 ) ( 8 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 314 ) ( 144 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6 -26
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200

необоротних активів 3205
104
Надходження від отриманих:
відсотків
3215

дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225

Надходження від погашення позик 3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235

Інші надходження 3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( 53 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
51
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300

Отримання позик 3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6 25
Залишок коштів на початок року 3405 69 44
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410

Залишок коштів на кінець року 3415 75 69

Примітки Звiт складений у вiдповiдностi до МСБО 7. Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного року складає 75 тис.грн i вiдповiдає залишку по балансу. Детальнiше iнформацiя в Примiтках п. 6.
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505
X
X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526Фінансові витрати 3540 X
X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550Збільшення (зменшення) запасів 3551Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560Грошові кошти від операційної діяльності 3570Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567Сплачений податок на прибуток 3580 X
X
Сплачені відсотки 3585 X
X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
X
X
необоротних активів 3205
X
X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
X
X
дивідендів 3220
X
X
Надходження від деривативів 3225
X
X
Надходження від погашення позик 3230
X
X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
X
X
Інші надходження 3250
X
X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X
X ( )
необоротних активів 3260 X
X
Виплати за деривативами 3270 X
X
Витрачання на надання позик 3275 X
X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X
X
Інші платежі 3290 X
X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
X
X
Отримання позик 3305
X
X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
X
X
Інші надходження 3340
X
X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X
X
Погашення позик 3350 X
X
Сплату дивідендів 3355 X
X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X
X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X
X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X
X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X
X
Інші платежі 3390 X
X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400Залишок коштів на початок року 3405
X
X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410Залишок коштів на кінець року 3415
Примітки Д/н
Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Електроважхiмпроект" за ЄДРПОУ 01416777

(найменування)


Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 22 2037
10 20392

22461
Коригування:
Зміна облікової політики
4005Виправлення помилок 4010Інші зміни 4090-154

-154
Скоригований залишок на початок року 4095 22 2037
10 20238

22307
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100189

189
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
293
293
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
293
293
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112Накопичені курсові різниці 4113Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114Інший сукупний дохід 4116Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200-113

-113
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205Відрахування до резервного капіталу 4210Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225Внески учасників:
Внески до капіталу
4240Погашення заборгованості з капіталу 4245Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265Анулювання викуплених акцій (часток) 4270Вилучення частки в капіталі 4275Зменшення номінальної вартості акцій 4280Інші зміни в капіталі 4290
-56

12

-44
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291Разом змін у капіталі 4295
237

88

325
Залишок на кінець року 4300 22 2274
10 20326

22632

Примітки Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування за попереднi перiоди в сумi 154 тис. грн.: списана вартiсть незавершеного виробництва по об’єкту зупиненого виробництва комплексу коксової батареї «Горлiвський КХЗ», замовник ДП «ГИПРОКОКС». Див п.4 Примiток.
- Проведеною переоцiнкою в 2016 роцi поверхiв будiвлi для власного використання на суму 293,0 тис. грн.
- П. 4.3 Змiн в оцiнцi ( в частинi амортизацiйних вiдрахувань), коли актив використовується суб’єктом господарювання вiдповiдно до п.41 МСБО №16 «Основнi засоби» в сумi 38 тис. грн., вiднесено до нерозподiленого прибутку.
- Використано прибутку звiтного перiоду в сумi 26 тис. грн.: нарахований резерв вiдпусток на виплати за рахунок прибутку i iн..
- Донарахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки станом на 31.12.2016 р. згiдно з МСБО №12 в сумi - 18,0 тис. грн.
- Отримано прибуток у звiтному перiодi в сумi 189 тис. грн.
- Виплаченi дивiденди по результатах 2015 р. на корпоративнi права держави у сумi 112,5 тис. грн.

Керівник Кучерук Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Гнатюк Любов Борисiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток


ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект» ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
1. Загальнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Електроважхiмпроект» (надалi –«Товариство») є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства «Електроважхiмпроект», яке в свою чергу було правонаступником Державного проектного i проектно-конструкторського iнституту «Електроважхiмпроект».
ВАТ «Електроважхiмпроект» створено в процесi корпоратизацiї майна державного пiдприємства ДППКI «Електроважхiмпроект».
Засновник – Держава у особi Української державної корпорацiї по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
Оцiнку майна i визначення розмiру власного капiталу здiйснено станом на 31.12.2016 р.
Мiсцезнаходження: Україна, Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Ленiна, 41.
Дата первинної реєстрацiї – 20.12.1991р.
Державна реєстрацiя ВАТ 30.06.1994 р. Днiпропетровським мiськвиконкомом. Рiшення. № 9367-АТ.
Засновник – Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд».
На 31 грудня 2016 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 1 особа
Данi щодо складу акцiонерiв:
Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт «Укрмонтажспецбуд», код ЄДРПОУ 00012256, адрес: 01601м. Київ, вул. Прорiзна, 15, вiдсоток акцiй – 100,00
Основними видами дiяльностi Товариства є:
• Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
• Iншi будiвельно-монтажнi роботи
• Здавання в найм власного нерухомого майна.
Чисельнiсть працюючих (середня кiлькiсть працiвникiв), осiб – 30

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Твердження про вiдповiднiсть
Фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариство «Електроважхiмпроект»за 2016 календарний рiк складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи всi прийнятi та чиннi у звiтному перiодi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та повнiстю вiдповiдають їм.
Вiдповiдно до п.10 МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» фiнансова звiтнiсть Товариства складається з наступних компонентiв:
• Звiт про фiнансовий стан на кiнець року;
• Звiт про сукупний дохiд за перiод;
• Звiт про змiни у власному капiталi за перiод;
• Звiт про рух грошових коштiв за перiод;
• Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи опис суттєвих облiкових полiтик.
Пiд час формування статей фiнансової звiтностi за МСФЗ показники вiдображено у типових формах, затверджених нацiональними положеннями бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску директором Товариства «27» лютого 2017р.
Подiї пiсля звiтної дати проаналiзованi по дату затвердження включно.
2.2. Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi з використанням принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФЗ, який допускає вибiр облiкової полiтики, розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансової звiтностi.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства в областi бухгалтерського облiку та оподаткування, а також на основi галузевої практики. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ, що додається, пiдготовлена на основi первинних даних бухгалтерського облiку.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., є облiковi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ. Концептуальна основа передбачає, що фiнансова звiтнiсть надає iнформацiю про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства.
2.3. Використання оцiнок i припущень
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i зобов'язань, та на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки перiодично переглядаються, i у разi необхiдностi проведення коригувань, такi змiни вiдображаються у складi фiнансових результатiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
2.4. Функцiональна валюта та валюта подання
Валюта звiту гривня, одиниця вимiру – тисячi гривень.
Функцiональна валюта звiтностi за МСФЗ - гривня України.
Операцiї в iнших валютах, анiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
2.5. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що вона функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв дозволяє чекати притоку грошових коштiв.
При цьому слiд зазначити, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi. Україна продовжує заходитися у станi полiтичних та економiчних змiн. Гривня протягом звiтного року девальвувала щодо основних свiтових валют. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить вiд зусиль Уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї неможливо передбачити. Внаслiдок цього неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Товариства. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та здатнiсть Товариства обслуговувати i своєчасно погашати свої зобов’язання.
У 2017 роцi Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клiєнтської бази, пiдтримку довготривалих партнерських вiдносин з контрагентами та забезпечення економного та рацiонального використання коштiв.
Товариство не має намiрiв лiквiдуватися або припинити дiяльнiсть.
Iншої невизначеностi, крiм наведених вище, щодо подiй чи умов, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi немає.
Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку (судження) керiвництва стосовно можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Товариства та не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть та реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо оцiнити.
2.6. Вплив iнфляцiї на фiнансову звiтнiсть
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» за 2016 рiк.
Згiдно параграфу 3 МСБО 29, показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в країнi, якi включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100 % або перевищує цей рiвень.
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим стандартом є питанням судження. Тому Товариство при прийняттi рiшення брало до уваги наступне:
Важливим фактором є динамiка змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi – 12,4%., прогноз НБУ щодо iнфляцiї на 2017 рiк становить 9,1%, а на 2018 рiк - 6%. Це дає пiдстави вважати, що економiка України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.
Крiм того перерахунок фiнансових результатiв є складним процесом, який вимагає наявностi методичних пiдходiв, а також створює для пiдприємств ризики фiскального та регуляторного характеру.
Проаналiзувавши iншi критерiї, Товариство вважає, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Переважна частина активiв i зобов’язань Товариства у фiнансовiй звiтностi за своїм характером є монетарними активами та зобов’язаннями, або такими, що оцiненi за справедливою вартiстю, та не пiдлягають перерахунку згiдно МСБО 29.
Керiвництво Товариства ґрунтуючись на власному судженнi прийняло рiшення не застосовувати процедуру коригування показникiв фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
2.7. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, Товариство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, доречнi до його операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2016р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства.
2.8. ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИК, ЗМIНИ В ОБЛIКОВИХ ПОЛIТИКАХ
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена директором Товариства, враховуючи вимоги МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
Положення облiкової полiтики, наведенi далi, застосовувались Товариством послiдовно в звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Облiкова полiтика звiтного перiоду вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi облiкових полiтик та облiкових оцiнок, чинних станом на 31 грудня 2016 року. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй не є змiною облiкової полiтики
2.8.1. Перелiк стандартiв, якi вперше застосовувалися в даному перiодi та їх вплив на фiнансову звiтнiсть
З 1 сiчня 2016 року вступили в силу наступнi новi стандарти i удосконалення:
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки дiяльностi з тарифним регулюванням»;
Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбання часток участi»;
Поправка до МСФЗ 16 i МСФЗ 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»;
Поправки до МСБО 16 и МСБО 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»;
Поправки до МСБО 27 «Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi»;
Щорiчнi вдосконалення 2012-2014;
Поправки до МСБО 1 «Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї»;
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки дiяльностi з тарифним регулюванням». Цей стандарт набув чинностi з 1 сiчня 2016 року, дозволялося дострокове застосування. Основною метою Ради з МСБО, яка випустила МСФЗ 14, є пiдвищення порiвнянностi фiнансової звiтностi суб’єктiв господарювання, якi працюють в галузях, що регулюються на основi вiдсоткових ставок (постачальники газу, електрики чи води де держава, як правило, прямо регулює тарифи). Згiдно з МСФЗ 14, компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, можуть визнавати суми, що вiдносяться на регулювання за допомогою вiдсоткової ставки, згiдно з попереднiми вимогами GAAP, якими вони керувалися до переходу на МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таких залишках - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016р. або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Дiяльнiсть
Товариство не пiдлягає тарифному регулюванню згiдно з чинним законодавством, тому не застосовує цей стандарт, впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства стандарт не має.
Змiни до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" стосуються вiдображення в облiку придбання частки участi у спiльнiй операцiї у випадках, коли дiяльнiсть є окремим утворенням, зокрема, поправки передбачають застосування вiдповiдних принципiв вiдображення об’єднання бiзнесу згiдно МСФЗ 3 та iнших стандартiв (наприклад, МСБО 12 "Податки на прибуток" щодо визнання вiдкладених податкiв в момент придбання та МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" щодо тестування на знецiнення одиницi, яка генерує грошовi кошти, на яку було вiднесено гудвiл при придбаннi частки участi у спiльної операцiї). Цi ж вимоги повиннi застосовуватися при створеннi спiльної дiяльностi у випадках, коли одна зi сторiн вносить в якостi внеску вже iснуючий бiзнес. Учасник спiльної операцiї також зобов’язаний розкрити вiдповiдну iнформацiю згiдно з вимогами МСФЗ 3 та iншими стандартами стосовно об’єднання бiзнесу.
Товариство не бере участi у спiльнiй дiяльностi, тому не застосовує цей стандарт, впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства стандарт не має.
Поправки до МСБО 16 i МСБО 38 "Роз'яснення прийнятних методiв амортизацiї". Поправки до МСБО 16 забороняють здiйснювати амортизацiю основних засобiв пропорцiйно доходу. Пiсля внесення поправок МСБО 38 вводить спростовне припущення того, що виручка не є належною основою для амортизацiї нематерiального активу. Це припущення може бути спростовано лише у двох наступних обумовлених випадках: якщо нематерiальнi активи виступають величиною виручки; або якщо можна продемонструвати тiсний взаємозв'язок мiж виручкою i економiчними вигодами вiд споживання нематерiальних активiв.
Тепер МСФЗ дозволяють застосовувати у окремiй фiнансовiй звiтностi метод участi в капiталi не лише до асоцiйованих та спiльних пiдприємств, а i до дочiрнiх. Поправки застосовуються на перспективнiй основi рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
На даний час Товариство не застосовує нарахування амортизацiї пропорцiйно доходу, тому застосування даних поправок до МСБО 16 та МСБО 38 не вплине на фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСБО 16 и МСБО 41 щодо облiку плодових культур дають визначення плодових культур i вимагають, щоб бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодових культур, вiдображались в облiку як основнi засоби згiдно з МСБО 16, а не вiдповiдно до МСБО 41. Продукцiя, яку дають сiльськогосподарськi рослини, повинна, як i ранiше, вiдображатися в облiку вiдповiдно до МСБО 41.
Товариство не здiйснює дiяльнiсть у галузi сiльського господарства тому не застосовує цей стандарт, впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства стандарт не має.
Поправки до МСБО 27 «Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi» - говорять про те, що фiнансова звiтнiсть пiдприємства, у якого немає дочiрнього асоцiйованого чи частки у спiльному пiдприємствi, не є окремою фiнансовою звiтнiстю, доповнено поправками щодо облiку дивiдендiв
2.8.2. Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2012–2014 рр.
МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" регулюють перенесення (рекласифiкацiю) активу з категорiї призначеного для продажу в призначенi для розподiлу на користь власникiв або навпаки, i випадкiв, коли облiк ресурсiв, утримуваних для розподiлу, припинено, Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" уточнили, що валюта високоякiсних корпоративних облiгацiй чи державних облiгацiй, ставка яких використовується для дисконтування, повинна бути такою ж як i валюта винагороди пiсля звiльнення, яка буде виплачена працiвникам.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» (i супутнi поправки до МСФЗ 1) - регулюють передання фiнансового активу третiй сторонi та розкриття iнформацiї, уточнено, що продовжує враховуватися контракт на обслуговування в основному капiталi з метою вiдповiдностi вимогам про розкриття iнформацiї, в МСФЗ 1 додана примiтка про те, що зазначенi поправки до МСФЗ 7 застосовуються для розкриття iнформацiї у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Керiвництво Товариства не очiкує, що застосування цих поправок суттєво вплине на фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування виключення з вимоги про консолiдацiю» роз'яснюють, що звiльнення вiд обов'язку складати консолiдовану фiнансову звiтнiсть може застосовуватися материнським пiдприємством, яке є дочiрнiм пiдприємством iнвестицiйної органiзацiї, навiть якщо iнвестицiйна органiзацiя облiковує всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 10. Поправки також пояснюють, що вимоги до iнвестицiйної органiзацiї консолiдувати дочiрнi пiдприємства, якi надають послуги, пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю, застосовуються лише до дочiрнiх пiдприємств, якi самi не є iнвестицiйними органiзацiями.
Керiвництво не очiкує, що застосування поправок до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 вплине на фiнансову звiтнiсть, оскiльки Товариство не є iнвестицiйною органiзацiєю, а також не має холдингових компанiй, дочiрнiх, асоцiйованих органiзацiй або спiльних пiдприємств, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної органiзацiї.
2.8.3.ПЕРЕЛIК СТАНДАРТIВ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ, ЯКI НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ ТОВАРИСТВОМ В ДАНОМУ ПЕРIОДI
Товариство не застосовувало наступнi новi та переглянутi МСФЗ, якi були випущенi, але не набрали чинностi:
Назва Дата набрання чинностi
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (розкриття додаткової iнформацiї у зв’язку з прийняттям МСФЗ 9) Одночасно iз застосуванням МСФЗ 9
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 Сiчня 2018
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 1 Сiчня 2018
МСФЗ 16 "Оренда" 1 Сiчня 2019
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" (Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством) Невизначений термiн
Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" (щодо розкриття iнформацiї) 1 Сiчня 2017
Поправки до МСФЗ 12 (щодо визнання вiдкладених податкових активiв по вiдношенню до нереалiзованих збиткiв) 1 Сiчня 2017
Поправки до МСФЗ 2 (щодо класифiкацiї та оцiнки операцiй за виплатами на основi акцiй) 1 Сiчня 2018
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" встановлює новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, фiнансових зобов’язань та до припинення їх визнання, а також до облiку хеджування. Основнi змiни стосуються порядку розрахунку резерву на знецiнення фiнансових активiв; незначних поправок у частинi класифiкацiї та оцiнки шляхом додавання нової категорiї фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки через iншi сукупнi доходи для визначеного типу простих боргових iнструментiв.
Згiдно з МСФЗ 9 всi визнанi фiнансовi активи, на якi поширюється дiя МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", мають оцiнюватися пiсля первiсного визнання або за амортизованою вартiстю, або за справедливою вартiстю. Зокрема, борговi iнструменти, утримуванi в рамках бiзнес-моделi, метою якої є отримання передбачених договором грошових потокiв, що включають тiльки основну суму та вiдсотки по нiй, як правило, оцiнюються за амортизованою вартiстю. Борговi iнструменти, утримуванi в рамках бiзнес-моделi, метою якої є як збирання контрактних грошових потокiв, так i продаж фiнансового активу, а також контрактнi умови якої передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму, зазвичай оцiнюються за справедливою вартiстю через iншi сукупнi доходи. Всi iншi борговi та пайовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю. МСФЗ 9 також допускає альтернативний варiант оцiнки боргових iнструментiв, не призначених для торгiвлi, за справедливою вартiстю через iншi сукупнi доходи з визнанням у прибутках та збитках лише доходу вiд дивiдендiв (вiдмова вiд цього вибору неможлива пiсля первiсного визнання).
Змiни справедливої вартостi фiнансових зобов’язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку, пов’язанi зi змiною їх власних кредитних ризикiв, повиннi визнаватися в iншому сукупному доходi, якщо таке визнання не призводить до створення або збiльшення неузгодженостi облiку в прибутку або збитку. Змiна справедливої вартостi у зв’язку зi змiною власного кредитного ризику фiнансового зобов’язання не пiдлягає подальшiй декласифiкацiї у звiтi про прибутки або збитки. Згiдно з МСБО 39 змiни справедливої вартостi таких фiнансових зобов’язань повнiстю визнавалися у звiтi про прибутки або збитки.
При визначеннi знецiнення фiнансових активiв МСФЗ 9 вимагає застосування моделi очiкуваних втрат замiсть моделi понесених втрат, передбаченої МСБО 39. Модель очiкуваних втрат вимагає облiковувати передбачуванi втрати внаслiдок кредитних ризикiв та змiни в оцiнках таких майбутнiх втрат на кожну звiтну дату для вiдображення змiни рiвня кредитного ризику з дати визнання фiнансового активу. Тобто, для визнання знецiнення не потрiбно чекати подiй, якi пiдтверджують високий кредитний ризик.
Новi правила облiку хеджування залишають три механiзму хеджування, визначенi МСБО 39. МСФЗ 9 мiстить бiльш м’якi правила застосування механiзмiв облiку хеджування до рiзних трансакцiй, розширено список фiнансових iнструментiв, якi можуть бути визнанi iнструментами хеджування, а також список ризикiв, притаманних нефiнансовим статтями, якi можуть бути об'єктом облiку хеджування. Крiм того, концепцiю тесту на ефективнiсть було замiнено принципом наявностi економiчної обумовленостi. Ретроспективна оцiнка ефективностi облiку хеджування бiльше не потрiбна. Вимоги до розкриття iнформацiї про управлiння ризиками були суттєво розширенi.
Товариство не очiкує, що застосування стандарту вплине на класифiкацiю та оцiнку її фiнансових iнструментiв, проте новi вимоги щодо вiдображення знецiнення фiнансових iнструментiв можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть Товариства за майбутнi перiоди за наявностi подiбних операцiй.
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" встановлює єдину детальну модель облiку виручки за договорами з клiєнтами. Пiсля набуття чинностi МСФЗ 15 замiнить дiючi стандарти щодо визнання виручки, включаючи МСБО 18 "Дохiд", МСБО 11 "Будiвельнi контракти" та вiдповiднi iнтерпретацiї. Вiдповiдно до МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, що вiдображає вiдшкодування, право на яке суб’єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. За стандартом вводиться 5-етапний пiдхiд до визнання виручки: встановити наявнiсть контрактiв з клiєнтами; встановити зобов’язання за контрактами; визначити вартiсть операцiй; спiввiднести вартiсть операцiй iз зобов’язаннями, зазначеними в контрактi; виручка визнається, пiсля виконання зобов’язання суб’єктом господарювання.
Вiдповiдно до МСФЗ 15 органiзацiя визнає виручку пiсля /по мiрi виконання зобов'язання, тобто пiсля передачi покупцевi "контролю" над вiдповiдними товарами або послугами. МСФЗ 15 мiстить бiльш детальнi вимоги щодо облiку рiзних типiв угод та вимагає розкриття бiльшого обсягу iнформацiї.
Стандарт має застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами за виключенням:
– договорiв оренди, до яких застосовується МСБО 17 "Оренда";
– договорiв страхування, до яких застосовується МСФЗ 4 "Договори страхування";
– фiнансових iнструментiв та iнших договiрних прав або зобов'язань, що потрапляють в сферу застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть", МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"; та
– немонетарних обмiнiв мiж органiзацiями одного напрямку дiяльностi з метою сприяння здiйсненню продажiв покупцям або потенцiйним покупцям.
Керiвництво Товариства вважає, що МСФЗ 15 не вплине на його фiнансову звiтнiсть в перiодi первiсного застосування.
МСФЗ 16 "Оренда" випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", Тлумачення ПКР (SIC) 15 " Операцiйна оренда: заохочення " i Тлумачення ПКР (SIC) 27 " Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє собою право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiни термiнiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi права користування.
Прядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими на даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї порiвняно з МСБО17.
МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати цей стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.
Очiкується, що МСФЗ 16 не вплине на свою фiнансову звiтнiсть Товариства .
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 та МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, однак органiзацiя, яка застосовує цi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
За попередньою оцiнкою, яка може змiнитися у майбутньому, керiвництво Товариства вважає, що цi поправки не матимуть суттєвого впливу на його фiнансову звiтнiсть у майбутньому.
Поправки до МСБО 7 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ у сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Цi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, допускається застосування до цiєї дати. Застосування даних поправок потребує розкриття Товариством додаткової iнформацiї.
Поправки до МСБО 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, за яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнана у складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без розподiлення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують це звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Цi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, дозволяється застосування до цiєї дати. У випадку дострокового застосування органiзацiя повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"
Рада з МСФЗ видала поправки до МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела виплати; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, внаслiдок яких операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, допускається застосування до цiєї дати. На даний час Товариство не бере участi в операцiях з виплатами на основi акцiй, тому не очiкує впливу даних поправок на фiнансову звiтнiсть Товариства.


3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. МСБО№ 16 Основнi засоби
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 16 "Основнi засоби".
Об'єкт основних засобiв визнається активом тiльки у випадку, якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;
собiвартiсть даного об'єкта може бути надiйно оцiнена.
Товариство до основних засобiв вiдносить:
- будiвлi;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади, iнвентар.
Витрати на полiпшення стану об'єктiв основних засобiв у процесi їх використання вiдносяться на збiльшення вартостi, якщо товариство в результатi таких витрат отримає економiчну вигоду понад спочатку оцiненої при придбаннi (збiльшення термiну служби, виробничої потужностi, виробничої площi, радикальне полiпшення якостi i характеристик продукцiї i/або послуг i т.д.). Якщо ж в результатi здiйснення витрат товариство не отримає економiчних вигод бiльше, нiж спочатку оцiненi, то такi витрати визнаються як витрати того звiтного перiоду, в якому вони виникли i класифiкуються вiдповiдно функцiонального призначення об'єктiв основних засобiв, що пiдлягали ремонту (або аналогiчному впливу). Тодi, коли об'єкти основних засобiв є предметом великомасштабного технiчного огляду, вони визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiщення, за умови дотримання критерiїв визнання, встановлених в IAS 16 "Основнi засоби". Великомасштабним технiчний огляд вважається, якщо його вартiсть становить не менш нiж 5% вiд вартостi об'єкту основних засобiв на дату його первiсного визнання.
Об'єкт основних засобiв, який пiдлягає визнанню як активу, оцiнюється за моделлю переоцiнки. Згiдно п.31 МСБО №16 «Основнi засоби»
Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь - яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки слiд проводити з достатньою регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду
Частота переоцiнок залежить вiд змiн справедливої вартостi об’єктiв основних засобiв. Якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi, слiд проводити подальшу переоцiнку.

Товариством застосовується метод, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Цей метод часто застосовують, коли актив переоцiнюється за допомогою iндексу, щоб визначити його амортизовану вiдновлювану собiвартiсть (див. МСФЗ 13).
Основнi засоби, отриманi в результатi безоплатної передачi (дарування), оцiнюються за справедливою вартiстю отриманого активу на дату визнання, визначену експертним шляхом, та визнаються одночасно з вiдкладеним доходом з подiлом його на поточну i довгострокову компоненти. Вiдкладений дохiд рекласифiкується в iншi операцiйнi доходи поточного перiоду протягом термiну використання цього основного засобу.

Амортизацiя основних засобiв
Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв рiвними частками протягом строку корисного використання основних засобiв.
Строк корисного використання
Будинки та споруди
25 рокiв
Машини та обладнання 3-10 рокiв
Транспортнi засоби 7 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар
3 - 10 рокiв


Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
МСФ З5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть»
Основнi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються за МСФЗ 5.
МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. У разi наявностi фактiв знецiнення активiв, Товариство має застосовувати МСБО 36, що передбачає процедуру тестування на знецiнення.
Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу – це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
3.2. МСБО 40.Iнвестицiйна нерухомiсть
Визнання, оцiнка. Та розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСБО 40.
Цей стандарт застосовувати до нерухомостi, яка надається в операцiйну оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть визначається за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi слiд визнавати в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
3.3. МСБО №38 Нематерiальнi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 38 "Нематерiальнi активи".
Актив виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Витрати на дослiдження i розробки
Витрати на дослiдження визнаються як витрати в момент їх здiйснення.
Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здiйснення, але у виняткових випадках пiдлягають капiталiзацiї, якщо вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу.
Модель облiку НМА
Первiсна оцiнка НМА здiйснюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання Товариство вiдображає нематерiальнi активи за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої суми накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi таких активiв.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання активу суб’єктом господарювання. Наприклад, використання iнтелектуальної власностi у виробничому процесi може зменшити майбутнi виробничi витрати, а не збiльшити майбутнi доходи.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Згiдно з МСБО 36, суб’єкт господарювання повинен перевiряти зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю:
a) щорiчно, та
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального активу.
3.4 МСБО № 2«ЗАПАСИ.
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 2 "Запаси". Для цiлей складання фiнансової звiтностi товариство застосовує наступну класифiкацiю запасiв:
- сировина i матерiали
- Запаснi частини
- Паливо
- Iншi матерiали
- незавершене виробництво
Не розподiленi накладнi витрати визнаються як витрати в перiодi виникнення (з включенням до реалiзованої собiвартостi). Собiвартiсть запасiв визначається з використанням методу iдентифiкованої вартостi.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
Запаси у Звiтi про фiнансовий стан представляються на нетто-основi, тобто за вирахуванням резерву знецiнення.
3.5. МСБО (IAS ) № 11Будiвельнi контракти
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття пiдходу до облiку доходiв та витрат, пов’язаних з будiвельними контрактами здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS ) № 11 «Будiвельнi контракти»
У зв’язку з характером дiяльностi, здiйснюваної в межах будiвельних контрактiв, дата початку дiяльностi за контрактом i дата, коли ця дiяльнiсть завершується, як правило, припадають на рiзнi звiтнi перiоди. Тому першочерговим питанням бухгалтерського облiку будiвельних контрактiв є вiднесення доходу вiд контракту i витрат за контрактом на звiтнi перiоди, протягом яких виконуються будiвельнi роботи. Для визначення перiоду, коли дохiд вiд контракту та витрати за контрактом слiд вiдображати як дохiд i витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки, у цьому Стандартi використовуються критерiї визнання, прийнятi в "Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв" 1 . Стандарт мiстить також практичне керiвництво щодо застосування цих критерiїв.
Дохiд вiд контракту оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка вже отримана або пiдлягає отриманню. Оцiнка доходу вiд контракту зазнає впливу рiзних чинникiв невизначеностi, якi залежать вiд результатiв майбутнiх подiй. Часто попереднi оцiнки слiд переглядати залежно вiд того, як вiдбуваються подiї i зникають невизначеностi. Отже, сума доходу вiд контракту може зростати або зменшуватися вiд одного перiоду до наступного.
Витрати за контрактом мають включати: a) витрати, безпосередньо пов’язанi з конкретним контрактом; б) витрати, якi вiдносяться до дiяльностi за контрактом у цiлому i можуть бути вiднесенi на конкретний контракт; в) iншi витрати, якi конкретно пiдлягають оплатi замовником згiдно з умовами контракту.
Пiдрядник може понести витрати за контрактом, якi пов’язанi з майбутньою дiяльнiстю за контрактом. Такi витрати за контрактом визнаються як актив, якщо їх вiдшкодування є ймовiрним. Цi витрати являють собою суму, яку замовник має сплатити, i часто класифiкуються як незавершенi роботи за контрактом. Кiнцевий результат будiвельного контракту можна достовiрно оцiнити, лише якщо є ймовiрнiсть, що суб’єкт господарювання отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з контрактом. Однак у разi виникнення невизначеностi щодо отримання суми, яка вже включена в дохiд вiд контракту i вже вiдображена у прибутках i збитках, тодi неодержана сума (або сума, вiдшкодування якої бiльше не є ймовiрним) визнається як витрати, а не як коригування суми доходу вiд контракту.
Витрати за контрактом, якi, ймовiрно, не будуть вiдшкодованi, негайно визнаються як видатки. Обставин, за яких вiдшкодування понесених витрат за контрактом не є ймовiрним i за яких витрати за контрактом, можливо, треба негайно визнати як видатки, охоплюють такi контракти: a) контракти, що не повнiстю мають юридичну силу, тобто їхня чиннiсть викликає серйознi сумнiви; б) контракти, завершення яких залежить вiд незавершеного судового розгляду або законодавчих актiв; в) контракти, що стосуються нерухомостi, яка, ймовiрно, буде конфiскована або експропрiйована; г) контракти, за якими замовник не здатний виконати свої зобов’язання, або ґ) контракти, у яких пiдрядник не здатний завершити роботи або не може виконати iншi свої зобов’язання за контрактом.
Якщо кiнцевий результат виконання будiвельного контракту не можна
достовiрно оцiнити:
a) дохiд слiд визнавати лише в розмiрi витрат, понесених за
контрактом, для яких є ймовiрнiсть їх вiдшкодування;
б) витрати за контрактом слiд визнавати як витрати перiоду, в якому
вони були понесенi.
Очiкуваний збиток вiд будiвельного контракту слiд негайно визнавати
як витрати, згiдно з параграфом 36 МСБО № 11:
Якщо є ймовiрнiсть, що сукупнi витрати контракту перевищуватимуть сукупний дохiд вiд контракту, очiкуванi збитки слiд негайно визнавати як витрати. Величина таких збиткiв визначається незалежно вiд: a) того, чи були розпочатi роботи за контрактом; б) ступеня завершення робiт за контрактом, або в) величини очiкуваних прибуткiв, якi передбачається отримати вiд iнших контрактiв, котрi не розглядаються як один будiвельний контракт.

3.6 IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Фiнансовi активи: позики i дебiторська заборгованiсть
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог IAS 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї", IAS 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", IFRS 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї".
Класифiкацiя:
Позики i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи товариства з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.
Визнання:
Пiд час первiсного визнання позики виданi враховуються за справедливою вартiстю виданих засобiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотним чином вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданiй позицi. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих засобiв i сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом перiоду, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних зi здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Оцiнка:
Пiсля первинної оцiнки позики i дебiторська заборгованiсть враховуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної процентної ставки за виключенням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, якi виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцiї. Доходи i витрати, якi виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в Звiтi про сукупний дохiд.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв з дати складання фiнансової звiтностi, включаються до складу довгострокової заборгованостi.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
На кожну дату складання фiнансової звiтностi Товариство перевiряє фiнансовi активи або групи фiнансових активiв з метою виявлення об’єктивних ознак зменшення їх корисностi. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування активу. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдоцтво (наприклад, достовiрнiсть неплатоспроможностi або iнших важливих фiнансових утруднень дебiтора) того, що Товариство не отримає всi суми, якi належать йому згiдно з умовами постачання. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Резерв на дебiторську заборгованiсть нараховується шляхом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв (у розмiрi 100%).
3.7 Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг.
3.8 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають грошовi кошти на поточних рахунках Товариства.
3.9 Дивiденди
Виплата дивiдендiв на корпоративнi права держави за результатами фiнансово-господарської дiяльностi приймається Товариством на основi рiшення Акцiонера, що має 100% голосiв: Українською державною корпорацiєю «Укрмонтажспецбуд»
3.10 Витрати за позиками
Витрати за позиками визнаються витратами того перiоду, в якому вони понесенi, окрiм витрат на квалiфiкованi активи.
3.11 МСБО 37 «Забезпечення та умовнi зобов'язання
Забезпечення, як зобов'язання з невизначеним часом або сумою визнаються Товариством коли є поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, для погашення якого, ймовiрно, буде потрiбно вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Забезпечення визнається в тому випадку, якщо в результатi якоїсь подiї в минулому у Товариства виникло правове або конструктивне зобов’язання, величину якого можна надiйно оцiнити, i iснує висока ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк економiчних вигод для врегулювання даного зобов’язання. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов’язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням.
У випадках, коли сума забезпечення оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його балансова вартiсть є поточною вартiстю таких потокiв грошових коштiв.
У випадках, коли можна очiкувати, що одна або всi економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми забезпечення, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує фактична впевненiсть в тому, що таке вiдшкодування буде отримано, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно оцiнена.
3.12 . Резерви МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» та МСБО19 «Виплати працiвникам»
Товариство зобов’язане вiдраховувати внески на соцiальне страхування як визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. У звiтi про сукупний дохiд витрати по таких внесках вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi.
Крiм того, товариство здiйснює перерахування Пенсiйному фонду: фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. Обчислюється Пенсiйним фондом у розмiрi 50% вiд вказаної рiзницi пенсiй.
Перерахування частини рiзницi пенсiй у Пенсiйний фонд вiдносяться на витрати поточного звiтного перiоду . Данi пенсiйнi виплати не є актуарними виплатами, так як це не передбачено законодавством України.
3.13 Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Заборгованiсть, термiн погашення якої бiльше одного року вiд дати складання рiчної фiнансової звiтностi або операцiйного циклу, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi. Короткострокова кредиторська заборгованiсть включає: торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, виплати працiвникам i зобов'язання перед бюджетом, включаючи податок на прибуток.
3.14 МСБО № 12 «Податок на прибуток»
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основi оподатковуваного прибутку за поточний рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного в звiтi про сукупний дохiд, оскiльки до його складу не включаються статтi доходiв та витрат, з котрих утримується податок або котрi вiдносяться на податковi витрати в iншi перiоди, а також вiн не враховує статтi, з котрих нiколи не утримується податок або котрi нiколи не вiдносяться на податковi витрати. Поточна заборгованiсть Товариства з податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично дiють на дату балансу.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи враховуються з урахуванням ступеню впевненостi в тому, що буде iснувати достатнiй оподатковуваний дохiд, що дозволить реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться до податкових витрат. Подiбнi податковi активи та зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi пов’язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання (окрiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв та зобов’язань в рамках операцiї, що не вплине нi на розмiр оподатковуваного, нi облiкового прибутку.
Основним при визнаннi активу є те, що його балансова вартiсть буде вiдшкодована у виглядi економiчних вигод якi суб’єкт господарювання отримає в майбутнiх перiодах. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його податкову базу, сума економiчних вигод, що пiдлягає оподаткуванню, перевищить суму, яку дозволятиметься вираховувати з метою оподаткування. Така рiзниця є тимчасовою рiзницею, що пiдлягає оподаткуванню, а зобов’язання виплатити остаточнi податки на прибуток у майбутнiх перiодах є вiдстроченим податковим зобов’язанням.
Вiдстроченi податковi активи, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдносяться до складу податкових витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому iснує ймовiрнiсть того, що виникне достатнiй оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i що тимчасовi рiзницi будуть сторнованi в майбутньому.
3.15 . МСБО № 18 «Визнання доходiв»
Доходи вiд реалiзацiї робiт, послуг визнаються, коли iснує впевненiсть в тому, що економiчнi вигоди, якi витiкають з проведеної операцiї, будуть отриманi Товариством, i обсяг доходу може бути достовiрно визначений. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням повернень.
Доходи за винятком вiдповiдних податкiв визнаються в перiодi, коли покупцевi були наданi послуги.
Доходи вiд реалiзацiї активiв визнаються, коли переданi iстотнi ризики i винагороди, пов'язанi з таким активом.
Вiдсотки визнаються на основi пропорцiйностi часу з реального доходу вiд активу.
Пiд виручкою маються на увазi тiльки валовi надходження економiчних вигод, що отриманi та пiдлягають отриманню Товариством на її рахунок. При агентських вiдносинах валове збiльшення економiчних вигод включає суми, що збираються вiд iменi принципала, якi не ведуть до збiльшення капiталу Товариства. Суми, зiбранi вiд iменi принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комiсiйних винагород.
3.16. Витрати
Собiвартiсть реалiзованих послуг вiдображається одночасно з визнанням вiдповiдного доходу.
Iншi витрати визнаються за методом нарахування i враховуються в перiодi їх визнання


3.17 МСБО 17«Оренда»
Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умовами оренди передаються в основному всi вигоди та ризики, пов’язанi з експлуатацiєю активу i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання вiдповiдно до МСБО 17 «Оренда». Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, що утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов’язання по фiнансовiй орендi з розподiленням на довгострокову та короткострокову заборгованiсть.. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду (за винятком надходжень за наданi послуги, такi як страхування та технiчне обслуговування) визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, навiть коли надходження не здiйснюються за такою основою, якщо тiльки iнша систематична основа не дозволяє вiдображати в часi вигоди користувача, при застосуваннi якої вигода, отримана вiд зданого в оренду активу, зменшується. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди.
3.18. МСБО 24 Операцiї з пов'язаними особами
Визнання Товариством пов'язаною особою здiйснюється на звiтну дату.
Товариство приймає полiтику спiвпрацi iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з урахуванням iнтересiв обох сторiн.
3.19. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i, якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i, якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї iстотнi.
3.20. Сегментна iнформацiя
В цiлях управлiння Товариство подiлено на два сегменти:
1.Виконання проектних та проектно-конструкторських робiт у сферi будiвництва, виконання будiвельно-монтажних робiт;
2.Оперативна оренда - надання в оренду офiсiв та виробничих площ, що належать пiдприємству.
(МСФЗ (IА5) 1.138(0) МСФЗ (IГК5) 8.22(a) МСФЗ (1ГК5) 8.22(Ь))
3.21. Полiтика управлiння ризиками
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке здiйснюється в ходi постiйного процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на системi внутрiшнього контролю. В ходi процесу стратегiчного планування, керiвництво Товариства також оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як змiна середовища, технологiї або змiна галузi. Керiвництво Товариства розглядає та затверджує принципи управлiння кожним iз зазначених ризикiв.
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi, розширення бiзнесу i, водночас, гарантувати максимальний прибуток учасникам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв – основними фiнансовими зобов’язаннями Товариства є торгова кредиторська заборгованiсть, iншi довгостроковi зобов’язання та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями. Основною метою цих фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи. Такi як грошовi кошти, торгову дебiторську заборгованiсть.
Основними ризиками, якi виникають при використаннi фiнансових iнструментiв Товариства є ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик – являє собою ризик того, що споживач (клiєнт) може не виконати своїх зобов’язань перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства головним чином пов'язаний з торговою дебiторською заборгованiстю. Суми подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами буде коливатися, внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики: валютний ризик (виникає внаслiдок можливостi того, що змiни курсiв валют будуть здiйснювати негативний вплив на майбутнi грошовi потоки чи справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв), ризик змiни вiдсоткової ставки(виникає внаслiдок можливостi того, що змiни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутнi грошовi потоки або справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв), iнший цiновий ризик.
Ризик лiквiдностi – представляє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення у звичайних або непередбачених умовах. Позицiя лiквiдностi Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв, облiк i аналiз вимог i зобов’язань у розрiзi контрактних термiнiв погашення, для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.

Розкриття iнформацiї по даним балансу станом на 31.12.16р.
1.ОСНОВНI ЗАСОБИ
Змiни у вартостi основних засобiв: тис. грн..


Будинки та споруди

Тимчасові споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Інвестиційна нерухомість

Всього

Первісна вартість:

На 1 січня 2016 р.

10552

44

407


96

21064

32163

Придбання
Збільшення вартості за рахунок дооцінки

365

266

631

Переведення з основних площ


411

411

Всього

365

677

1042

Вибуття31


3


34

Переведення площ в інв. нерухомість

411


411

Зменшення вартості

1514


1514

Всього зменшення

1925


31


3


1959

На 31 грудня 2016 р.

8992

44

376

-

93

21741

31246

Накопичена амортизація:
На 1 січня 2016року

8922


362


85


9368

Амортизація періоду

49


8


4


61

Вибуття31


3Коригування, зменшення корисності активу

1442


1442

На 31 грудня 2016року

7529

0

339

0

86

0

7954

Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р.

1463

44

37


7

21741

23292


Станом на 31.12.2016 р. була проведена оцiнка основних фондiв згiдно з договором ТОВ «Апрайт» (код ЄДПРОУ 33523448, сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №61/16, виданий Фондом державного майна України 03.02.2016 р.) .
Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо (на даний час такi об’єкти вiдсутнi).
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на їх придбання (створення).
Вiдповiдно по МСБО № 36 «Зменшення корисностi активiв» було проведено перерахунок
теперiшньої вартостi оцiнених майбутнiх грошових потокiв, якi, за очiкуванням, виникнуть вiд реалiзацiї активу або вiд одиницi, що генерує грошовi потоки. Та були визначенi збитки вiд знецiнення пiсля дооцiнки станом на 31.12.16 р. в сумi 2376 тис. грн., якi вiдображенi в зносi основних засобiв.
Грошовi потоки в 2016 роцi на майбутнє дисконтувалися за ставкою 9,8% (ставка
дисконтування до оподаткування визначена за депозитними ставками НБУ станом на 31.12.16р.).
Крiм того, застосовано метод iндексу переоцiнки, коли суму накопиченої амортизацiї перераховують пропорцiйно до змiни валової балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Товариством проведено уцiнку вiдповiдно до МСБО 36 зменшення корисностi активiв та проведено перерахунок первiсної вартостi основних засобiв, їх накопичену амортизацiї з початку звiтного перiоду та знос, який вiдображав вартiсть уцiнки корисностi активiв, що вплинуло на первiсну вартiсть будинку та її накопичену амортизацiю. I реально вiдобразило залишкову вартiсть об’єкту.
2.Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображаються за справедливою вартiстю. (згiдно з положеннями МСФЗ 40). В 2016 роцi станом на 31.12.2016 р. була проведена переоцiнка: дооцiнка в сумi 266 тис. грн. Змiна вартостi об’єкту iнвестицiйної нерухомостi
визнається у Звiтi про фiнансовi результати.
3.Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до пiдпункту «б» п. 12 МСБО № 38 «нематерiальнi активи» :
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Тому в складi нематерiальних активiв рахується вартiсть Свiдоцтва про допуск до певного виду або видiв робiт, якi впливають на безпеку об'єктiв капiтального будiвництва, отримане по юридичному договору з нерезидентом, та в подальшому вiд якого очiкують надходження майбутнiх економiчних вигод до суб’єкта господарювання.
Так як свiдоцтво видане без обмеження термiну, тому амортизацiя не нараховується згiдно з МСБО № 38 "Нематерiальнi активи" , оскiльки має невизначений перiод корисного використання.
Станом на 31.12.2016 р. залишкова вартiсть нематерiальних активiв становить 69.0 тис. грн.
4. Запаси
При використаннi запасiв у виробництвi, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх проводиться по iдентифiкованiй вартостi. МСФЗ (IAS) 2.36(b),МСФЗ (IAS) 1.78(c)
тис. грн.

Складові запасів

31.12.2016

31.12.2015

Сировина і матеріали

9

6

Паливо

8

2

Запасні частини

15

11

Інші матеріали

15

12

Незавершене виробництво

0

153

Усього

47

184


В тому числi : будiвельнi контракти

Складові

31.12.2016

31.12.2015

Незавершене виробництво

0

153


Згiдно МСБО №11 « Будiвельнi контракти» Товариством укладено додаткову угоду № 1 вiд 25.02.2011р. до договору № 16-854 вiд 14.12.2010 р. з Державним iнститутом по проектуванню пiдприємств коксохiмiчної промисловостi «Гипрококс» по розробцi технiчної документацiї коксової батареї №4 Горлiвського КХЗ. Листом вiд 01.12.2011р. №3 -18/16-854пр. ДП «Гипрококс» повiдомив про призупинення робiт. У звiтному роцi вартiсть виконаних робiт списана на витрати товариства, оскiльки об’єкт знаходиться на окупованiй територiї, ДП «Гiпрококс» повiдомив про безнадiйнiсть продовження виконання робiт на даному об’єктi.
5.Дебiторська заборгованiсть
МСФЗ (IFRS) 7.37 Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за первiсною вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву сумнiвних боргiв.
Дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи
Класифiкацiя за строками непогашення:
тис. грн.


31.12.2016

31.12.2015

До 12 місяціввід 12 до 18 місяціввід 18

267

267

Резерв сумнівних боргів

-267


Усього

0

267


Дебiторська заборгованiсть ДП «Дiпромез», по об’єкту будiвництва ПрАТ «ТатСталь», Росiйська Федерацiя. Товариством виконана робоча документацiя, акт прийнятих робiт №9 вiд 28.11.2012 р
Згiдно з листом ДП «УКРДIПРОМЕЗ» виконанi роботи замовником вiд ДП «Укрдiпромез» на сьогоднi не прийнятi, акт виконаних робiт не пiдписаний. Iнвестором i генеральним замовником було прийняте рiшення про зупинення фiнансування, яке в 2016 роцi не вiдновилося. Iснує ймовiрнiсть зупинення виконання робiт та не оплати за вже виконанi роботи. У зв’язку з даними обставинами розпорядженням директора вiд 29 грудня 2016 р. створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 266980,80. грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть:
тис. грн.


Статті

31.12.2016

31.12.2015До 12 місяців


287


239від 12 до 18 місяців


18


64від 18 до 36 місяців

69

43Резерв сумнівних боргів

-48

-64Усього

326

282Вiдповiдно до МСБО 37 « Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» створений резерв сумнiвних боргiв у 2015 роцi на дату балансу станом на 31.12.2016 р. є актуальним, оскiльки боржники знаходяться в процедурi лiквiдацiї.

Назва боржника

Сума заборгованості

(грн.)

Дата

Виникнення

примітка

ПП «Універсал-Л»

9253,65

10.2014 р.

Підприємство знаходиться в процесі припинення юридичної особи. Заява про грошові вимоги не задоволена. Існує вірогідність непогашення боргу.

АТ «Брокбізнесбанк»

38360,31

06.2014

АТ «Брокбізнесбанк» знаходиться у процедурі ліквідації. Грошові вимоги товариства можуть бути задоволені у 7 чергу. Існує вірогідність непогашення боргу.

Всього

47613,96
Згiдно з протоколом iнвентаризацiйної комiсiї, затвердженого директором, вiд 23.12.2016 р. списано безнадiйну заборгованiсть за рахунок резерву сумнiвних богiв, нарахованих в минулому роцi, по ПП «Клiнкер» в сумi 10359,64 грн., по ТОВ «Компанiя ВАН» в сумi 6164,41 грн., оскiльки заходи по стягненню заборгованостi виконавчою службою в результатi судових рiшень не привели до погашення заборгованостi.
В складi iнших оборотних активiв включено сальдо субрахунку 643 " Податковi зобов’язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"


31.12.2016

31.12.2015

Інші оборотні активи

24

9


6. Грошовi кошти на їх еквiваленти
Склад грошових коштiв та їх еквiвалентiв:
тис. грн.

Статті

31.12.2016

31.12.2015

Грошові кошти в національній валюті

75

69

Грошові кошти в іноземній валютіУсього

75

69


Звiт про рух грошових коштiв
Звiт щодо руху грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
В результатi операцiйної дiяльностi надходження вiд реалiзацiї виконаних iнших будiвельно-монтажних робiт становить 766 тис. грн., надходження вiд операцiйної оренди – 5383 тис. грн., всього - 6149 тис. грн. Iншi надходження – 45 тис. грн. Iншi витрачання – 314 тис. грн., з них: перерахування коштiв Пенсiйному фонду (компенсацiя наукових пенсiй) – 49 тис. грн., виплати на вiдрядження – 13 тис. грн., оплата послуг банку – 16тис. грн., погашення фiнансової допомоги 210 тис. грн. i iншi виплати. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод: 6 тис. грн..
Чистий рух коштiв за звiтний перiод всього 6 тис. грн.

7.Статутний капiтал Товариства
Статутний капiтал Товариства визначено пiд час приватизацiї державного майна, яке знаходилось на державному пiдприємствi - станом на 01.06.1994 р. за дiючою на час оцiнки Методикою оцiнки вартостi майна пiд час приватизацiї.
Засновник – УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦIЯ ПО ВИКОНАННЮ МОНТАЖНИХ I СПЕЦIАЛЬНИХ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ "УКРМОНТАЖСПЕЦБУД"
Код ЄДРПОУ засновника: 00012256
Адреса засновника: 01034, м. Київ, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ ПРОРIЗНА, будинок 15
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 22434.30 грн.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї встановлена на рiвнi 1.05 грн.
Кiлькiсть випущених акцiй - 21366 шт.
Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi.

8. Капiтал в дооцiнках
тис. грн.

Статті

31.12.2016

31.12.2015

Капітал в дооцінках

2274

2037


Складається з сум проведених дооцiнок основних засобiв, описаних в роздiлi 1 «Основнi засоби» даних примiток. Та збiльшились за рахунок зменшення збиткiв вiд знецiнення до оцiнених основних засобiв в зв’язку з ростом обсягу виконаних робiт в 2016 роцi проти минулого року.

9. Резервний капiтал
Згiдно з концептуальною основою фiнансової звiтностi: «Iнколи статут або iнший закон вимагає створення резервiв у виглядi додаткового заходу захисту суб’єкта господарювання та його кредиторiв вiд впливу збиткiв. Можуть створюватися й iншi резерви, якщо нацiональний закон з оподаткування передбачає звiльнення вiд податкових зобов’язань або зменшення їх при переведеннi коштiв у такi резерви. Iснування та розмiр цих правових, статутних та податкових резервiв є iнформацiєю, яка може бути доречною для потреб користувачiв при прийняттi ними рiшень. Переведення коштiв у такi резерви є скорiше асигнуванням нерозподiленого прибутку, нiж витратами.» Вiдповiдно до статутних документiв резервний капiтал складає 10,0 тис. грн. та не змiнювався протягом року.

Резерви МСБО «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» та МСБО19 «Виплати працiвникам»
Товариство зобов’язане вiдраховувати визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй. Єдиним зобов’язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало зобов’язань за додатковими пенсiйними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи iншими виплатами пiсля виходу на пенсiю перед своїми спiвробiтниками чи iншими працiвниками.
Товариство здiйснює виплати в пенсiйний фонд України вiдповiдно до Закону України «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть»: фiнансування рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної вiдповiдно до ЗУ «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» i сумою пенсiй, обчисленою вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. Обчислюється Пенсiйним фондом у розмiрi 50% рiзницi.
Перерахування частини рiзницi пенсiй у Пенсiйний фонд вiдносяться на витрати поточного звiтного перiоду . Данi пенсiйнi виплати не є актуарними виплатами, так як це не передбачено законодавством України.
Тис. грн.

Статті

2016

2015

Перераховано в Пенсійний фонд України

49

64


10.Довгостроковi зобов’язання i забезпечення (тис. грн.)

Склад забезпечень

31.12.2016

31.12.2015

Відстрочені податкові зобов’язання

413

395

Забезпечення для оплати відпусток

0

117

Забезпечення матеріального заохочення

22

49

Забезпечення для оплати стягнень

54

122

Усього

489

683


Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2016 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 413 тис. грн.
Залишок для забезпечення оплати стягнень на 2018 р. становить 54 тис. грн. (Рiшення господарського суду вiд 19.10.2015 р. про стягнення з ПАТ «Електроважхiмпроект» на користь ТОВ «Iнститут Днiпро ВНIПI енергопром» основної заборгованостi по оплатi позики в сумi 392000,00 грн., та 3% рiчних у розмiрi 10893,37 грн., iнфляцiйних у розмiрi 166448,00 грн. i судового збору 8540,12 грн. )
11. Поточнi зобов’язання i забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення (не дисконтується). Поточнi забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсацiї невикористаних вiдпусток. Нарахованi поточнi забезпечення до виплати у 2016 роцi для виплати стягнень згiдно з рiшенням суду (див. пункт 10 Довгостроковi забезпечення) в сумi 64 тис. грн.
Поточнi зобов’язання i забезпечення:
тис. грн.

Статті

31.12.2016

31.12.2015

заборгованість за товари, послуги

75

63

Заборгованість за податками

122

96

Заборгованість з оплати праці

66

62

Заборгованість із страхування

17

28

з одержаних авансів

136

44

Поточні забезпечення

226

64

В т.ч. на оплату відпусток

158

0

Усього

642

357


iншi поточнi зобов’язання

Статті

31.12.2016

31.12.2015

інші поточні зобов’язання

299

446

в т.ч. поворотна фінансова допомога

246

392


В складi статтi «Iншi поточнi зобов’язання» рахується поворотна фiнансова допомога по договору з ТОВ «ДнiпроВНIПIенергопром» вiд 27.09.2013 р. в сумi 246 тис. грн. ( пояснення: див. п.10), заборгованiсть перед пенсiйним фондом по наукових пенсiях – 28 тис. грн. та сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" в сумi 24 тис. грн.


12 Доходи
Облiк доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм МСБО 18 «Дохiд» та норм МСБО №17 «Оренда».
Доходи вiд реалiзацiї виконаних робiт, послуг визнаються у звiтному перiодi на дату пiдписання актiв виконаних робiт, коли замовником прийнятi виконанi роботи, послуги у повному обсязi.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг
Склад доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг, що були отриманнi за рiк, що закiнчується 31 грудня 2016 року:
тис. грн.

Види продукції (послуг)

2016

2015

Виконані проектні і проектно-конструкторські роботи


27


Виконані інші будівельно-монтажні роботи


649


435

Собівартість реалізованої продукції


674


451


13.Iншi операцiйнi доходи (витрати)
Склад iнших операцiйних доходiв (витрат), отриманих за рiк, що закiнчується 31.12. 2016 р.:
тис. грн.

Елементи інших операційних доходів (витрат)

доходи

витрати

Доходи (витрати) від операційної оренди активів

4577

2168

Резерв сумнівних боргів


267

Штрафи, стягненняІнші операційні доходи (витрати)

36

622

Дооцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю


266


Усього

4879

3057


14. Витрати
Витрати також вiдображаються за методом нарахування.
Адмiнiстративнi витрати
тис.грн.

Елементи адміністративних витрат

2016

2015

Оплата праці , нарахування

1211

1071

Витрати на відрядження

9

12

Амортизація

17

34

Комунальні послуги

11

10

Витрати на зв'язок

16

12

Нотаріальні послуги

1

1

Офісні витрати, ремонт офісного обладнання,

11

7

Корпоративні витрати

13

3

Інформаційно-консультаційні послуги

18

15

Витрати на поточний ремонт і утримання автотранспорту


83


80

супровід програмного забезпечення

9

8

Послуги банку

16

11

Професійні послуги (аудит)

20

20

Юридичні послуги

87

81

інші

12

9

Усього адміністративні витрати

1534

1374


15. Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi Звiту про сукупний дохiд (збиток), окрiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив (зобов’язання) вiдображається у капiталi.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню.
Вiдстрочений податок на прибуток вiдображає чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Визначенi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму переоцiнки основних фондiв з урахуванням ставки податку на прибуток в 2016 роцi вiдповiдно до МСБО №12 в сумi 413 тис. грн.

Склад витрат з податку на прибуток:
тис .грн.

Елементи витрат з податку на прибуток

2016

2015

Поточний податок на прибуток

40

35

Відстрочений податковий актив

-7

-4

Відстрочені податкові зобов’язання-

Усього до звіту про фін. результати

33

31


Вiдстроченi податки
тис.грн.

Склад відстрочених податків

2016

2015

Відстрочені податкові активи

7

4

Залишок на початок року

21

17

Залишок на кінець року

28

21

Відстрочені податкові зобов’язання

18

238

Залишок на початок року

395

157

Залишок на кінець року

413

395


16. Чистий фiнансовий результат.
По результатах 2016 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 189 тис. грн.
проти минулого 2015 року прибуток – 150 тис. грн.

17.Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства.
Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи у Товариства на 31.12.2016 р. вiдсутнi.

18. Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i якi впливають на фiнансову звiтнiсть товариства у пiдприємства вiдсутнi.
19.Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату в 2016 р.
тис. грн.

                                                                                                            


Статутний капітал

резервний капітал

капітал у дооцінках

Нерозподілений прибуток

Усього

1.Залишок на 31.12.2015 р.

22

10

2037

20392

22461

2. Коригування на
-154

-154

3.Скориговані залишки на 01.01. 16 р.


22


10


2037


20238


22307

4.Зміни за 2016 рік


4.1. Прибуток
189

189

4.2 Дооцінка (уцінка) основних засобів293


293

4.3 Інші зміни в капіталі-38

12

-26


4.4 Нарахування ВПЗ-18


-18

5. Використання прибутку за 2016 рік
-113

-113

7. Залишок на 31.12.16

22

10

2274

20326

22632

Змiни в капiталi пояснюються наступним:
- Проведено коригування за попереднi перiоди в сумi 154 тис. грн.: списана вартiсть незавершеного виробництва по об’єкту зупиненого виробництва комплексу коксової батареї «Горлiвський КХЗ», замовник ДП «ГИПРОКОКС». Див п.4 Примiток.
- Проведеною переоцiнкою в 2016 роцi поверхiв будiвлi для власного використання на суму 293,0 тис. грн.
- П. 4.3 Змiн в оцiнцi ( в частинi амортизацiйних вiдрахувань), коли актив використовується суб’єктом господарювання вiдповiдно до п.41 МСБО №16 «Основнi засоби» в сумi 38 тис. грн., вiднесено до нерозподiленого прибутку.
- Використано прибутку звiтного перiоду в сумi 26 тис. грн.: нарахований резерв вiдпусток на виплати за рахунок прибутку i iн..
- Донарахованi вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки станом на 31.12.2016 р. згiдно з МСБО №12 в сумi - 18,0 тис. грн.
- Отримано прибуток у звiтному перiодi в сумi 189 тис. грн.
- П. 5 Виплаченi дивiденди по результатах 2015 р. на корпоративнi права держави у сумi 112,5 тис. грн.

20. Розкриття iнформацiї: операцiї з пов’язаними особами (МСФЗ (IА5) 24.13 МСФЗ (IА5) 24.18
МСФЗ (IА5) 24.13).
Пов’язаними особами у Товариства є :
1. Юридична особа - Українська державна корпорацiя по виконанню монтажних i спецiальних будiвельних робiт "Укрмонтажспецбуд", яка володiє 100% акцiй статутного капiталу ПАТ «Електроважхiмпроект» та здiйснює контроль за його господарською дiяльнiстю.
2. Виконавчий орган товариства: директор ПАТ «Електроважхiмпроект» Кучерук Сергiй Миколайович
3. Головний бухгалтер товариства – Гнатюк Любов Борисiвна .
Данi посадовi особи безпосередньо впливають на господарську дiяльнiсть ПАТ«Електроважхiмпроект» визначаючи умови такої дiяльностi.
Iнформацiя щодо розмiру виплачених винагород:
Директору посадовий оклад встановлений наказом Засновника УДК «Укрмонтажспецбуд». Iншi винагороди: в 2016 роцi виплачено винагороду у розмiрi 16000 грн. згiдно з наказом УДК «Укрмонтажспецбуд» за виробничi досягнення.
Головному бухгалтеру посадовий оклад встановлений штатним розкладом, надбавки, премiї вiдповiдно до положень колективного договору. За 2016 роцi виплачено винагород у сумi 7700 грн.

21. Розкриття iнформацiї за сегментами:
МСФЗ (IГК5) 8.27(a) МСФЗ (1ГК5) 8.27(Ь)
Товариство здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi кожної зi бiзнес-одиниць окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв i оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв оцiнюються на основi прибуткiв або збиткiв . Цiни за операцiями мiж операцiйними сегментами встановлюються на комерцiйнiй основi, аналогiчно операцiям з третiми сторонами.
Фактично у 2016 роцi виконувались будiвельно-монтажнi та проектнi роботи для замовникiв та здавалась нерухомiсть товариства в операцiйну оренду:

1. Показники господарських сегментiв:Будівельно-монтажні роботи

Оперативна оренда

Нерозподілені статті

всього

  1. Доходи від операційної діяльності

676

4843

36

5555

З них:

від реалізації робіт, послуг

676676


Інші операційні доходи


4843

36

4879

В т.ч. від дооцінки активів


266


266

  1. Витрати звітних сегментів

1094

4010

229

5333

З них:

Витрати операційної діяльності

674674

Адміністративні витрати

153

1381


1534

Інші операційні витрати

267

2629

161

3057

В т.ч. резерв сумнівних боргів

267267

Загальновиробничі витрати85

85

Уцінка активів

Собівартість реалізованих активів

Інші76

76


Інші витрати68

68

  1. Фінансовий результат діяльності

-418

833

-193

222


Вся дiяльнiсть товариства за мiсцем знаходження ринкiв збуту i за ознакою розташування виробничих потужностей об’єднується в один географiчний сегмент: Днiпропетровська область, Днiпро.
22. Припущення про функцiонування Товариства в найближчому майбутньому
На дату затвердження звiтностi Публiчне Акцiонерне Товариство «Електроважхiмпроект» функцiонує в нестабiльному середовищi. Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функцiонування може вплинути на величину прибутку Товариства. Але на цю дату неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами послуг.
Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i зможуть бути оцiненi.
23. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Фiнансовi звiти затвердженi та допущенi до публiкацiї директором Товариства 27 лютого 2017 р.

Виконуючий обов’язки директора Кучерук С. М.
Головний бухгалтер Гнатюк Л. Б.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток