Цей Статут (надалі – Статут), є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ», затвердженого рішенням Акціонера ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ» №1 від 22 березня 2012 року та зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області Щавинською І.В.05.04.2012 року за № 12241050021021361 зі змінами.


Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ», розроблений вiдповiдно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


    1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ» (далі - Товариство) є правонаступником всіх прав та обов`язків Відкритого акціонерного товариства «Електроважхімпроект», яке засноване відповідно до рішення Української Державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд», наказ № 119 від 30.06.1994 року, шляхом перетворення державного підприємства – Державного проектного і проектно-конструкторського інституту «Електроважхімпроект» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року, зареєстрованого Виконавчим комітетом Кіровської районної Ради народних депутатів м. Дніпропетровська 20 грудня 1991 року за № 2083, перереєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 30 червня 1994 року за № 9367-АТ, з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 13 березня 2002 року, реєстраційна справа № 04052092Ю0030393.

Товариство перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ» відповідно до рішення Акціонера Товариства (Рішення 1 від 22 березня 2012р.) та Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ»

- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОТЯЖХИМПРОЕКТ»

- англійською мовою: Public Joint-Stock Company «Electrovazhkhimprojekt».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПАТ «ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ»;

- російською мовою - ПАО «ЭЛЕКТРОТЯЖХИМПРОЕКТ»;

- англійською мовою - PJSC «Electrovazhkhimprojekt».

1.3. Засновником Товариства є Держава в особі Української Державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 41.

1.5. Товариство створене на невизначений термін.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА


2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампи, фірмові бланки та торгівельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються і реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.

2.3. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобовязаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.5. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії, тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

2.7. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги).

2.8. Товариство може розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; за згодою Акціонера брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних, фондових та інших біржах; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.9. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки, як на території України, так і за її межами.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених Товариством.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені.

Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

2.10. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.11 Товариство має право продавати і передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати та здавати в оренду виробничо-лабораторні приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інше, а також списувати їх з балансу.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

Вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за данними останньої річної фінансової звітності Товариства, можливе після їх погодження з Акціонером.


3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ


3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у створюваній ним науково-технічній продукції, роботах та послугах, реалізації на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власників майна, підвищення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів шляхом здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, не забороненої законодавством України.

Товариство є багатопрофільним науково-технічним інститутом, що спеціалізується на виконанні науково-технічної продукції, наданні науково-технічних послуг в галузі комплексної електрифікації підприємств усіх галузей промисловості, споруд і об`єктів непромислового і спеціального призначення в Україні і за кордоном, а також має право здійснювати будь які інші економічно доцільні види діяльності відповідно до Статуту.

Вибір конкретних напрямів діяльності, виконуваних робіт і надання послуг визначається попитом внутрішнього і зовнішнього ринку, потребами замовників, а також наявністю ресурсів і фахівців відповідного профілю.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Надання послуг:

Комплексне проектування та проектно-конструкторські розробки будь-яких електроустановок для нового будівництва, розширення, реконструкції технічного переобладнання і капітального ремонту промислових і непромислових об`єктів, в тому числі:

Проектні та проектно-конструкторські роботи:

3.2.2. Науково-дослідна діяльність та інженерні вишукування:

- укладання з замовниками на правах генпідрядника комплексних договорів на виконання всіх видів робіт по створенню установок і об`єктів, в тому числі здачу “під ключ” із залученням на правах субпідрядника спеціалізованих організацій і підприємств для виконання окремих видів робіт;

3.2.3.Інжинірінг та послуги у будівництві:

3.2.4 Інша діяльність:

3.3. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і виконує обов’язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством України.

3.4. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА


4.1. Статутний капітал Товариства становить 22434,30 (двадцять дві тисячі чотириста тридцять чотири) гривні 30 копійок і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

4.2. Товариством розміщені наступні акції:

21366 (двадцять одна тисяча триста шістьдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 гривні (одна гривня 5 копійок) кожна.

Акції існують у бездокументарній формі.

4.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

4.5. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами.

4.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.9. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.12. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

4.13. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

4.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення, може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

4.15. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.


5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА


5.1. Товариство вправі здійснювати публічне або приватне розміщення цінних паперів.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.2. Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

5.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Загальними зборами, крім випадків:

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому ринкова вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.

5.4. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі.

При додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій - органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.5. Товариство може розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

5.6. Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, не забороненим законодавством України.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб’єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Загальними зборами. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем.

Визначення і залучення суб’єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Загальними зборами.

5.7. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.8. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА


6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, які є власниками акцій Товариства.

6.2. Кожна проста акція товариства надає акціонеру – її власнику - однакову сукупність прав.

6.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства, поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

6.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди), у разі їх оголошення, і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

6.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

6.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

6.3.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.3.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

6.3.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

6.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

6.3.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

6.3.10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

6.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

6.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

6.7. Акціонери – власники простих акцій Товариства, поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

6.7.3. Виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю.

6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

6.7.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ


7.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

7.2. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.3. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4. Для забезпечення зобов’язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень, у Товаристві утворюються інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавстом за поданням виконавчого органу.

7.5. Розмір нарахування фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану.

7.6. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

1) виплачуються дивіденди;

2) створюється та поповнюється резервний капітал;

3) створюються інші фонди;

4) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

7.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.10. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

7.11. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».


8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ


8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства (надалі – Загальні збори);

- Виконавчий орган - Директор Товариства.

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.3. Повноваження Загальних зборів Товариства здійснюються Акціонером одноосібно.

8.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Компетенція Директора, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.5. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює аудитор.


9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

Товариство зобов`язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчого органу (Директора) та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;

9.2.10. затвердження річного звіту Товариства;

9.2.11. розподіл прибутку Товариства;

9.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов`язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

9.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.2.14. затвердження розміру річних дивідендів;

9.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.2.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

9.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.18. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

9.2.19. затвердження висновків Ревізора;

9.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.2.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора;

9.2.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.2.23. обрання ліквідаційної комісії з припинення Товариства;

9.2.24. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.2.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.2.26. затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові, тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;

9.2.27. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.2.28. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.2.29. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.2.30 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;

9.2.31. обрання та відкликання Директора;

9.2.32 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;

9.2.33. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

9.2.34. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.2.35. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

9.2.36. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.37. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

9.2.38. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.2.39. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

Загальні збори також можуть вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, згідно з порядком денним Загальних зборів.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У разі, якщо акціонерне товариство складається з одного Акціонера (Держави) в особі засновника Товариства, то повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснюється Акціонером одноосібно.

Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Таке рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.


10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА


10.1. Виконавчим органом Товариства є Директор.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р. № 777 ”Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб`єктів господарювання”, якщо у статутному капіталі господарського Товариства частка держави перевищує 50%, призначення (обрання) керівника Товариства проводиться за результатами конкурсного відбору.

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

10.2. Директор підзвітний Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. У разі, якщо акціонерне Товариство складається з одного Акціонера (Держави) в особі Засновника Товариства, то Директор підзвітний Акціонеру Товариства. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і діючим законодавством.

10.3 Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.

10.4. До компетенції Директора належить:

Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

10.5. Директор вправі без довіренності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.


Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.


11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності, а також спеціальна перевірка фінансово – господарської діяльності Товариства здійснюється аудитором.

11.2. Перевірці належить:

11.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року аудитор готує висновок, в якому міститься інформація про:

11.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.


12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ


12.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

12.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Директор відповідно до законів України.

12.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

12.4. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена аудитором.13. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО


13.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

13.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

13.3. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

13.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 13.1, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість, якщо інше не передбачено законами.

13.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

13.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати йому завірені копії документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

13.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цьому розділі, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

13.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених внутрішніми положеннями або рішенням Загальних зборів.

13.9. На письмову вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому Статутом.

13.10. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, що вимагається ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.11. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

13.12. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

13.13. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

13.14. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором Товариства.


14. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ


14.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

14.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв’язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день, тощо).

14.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Директором Товариства згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Директора.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

14.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

14.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

14.6. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

14.7. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства, а в разі його відсутності – Рада трудового колективу.


15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

15.2. Рішення з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються виключно Загальними зборами. Повноваження Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

15.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.


16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ


16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

Рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, приймається Загальними зборами трьома четвертими голосів акцiонерiв від загальної їх кількості.

16.3. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або суду.

Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.5. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

16.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

16.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

16.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

16.9. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.


Згідно з рішенням Акціонера

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕЛЕКТРОВАЖХІМПРОЕКТ» ( Рішення № 4 від 21 лютого 2013 року)

вищевикладену нову редакцію Статуту цього Товариства підписав:


Виконуючий обовязки директора______________________Ричкін Сергій Іванович